Quyết định số 232/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 232/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 232/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược,quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 232/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 232/QĐ-TTg Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH K HO CH KI M TRA VI C TH C HI N CHÍNH SÁCH, CHI N LƯ C, QUY HO CH, K HO CH C A CHÍNH PH NĂM 2007 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 99/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v công tác ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch; Theo đ ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T Đ NH : Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này K ho ch ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch c a Chính ph năm 2007. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 3. B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m ch trì t ch c tri n khai th c hi n Quy t đ nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ban Qu n lý KKTCKQT B Y; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CCHC (5b).
  2. K HO CH KI M TRA VI C TH C HI N CHÍNH SÁCH, CHI N LƯ C, QUY HO CH, K HO CH C A CHÍNH PH NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 232 /QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) TT Lĩnh v c ki m tra Cơ quan ch trì Th i gian Cơ quan ph i h p chính N i dung ki m tra ki m tra ki m tra 1 1. S p x p, đ i m i, c ph n hoá doanh Quý II năm Văn phòng Chính ph , các b , B Tài chính nghi p nhà nư c 2007 ngành có liên quan 2. Công tác đ u tư, xây d ng cơ b n và Văn phòng Chính ph , các b : Tài Đ u tư, doanh ch ng lãng phí, th t thoát trong đ u tư xây chính, Xây d ng, Giao thông v n nghi p d ng cơ b n t i, Nông nghi p và Phát tri n B K ho ch và Quý II năm nông thôn Đ u tư 2007 2 3. Các gi i pháp ki m ch tai n n giao Các B : Văn hoá -Thông tin, Công B Giao thông Quý I năm thông an, Tư pháp, Tài chính, Giáo d c v nt i 2007 và Đào t o, Giao thông v n t i 4. Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng Các b : K ho ch và Đ u tư, Tài B Giao thông Quý II năm c ng bi n đ n 2010 chính, Công nghi p, Tài nguyên và v nt i 2007 Môi trư ng Th c hành ti t 5. Chương trình hành đ ng c a Chính ph Các b , ngành và y ban nhân Quý II năm 3 ki m và ch ng lãng v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí B Tài chính dân các t nh, thành ph tr c thu c 2007 phí Trung ương 4 C i cách hành 6. Áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng Văn phòng Chính B Khoa h c và công ngh , các chính theo tiêu chu n TCVN ISO 9001: 2000 vào ph Quý II năm b , ngành và y ban nhân dân các ho t đ ng c a các cơ quan hành chính nhà 2007 t nh, thành ph tr c thu c Trung nư c ương 7. X lý các vư ng m c, ki n ngh c a cá Các b , ngành và y ban nhân Văn phòng Chính Quý II năm nhân, t ch c và doanh nghi p v th t c dân các t nh, thành ph tr c thu c ph 2007 hành chính Trung ương 8. Đ án đơn gi n hoá th t c hành chính Các b , ngành và y ban nhân Văn phòng Chính Quý II năm trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai dân các t nh, thành ph tr c thu c ph 2007 đo n 2007 - 2010 Trung ương
  3. 5 Yt 9. Xã h i hoá trong lĩnh v c y t Các b , ngành liên quan vµ y Quý III năm B Yt ban nhân dân các t nh, thành ph 2007 tr c thu c Trung ương 10. Nâng c p b nh vi n tuy n huy n C¸c bé, ngành liên quan vµ y ban Quý III năm B Yt nhân dân các t nh, thành ph tr c 2007 thu c Trung ương 11. K ho ch hành đ ng qu c gia b o đ m B Nông nghi p và Phát tri n nông Quý II năm v sinh an toàn th c ph m đ n năm 2010 B Yt thôn và y ban nhân dân các t nh, 2007 thành ph tr c thu c Trung ương 12. Chi n lư c qu c gia v dinh dư ng giai Các b , ngành và y ban nhân Quý II năm đo n 2001 – 2010 B Yt dân các t nh, thành ph tr c thu c 2007 Trung ương 13. Quy ho ch phát tri n bưu chính vi n Các b : K ho ch và Đ u tư, Khoa Bưu chính Vi n B Bưu chính, Quý II năm 6 thông và internet đ n năm 2010 đ nh hư ng h c và Công ngh , Xây d ng, Tài thông Vi n thông 2007 đ n 2020 chính 14. Chi n lư c phát tri n giáo d c 2001 – Các b : Tài chính, Khoa h c và B Giáo d c và Quý III năm 2010 Công ngh , K ho ch và Đ u tư, Đào t o 2007 N iv 15. Quy ho ch m ng lư i các trư ng đ i Các b : Tài chính, Khoa h c và Giáo d c và đào B Giáo d c và Quý III năm 7 h c và cao đ ng đ n năm 2010 Công ngh , K ho ch và Đ u tư, t o Đào t o 2007 N iv 16. Quy ho ch m ng lư i trư ng d y ngh B Lao đ ng - Các b : Giáo d c và Đào t o, Xây Quý II năm đ n năm 2010 Thương binh và d ng, K ho ch và Đ u tư, Tài 2007 Xã h i chính 8 Đ t đai, nhà 17. Bán nhà thu c s h u nhà nư c cho Các b : Tài chính, Tài nguyên và ngư i đang thuê theo quy đ nh t i Ngh đ nh Quý II năm Môi trư ng và y ban nhân dân B Xây d ng s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a 2007 các t nh, thành ph tr c thu c Chính ph Trung ương 18. Tri n khai thi hành pháp lu t v đ t đai Các b : K ho ch và Đ u tư, Tài B Tài nguyên và Quý III năm chính và y ban nhân dân các Môi trư ng 2007 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 19. Công tác qu n lý công s các cơ quan Các b : Tài chính, N i v và y hành chính nhà nư c và các đơn v hành B Xây d ng Quý II năm ban nhân dân các t nh, thành ph 2007
  4. chính s nghi p tr c thu c Trung ương 20. Chính sách h tr đ t s n xu t, đ t , Các b : Tài nguyên và Môi trư ng, nhà và nư c sinh ho t cho h đ ng bào Quý II năm Nông nghi p và Phát tri n nông y ban Dân t c dân t c thi u s nghèo, đ i s ng khó khăn 2007 thôn và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 9 Khoa h c và Công 21. Chi n lư c phát tri n khoa h c và công Các b : Giáo d c và Đào t o, K B Khoa h c và Quý II năm ngh ngh Vi t Nam đ n năm 2010 ho ch và Đ u tư và các b , ngành Công ngh 2007 liên quan 22. Lu t Khoáng s n và các văn b n hư ng Các b , ngành và y ban nhân B Tài nguyên và Quý II năm d n thi hành dân các t nh, thành ph tr c thu c Môi trư ng 2007 Tài nguyên và Môi Trung ương 10 trư ng 23. Chi n lư c b o v môi trư ng qu c gia Các b , ngành và y ban nhân B Tài nguyên và Quý II năm đ n năm 2020 dân các t nh, thành ph tr c thu c Môi trư ng 2007 Trung ương 24. Chi n lư c phát tri n ngành du l ch Vi t Các b , ngành và y ban nhân Quý II năm 11 Du l ch Nam 2001 - 2010 T ng c c Du l ch dân các t nh, thành ph tr c thu c 2007 Trung ương 25. Chi n lư c qu c gia v c p nư c s ch B Nông nghi p Các b : Xây d ng, K ho ch và Nông nghi p và Quý II năm 12 và v sinh nông thôn đ n năm 2020 và Phát tri n Đ u tư, Tài chính Nông thôn 2007 nông thôn 26. Chi n lư c phát tri n dân s Vi t Nam U ban dân s , Các b : Lao đ ng - Thương binh Quý II năm giai đo n 2001 - 2010 Gia đình và Tr và Xã h i, Y t Dân s và các v n 2007 13 em đ xã h i 27. K ho ch t ng th phòng, ch ng ma tuý Quý II năm Các b : Tư pháp, N i v , Lao B Công an đ n năm 2010 2007 đ ng - Thương binh và Xã h i 28. Tri n khai thi hành pháp lu t v xây Các b , ngành có liên quan và y Quy ho ch và qu n Quý I năm 14 d ng B Xây d ng ban nhân dân các t nh, thành ph lý đô th 2007 tr c thu c Trung ương Đào t o, b i dư ng 29. Công tác đào t o, b i dư ng cán b , Quý II năm Các b : Giáo d c và Đào t o, Tài 15 B N iv cán b , công ch c công ch c 2007 chính, K ho ch và Đ u tư
Đồng bộ tài khoản