Quyết định số 22/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 22/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 341: 2005"sơn tường - sơn nhũ tương - phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2005/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2005/QĐ-BXD Hà N i, ngày 28 tháng 07 năm 2005 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 22/2005/QĐ-BXD NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH TCXDVN 341: 2005 "SƠN TƯ NG - SƠN NHŨ TƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH Đ B N NHI T M C A MÀNG SƠN" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/ 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này 01 Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 341: 2005 “Sơn tư ng - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác đ nh đ b n nhi t m c a màng sơn”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Đi u 3. Các Ông: Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Văn Liên (Đã ký) SƠN TƯ NG - SƠN NHŨ TƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH Đ B N NHI T M C A MÀNG SƠN Wall paints – Emulsion paints – Method for determination of resistance to damp heat L I NÓI Đ U Tiêu chu n xây d ng TCXDVN 341 : 2005 “Sơn tư ng – Sơn nhũ tương - Phương pháp xác đ nh đ b n nhi t m c a màng sơn” đư c B Xây d ng ban hành theo quy t đ nh s …………. ngày …../…../ 2005. Sơn tư ng – Sơn nhũ tương – Phương pháp xác đ nh đ b n nhi t m c a màng sơn Wall paints – Emulsion paints – Method for determination of resistance to damp heat 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này quy đ nh phương pháp xác đ nh đ b n nhi t m c a màng sơn nhũ tương nư c dùng đ trang trí và b o v tư ng trong và ngoài các công trình xây d ng. 2. Tài li u vi n d n TCVN 2090 : 1993 Sơn. Phương pháp l y m u, bao gói, ghi nhãn, v n chuy n và b o qu n. TCVN 2094 : 1993 Sơn. Phương pháp gia công màng.
  2. TCVN 2096 : 1993 Sơn. Phương pháp xác đ nh đ khô và th i gian khô. TCVN 6934 : 2001 Sơn tư ng - Sơn nhũ tương - Yêu c u k thu t và phương pháp th . TCVN 5502 : 1991 Nư c sinh ho t – Yêu c u k thu t. 3. Nguyên t c th Cho màng sơn ch u tác đ ng đ ng th i c a nhi t và m (nhi t đ (55 ± 2) °C và đ m không dư i 95%) trong th i gian quy đ nh, sau đó đánh giá màng sơn theo các d u hi u hư h ng. 4. Thi t b và d ng c th 4.1. Thi t b 3 Thi t b th đ b n nhi t m c a màng sơn (t nhi t m) có dung tích khác nhau: 0,16; 0,30; 1; 2 m v.v. T nhi t m có th t o ra và duy trì nhi t đ t i 60°C và đ m t i 100%. C u t o c a t nhi t m (xem hình 1) g m có: - Khoang th : đư c làm b ng các v t li u ch ng ăn mòn, có giá đ các m u th ; - B n ch a nư c: đ t trong khoang th , có m t đư ng c p nư c và b ph n ki m tra m c nư c; - B gia nhi t cho nư c; - Nhi t k : có gi i h n đo t 0 °C đ n 100 °C; - mk ; - Qu t gió: đ phân ph i đ u hơi nư c trong khoang th . 4.2. D ng c - Ch i quét sơn: r ng 25 mm; - Kính lúp phóng đ i 3 l n; - Gi y th m. 5. Chu n b m u th 5.1. Đ xác đ nh đ b n nhi t m c a màng sơn c n chu n b 4 m u: 3 m u đ th , 1 m u làm đ i ch ng. 5.2. L y m u sơn theo TCVN 2090 : 1993. 5.3. Gia công t m n n có kích thư c 150 mm x 75 mm x 15 mm theo TCVN 6934 : 2001. B m t t m n n ph i đ m b o ph ng, nh n, s ch và khô trư c khi sơn. 5.4. Gia công màng sơn theo TCVN 2094 : 1993 và ch d n c a nhà s n xu t lên c hai m t t m n n. 5.5. B n mép bên c a t m n n đư c sơn b ng lo i sơn có đ b n nhi t m cao hơn m u sơn c n th . 5.6 Đ màng sơn khô th u đ t đ khô c p II theo TCVN 2096 : 1993.
  3. 9 4 8 1 7 2 8 6 3 2 4 1 5 Hình 1- Sơ đ c u t o t nhi t m Chú thích: 1. Khoang th ; 2. Qu t gió; 3. Đư ng c p nư c; 4. B n ch a nư c; 5. Đư ng thoát nư c; 6. B gia nhi t cho nư c; 7. B đi u ch nh nhi t đ trong khoang th ; 8. m k ; 9. Nhi t k . 6. Chu n b th 6.1. Cho nư c sinh ho t đ t yêu c u k thu t c a TCVN 5502 : 1991 vào b n ch a đ n m c quy đ nh. 6.2. V n hành th thi t b đ ki m tra s tăng nhi t đ , đ m trong khoang th và ho t đ ng c a qu t gió. 6.3. Đ t các m u th vào giá đ trong khoang th theo phương th ng đ ng, so le nhau và cách nhau ít nh t 30mm. 6.4. Đóng c a t , đ t nhi t đ trong khoang th (55 ± 2) °C. 7. Ti n hành th 7.1. Đ i v i sơn nhũ tương dùng cho tư ng trong.
