intTypePromotion=3

Quyết định số 2387/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 2387/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NHIỆM KỲ V (2011 - 2013) TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2387/QĐ-TCHQ

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2011 Số: 2387/QĐ-TCHQ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NHIỆM KỲ V (2011 - 2013) TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan; Căn cứ Nghị định số 199/QLKH ngày 21/9/1982 của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bộ, Tổng cục; Căn cứ Quyết định số 689/TCHQ/QĐ/NCHQ ngày 2/6/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Tổng cục Hải quan; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng khoa học của Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2011 - 2013 gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo. Điều 2. Hội đồng khoa học của Tổng cục Hải quan hoạt động theo quy chế được ban hành tại Quyết định số 689/TCHQ/QĐ/NCHQ ngày 2/6/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành.
  2. TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Bộ Tài chính (để b/c); - Lãnh đạo Tổng cụ c; - Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ; Nguyễn Ngọc Túc - Lưu: VT, Viện NCHQ. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NHIỆM KỲ 2011-2013 (Kèm theo Quyết định số 2387/QĐ-TCHQ ngày 02 tháng 11 năm 2011) A. Ban thường trực Hội đồng: 1. Ông Nguyễn Ngọc Túc, Tiến sỹ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan - Chủ tịch Hội đồng; 2. Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục trưởng TCHQ - Phó Chủ tịch Hộ i đồng; 3. Bà Vũ Hồng Loan, Thạc sỹ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải quan - Ủy viên thường trực Hội đồng; 4. Bà Nguyễn Bình Minh, Thạc sỹ, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Thông tin khoa học, Viện Nghiên cứu Hải quan - Ủy viên thư ký; B. Các Ủy viên Hội đồng: 5. Ông Nguyễn Phi Hùng, Tiến sỹ, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu; 6. Ông Nguyễn Công Bình, Tiến sỹ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan; 7. Ông Nguyễn Duy Thông, Tiến sỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; 8. Ông Phạm Đức Hạnh, Tiến sỹ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải quan; 9. Ông Nguyễn Toàn, Thạc sỹ, Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu; 11. Bà Phùng Thị Bích Hường, Thạc sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 12. Ông Nguyễn Nhất Kha, Thạc sỹ, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan; 13. Bà Lê Như Quỳnh, Thạc sỹ, Phó Trưởng ban Cải cách Hiện đại hóa Hải quan;
  3. 14. Ông Quách Đăng Hòa, Thạc sỹ, Phó Trưởng Ban Quản lý rủi ro; 15. Ông Phan Công Sơn, Thạc sỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam; 16. Ông Trần Thành Tô, Thạc sỹ, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan; 17. Ông Lê Văn Tới, Tiến sỹ, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị; 18. Ông Nguyễn Văn Trường, Thạc sỹ, Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hà Nội; 19. Ông Lê Văn Danh, Thạc sỹ, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai; 20. Ông Nguyễn Trọng Hùng, Thạc sỹ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh; 21. Ông Nguyễn Sỹ Tráng, Thạc sỹ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng; 22. Ông Nguyễn Văn Nghiên, Thạc sỹ, Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản