Quyết định số 20/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 20/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 352: 2005 "Sơn - phương pháp không phá hủy xác định chiều dày màng sơn khô" do do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2005/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2005/Q -BXD Hà N i, ngày 19 tháng 7 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TCXDVN 352: 2005 “SƠN -PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HU XÁC NNH CHI U DÀY MÀNG SƠN KHÔ” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4/4/ 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T Đ NH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 352: 2005 “Sơn - Phương pháp không phá hu xác nh chiêù dày màng sơn khô”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn Liên ( ã ký) SƠN - PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ H Y XÁC NNH CHI U DÀY MÀNG SƠN KHÔ Paint - Method for Nondestructive Determination of Dry Film Thickness L I NÓI U Tiêu chuN n xây d ng TCXDVN 352: 2005 “Sơn - Phương pháp không phá h y xác nh chi u dày màng sơn khô” ư c B Xây d ng ban hành theo quy t nh s ….. ngày ..... tháng ..... năm 2005.
  2. SƠN - PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ H Y XÁC NNH CHI U DÀY MÀNG SƠN KHÔ Paint - Method for Nondestructive Determination of Dry Film Thickness 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuN n này quy nh phương pháp không phá hu xác nh chi u dày màng sơn khô b ng thi t b o t trư ng ho c thi t b o siêu âm. - Thi t b o t trư ng: + u o c m ng t dùng cho n n kim lo i có t tính (s t, thép). + u o dòng i n xoáy dùng cho n n kim lo i không có t tính (nhôm, ng, k m). - Thi t b o siêu âm dùng cho n n phi kim lo i (bê tông, bê tông c t thép, v a, g , ch t d o...). Phương pháp th nghi m này không áp d ng ư c i v i các màng sơn khô ã b bi n d ng. 2. Tiêu chuN n vi n d n TCVN 2094 : 1993 Sơn - Phương pháp gia công màng. TCVN 5670 : 1992 Sơn và vecni - T m chuN n th . 3. Quy nh v i u ki n môi trư ng th Các th nghi m xác nh chi u dày màng sơn c n ư c ti n hành trong i u ki n nhi t t 100C n 500C v i N m tương i nh hơn 90%. Trong quá trình o cũng như chuN n, thi t b o c n ư c cách ly khu v c có ngu n i n trư ng, t trư ng (máy hàn, máy phát i n, dây d n i n cao th ...). ng th i ph i b o m không có rung ng nh hư ng n thi t b khi ti n hành o. 4. Thi t b và d ng c th 4.1. Thi t b th 4.1.1. C u t o (Hình 1) Thi t b o t trư ng và o siêu âm có c u t o gi ng nhau u g m có nh ng b ph n sau ây: u o, b hi n th và cáp n i gi a hai b ph n này. a) u o: - Thi t b o t trư ng có 2 lo i u o: u o c m ng t và u o dòng i n xoáy. Các lo i u o này có nhi u kích c v i các d i o khác nhau, vì v y phép o có chính xác cao thì ph i ch n u o có d i o thích h p sao cho giá tr chi u dày
  3. màng sơn o ư c n m trong kho ng 20% n 80% giá tr c c i c a d i o ã ch n (tham kh o ph n ph l c A). - Thi t b o siêu âm có u o siêu âm. b) B hi n th : hi n th k t qu o chi u dày màng sơn. c) Cáp n i gi a hai b ph n trên. 4.1.2. Nguyên lý ho t ng - Thi t b o t trư ng: + u o c m ng t : ho t ng theo nguyên lý c m ng t , khi ti n hành o t i u o xu t hi n n i dòng c m ng gi a cu n c m ng và cu n o, dòng c m ng này b nh hư ng b i chi u dày c a màng sơn trên n n có t tính. Chi u dày màng sơn tăng thì cư ng dòng o ư c gi m, nh ó b ph n x lý tín hi u t ng c a thi t b o s tính ư c chi u dày màng sơn. + u o dòng i n xoáy ho t ông d a theo nguyên lý dòng i n xoáy, khi ti n hành o t i u o xu t hi n m t trư ng i n t t n s cao b c m ng vào l p n n kim lo i không s t t o ra m t dòng i n xoáy mà l n cu nó b nh hư ng b i chi u dày cu màng sơn. u o c a thi t b thu ư c cư ng dòng xoáy ph n h i v truy n t i b ph n x lý tín hi u t ng c a thi t b o tính ư c chi u dày màng sơn. u o - Thi t b o siêu âm ho t ng theo nguyên lý ph n x sóng siêu âm, khi u o truy n các sóng siêu âm qua màng sơn n l p n n, chúng b ph n x l i b i các b m t khác nhau và truy n t i b chuy n i trong u o. Kho ng th i gian sóng siêu âm truy n i và ph n x l i s t l thu n v i chi u d y màng sơn, nh ó b ph n x lý tín hi u t ng c a thi t b có th tính ư c chi u này. Cáp n i L pn n Màng sơn B hi n th 79mm