  4. 7.1.1. Cho thi t b v n hành liên t c trong 1 ngày đêm (tính t lúc nhi t đ trong khoang th đ t (55 ± 2) °C và đ m không dư i 95%). 7.1.2. T t thi t b , l y m u ra kh i t . Quan sát m u b ng m t thư ng trong th i gian không quá 10 phút và ghi l i các d u hi u hư h ng màng sơn: - ph ng r p; - bong tróc; - r n n t. 7.1.3. N u không phát hi n ra d u hi u hư h ng nào, c n th m nư c trên b m t m u b ng gi y th m và dùng kính lúp đ quan sát. 7.1.4. Gi các m u đã th nhi t đ phòng trong 1 ngày đêm cho chúng khô và đ t cân b ng m v i không khí trong phòng. Đ t các m u đã th sát v i m u đ i ch ng trên m t m t ph ng n m ngang dư i ánh sáng ban ngày đ xem xét s thay đ i màu s c c a màng sơn. 7.2. Đ i v i sơn nhũ tương dùng cho tư ng ngoài 7.2.1. Cho thi t b v n hành ch đ nhi t đ (55 ± 2) °C và đ m không dư i 95%. 7.2.2. Sau 1, 6, 11, 16 và 21 ngày đêm, t t thi t b và l y m u ra kh i t quan sát như 7.1.2 và 7.1.3 r i đ t l i m u vào t n u màng sơn chưa có d u hi u hư h ng nào (ph ng r p, bong tróc, r n n t). 7.2.3. Ng ng th sau 21 ngày đêm ho c khi quan sát th y m t trong các d u hi u hư h ng màng sơn t i b t kỳ th i đi m nào 7.2.2. 7.2.4. Xem xét s thay đ i màu s c c a màng sơn so v i m u đ i ch ng như 7.1.4. 8. Đánh giá k t qu 8.1. Đ b n nhi t m c a màng sơn nhũ tương đư c đánh giá theo các d u hi u hư h ng: - ph ng r p: quan sát b ng m t thư ng ho c qua kính lúp th y ít nh t m t ch màng sơn b v ng lên kh i n n; - bong tróc: quan sát b ng m t thư ng ho c qua kính lúp th y ít nh t m t ch màng sơn b tách ra kh i n n; - r n n t: quan sát b ng m t thư ng ho c qua kính lúp th y ít nh t m t ch màng sơn b đ t (m t tính liên t c); - thay đ i màu s c: quan sát b ng m t thư ng th y s khác bi t l n v màu s c màng sơn trên m u đã th so v i m u đ i ch ng. 8.2. Màng sơn đư c đánh giá đ t yêu c u v đ b n nhi t m khi không phát hi n ra b t kỳ d u hi u hư h ng nào nêu trên ít nh t 5 trên 6 m t c a 3 m u th sau 1 ngày đêm th nghi m đ i v i sơn nhũ tương dùng cho tư ng trong và sau 21 ngày đêm đ i v i sơn nhũ tương dùng cho tư ng ngoài. 9. Biên b n th Biên b n th đư c so n theo m u ph l c 1. PH L C1 M U BIÊN B N TH Đ B N NHI T M C A MÀNG SƠN B XÂY D NG Vi n khoa h c công ngh xây d ng Ministry of Construction Vietnam Institute for Building Science and Technology (IBST) Đ a ch : Nghĩa tân-C u gi y-Hà n i Tel: 84.4.8363931 Fax: 84.4.8361197
  5. S (No): K T QU TH NGHI M (Test report) Đơn v yêu c u (Client): .............……………………………………………………… Yêu c u th nghi m (Requirement): Xác đ nh đ b n nhi t m c a màng sơn (determination of resistance of paint film to damp heat) Tiêu chu n áp d ng (Applied Standard): S hi u tiêu chu n này (No. of this standard) Tên lo i sơn th nghi m (name of paints): ………………………………………………… Công trình (Project): .........……………………………………………………… Ngày nh n m u (Date at sampling): ……………………………………………………… Ngày th nghi m (Date at test) : ……………………………………………………… Th i gian K t qu (Results of evaluation) TN, ngày STT Lo i sơn đêm D u hi u M u1 M u2 M u3 S m t Đánh giá (No) TN (name (Duration hư h ng (Specimen (Specimen (Specimen hư h ng (Determination) of paints) of test, (Failure in 1) 2) 3) (Number day) test) of failure surface) 1 Sơn nhũ Ph ng r p √ Đ t yêu c u tương (blistering) (Pass) dùng cho 0; 1 tư ng Bong tróc trong (flaking, (Emulsion 1 scaling) paints for interior R nn t √ Không đ t yêu wall) (checking, c u (Fail) cracking) 2; 3; 4; 5; 6 Thay đ i √ màu s c (color change) 2 Sơn nhũ Ph ng r p Đ t yêu c u tương (blistering) (Pass) dùng cho 21 (1; 6; 0; 1 tư ng 11; 16) Bong tróc √ ngoài (flaking, (Emulsion scaling) paints for exterior R nn t Không đ t yêu wall) (checking, c u (Fail) cracking) 2; 3; 4; 5; 6 Thay đ i √ màu s c (color change) Ghi chú: M u th do khách hàng mang đ n Remark: The samples provided by the client
  6. Hà N i, ngày … tháng … năm 2005 Ngư i th nghi m Ngư i ki m tra Phòng th nghi m Cơ quan ki m tra (Tested by) (Checked by) (Laboratory) (Authorization)
Đồng bộ tài khoản