Quyết định số 21-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 21-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Hậu Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21-H BT Hà N i, ngày 28 tháng 3 năm 1983 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 21-H BT NGÀY 28-3-1983 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S XÃ THU C T NH H U GIANG H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng b trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh H u Giang, QUY T NNH i u 1.- Phân v ch a gi i m t s xã c a các huy n Th t N t, Ô Môn, Ph ng Hi p thu c t nh H u Giang như sau: A. HUY N TH T N T: 1. Chia xã Trung An thành hai xã l y tên là xã Trung An và xã Trung Hưng. ......................... ......................... (1) 2. Chia xã Th nh Qu i thành hai xã l y tên là xã Th nh Qu i và xã Th nh L c. ......................... ......................... (1) 3. Chia xã Trung Nh t thành hai xã l y tên là xã Trung Nh t và xã Trung Kiên. ......................... ......................... (1) B. HUY N Ô MÔN:
  2. 1. Thành l p xã ông Hi p g m p Th i Hi p c a xã Th i ông và m t ph n c a p Th i H u thu c xã Th i Lai cùng huy n ưa sang. ......................... ......................... (1) 2. Chia Th i ông thành năm xã l y tên là Th i ông, xã Th i Xuân, xã Th i Phư c, xã ông Bình và xã ông Thu n. ......................... ......................... (1) 3. Chia xã Th i Lai thành năm xã l y tên là xã Th i Lai, xã Th i Hoà, xã Th i Khương Ninh, xã Th i Khương Bình và xã Th i H u. ......................... ......................... (1) 4. Chia xã Trư ng Xuân thành năm xã l y tên là xã Trư ng Xuân, xã Xuân M i, xã Xuân Bình, xã Xuân i và xã Xuân Th ng. ......................... ......................... (1) 5. Tách p nh Khánh A và m t ph n p nh Khánh B c a xã nh Môn sáp nh p vào xã Trư ng Thành cùng huy n. Chia xã Trư ng Thành thành ba xã l y tên là xã Trư ng Thành, xã Trư ng Tân và xã Trư ng An. ......................... ......................... (1) 6. Tách p Th i Hoà C c a xã Th i Th nh sáp nh p vào xã Th i Long cùng huy n. Chia xã Th i Long thành hai xã l y tên là xã Th i Th i Long và xã Th i Hưng. ......................... ......................... (1) 7. Tách p nh Phư c c a xã nh Môn sáp nh p vào xã Th i Th nh cùng huy n. Chia xã Th i Th nh thành hai xã l y tên là xã Th i Th nh và xã Tân Th nh.
  3. ......................... ......................... (1) 8. Tách p Th i Phong c a xã Th i An sáp nh p vào xã Phư c Th i cùng huy n. Chia xã Phư c Th i thành hai xã l y tên là xã Phư c Th i và xã Phư c An. C. HUY N PH NG HI P: 1.- Thành l p xã Quy t Th ng g m 720 hécta t c a xã Hi p Hưng và 290 hécta t c a xã Hưng i n cùng huy n. ......................... ......................... (1) 2. Chia xã Ph ng Hi p thành hai xã l y tên là xã Ph ng Hi p và xã Hi p L i. ......................... ......................... (1) 3. Chia xã Th nh Hoà thành hai xã l y tên là xã Th nh Hoà và xã T m Vu. ......................... ......................... (1) 4. Chia xã Long Th nh thành ba xã l y tên là xã Long Th nh, xã Tân Long và xã Th nh Long. ......................... ......................... (1) 5. Chia xã i Thành thành hai xã l y tên là xã i Thành và xã Tân Thành. ......................... ......................... (1) 6. Chia xã Hoà M thành ba xã l y tên là xã Hoà M , xã Hoà Hi p và xã Hoà Thu n. ......................... ......................... (1) i u 2.- U ban nhân dân t nh H u Giang ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  4. (1) Không in a gi i c th c a t ng xã Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản