Quyết định số 202/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
5
download

Quyết định số 202/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 202/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Tiểu ban An ninh phục vụ Hội nghị cấp cao ASEM 5 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 202/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 202/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 202/2003/Q -TTG NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P TI U BAN AN NINH PH C V H I NGHN C P CAO ASEM 5 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 44/2003/Q -TTg ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p U ban Qu c gia chu n b và t ch c H i ngh c p cao di n àn h p tác Á - Âu l n th 5 (ASEM 5); Xét ngh c a B trư ng B Công an, B trư ng B Ngo i giao và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ti u ban An ninh thu c U ban Qu c gia chuNn b và t ch c H i ngh c p cao di n àn h p tác Á - Âu l n th 5 (ASEM 5), do ng chí Nguy n Văn Hư ng, Th trư ng B Công an làm Trư ng Ti u ban và các thành viên là các ng chí có tên dư i ây: 1. ng chí Ph m H ng L i, Phó T ng tham mưu trư ng Quân i nhân dân Vi t Nam, 2. ng chí Nguy n Qu c Tri u, Phó Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i, 3. M t ng chí Th trư ng B Y t , 4. ng chí Ng c Sơn, Trư ng Ban Thư ký ASEM 5, B Ngo i giao, 5. ng chí Ph m Chuyên, Giám c Công an thành ph Hà N i, 6. ng chí Hoàng c Chính, Phó T ng c c trư ng T ng c c An ninh, B Công an, thành viên thư ng tr c, 7. ng chí Lê Văn Kính, Tư l nh B Tư l nh c nh v , B Công an, 8. ng chí Trương Xuân Thanh, Phó C c trư ng C c Lãnh s , B Ngo i giao.
  2. i u 2. Ti u ban An ninh có các nhi m v sau: - Ch o và t ch c th c hi n các công vi c, các bi n pháp, các phương án có liên quan n công tác b o m an ninh và an toàn cho H i ngh c p cao ASEM 5; - B o m an toàn tuy t i cho các v Nguyên th qu c gia; phu nhân các v Nguyên th và toàn b i bi u k t khi khách nh p c nh cho n khi xu t c nh ra kh i biên gi i C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; - X lý các công vi c khác có liên quan n công tác xu t c nh, nh p c nh; qu n lý và giám sát ch t ch vi c ra vào t i t t c các c a khNu ư ng hàng không, ư ng b , ư ng bi n trư c và trong th i gian di n ra H i ngh . B o v sân bay, b o v an toàn nhà ga và chuyên cơ, ngăn ch n không x y ra các tình hu ng x u, các ho t ng phá ho i, kh ng b ; - Ph i h p v i B Ngo i giao và các ti u ban khác c a U ban Qu c gia v ASEM 5 t ch c th c hi n nghi l nhà nư c theo quy nh c a Ngh nh s 82/2001/N -CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph ; - T ch c h th ng d ch v y t cao c p trong th i gian di n ra H i ngh . i u 3. Ti u ban có trách nhi m xây d ng các phương án: b o v H i ngh , b o v i bi u; các bi n pháp ng phó khi x y ra tình hu ng x u, cháy n ... nh kỳ báo cáo tình hình công tác chuNn b ph c v H i ngh c p cao Á - Âu v i Ch t ch U ban Qu c gia v ASEM 5. i u 4. Các thành viên c a Ti u ban làm vi c theo hình th c kiêm nhi m, ư c huy ng và s d ng b máy, cán b , phương ti n thu c quy n qu n lý c a cơ quan mình ph c v các ho t ng c a Ti u ban. Trư ng Ti u ban quy t nh vi c phân công, quy nh ch ph i h p công tác, nh kỳ h p giao ban... m b o x lý công vi c linh ho t và hi u qu . B ph n thư ng tr c giúp vi c cho Ti u ban t t i T ng c c An ninh, B Công an - 15 Tr n Bình Tr ng, Hà N i. i n tho i: 069.42784; 069.42786. Trư ng Ti u ban quy t nh vi c phân công cán b thu c các ơn v c a B Công an tham gia b ph n thư ng tr c. Các B , cơ quan là thành viên c a Ti u ban khNn trương c cán b theo dõi, th ng nh t u m i liên l c và duy trì ch ph i h p v i b ph n thư ng tr c c a Ti u ban. i u 5. Ti u ban An ninh c a U ban Qu c gia v ASEM 5 làm vi c t ngày ký Quy t nh này cho n khi k t thúc H i ngh . i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan nêu t i i u 1, Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i và các ng chí có tên nêu trên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. Vũ Khoan ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản