Quyết định số 223/1998/QĐ-BNN/TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 223/1998/QĐ-BNN/TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 223/1998/QĐ-BNN/TCCB về việc sáp nhập Ban quản lý dự án thuỷ lợi 417 vào Ban quản lý dự án thuỷ lợi 416 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 223/1998/QĐ-BNN/TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 223/1998/Q -BNN/TCCB Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH V VI C SÁP NH P BAN QU N LÝ D ÁN TH Y L I 417 VÀO BÀN QU N LÝ D ÁN TH Y L I 416 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN. Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn. Căn c ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph " v vi c ban hành i u l Qu n lý u tư và Xây d ng" - Căn c quy t nh c a Ban cán s ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn t i phiên h p ngày 3,4 tháng 12 năm 1998 v công tác T ch c cán b ; Xét ngh c a V trư ng V u tư xây d ng cơ b n và V trư ng V t ch c cán b . QUY T NNH: i u 1. Nay sáp nh p Ban qu n lý d án thu l i 417 vào Ban qu n lý d án thu l i 416, có tr s óng t i s 11 Xô vi t ngh tĩnh, phư ng 17 qu n Bình th nh. TP HCM. i u 2. 1. Ông Quy n Giám c Ban qu n lý d án thu l i 417 có trách nhi m bàn giao nguyên tr ng y cho ông Giám c Ban qu n lý d án 416 các công vi c sau ây: - Bàn giao toàn b h sơ tài li u c a các công trình ã hoàn thành và công trình ang th c hi n do ban 417 qu n lý. - Bàn giao toàn b tài s n g m : cơ s v t ch t trang thi t b và phương ti n làm vi c c a ban 417. - Bàn giao toàn b các công tác t ch c cán b và h s cán b c a Ban t trư c n này. - Khoá s k toán bàn giao ây s sách. Ch ng t k toán và tài kho n cho Ban qu n lý d án 416 và ch m d t ho t ng con d u c a Ban qu n lý d án 417 k t khi có quy t nh này.
  2. 2. Ông giám c Ban qu n lý d án thu l i 416 có trách nhi m ti p nh n nguyên tr ng toàn b công vi c lãnh o, qu n lý và gi i quy t các t n t i c a Ban qu n lý d án thu l i 417. 3. Quy t nh sáp nh p này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh văn phòng b . V trư ng v t ch c cán b . V trư ng v u tư xây d ng cơ b n. v trư ng v tài chính k toán, th trư ng các ơn v liên quan thu c b . Giám c Ban qu n lý d án 416 và Q.Giám c Ban qu n lý d án thu l i 417 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Nguy n Quang Hà
Đồng bộ tài khoản