Quyết định số 2089/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
86
lượt xem
4
download

Quyết định số 2089/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2089/QĐ-BTC về việc đính chính Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2089/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2089/Q -BTC Hà N i, ngày 15 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH QUY T NNH S 28/2007/Q -BTC NGÀY 24/4/2007 A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1966, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V B o hi m. QUY T NNH i u 1. ính chính sai sót i v i Quy t c và Bi u phí b o hi m cháy, n b t bu c ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2007/Q -BTC ngày 24/4/2007 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy t c và Bi u phí b o hi m cháy, n b t bu c như sau: - T i Quy t c b o hi m cháy, n b t bu c: B sung trư c i u 1: “Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG” - T i Bi u phí b o hi m, dòng có mã s 16721 ư c s a l i như sau: 16721 Nhà máy óng t u và s a ch a t u 1,75 - T i Ph l c 2, B ng tính m c kh u tr t i thi u ư c s a l i như sau: ơn v tính: USD Giá tr b o hi m M c kh u tr t i thi u T i 100.000 200
  2. 500.000 500 2.500.000 1.000 5.000.000 2.000 10.000.000 3.000 30.000.000 5.000 i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. V trư ng V B o hi m, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TUQ. B TRƯ NG - Th tư ng và các Phó th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các ban c a ng; CHÁNH VĂN PHÒNG - Văn phòng Qu c H i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Ki m toán Nhà nư c; inh Văn Nhã - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo, Website Chính ph , Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT , V BH.
Đồng bộ tài khoản