Quyết định số 237-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định số 237-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 237-CP về việc sát nhập xã An Bình thuộc huyện Gia Lương vào huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 237-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 237-CP Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 1980 QUY T NNH C AH I NG CHÍNH PH S 237 - CP NGÀY 1 THÁNG 8 NĂM 1980 V VI C SÁP NH P XÃ AN BÌNH THU C HUY N GIA LƯƠNG VÀO HUY N THU N THÀNH, T NH HÀ B C H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Hà B c, QUY T NNH i u 1 - Nay phê chuNn vi c sáp nh p xã An Bình thu c huy n Gia Lương, t nh Hà B c vào huy n Thu n Thành cùng t nh. i u 2 - U ban nhân dân t nh Hà B c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Vũ Tuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản