Quyết định số 2404/QĐ-UB-NC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 2404/QĐ-UB-NC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2404/QĐ-UB-NC về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình một cửa, một dấu của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2404/QĐ-UB-NC

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2404/Q -UB-NC TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 1996 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY CH T M TH I T CH C, HO T NG THÍ I M THEO MÔ HÌNH (M T C A, M T D U) C A Y BAN NHÂN DÂN HUY N C CHI. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 / 6 / 1994 ; Căn c văn b n s 6194/CCHC ngày 30/10/1995 c a Văn phòng Chính ph v vi c cho phép thí i m t ch c l i ho t ng c a y ban nhân dân qu n, huy n thu c thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 8102/Q -UB-NCVX ngày 04/12/1995 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao cho y ban nhân dân qu n 1, qu n 5 và huy n C Chi t ch c và ho t ng thí i m theo mô hình m i (1 d u, 1 c a) ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi (công văn s 69/CV-UB ngày 12/02/1996), Trư ng Ban T ch c chánh quy n thành ph (t trình s 69/TCCQ ngày 16/4/1996) QUY T NNH i u 1. Nay phê duy t Quy ch t m th i t ch c, ho t ng thí i m theo mô hình m t c a, m t d u và quy ch t m th i v vi c y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân huy n i v i Trư ng các Phòng, Ban tr c thu c huy n c a y ban nhân dân huy n C Chi kèm theo quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chánh quy n thành ph , Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi và Th trư ng các s , ngành thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Trương T n Sang QUY CH T M TH I
  2. V T CH C, HO T NG C A Y BAN NHÂN DÂN HUY N C CHI THEO MÔ HÌNH “M T C A, M T D U” ( ư c phê duy t theo Quy t nh s 2404/Q -UB-NC ngày 15/5/1996 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) Nh ng năm qua, t ch c và ho t ng b máy hành chánh c a huy n ã t ng bư c ư c c i ti n theo hư ng ngày càng tinh g n. Ch c năng, nhi m v t ng phòng, ban, ch c trách t ng cá nhân cũng ư c xác nh, t ó vi c qu n lý Nhà nư c trên a bàn bư c u ã có hi u qu , t o ư c ni m tin trong qu n chúng i v i chính quy n. Tuy có nh ng ti n b nhưng nhìn chung hi u l c, hi u qu c a cơ quan qu n lý Nhà nư c còn h n ch và y u kém. kh c ph c nh ng như c i m và t o i u ki n cho vi c t ch c ho t ng c a y ban nhân dân huy n ngày càng hi u qu hơn, y ban nhân dân huy n C Chi xây d ng quy ch t m th i v t ch c và ho t ng theo mô hình “1 c a, 1 d u” nh m t ư c m c ích, yêu c u sau: I. M C ÍCH- YÊU C U 1- T o i u ki n cho m i công dân và pháp nhân khi có yêu c u n liên h v i y ban nhân dân huy n gi i quy t các h sơ, th t c v hành chánh kh i ph i i l i nhi u nơi. M t khác t o thu n l i cho vi c lãnh o, ch o c a y ban nhân dân huy n. 2- B o m vi c gi i quy t công v ư c nhanh chóng, nâng cao hi u l c qu n lý Nhà nư c. Th trư ng các phòng, ban chuyên môn ư c y quy n x lý công v trong ph m vi ư c phân công, tránh vi c ùn Ny gi a các phòng ban ho c d n cho Ch t ch ho c Phó Ch t ch gi i quy t nh ng công vi c mang tính s v hàng ngày. II. N I DUNG C A VI C T CH C MÔ HÌNH “1 C A, 1 D U” 1- Xây d ng, hình thành khu hành chánh t p trung c a huy n, làm vi c liên hoàn gi a khu làm vi c c a chính quy n v i c p y ng, M t tr n và các oàn th . Các phòng, ban chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n ư c b trí theo m t dây chuy n làm vi c h p lý v i y ban nhân dân huy n. 2- Cùng v i vi c t p trung v nơi làm vi c c a y ban nhân dân, khâu t ch c h u c n và văn thư, lưu tr s giao cho Văn phòng y ban nhân dân huy n m nh n, các phòng ban không còn tài kho n và con d u riêng. 3- T ch c Phòng ti p dân và gi i quy t các công vi c liên quan n nhân dân g m i ngũ viên ch c am tư ng v công vi c trên các lĩnh v c. ây là u m i ti p nh n h sơ, cùng các b ph n có liên quan nghiên c u gi i quy t và tr h sơ cho dân theo quy nh, nhân dân không ph i i l i t b ph n này sang b ph n khác. Nơi ây niêm y t công khai các quy nh v th t c hành chánh c n thi t (k c l phí n u có). Phòng này ch u s ch o tr c ti p c a y viên y ban nhân dân huy n ph trách Văn phòng, ư c Ch t ch y ban nhân dân ki m tra hàng tu n. 4- Trư ng các phòng, ban ư c y ban nhân dân huy n y nhi m ký và óng d u y ban nhân dân huy n trên nh ng văn b n thu c ph m vi công vi c mà Trư ng phòng, ban ph trách theo úng b n “Quy ch t m th i v vi c y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi i v i các Trư ng phòng, ban tr c thu c huy n” ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t nh m tăng cư ng trách nhi m gi i quy t công vi c
