Quyết định số 173-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 173-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 173-CP về thành lập thị xã Sơn La, thị trấn Thảo Nguyên thuộc châu Mộc Châu, Sơn La do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 173-CP

  1. H I NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 173-CP Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 1961 QUY T NNH THÀNH L P THN XÃ SƠN LA, THN TR N TH O NGUYÊN THU C CHÂU M C CHÂU, SƠN LA H I NG CHÍNH PH Căn c i u 74 c a Hi n pháp quy nh quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a ông B trư ng B N i v và c a y ban hành chính khu t tr Thái Mèo; Căn c Ngh quy t c a H i ng Chính ph trong H i ngh thư ng v c a H i ng Chính ph ngày 19 tháng 10 năm 1961; QUY T NNH: i u 1. – Nay thành l p th xã Sơn La và t tr c thu c khu t tr Thái Mèo. Th xã Sơn La g m có th tr n Chi ng Lê, xã Chi ng Cơi, b n Hò H o và b n L u c a xã Chi ng An thu c châu Mư ng La. i u 2. – Thành l p th tr n Th o Nguyên khu v c cây s 64 trên ư ng qu c l s 6 và t tr c thu c châu M c Châu. Th tr n Th o Nguyên n m trong a ph n xã Phi ng Lương, v phía ông giáp b n Muông, phía Tây giáp b n Chi ng Di, phía Nam giáp khu r ng b n Hang Trung và phía B c giáp b n Xôm Lôm c a xã Phi ng Lương. i u 3. - Gi i th xã Mư ng Cai thu c châu Sông Mã và sát nh p các b n c a xã Mư ng Cai vào các xã lân c n cùng châu như sau: - B n Co phương sát nh p vào xã Mư ng và; - Các b n Hu i co, Na Don, Hin Khoang và b n Hin sát nh p vào xã Chi ng Không; - Các b n Mư ng Cai, Hu i Khe và Hu i Sum sát nh p vào xã Mư ng Lan. i u 4. - Ông B Trư ng B N i v và y ban Hành chính khu t tr Thái – Mèo ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T.M. H I NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH
  2. Ph m Văn ng
Đồng bộ tài khoản