Quyết định số 239/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 239/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 239/1998/QĐ-TTg về việc về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 239/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 239/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 239 /1998/Q -TTG NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A H I NG QU C GIA CH O BIÊN SO N T I N BÁCH KHOA VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy t nh s 112/1998/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 1998 và Quy t nh s 746/Q -TTg ngày 21 tháng 8 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ; Theo ngh c a Ch t ch H i ng Qu c gia ch o biên so n T i n bách khoa Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng Qu c gia ch o biên so n T i n bách khoa Vi t Nam. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch và các thành viên H i ng Qu c gia ch o biên so n T i n bách khoa Vi t Nam, B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A H I NG QU C GIA CH O BIÊN SO N T I N BÁCH KHOA VI T NAM (Ban hành kèm Quy t nh s 239/1998/Q -TTg ngày 04 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph )
  2. Chương 1 NH NG I U KHO N CHUNG i u 1. B n Quy ch này quy nh nh ng i u cơ b n v ch c năng, nhi m v , t ch c và ho t ng c a H i ng Qu c gia ch o biên so n T i n bách khoa Vi t Nam (dư i ây g i t t là H i ng). i u 2. H i ng là cơ quan giúp Th tư ng Chính ph ch o th c hi n k ho ch, n i dung biên so n và xu t b n các lo i Bách khoa thư và T i n bách khoa. i u 3. H i ng là t ch c có tư cách pháp nhân, có tr s t i Hà N i, có con d u và có tài kho n riêng, kinh phí ho t ng do Nhà nư c c p. Chương 2 NHI M V C A H I NG i u 4. H i ng có nhi m v : 1. Xây d ng k ho ch biên so n, xu t b n các lo i Bách khoa thư và T i n bách khoa trình Th tư ng Chính ph phê duy t; t ch c, ch o th c hi n k ho ch biên so n và xu t b n ã ư c phê duy t. 2. Duy t n i dung biên so n các công trình Bách khoa thư, T i n bách khoa và ch u trách nhi m v n i dung ó. 3. Qu n lý Nhà xu t b n T i n bách khoa theo quy nh c a Lu t Xu t b n. Chương 3 T CH C C A H I NG i u 5. Thành ph n và cơ c u c a H i ng 1. Thành ph n H i ng g m : - Ch t ch, hai Phó Ch t ch. - Các y viên thư ng tr c. - Các y viên. 2. Ch t ch, Phó Ch t ch và các y viên khác c a H i ng là nh ng nhà ho t ng khoa h c, chính tr , văn hóa, xã h i có trình chuyên môn cao, có uy tín, có kh năng và i u ki n ch o vi c biên so n các công trình bách khoa thư do Th tư ng Chính ph b nhi m, ho t ng theo ch kiêm nhi m. Ch t ch và m t Phó Ch t ch kiêm T ng thư ký là cán b chuyên trách.
  3. 3. H i ng có Ban thư ng tr c g m Ch t ch, các Phó Ch t ch và các y viên thư ng tr c. i u 6. B máy làm vi c c a H i ng g m : 1. Văn phòng. 2. Các Ban biên so n Bách khoa thư và T i n bách khoa. 3. Nhà Xu t b n T i n bách khoa. i u 7. Trách nhi m và quy n h n c a Ch t ch H i ng : 1. Căn c vào Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này, Ch t ch H i ng ban hành nh ng quy nh c th v t ch c và ho t ng trong n i b cho phù h p. 2. Lãnh o và i u hành th c hi n các nhi m v c a H i ng và ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a H i ng. 3. ChuNn b n i dung các phiên h p c a H i ng. Tri u t p và ch trì các phiên h p c a Ban thư ng tr c H i ng và các phiên h p toàn th H i ng, ký các văn b n c a H i ng. 4. Ki m tra vi c th c hi n Quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng. 5. Tr c ti p ch o Nhà xu t b n T i n bách khoa. 6. ngh Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m các thành viên H i ng khi ư c ít nh t 2/3 thành viên Ban thư ng tr c H i ng tán thành. 7. Trình Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p các t ch c giúp vi c c a H i ng và b nhi m ngư i ph trách các t ch c này, khi ư c ít nh t 2/3 thành viên Ban thư ng tr c H i ng tán thành. 8. Qu n lý t ch c, biên ch và kinh phí c a H i ng theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 9. Phân công, phân nhi m cho các Phó Ch t ch t ch c tri n khai và ch o các m t ho t ng c a H i ng. i u 8. Trách nhi m và quy n h n c a các Phó Ch t ch : 1. Giúp Ch t ch H i ng ch o các ho t ng c a H i ng theo s phân công c a Ch t ch H i ng. 2. Ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng v nh ng vi c ư c phân công ph trách. 3. Thay m t Ch t ch H i ng i u hành và gi i quy t công vi c c a H i ng khi Ch t ch H i ng y quy n.
  4. 4. Riêng Phó Ch t ch kiêm T ng thư ký có thêm trách nhi m và quy n h n sau : a) Giúp Ch t ch H i ng chuNn b chương trình và n i dung các phiên h p c a Ban thư ng tr c và các phiên h p toàn th c a H i ng. b) Giúp Ch t ch H i ng i u hành b máy giúp vi c c a H i ng. c) Ký các văn b n trong ph m vi trách nhi m ư c phân công và ký thay Ch t ch nh ng văn b n do Ch t ch y nhi m. i u 9. Nhi m v và quy n h n c a Ban thư ng tr c H i ng : 1. Th o lu n các chương trình, k ho ch ho t ng c a H i ng trình H i ng xem xét, quy t nh. 2. xu t nh ng v n thu c v ch c năng, nhi m v c a H i ng Ch t ch H i ng ưa vào chương trình các phiên h p c a Ban thư ng tr c H i ng. 3. Th o lu n và thông qua k ho ch tri n khai nh m th c hi n các quy t nh c a H i ng. 4. T ch c và ch o công vi c biên so n và xu t b n các công trình Bách khoa thư và T i n bách khoa ã ư c H i ng thông qua. 5. T ch c ánh giá ch t lư ng các công trình Bách khoa thư và T i n bách khoa trư c khi trình H i ng xét duy t. 6. Quy t ngh v t ch c và nhân s theo nguyên t c ư c ít nh t 2/3 s thành viên Ban thư ng tr c tán thành. 7. Gi i quy t nh ng công vi c có liên quan n công tác c a H i ng gi a hai kỳ h p. 8. Các y viên thư ng tr c m nhi m m t s công vi c do Ch t ch và Ban thư ng tr c phân công. i u 10. Trách nhi m và quy n h n c a các y viên H i ng : 1. Tham d y các phiên h p toàn th c a H i ng. 2. Th o lu n và bi u quy t các ch trương, phương hư ng phát tri n, k ho ch, chương trình ho t ng c a H i ng. 3. Duy t n i dung các công trình Bách khoa thư và T i n bách khoa do H i ng ch u trách nhi m biên so n trình H i ng nghi m thu. 4. Tham gia các Ban biên so n Bách khoa thư và T i n bách khoa c a H i ng. 5. xu t các ki n ngh H i ng tham kh o và th o lu n.
  5. 6. Th c hi n nh ng nhi m v do Ch t ch H i ng phân công. i u 11. Văn phòng là b máy giúp vi c c a H i ng : 1. Văn phòng g m Chánh văn phòng, Phó văn phòng và m t s cán b hành chính, t ch c cán b , tài chính và m t s cán b khoa h c làm nhi m v thư ký khoa h c, thư vi n, thông tin, tư li u. Chánh văn phòng và Phó văn phòng do Ch t ch H i ng b nhi m. 2. Quy ch làm vi c c a Văn phòng do Ch t ch H i ng quy t nh i u 12. Các Ban Biên so n Bách khoa thư và T i n bách khoa : M i công trình Bách khoa thư và T i n bách khoa do m t Ban biên so n ch u trách nhi m t ch c biên so n và ư c H i ng nghi m thu. Các Ban biên so n Bách khoa thư và T i n bách khoa do Ch t ch H i ng quy t nh thành l p. Thành viên các Ban biên so n g m các c ng tác viên là các nhà khoa h c có trình chuyên môn cao, có kh năng và kinh nghi m biên so n các lo i Bách khoa thư và T i n bách khoa. Ban biên so n có nhi m v : xây d ng k ho ch biên so n trình Thư ng tr c H i ng xem xét và Ch t ch H i ng phê duy t; t ch c th c hi n k ho ch biên so n theo úng ti n và b o m yêu c u ch t lư ng, hoàn ch nh b n th o trình Ban thư ng tr c ánh giá trình H i ng xét duy t và nghi m thu. i u 13. Nhà xu t b n T i n bách khoa tr c thu c H i ng : 1. Nhà xu t b n ư c t ch c và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, Lu t Xu t b n và dư i s ch o c a H i ng. 2. Giám c và Phó giám c Nhà xu t b n do Ch t ch H i ng b nhi m. 3. T ch c b máy làm vi c và cán b c a Nhà xu t b n do Giám c Nhà xu t b n ngh và Ch t ch H i ng xét duy t. 4. Nhà xu t b n có nhi m v t ch c biên t p và xu t b n nh ng công trình Bách khoa thư và T i n bách khoa theo k ho ch c a H i ng v i b n th o ã ư c H i ng duy t. 5. Nhà xu t b n có th t ch c biên so n và xu t b n hay nh n xu t b n nh ng công trình Bách khoa thư và T i n bách khoa do yêu c u c a các cơ quan, các ngành và t nh, thành ph nhưng ph i ư c Ch t ch H i ng chuNn y. 6. Nhà xu t b n th c hi n cơ ch qu n lý tài chính theo ch tài chính i v i doanh nghi p công ích hi n hành. Chương 4 CH LÀM VI C VÀ QUY N L I
  6. i u 14. H i ng làm vi c theo nguyên t c dân ch , quy t nh theo a s hay theo t l quy nh trong Quy ch và phân công trách nhi m rõ ràng. Các phiên h p toàn th c a H i ng có thNm quy n cao nh t quy t nh m i công vi c c a H i ng theo ch c năng, nhi m v ư c Th tư ng Chính ph giao. i u 15. H i ng m i năm h p hai l n do Ch t ch H i ng tri u t p; trư ng h p có quá m t n a s y viên H i ng hay có ít nh t 2/3 s y viên Ban thư ng tr c yêu c u, Ch t ch tri u t p phiên h p b t thư ng. Chương trình, n i dung và các văn b n liên quan c n g i n các y viên H i ng ch m nh t hai tu n trư c khi h p. i u 16. Ban thư ng tr c H i ng hai tháng h p m t l n, trư ng h p c n thi t có th h p nhi u hơn do Ch t ch H i ng quy t nh hay do ít nh t 2/3 s thành viên Ban thư ng tr c ngh . i u 17. Nh ng thành viên không th c hi n y trách nhi m quy nh tùy theo m c , Ch t ch H i ng s căn c vào ý ki n c a các thành viên H i ng ngh Th tư ng Chính ph mi n nhi m. Nh ng thành viên nào v ng m t trong 2 phiên h p liên ti p c a H i ng mà không có lý do chính áng s b mi n nhi m theo ngh c a Ch t ch H i ng và do Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 18. Cán b chuyên trách và cán b , công ch c trong biên ch c a H i ng làm vi c theo ch lao ng c a Nhà nư c. Cán b kiêm nhi m dành m t ph n th i gian b o m hoàn thành nhi m v ư c giao. C ng tác viên và cán b h p ng làm vi c theo v vi c hay th i gian trên cơ s th a thu n c a hai bên. i u 19. Vi c tuy n d ng, s d ng cán b , công ch c c a H i ng th c hi n theo Pháp l nh cán b , công ch c. i u 20. Các thành viên chuyên trách c a H i ng và các cán b hành chính, nghi p v trong biên ch và h p ng ư c hư ng ti n lương, ph c p trách nhi m theo ch hi n hành c a Nhà nư c. Các thành viên kiêm nhi m ư c hư ng thù lao theo quy nh c a Nhà nư c và quy nh c a H i ng phù h p v i c i m c a công vi c biên so n Bách khoa thư và T i n bách khoa. i u 21. Ch t ch H i ng có trách nhi m t o i u ki n thu n l i và b o m các phương ti n c n thi t cho ho t ng c a các y viên H i ng. Chương 5 TÀI CHÍNH i u 22. H i ng là ơn v d toán c p I thu c ngân sách Nhà nư c, có tài kho n riêng. Hàng năm H i ng có trách nhi m l p d toán thu, chi tài chính g i B Tài
  7. chính, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B K ho ch và u tư xem xét, t ng h p trình Chính ph phê duy t. Ch t ch cùng Ban thư ng tr c H i ng ch u trách nhi m phân b và s d ng kinh phí cho các ho t ng c a H i ng theo úng ch c năng, nhi m v k ho ch và d toán ã ư c duy t. i u 23. Các ngu n tài chính c a H i ng g m : 1. Ngân sách Nhà nư c c p. 2. Ngu n thu t các ho t ng biên so n Bách khoa thư và T i n bách khoa. 3. Ngu n óng góp t nguy n c a các t ch c và cá nhân. 4. Ngu n tài tr qu c t . Chương 6 M I QUAN H V I CÁC CƠ QUAN, CÁC T CH C TRONG VÀ NGOÀI NƯ C i u 24. H i ng ch u s qu n lý Nhà nư c c a các B , ngành theo ch c năng, nhi m v ư c nhà nư c giao. H i ng ư c tr c ti p báo cáo Th tư ng Chính ph và quan h v i các Ban c a ng, các B , các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương gi i quy t nh ng v n liên quan n ho t ng c a H i ng. i u 25. Ch t ch H i ng ư c quy n ký các th a ư c v i các t ch c khoa h c nư c ngoài trong quan h h p tác trao i chuyên gia, tư li u, kinh nghi m biên so n và xu t b n các lo i sách bách khoa. H i ng ư c tr c ti p quan h v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c làm th t c xu t, nh p c nh cho cán b , nhân viên thu c H i ng và khách nư c ngoài do H i ng m i.
Đồng bộ tài khoản