Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 168/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A H I NG THI UA - KHEN THƯ NG TRUNG ƯƠNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 158/2004/N -CP ngày 25 tháng 08 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương; Xét ngh c a Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng Trung ương và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a H i ng Thi ua - Khen thư ng Trung ương. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 01/Q -H T KTTW ngày 03 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph , Ch t ch H i ng Thi ua - Khen thư ng Trung ương. i u 3. Các thành viên H i ng Thi ua - Khen thư ng Trung ương, B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, Nguy n T n Dũng thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H i ng Thi ua - Khen thư ng Trung ương;
  2. - Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB (5b), nat ( b). QUY CH HO T NG C A H I NG THI UA - KHEN THƯ NG TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 168 /2007/Q -TTg ngày 05 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: CH C NĂNG, NHI M V C A H I NG THI UA - KHEN THƯ NG TRUNG ƯƠNG i u 1. Ch c năng c a H i ng Thi ua - Khen thư ng Trung ương H i ng Thi ua - Khen thư ng Trung ương (sau ây g i t t là H i ng) là cơ quan tham mưu, tư v n cho ng và Nhà nư c v công tác thi ua, khen thư ng. i u 2. Nhi m v c a H i ng 1. Th c hi n s ph i h p gi a các cơ quan ng, Nhà nư c, M t tr n T qu c và các t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i - ngh nghi p và các t ch c ngh nghi p trong vi c tham mưu xu t các ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c v công tác thi ua, khen thư ng và t ch c các phong trào thi ua trong ph m vi c nư c. 2. nh kỳ ánh giá tình hình phong trào thi ua và công tác khen thư ng; ki n ngh , xu t v i ng và Chính ph ra các ch trương, bi n pháp Ny m nh phong trào thi ua trong t ng năm và trong t ng giai o n, tham mưu, tư v n cho ng và Nhà nư c v t ng k t lý lu n và th c ti n v công tác thi ua, khen thư ng; xu t s a i, b sung các ch , chính sách v thi ua, khen thư ng. 3. ôn c, ki m tra và giám sát vi c th c hi n các ch trương, chính sách v thi ua, khen thư ng i v i các B , Ban, ngành, oàn th trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 4. Xét ch n các t p th , cá nhân có thành tích c bi t xu t s c, ngh Th tư ng Chính ph xem xét ngh Ch t ch nư c quy t nh phong t ng danh hi u Anh hùng Lao ng, Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân, danh hi u t nh Anh hùng, thành ph Anh hùng, Chi n sĩ thi ua toàn qu c theo quy nh c a Lu t Thi ua, Khen thư ng. Chương 2:
  3. THÀNH PH N, S LƯ NG VÀ NHI M V C A CÁC THÀNH VIÊN H I NG i u 3. Ch t ch H i ng Th tư ng Chính ph là Ch t ch H i ng. Ch t ch H i ng lãnh o m i ho t ng c a H i ng, ch trì và k t lu n các phiên h p c a H i ng. i u 4. Các Phó Ch t ch H i ng 1. Phó Ch t ch th nh t H i ng do Phó Ch t ch nư c m nh n, ch u trách nhi m ch trì, k t lu n các phiên h p c a H i ng n u Ch t ch H i ng i v ng và y quy n, thay m t Ch t ch H i ng ký các văn b n c a H i ng, ôn c, ki m tra vi c th c hi n quy ch và các quy t nh v ch trương công tác c a H i ng. 2. Phó Ch t ch thư ng tr c H i ng do Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương m nh n, ch u trách nhi m thư ng tr c gi i quy t các công vi c c a H i ng, ký các văn b n c a H i ng theo s y quy n c a Ch t ch H i ng. 3. M t Phó Ch t ch H i ng do Ch t ch y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam m nh n, ch u trách nhi m ph trách phong trào thi ua c a M t tr n T qu c Vi t Nam, phong trào thi ua trong các t ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, ngh nghi p và các nhi m v khác do Ch t ch H i ng phân công. 4. M t Phó Ch t ch H i ng do Ch t ch T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam m nh n, ch u trách nhi m ph trách phong trào thi ua trong công nhân viên ch c và lao ng thu c các thành ph n kinh t và th c hi n các nhi m v khác do Ch t ch H i ng phân công. i u 5. Các thành viên H i ng Ngoài Ch t ch, các Phó Ch t ch, H i ng có các thành viên sau: 1. Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c; 2. B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ; 3. i di n lãnh o Ban Tuyên giáo Trung ương; 4. i di n lãnh o Ban T ch c Trung ương; 5. i di n lãnh o Ban Dân v n Trung ương; 6. i di n lãnh o B Lao ng - Thương binh và Xã h i; 7. i di n lãnh oB N iv ; 8. i di n lãnh o B Qu c phòng;