  4. Hình1. Sơ nguyên lý o chi u dày màng sơn khô 4.2. D ng c th 4.2.1. T m màng chuN n: là nh ng t m polyme i kèm v i thi t b có dày chính xác t i 1% v i các chi u dày xác nh: 38 àm, 96 àm, 195 àm, 500 àm, 1000 àm... dùng chuN n thi t b . 4.2.2. T m n n chuN n: là nh ng t m v t li u khác nhau (thép, nhôm...) i kèm thi t b dùng chuN n thi t b . 4.2.3. Ch i lông, v i khô m m làm s ch b m t l p n n và màng sơn khô. 4.2.4. M i kèm v i thi t b o siêu âm (ho c m bôi trơn các lo i). 5. ChuN n b th 5.1. ChuN n b m u th , vùng th Trong phòng thí nghi m, m u th ư c ch t o b ng cách sơn lên t m n n th b ng v t li u cùng lo i và có nh n b m t tương t như l p n n c n ư c xác nh chi u dày màng sơn khô trên ó, có kích thư c l n hơn ho c b ng 75mm x 150mm. T i hi n trư ng, vùng th là các k t c u ã sơn ph c n ư c xác nh chi u dày màng sơn. Yêu c u i v i vùng th : - Là vùng có b m t nh n, s ch, khô, và không b bi n d ng. - V i các k t c u có b m t l n c 10 m2 là m t vùng th , v i các k t c u dài (d m, c t, thanh) c nh hơn ho c b ng 5 m dài là m t vùng th . GHI CHÚ: - T m n n th b ng thép, nhôm , thi c, th y tinh ư c chuN n b theo TCVN 5670 : 1992. - Sơn t m n n th ư c ti n hành theo TCVN 2094 : 1993 ho c theo yêu c u c a khách hàng. 5.2. Hi u chuN n thi t b 5.2.1. Ch n thi t b và u o phù h p v i lo i màng sơn khô và lo i n n ( i u 4.1.1). 5.2.2. B m t g gh , nhám nh hư ng rõ r t t i hi u chuN n. Vì v y i u ki n hi u chuN n là b m t n n ph i nh n. C n xác nh chi u dày màng sơn trên n n nào thì hi u chuN n thi t b tr c ti p trên ph n n n ó chưa sơn ph ho c ho c trên t m n n chuN n ( i u 4.2.2). 5.2.3. Dùng các t m màng chuN n ( i u 4.2.1) hi u chuN n thi t b . Ch n t m màng chuN n sơ b chuN n thi t b có chi u dày g n v i chi u dày d ki n cu màng sơn
  5. c n o, sau ó ki m tra chuN n b ng 2 t m màng chuN n có dày l n hơn và nh hơn t m màng chuN n sơ b . N u các s o chi u dày 2 t m màng chuN n này u có sai l ch nh hơn ± 10% giá tr chi u dày t m màng chuN n xác nh thì quá trình chuN n hoàn thành, n u có b t kỳ s o nào sai l ch l n hơn ± 10% thì ph i ii u ch nh thi t b và ti n hành hi u chuN n l i. 5.2.4. Gi u o ch c ch n trên b m t và vuông góc v i m t ph ng c n o trong khi chuN n và o. GHI CHÚ: - M i lo i thi t b o có quy trình chuN n khác nhau, vì v y c n tham kh o k tài li u hư ng d n s d ng i kèm thi t b trư c khi s d ng. 6. Ti n hành o 6.1. Ch s d ng thi t b sau khi ã ư c chuN n hóa theo úng ch d n ( i u 5.2). i v i u o siêu âm ph i bôi m lên b m t sơn trư c khi o. 6.2. n nh và gi nguyên u o n khi thi t b hi n k t qu o (kho ng t 2 - 3 giây). Ghi l i k t qu o 6.3. Nh c u o kh i i m o và ti n hành o các i m khác theo 6.2. 6.4. Ch ti n hành o các v trí cách c nh ho c góc m u th ho c vùng th ít nh t là 25 mm. N u c n ph i o t i v trí g n c nh ho c góc nh hơn 25 mm thì ph i ki m tra l i hi u chuN n thi t b trong khu v c c th xác nh ph m vi nh hư ng t i phép o. 6.5. S lư ng m u th ho c vùng th S lư ng m u th ho c vùng th do cơ quan ti n hành thí nghi m ch ra tùy thu c vào kích thư c, lo i n n, phương pháp sơn và ư c s nh t trí c a các bên liên quan và áp ng yêu c u sau: o trong phòng thí nghi m, ph i thí nghi m ít nh t 3 m u th cho m t yêu c u th và o t i thi u là 3 v trí cho m t m u th có kích thư c 75 mm x 150 mm, o m t l n cho m t v trí. o t i hi n trư ng, di n tích vùng th ki m tra ít nh t b ng 10% t ng di n tích ư c yêu c u ki m tra và o t i thi u 5 v trí i di n cho m t vùng th . Giá tr o t i m i v trí ư c tính b ng trung bình c ng c a ba l n o trong ph m vi vòng tròn ư ng kính 12 mm. 6.6. K t qu o
