Quyết định số 1808/2005/QĐ-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 1808/2005/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1808/2005/QĐ-CT về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí năm 2005 do ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1808/2005/QĐ-CT

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1808/2005/Q -CT B c Ninh, ngày 07 tháng 09 năm 2005 QUY T ÐNNH V/V B SUNG, H TR KINH PHÍ NĂM 2005 CH TNCH UBND T NH Căn c Lu t T ch c HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002; Căn c Quy t nh s 215/2004/QÐ-UB ngày 13.12.2004 c a UBND t nh B c Ninh v vi c giao ch tiêu và d toán Ngân sách năm 2005; Xét ngh c a Giám c S Tài chính t i công văn s 211/TC-QLNS ngày 30.8.2005, QUY T ÐNNH: Ði u 1: B sung, h tr kinh phí t ngu n ã b trí trong d toán Ngân sách u năm 2005: 7.695 tri u ng (BNy t , sáu tram chín năm tri u ng) cho các cơ quan, ơn v ; c th như sau: I. KH I Ð NG DOÀN TH : 1.387 TRI U NG. 1. T nh u : 826 tri u ng. - Tăng biên ch 15 ngư i: 162 tri u ng. - In sách truy n th ng Ð ng c a các Ban: 200 tri u ng. - B sung mua Báo Ð ng: 32 tri u ng. - Mua Micro và h th ng âm thanh: 92 tri u ng. - Chi các công vi c phát sinh (trong ó có mua s m và ngăn phòng làm vi c c a ng chí Phó tru ng Ban Tuyên giáo): 340 tri u ng. 2. U ban M t tr n T qu c t nh: 48 tri u ng. - H i ngh i n hình tiên ti n MTTQ các c p: 30 tri u ng. - Tham gia công tác chuNn b Ð i h i Ð ng các c p: 18 tri u ng. 3. H i Nông dân: 50 tri u ng
  2. Mua bàn gh cho Lãnh o và trang b H i trư ng. 4. H i Ph n : 30 tri u ng. Ði u tra th c tr ng cán b và t p hu n i ngũ cán b n trong quy ho ch c p t nh, c p huy n và cơ s . 5. Ðoàn các cơ quan t nh: 15 tri u ng (T ch c liên hoan thanh thi u niên). 6. T nh Ðoàn thanh niên: 325 tri u ng. - Liên hoan thanh thi u nhi toàn t nh: 224 tri u ng. - Ð i h i c u thanh niên xung phong: 37 tri u ng. - Tăng 2 biên ch t tháng 5: 24 tri u ng. - Thi tìm hi u 60 năm thành l p nư c: 40 tri u ng. 7. H i ch th p : 49 tri u ng. - Tăng 01 biên ch t tháng 2.2005: 17 tri u ng. - S a ch a ô tô: 32 tri u ng. 8. H i Ðông y: 19 tri u ng (Mua s m máy vi tính). 9. H i ngư i cao tu i: 7 tri u ng. H i ngh thi ua và H i ngh giao ban c m. 10. H i ngư i mù: 18 tri u ng (Tăng thêm 01 biên ch ). II. KH I QU N LÝ NHÀ NƯ C: 4.868 TRI U NG. 1. Văn phòng H i ng Nhân dân t nh: 150 tri u ng (chi nhi m v phát sinh). 2. Văn phòng UBND t nh: 300 tri u ng (chi nhi m v phát sinh). 3. S Xây d ng: 95 tri u ng. - Tri n khai và thi tìm hi u Lu t Xây d ng: 50 tri u ng. - Mua máy photocoppy: 45 tri u ng. 4. S N i v : 283 tri u ng. B sung khoán biên ch kinh phí theo Quy t nh s 1429/QÐ-CT ngày 21.7.2005 c a Ch t ch UBND t nh.
  3. 5. S Văn hoá - Thông tin: 1.231 tri u ng. - Kh c bia Ti n s Văn Mi u: 141 tri u ng. - Xu t b n sách danh nhân B c Ninh: 35 tri u ng. - H i di n, bi u di n Trung ương (Ðoàn Dân ca quan h ): 91 tri u ng. - Tăng biên ch 17 ngư i: 220 tri u ng. - Thi hát ngư i cao tu i: 30 tri u ng. - Mua b sang ĩa da h : 214 tri u ng. - Xây d ng án ng c qu c gia văn hoá quan h B c Ninh, ngh UNESCO ưa vào danh m c: 500 tri u ng. 6. S Công nghi p: 10 tri u ng (b sung phương ti n làm vi c). 7. S Giao thông v n t i: 688 tri u ng. - Tăng lương m i cho ơn v s nghi p (Ðo n qu n lý ư ng b ): 338 tri u ng. - Xây d ng nhà ch , bi n báo ph c v tuy n xe buýt B c Ninh - Lương Tài: 350 tri u ng. 8. S K ho ch và Ð u tư: 98 tri u ng. - Tăng biên ch 03 ngư i: 58 tri u ng. - S a ch a ô tô: 40 tri u ng. 9. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: 321 tri u ng. - Tăng biên ch 03 ngư i: 46 tri u ng. - Tham gia tri n lãm H i ch nông nghi p thành ph H Chí Minh: 182 tri u ng. - H i ngh thi ua ngành Nông nghi p: 15 tri u ng. - Ði u tra HTX nông nghi p: 78 tri u ng. 10. Chi c c Ki m Lâm: 54 tri u ng (Tăng thêm 03 biên ch ). 11. S Tư pháp: 196 tri u ng. - Tăng thêm 03 biên ch : 54 tri u ng. - Phát hành công báo: 72 tri u ng.
