Quyết định số 227-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 227-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 227-HĐBT về việc thành lập huyện Cư jút thuộc tỉnh Đắc lắc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 227-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 227-H BT Hà N i, ngày 19 tháng 6 năm 1990 QUY T NNH V VI C THÀNH L P HUY N CƯ JÚT THU C T NH KL K H I NG B TRƯ NG Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12 tháng 9 năm 1981; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh k L k và Ban T ch c - Cán b c a Chính ph ; QUY T NNH: i u 1. Tách 5 xã: Ea T ling, Tâm Th ng, Trúc Sơn, Ea Po, Nam Dong c a th xã Buôn Ma Thu t g m 36.400 hécta di n tích t nhiên v i 18.379 nhân khNu và 35.100 hécta di n tích t nhiên (toàn b là t lâm nghi p) c a xã k Lao (huy n k Mil) thành l p huy n Cư Jút. Sau khi phân v ch a gi i hành chính: - Huy n Cư Jút có 5 xã: Ea T ling, Tâm Th ng, Trúc Sơn, Ea Po và Nam Dong, v i 71.500 hécta di n tích t nhiên và 18.379 nhân khNu. a gi i huy n Cư Jút: Phía ông giáp th xã Buôn Ma Thu t; phía Tây giáp nư c Cam-pu-chia; phía Nam giáp các huy n k Mil và Krông Nô; phía B c giáp huy n Ea Súp. - Th xã Buôn Ma Thu t còn 7 phư ng: T An, Th ng L i, Tân Thành, Tân Ti n, Th ng Nh t, Tân L p, Thành Công và 12 xã: Hoà Phú, Hoà Khánh, Ea Kao, Hoà Th ng, Hoà ông, Ea Tu, Cư Ê Buôr, Hoà Xuân, Ea Tam, Hoà Thu n, Ea Nuôl, Cuôr Knia, v i 61.300 hécta di n tích t nhiên và 228.535 nhân khNu. a gi i th xã Buôn Ma Thu t: Phía ông giáp huy n Krông P c; phía Tây giáp huy n Cư Jút; phía Nam giáp huy n Krông Ana; phía B c giáp huy n Cư M gar. - Huy n k Mil còn th tr n k Mil và 8 xã: c Minh, c M nh, Thu n An, k Lao, k Mol, k S k, k G nh, Thu n H nh, v i 105.600 hécta di n tích t nhiên và 38.000 nhân khNu. a gi i huy n k Mil: Phía ông giáp huy n Krông Nô; phía Tây giáp nư c Cam- pu-chia; phía Nam giáp huy n k Nông; phía B c giáp huy n Cư Jút.
  2. - Xã k Lao còn 28.360 hécta di n tích t nhiên và 3.195 nhân khNu. a gi i xã k Lao: Phía ông giáp các xã k G nh và c M nh; phía Tây giáp nư c Cam-pu-chia; phía Nam giáp xã Thu n An; phía B c giáp xã Ea Po c a huy n Cư Jút, (ranh gi i là con ư ng khai thác g t cây s 29 trên ư ng 14 qua xã Trúc Sơn kéo dài qua xã Nam Dong g p su i c n; kéo dài n n biên phòng s 8, chân i m cao 364 n chân i m cao và ư ng bình 350). - Xã Ea Po (sau khi nh n 35.100 hécta di n tích t lâm nghi p t xã k Lao chuy n sang) có 49.845 hécta di n tích t nhiên và 1.800 nhân khNu. a gi i xã Ea Po: Phía ông giáp th xã Buôn Ma Thu t; phía Tây giáp nư c Cam- pu-chia; phía Nam giáp xã Nam Dong và huy n k Mil; phía B c giáp huy n Ea Súp. i u 2. U ban nhân dân t nh k L k và Ban T ch c - Cán b c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản