Quyết định số 2343/QĐ-SGTCC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 2343/QĐ-SGTCC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2343/QĐ-SGTCC về việc ban hành quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa thành phố do Sở Giao thông - Công chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2343/QĐ-SGTCC

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc S GIAO THÔNG-CÔNG ******* CHÍNH ***** S : 2343/Q -SGTCC TP.H Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM ĂNG KI M PHƯƠNG TI N TH Y N I NA THÀNH PH GIÁM CS GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH Căn c Quy t nh s 09/Q -UB ngày 09/1/1991 c a y ban nhân dân TP. H Chí Minh v thành l p S Giao thông công chánh; Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15/6/2004; Căn c Ngh nh s 21/2005/N -CP ngày 01/3/2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng th y n i a; Căn c Quy t nh s 25/2004/Q -BGTVT ngày 25/11/2004 c a B trư ng B Giao thông V n t i ban hành Quy nh v ăng ki m phương ti n th y n i a; Căn c Quy t nh s 1187/Q -UB ngày 21/3/2005 c a y ban nhân dân thành ph v i tên S Giao thông Công chánh thành S Giao thông - Công chính tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s 2578/Q -UBND ngày 14/6/2007 c a y ban nhân dân TP.HCM v giao th m quy n cho Giám c S Giao thông - Công chính quy t nh b nhi m, mi n nhi m i v i các ch c danh lãnh o (Th trư ng, phó Th trư ng ) K toán trư ng các ơn v tr c thu c S Giao thông - Công chính; Căn c Quy t nh s 2615/Q -UBND ngày 15/06/2007 c a y ban nhân dân TP. H Chí Minh v thành l p Trung tâm ăng ki m phương ti n th y n i a thành ph H Chí Minh tr c thu c S Giao thông công chính; Theo ngh c a Trư ng phòng T ch c cán b - Lao ng S , QUY T NNH : i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch v t ch c và ho t ng c a Trung tâm ăng ki m phương ti n th y n i a thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký ban hành. i u 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng S , Trư ng phòng TCCB & L S , các phòng ch c năng, các ơn v tr c thu c S và Giám c Trung tâm ăng ki m phương ti n th y n i a thành ph có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. GIÁM C
  2. Nơi nh n : - Như i u 3 - G và các PG S - ng y S ( báo cáo ) - Công oàn, oàn TNCS S Tr n Quang Phư ng - Lưu VP, P.TCCB ( Ng-TT KPTTN ) QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM ĂNG KI M PHƯƠNG TI N TH Y N I NA THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 2343/Q -SGTCC ngày 31 tháng 07 năm 2007 c a Giám c S Giao thông –Công chính) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Trung tâm ăng ki m phương ti n th y n i a Thành ph H Chí Minh là ơn v s nghi p có thu, th c hi n công tác chuyên ngành v ăng ki m k thu t phương ti n th y n i a trên a bàn Thành ph H Chí Minh. Trung tâm ăng ki m phương ti n th y n i a Thành ph H Chí Minh” sau ây g i t t là “ Trung tâm “ có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, kinh phí ho t ng ư c h tr m t ph n t Ngân sách Nhà nư c và t ngu n thu phí, l phí ư c l i theo quy nh c a pháp lu t. Tr s Trung tâm t t i :314 (L u 4 và 5) ư ng Cô B c, Phư ng Cô Giang, Qu n 1, Tp. HCM. i u 2. Trung tâm ch u s lãnh o tr c ti p c a Giám c S Giao thông-Công chính; ch u s qu n lý, ki m tra, hư ng d n và ch o v chuyên môn nghi p v c a C c ăng ki m Vi t Nam. i u 3. Giám c Trung tâm ch u trách nhi m trư c Giám c S Giao thông-Công chính v toàn b ho t ng c a Trung tâm theo úng ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i quy ch này. Chương 2: NHI M V , QUY N H N VÀ M I QUAN H CÔNG TÁC i u 4. Trung tâm ăng ki m phương ti n th y n i a Thành ph H Chí Minh có các nhi m v , quy n h n: 1. Th c hi n pháp lu t:
  3. a ) Xây d ng trình Giám c S Giao thông-Công chính quy ho ch, k ho ch dài h n và hàng năm v công tác ăng ki m k thu t phương ti n th y n i a trên a bàn thu c ph m vi qu n lý c a y ban nhân dân thành ph ; b) Ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng cho các phương ti n th y n i a ho t ng trên sông, kênh, r ch, h , m và v nh do y ban nhân dân thành ph qu n lý bao g m : - Các phương ti n có s c ch ngư i dư i 50 ngư i; - Các phương ti n không ng cơ có tr ng t i toàn ph n dư i 200 t n - Các phương ti n có ng cơ có t ng công su t dư i 135 mã l c; - Các phương ti n chuyên dùng như : n i, thi t b thi công n i,nhà n i, tàu cu c, tàu hút...có chi u dài thi t k nh hơn 10 m; c) Ph i h p v i các cơ quan có liên quan th c hi n công tác giám nh tr ng thái k thu t c a phương ti n th y n i a, thi t b x p d theo yêu c u c a cơ quan Nhà nư c ho c ch phương ti n; d)T ch c lưu tr , b o qu n h sơ, tài li u k thu t v ăng ki m phương ti n th y theo quy nh; 2. Khoa h c - k thu t: a )T ch c th c hi n các tài nghiên c u khoa h c chuyên ngành; b)Th c hi n các ho t ng d ch v tư v n k thu t khác có liên quan theo quy nh c a pháp lu t; 3. K ho ch - u tư: a) ư c Giám c S Giao thông-Công chính giao làm ch u tư m t s công trình nhà, tr m và các máy móc, thi t b ph c v công tác. b) Xây d ng k ho ch ho t ng hàng năm trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n. c) T ng h p tình hình th c hi n công tác, th ng kê, báo cáo theo quy nh. 4. Tài chính - k toán: a.) T ch c thu các kho n phí, l phí và các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t b) Qu n lý và s d ng hi u qu tài s n, kinh phí do ngân sách Nhà nư c c p và ngu n l i t vi c thu phí, l phí và các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t c) Th c hi n úng ch , chính sách tài chính k toán theo quy nh c a Nhà nư c.
  4. 5. T ch c – cán b : a) Trên cơ s tiêu chuNn hoá cán b theo quy nh c a Nhà nư c, Trung tâm tuy n d ng, b trí i ngũ cán b , xây d ng b ng ch c danh và nh m c lao ng chuyên ngành theo kh i lư ng công vi c ư c giao trình S Giao thông-Công chính phê duy t; b) Giám c Trung tâm ư c quy n b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, i u ng i v i các ch c danh do Trung tâm, tr c ti p qu n lý ào t o, ánh giá và ngh C c ăng ki m Vi t Nam b nhi m ăng ki m viên c a Trung tâm. 6. Th c hi n các nhi m v khác do Giám c S Giao thông-Công chính giao. i u 5. M i quan h công tác : 1. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan tham gia giám nh các s c , tai n n phương ti n th y n i a, thi t b x p d khi có yêu c u; 2. Quan h ch t ch v i chính quy n a phương và các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan trong quá trình th c hi n nhi m v ư c giao; 3. Trung tâm ch u s qu n lý, ki m tra, ch o và hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a C c ăng ki m Vi t nam; 4. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ, t xu t v i S Giao thông - Công chính, C c ăng ki m Vi t nam và các cơ quan Nhà nư c khác có liên quan v các lĩnh v c thu c chuyên môn, nghi p v ; công tác ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng cho phương ti n Chương 3: CƠ C U T CH C B MÁY i u 6. Nguyên t c ho t ng : 1. Trung tâm ăng ki m phương ti n th y n i a TP.H Chí Minh ư c t ch c và ho t ng theo ch th trư ng do Giám c ph trách chung,ch u trách nhi m trư c Giám c S Giao thông - Công chính chính v toàn b ho t ng c a Trung tâm ; có m t Phó giám c giúp vi c cho Giám c, ph trách các lĩnh v c do Giám c trung tâm phân công. 2. Giám c do Giám c S Giao thông-Công chính b nhi m, mi n nhi m; Phó giám c và k toán trư ng Trung tâm ăng ki m phương ti n th y n i a TP.H Chí Minh do Giám c S Giao thông-Công chính b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c Trung tâm ăng ki m phương ti n th y n i a TP.H Chí Minh; các Trư ng, Phó phòng tr c thu c Trung tâm do Giám c Trung tâm b nhi m, mi n nhi m Sau khi trao i th ng nh t v iTrư ng phòng T ch c cán b và lao ng S Giao thông -Cô ng chính . i u 7. Cơ c u t ch c và biên ch c a Trung tâm:
  5. 1. Cơ c u t ch c b máy c a trung tâm ăng ki m phương ti n th y n i a g m: a ) Ban giám c g m : Giám c và Phó giám c b) Các phòng : - Phòng T ch c hành chính-K tóan; - Phòng ăng ki m. 2. Biên ch c a Trung tâm ăng ki m phương ti n th y n i a Tp. HCM ư c y ban Nhân dân Thành ph giao chung trong t ng s biên ch hành chính hàng năm c a S Giao thông-Công chính. 3. Vi c thành l p, t ch c l i, gi i th các phòng nghi p v do Giám c S Giao thông-Công chính quy t nh theo ngh c a Giám c Trung tâm. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 8. Giám c Trung tâm ăng ki m phương ti n th y n i a TP. HCM căn c vào b n quy ch này,có trách nhi m xây d ng ch c năng , nhi m v c th cho t ng ch c danh cán b viên ch c, ơn v tr c thu c c a Trung tâm . i u 9. B n quy ch này ư c Giám c S Giao thông -Công chính i u ch nh b sung, s a i khi c n thi t theo ngh c a Giám c Trung tâm ăng ki m phương ti n th y n i a TP. HCM và Trư ng phòng TCCB&L S GTCC/. GIÁM C Tr n Quang Phư ng
Đồng bộ tài khoản