  6. 6.6.1. K t qu xác nh chi u dày màng sơn khô trung bình trên m i m u th trong phòng thí nghi m ho c trên m i vùng th t i hi n trư ng là trung bình c ng các s o trên m u th ho c vùng th ó. 6.6.2. K t q a xác nh chi u dày màng sơn khô l n nh t trên m i m u th ho c vùng th là s o l n nh t trên m u th ho c vùng th ó. 6.6.3. K t q a xác nh chi u dày màng sơn khô nh nh t trên m i m u th ho c vùng th là s o nh nh t trên m u th ho c vùng th ó. 7. Báo cáo k t qu Trong báo cáo k t qu ph i có nh ng thông tin sau: a) Ngày, tháng, năm th nghi m. b) Thi t b th (lo i u o, sai s ). c) Tên ngư i th nghi m. d) Tiêu chuN n th nghi m (s hi u tiêu chuN n này). e) Tên công trình, c u ki n, v trí, m u th ho c vùng th . f) Lo i n n. g) Lo i màng sơn, giá tr chi u dày màng sơn c a m u th (ho c vùng th ): trung bình, l n nh t, nh nh t. PH L C A (tham kh o) Gi i thi u m t s thi t b o chi u dày màng sơn khô D i o/ Tên thi t b Ki u u o Ph m vi áp d ng vùng o nh nh t Màng sơn trên n n FN 1.6 0 : 1600 mm kim lo i MINITEST f 5 mm có t tính và không có t tính. Màng sơn b t trư c 0 : 1600 mm khi s y trên n n kim MINITEST FN 1.6 P lo i có t tính và f 30 mm không có t tính. MINITEST FN 1.6/90 0 : 1600 mm Màng sơn trên n n
  7. kim lo i có t tính và f 5 mm không có t tính, c bi t có th s d ng o trên các lo i n n hình ng. Màng sơn trên n n kim lo i có t tính và 0 : 2000 mm không có t tính, c MINITEST FN 2/90 bi t có th s d ng f 5 mm o trên các lo i n n hình ng. Màng sơn r t m ng 0 : 500 mm trên n n kim lo i có MINITEST F 05 t tính, kích thư c f 3 mm nh . 0 : 1600 mm Màng sơn trên n n MINITEST F 1.6 kim lo i có t tính. f 5 mm 0 : 3000 mm Màng sơn dày trên MINITEST F3 n n kim lo i có t f 5 mm tính. Màng sơn trên n n 0 : 1600 mm kim lo i có t tính, MINITEST F 1.6/90 c bi t có th s f 5 mm d ng o trên các lo i n n hình ng. Màng sơn trên n n F 2/90 0 : 2000 mm kim lo i có t tính, MINITEST c bi t có th s f 5 mm d ng o trên các lo i n n hình ng. Màng sơn ch ng ăn 0 : 10 mm mòn cho b ch a, MINITEST F10 ư ng ng trên n n f 20 mm kim lo i có t tính. Màng sơn ch ng ăn 0 : 20 mm mòn cho b ch a, MINITEST F20 ư ng ng trên n n f 40 mm kim lo i có t tính. 0 : 80 mm L p m crôm m ng MINITEST N. 08CR trên n n kim lo i f 5 mm ng. MINITEST N 02 0 : 200 mm Màng sơn m ng trên
  8. n n kim lo i không f 2 mm có ính. 0 : 1600 mm Màng sơn trên n n MINITEST N 1.6 kim lo i không có t f 5 mm tính. Màng sơn trên n n kim lo i không có t 0 : 1600 mm tính, c bi t có th MINITEST N 1.6/90 s d ng o trên f 5 mm các lo i n n hình ng. Màng sơn trên n n kim lo i không có t 0 : 2000 mm tính, c bi t có th MINITEST N 2/90 s d ng o trên f 5 mm các lo i n n hình ng. 0 : 10 mm Màng sơn trên n n MINITEST N 10 kim lo i không có t f 50 mm tính. 0 : 20 mm Màng sơn trên n n MINITEST N 20 kim lo i không có t f 70 mm tính. 0 : 100 mm Màng sơn trên n n MINITEST N 100 kim lo i không có t f 200 mm tính. 10 : 200 mm L pm ng trên MINITEST CN 02 n n cách i n. f 7 mm Màng sơn trên n n quintsonic Ultrasonic 10 : 500 mm phi kim lo i Ghi chú: Ký hi u u o FN : u o v n năng. F: u o trên n n kim lo i có t tính (s t, thép). N: u o trên n n kim lo i không có t tính (nhôm, ng, k m…).
Đồng bộ tài khoản