Quyết định số 2080/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
76
lượt xem
7
download

Quyết định số 2080/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2080/QĐ-BTC về việc ban hành Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, để đính chính Quyết định số 14/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2080/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do- H nh phúc S : 2080 /Q -BTC Hà N i, ngày 14 tháng 6 năm 2007 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH QUY T NNH S 14/2007/Q -BTC NGÀY 15/3/2007 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1966, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Ngân sách nhà nư c. QUY T NNH i u 1. ính chính sai sót v s th t ch tiêu trong m t s m u báo cáo ban hành theo Quy t nh s 14/2007/Q -BTC ngày 15/3/2007 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành H th ng báo cáo tài chính và báo cáo k toán qu n tr áp d ng trong ch k toán ngân sách nhà nư c và ho t ng nghi p v Kho b c Nhà nư c ban hành theo Quy t nh s 24/2006/Q -BTC ngày 06/04/2006 c a B trư ng B Tài chính; bao g m: - M u báo cáo s B1-04/BC-NS - M u báo cáo s B1-05/BC-NS - M u báo cáo s B2-01/BC-NS - M u báo cáo s B2-02/BC-NS - M u báo cáo s B2-04/BC-NS - M u báo cáo s B2-05/BC-NS - M u báo cáo s B2-07/BC-NS - M u báo cáo s B4-02/BC-NS - M u báo cáo s B8-03/BC-NS
  2. (Chi ti t c th theo ph l c ính kèm). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. V trư ng V Ngân sách nhà nư c, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TUQ. B TRƯ NG Nơi nh n: CHÁNH VĂN PHÒNG - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Website Chính ph ; - Trang Website B Tài chính; - Ki m toán nhà nư c; - S Tài chính, KBNN, C c Thu , C c H i quan các t nh, thành ph ; - Các ơn v thu c B ; inh Văn Nhã - Lưu: VT, C KT, NSNN và KBNN.
  3. PH L C ính chính sai sót trong Quy t nh s 14/2007/Q -BTC ngày 15/3/2007 c a B trư ng B Tài chính (Kèm theo Quy t nh s 2080 /Q -BTC ngày 14/6/2007 c a B trư ng B Tài chính) S th t S trong Q s th t STT M u bi u Ch tiêu 14/2007/Q - ính BTC chính M u s B1- 1 04/BC-NS Thu t doanh nghi p nhà nư c Thu tài nguyên 2.1.5 1.1.5 Thu t doanh nghi p nhà nư c a phương Thu giá tr gia tăng 1.2.1.1 1.1.2.1 Thu tiêu th c bi t 1.2.1.2 1.1.2.2 Thu thu nh p doanh nghi p 1.2.1.3 1.1.2.3 Thu t thu nh p sau thu 1.2.1.4 1.1.2.4 Thu tài nguyên 1.2.1.5 1.1.2.5 Thu môn bài 1.2.1.6 1.1.2.6 Ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu , ph t 1.2.1.7 1.1.2.7 kinh doanh trái pháp lu t do ngành thu th c hi n T ch thu khác do ngành thu th c hi n 1.2.1.8 1.1.2.8 Thu khác 1.2.1.9 1.1.2.9 Thu phí, l phí Phí thu c lĩnh v c giao thông v n t i (Tr c M c 9.4 8.4 036) M u s B1- 2 05/BC-NS Thu t doanh nghi p nhà nư c trung ương Thu môn bài 1.1.5 1.1.6 Thu ti n ph t do ngành thu th c hi n 1.1.6 1.1.7
  4. Ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu 1.1.6.1 1.1.7.1 Ph t kinh doanh trái pháp lu t do ngành thu th c 1.1.6.2 1.1.7.2 hi n T ch thu khác do ngành thu th c hi n 1.1.7 1.1.8 Thu khác 1.1.8 1.1.9 Thu tiêu th c bi t M t hàng thu c lá i u, xì gà s n xu t trong nư c 2.1.1 2.2.1 M t hàng rư u, bia s n xu t trong nư c 2.1.2 2.2.2 M t hàng ô tô dư i 24 ch ng i s n xu t trong nư c 2.1.3 2.2.3 M t hàng xăng các lo i, nap-ta, ch phNm tái h p và các ch phNm khác pha ch xăng ư c s n 2.1.4 2.2.4 xu t trong nư c Các d ch v , các hàng hoá khác s n xu t trong nư c 2.1.5 2.2.5 Khác 2.1.6 2.2.6 Phí thu c lĩnh v c thương m i, u tư Phí thNm nh kinh doanh thương m i có i u ki n 8.3.111 8.3.11 thu c lĩnh v c khoa h c, công ngh L phí qu n lý nhà nư c liên quan n s n xu t, kinh doanh L phí c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, cung c p thông tin v ăng ký kinh doanh, i v i 9.14.38 8.14.3 công ty trách nhi m h u h n M u s B2- 3 01/BC-NS Chi u tư phát tri n Chi u tư XDCB t p trung 1.1.01 1.1.1 Chi u tư t ngu n thu ti n s d ng t 1.1.02 1.1.2 Chi d án tr ng m i 5 tri u ha r ng 1.1.03 1.1.3 Chi chương trình bi n ông, h i o, c nh sát bi n 1.1.04 1.1.4 u tư cho T ng công ty D u khí 1.1.05 1.1.5 Chi thư ng xuyên Chi s nghi p kinh t khác 3.11.4 3.12.4 CHI U TƯ T NGU N TRÁI PHI U V VI CHÍNH PH VÀ CÔNG TRÁI 4 M u s B2-
  5. 02/BC-NS Chi u tư phát tri n Chi u tư XDCB t p trung 1.1.01 1.1.1 Chi u tư t ngu n thu ti n s d ng t 1.1.02 1.1.2 Chi chương trình bi n ông, h i o 1.1.03 1.1.3 Chi d án tr ng m i 5 tri u ha r ng 1.1.04 1.1.4 Chi thư ng xuyên Chi s nghi p nông, lâm, thu l i 3.12 3.12.1 Chi s nghi p th y s n 3.12 3.12.2 Chi s nghi p giao thông 3.12 3.12.3 Chi s nghi p kinh t khác 3.11 3.12.4 Chi qu n lý nhà nư c 3.14 3.14.1 Chi ho t ng ng, t ch c chính tr 3.14 3.14.2 Chi h tr h i, oàn th 3.14 3.14.3 M u s B2- 5 04/BC-NS Chi u tư phát tri n Chi u tư XDCB t p trung 1.1.01 1.1.1 Chi u tư t ngu n thu ti n s d ng t 1.1.02 1.1.2 Chi d án tr ng m i 5 tri u ha r ng 1.1.03 1.1.3 Chi chương trình bi n ông, h i o, c nh sát bi n 1.1.04 1.1.4 u tư cho T ng công ty D u khí 1.1.05 1.1.5 Chi thư ng xuyên Chi s nghi p kinh t khác 3.11.4 3.12.4 M u s B2- 6 05/BC-NS Các ch tiêu t "Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t 65 n Nam" n "Chi u tư t ngu n Trái phi u Chính 64 n 122 123 ph " M u s B2- 7 07/BC-NS Các cơ quan qu n lý nhà nư c Ngành Tư pháp 5 4
  6. M u s B4- 8 02/BC-NS S ti n 11 6 NS c p t nh 12 7 NS c p huy n 13 8 NS xã, phư ng, th tr n 15 9 M u s B8- 9 03/BC-NS T ng s chi NS c p huy n Chi b sung cho NS xã 2.3 2.4
Đồng bộ tài khoản