  4. 9. i di n lãnh o B Công an; 10. i di n lãnh o Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; 11. i di n lãnh o Trung ương H i Liên hi p ph n Vi t Nam; 12. i di n lãnh o H i Nông dân Vi t Nam; 13. i di n lãnh o H i C u chi n binh Vi t Nam; 14. Phó Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương. i u 6. Nhi m v và quy n h n c a các thành viên H i ng Thành viên H i ng là ngư i i di n cho cơ quan, oàn th tham gia v i tư cách i di n cho m t t ch c, ư c s d ng b máy c a cơ quan mình th c hi n nh ng nhi m v theo quy nh c a Quy ch này. Thành viên H i ng có nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Theo dõi ch o ho t ng c a các c m, kh i thi ua và phong trào thi ua thu c ph m vi ngành, oàn th mình ph trách. 2. ôn c, ki m tra vi c th c hi n các ch trương công tác c a H i ng theo s phân công c a Ch t ch H i ng và Thư ng tr c H i ng, nh kỳ 06 tháng và 01 năm báo cáo k t qu th c hi n v i H i ng. 3. Tham d y các phiên h p c a H i ng theo quy nh. Trư ng h p v ng m t không tham d cu c h p c a H i ng, thành viên H i ng ph i báo cáo v i Th tư ng Chính ph , Ch t ch H i ng. 4. Th c hi n vi c xem xét, b phi u ngh phong t ng danh hi u Anh hùng. i u 7. Cơ c u, nhi m v c a Thư ng tr c H i ng 1. Thư ng tr c H i ng g m có Ch t ch và các Phó Ch t ch H i ng. 2. Thư ng tr c H i ng có các nhi m v sau ây: a) L p k ho ch và chương trình công tác c a H i ng; b) Thông qua d th o chương trình n i dung công tác trình H i ng th o lu n t i các kỳ h p, thông báo k t lu n các kỳ h p c a H i ng; c) X lý nh ng v n phát sinh t xu t c n có ý ki n c a t p th do không th ch n kỳ h p c a H i ng ho c không t ch c h p H i ng t xu t, sau ó ph i báo cáo l i v i H i ng trong phiên h p H i ng g n nh t; d) Thông qua d th o các văn b n tri n khai các ch trương công tác và các k t lu n c a Ch t ch H i ng;
  5. ) ngh t ng danh hi u Chi n sĩ thi ua toàn qu c theo ngh c a cơ quan thư ng tr c giúp vi c H i ng. 3. Thư ng tr c H i ng h p thư ng kỳ 03 tháng m t l n. Phó Ch t ch nư c, Phó Ch t ch th nh t H i ng và Phó Ch t ch thư ng tr c thư ng xuyên xem xét, ki m tra ti n vi c th c hi n các nhi m v c a H i ng. i u 8. Cơ quan thư ng tr c, giúp vi c cho H i ng Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương là cơ quan thư ng tr c giúp vi c cho H i ng, có nhi m v : 1. D th o n i dung các văn b n theo quy nh t i i u 7 Quy ch này. 2. T ng h p ý ki n c a các thành viên H i ng v vi c ngh phong t ng danh hi u Anh hùng (quy nh t i i u 2 Quy ch này); báo cáo Th tư ng Chính ph , Ch t ch H i ng i v i các trư ng h p ( ư c các B , ngành, a phương ngh phong t ng danh hi u Anh hùng) có s phi u ng ý c a các thành viên H i ng t 70% tr lên so v i t ng s thành viên H i ng xin ý ki n và trình Th tư ng Chính ph xem xét ngh Ch t ch nư c quy t nh theo úng quy nh c a Lu t Thi ua, Khen thư ng. 3. Xem xét, t ng h p h sơ ngh t ng danh hi u Chi n sĩ thi ua toàn qu c, báo cáo Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng Trung ương trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4. T ch c tri n khai các k t lu n c a H i ng, thư ng tr c gi i quy t các công vi c nghi p v c a H i ng, x lý các thông tin, ý ki n ngh c a H i ng Thi ua - Khen thư ng các B , Ban, ngành, oàn th trung ương và a phương; t ng h p báo cáo công tác c a H i ng Thi ua - Khen thư ng Trung ương. 5. ChuNn b các i u ki n c n thi t và d trù kinh phí ho t ng c a H i ng. Chương 3: PHƯƠNG TH C HO T NG C A H I NG i u 9. Phiên h p thư ng kỳ c a H i ng H i ng h p nh kỳ 06 tháng 1 l n ánh giá công tác c a H i ng, t ng h p tình hình phong trào thi ua và công tác khen thư ng c a c nư c, xu t phương hư ng, nhi m v 06 tháng ti p theo và cho ý ki n gi i quy t nh ng v n c n thi t khác. H i ng có th h p b t thư ng do Ch t ch H i ng tri u t p. i u 10. Công tác ki m tra, giám sát c a H i ng H i ng th c hi n vi c ki m tra, giám sát th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c i v i công tác thi ua, khen thư ng các B , Ban, ngành, oàn th trung ương và các a phương.
  6. i u 11. Quan h v i H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p Quan h làm vi c gi a H i ng Thi ua - Khen thư ng Trung ương v i H i ng Thi ua - Khen thư ng các B , ngành, oàn th trung ương, các a phương là quan h ch o và ph i h p. Căn c ch c năng, nhi m v c a H i ng Thi ua - Khen thư ng Trung ương, H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p, các ngành có trách nhi m ph i h p th c hi n. i u 12. Nguyên t c ho t ng c a H i ng H i ng ho t ng theo nguyên t c t p trung, dân ch , bi u quy t theo a s , các ý ki n khác nhau c a các thành viên H i ng v vi c xu t các ch trương, chính sách v thi ua, khen thư ng u ư c báo cáo v i ng, nhà nư c xem xét, quy t nh. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 13. Khen thư ng Các thành viên H i ng có thành tích trong vi c th c hi n nhi m v ư c Thư ng tr c H i ng xu t H i ng xem xét, ngh Th tư ng Chính ph và Ch t ch nư c khen thư ng. i u 14. i u kho n thi hành Quy ch này làm căn c ho t ng c a H i ng Thi ua - Khen thư ng Trung ương và có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản