Quyết định số 2380/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 2380/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO "QUỸ VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU" THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2380/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011 Số: 2380/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO "QUỸ VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU" THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại tờ trình số 2385/TTr-BQP ngày 10 tháng 9 năm 2011, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu", thành phần gồ m: 1. Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách về biển, đảo. 2. Các Phó Trưởng ban: - Phó Trưởng ban Thường trực: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; - Phó Trưởng ban: Chính ủy Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng; - Mời 01 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Trưởng ban. 3. Các Ủy viên: - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; - Thứ trưởng Bộ Tài chính; - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; - Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;
  2. - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; - Mời 01 lãnh đạo của các ban, ngành, cơ quan sau đây làm Ủy viên Ban Chỉ đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Hộ i Cựu chiến binh Việt Nam; Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Sau 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các Bộ và cơ quan có cán bộ được cử làm thành viên Ban Chỉ đạo nêu tại Điều 1 Quyết định này, gửi danh sách về Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng. Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" Thực hiện các quy định tại Quyết định số 557/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và hoạt động của “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” (sau đây gọi tắt là Quỹ). Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 1. Chủ trì, phố i hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức phong trào vận động, xây dựng Quỹ; đề xuất các hình thức ghi công, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực xây dựng Quỹ. 2. Chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ đúng mục đích và hiệu quả. 3. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thủ tướng Chính phủ giao. Điều 3. 1. Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" có Bộ phận Thường trực giúp việc. Giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Bộ phận Thường trực giúp việc đặt tại Bộ Quốc phòng (Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), thành phần bao gồm: Cán bộ của Bộ Quốc phòng làm nòng cốt và một số cán bộ cấp vụ, cục của các Bộ và cơ quan có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo. Trưởng ban Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Bộ phận Thường trực giúp việc. 2. Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" và Bộ phận Thường trực giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu riêng. “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. 3. Kinh phí làm việc của Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" và Bộ phận Thường trực giúp việc được dự toán và bảo đảm trong nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ Quốc phòng.
  3. Điều 4. Giao Ban Chỉ đạo "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" chủ trì, phố i hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động, xây dựng và quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ, trình Thủ tướng Chính phủ. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ t ịch Ủy ban nhân dân các t ỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang B ộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; Nguyễn Tấn Dũng - UBND các tỉnh, TP trự c thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đả ng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - H ội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Qu ốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nư ớc; - N gân hàng Chính sách Xã hội; - UBTW Mặt trậ n Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Các thành viên Ban Chỉ đạo nêu tại Điều 1; - VPCP: BTCN, các PCN, C ổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trự c thuộc, Công báo; - Lưu: VT, NC (3) QT.
Đồng bộ tài khoản