  4. - Trang b phương ti n làm vi c phòng Lãnh o và phòng h p: 70 tri u ng. 12. Thanh tra t nh: 20 tri u ng (T ng k t Ch th 09 và chi khác). 13. S Lao ng Thương binh và Xã h i: 868 tri u ng. - Tăng i tư ng và ch d Trung tâm nuôi dư ng ngư i có công: 134 tri u ng. - Tăng ch d y ngh Trung tâm ph c h i ch c năng: 319 tri u ng. - Tăng ch phòng ch ng Ma tuý: 110 tri u ng. - Ph c p c thù Trung tâm cai nghi n: 20 tri u ng. - B sung khoán biên ch kinh phí theo Quy t nh s 1618/QÐ-CT ngày 9.8.2005 c a Ch t ch UBND t nh: 250 tri u ng. - S a ch a ô tô 99A - 0125: 35 tri u ng. 14. S Thương m i - Du l ch: 54 tri u ng. - Tăng 02 biên ch : 36 tri u ng. - H tr xúc ti n thương m i: 18 tri u ng. 15. S Tài chính: 192 tri u ng (B sung khoán biên ch kinh phí theo Quy t nh s 171/QÐ-CT ngày 01.7.2005 c a Ch t ch UBND t nh). 16. U ban dan s gia dình và Tr em: 82 tri u ng. - Kinh phí di t m i: 12 tri u ng. - S a ch a ô tô: 70 tri u ng. 17. S Tài nguyên và Môi trư ng: 54 tri u ng (Tăng thêm 03 biên ch ). 18. Ban Tôn giáo chính quy n: 172 tri u ng. - B n tin Tôn giáo: 30 tri u ng. - H i ngh x h Ð o và khac: 18 tri u ng. - H tr các t ch c và ch c s c Tôn giáo: 109 tri u ng. - Mua 01 b máy vi tính và máy in: 15 tri u ng. III. KH I ƠN VN H TR : 940 TRI U NG. 1. Báo Ti ng nói Vi t Năm: 54 tri u ng (Thanh toán ti n mua Báo).
  5. 2. Vi n Ki m sát Nhân dân t nh: 50 tri u ng. 3. C c Th ng kê: 120 tri u ng. - Xu t b n niên giám Th ng kê, t g p: 50 tri u ng. - H tr cu c i u tra: 50 tri u ng. - H tr xu t b n sách th c tr ng kinh t - xã h i t nh B c Ninh: 20 tri u ng. 4. Ðoàn Lu t sư: 55 tri u ng. 5. Công Ðoàn viên ch c t nh: 15 tri u ng (Mua bàn gh trang b văn phòng). 6. H i Sinh v t c nh: 22 tri u ng. 7. Ðoàn Ð i bi u Qu c h i t nh: 64 tri u ng. - Xây d ng Lu t: 34 tri u ng. - S a ch a ô tô: 30 tri u ng. 8. B ch huy Quân s t nh: 515 tri u ng. - K ni m 60 năm quân khu: 230 tri u ng. - H i ngh liên t ch luân phiên: 50 tri u ng. - K ni m 60 năm t v B c Ninh: 65 tri u ng. - T ng k t Quy t nh 47: 30 tri u ng. - L p b i dư ng qu c phòng cho Tôn giáo: 50 tri u ng. - B sung l p ào t o Ch huy trư ng xã, phư ng: 90 tri u ng. 9. Ban liên l c c u tù binh Phú Qu c: 30 tri u ng. 10. Ban liên l c truy n th ng T ng c c II B Qu c phòng: 15 tri u ng. IV. CÁC ƠN VN KHÁC: 500 TRI U NG. 1. Công ty Môi trư ng và công trình ô th : 500 tri u ng. - B sung tăng s n phNm công ích: 300 tri u ng. - Thanh toán các h ng m c ch nh trang ô th : 200 tri u ng. Ði u 2: S Tài chính ph i h p v i ơn v du c b sung, h tr kinh phí qu n lý vi c s d ng kinh phí úng m c ích, theo dúng quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
  6. Ði u 3: Th tru ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, S Tài chính; Kho b c Nhà nư c B c Ninh và các cơ quan, ơn v có tên t i Ði u 1 căn c Quy t nh thi hành./ . CH TNCH Nguy n Công Ng
Đồng bộ tài khoản