  3. ư c nhanh chóng. Con d u các phòng, ban chuyên môn s ư c thu h i (tr con d u c a Văn phòng y ban nhân dân, Thanh tra huy n và các ơn v tr c thu c ngành d c). III. M I QUAN H GI A UBND HUY N VÀ CÁC PHÒNG, BAN TR C THU C Nh m tăng cư ng trách nhi m cho Trư ng các phòng, ban gi i quy t các công vi c cho ngư i dân ư c nhanh chóng, b o m úng pháp lu t, y ban nhân dân huy n y nhi m quy n ư c ký các văn b n, ư c óng d u c a y ban nhân dân huy n cho Trư ng các phòng, ban theo quy ch dư i ây: 1- Nguyên t c chung: - Các phòng, ban thu c y ban nhân dân huy n là cơ quan chuyên môn có tính ch t chuyên ngành c a y ban nhân dân huy n ư c cơ quan qu n lý ngành c p trên hư ng d n v chuyên môn nghi p v , th c hi n ch c năng qu n lý hành chánh Nhà nư c, b o m nguyên t c qu n lý toàn di n th ng nh t c a y ban nhân dân huy n và qu n lý xuyên su t theo ngành t thành ph n cơ s . - Các phòng, ban chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n không ph i là c p trên c a các ơn v cơ s , nhưng có nhi m v giúp y ban nhân dân huy n ki m tra, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v thu c phòng, ban ph trách i v i các ơn v cơ s . - Các phòng, ban ho t ng theo ch th trư ng, ch u s lãnh o, qu n lý toàn di n và tr c ti p c a y ban nhân dân huy n, ng th i ch u s ch o hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a ngành c p trên. 2- Ch trách nhi m c a Trư ng các phòng, ban thu c y ban nhân dân huy n: + Trư ng các phòng, ban chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n có trách nhi m thư ng xuyên báo cáo tình hình v công vi c chuyên môn c a phòng, ban mình cho y ban nhân dân huy n, giúp Ch t ch, Phó Ch t ch có cơ s lãnh, ch o k p th i nh ng công vi c thu c kh i mình ph trách. + Trư ng các phòng, ban chuyên môn ph i ch u trách nhi m cá nhân và trách nhi m liên i v lĩnh v c chuyên môn, nghi p v do mình ph trách trư c H i ng nhân dân, y ban nhân dân và trư c pháp lu t. + Trư ng các phòng, ban có trách nhi m ki m tra, hư ng d n ôn c, nh c nh cán b thu c quy n th c hi n y các nhi m v ư c phân công, b o m hoàn thành t t nhi m v , ng th i thư ng xuyên ki m tra, u n n n, giúp i v i nh ng công ch c thu c quy n, phát hi n và giáo d c công ch c có vi ph m trong công tác, trong sinh ho t nhưng chưa n m c ph i thi hành k lu t, n u vi ph m nghiêm tr ng ph i x lý nghiêm minh. + Khi có yêu c u c a nhân dân, công ch c viên ch c Nhà nư c ho c các i tư ng khác chuy n h sơ n ho c tr c ti p n thì Th trư ng các phòng, ban có trách nhi m tr l i y , úng th i gian cho t ch c ho c cá nhân. Tr l i có th b ng văn b n ho c tr c ti p và báo cáo k t qu cho y ban nhân dân huy n. Khi gi i quy t các công vi c Th trư ng các phòng, ban ph i d a vào lu t, các văn b n dư i lu t và nh ng quy nh khác c a Nhà nư c b o m tính chính xác, nhanh chóng, hi u qu , có lý có tình không c ng nh c, nh t là không gây phi n hà n cán b và nhân dân.
  4. + Trư ng các phòng, ban có trách nhi m báo cáo thư ng xuyên, y nh ng công vi c c a ơn v mình qu n lý v y ban nhân dân huy n và ngành d c c p trên v chuyên môn, nghi p v . xu t ào t o, b nhi m, b i dư ng, thay i nhân s c a phòng, ban mình qu n lý. xu t x lý nh ng công ch c vi ph m k lu t và ch u trách nhi m liên i nh ng công vi c liên quan n phòng, ban do công ch c ph trách. 3- V ch y nhi m, v quy n h n c a Trư ng các phòng, ban: - y ban nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân huy n y nhi m cho Trư ng các phòng, ban ư c gi i quy t các v n u sau: + ư c quy n tri u t p và ch trì các cu c h p có tính ch t hư ng d n, ph bi n v chuyên môn nghi p v chuyên ngành i v i cơ s . + ư c quy n m i và làm vi c tr c ti p v i các ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n, Giám c Công ty, xí nghi p, nông trư ng, tr m tr i nh ng v n có liên quan n ơn v cơ s . Th trư ng các ơn v cơ s có trách nhi m cung c p thông tin v s li u, tình hình ho t ng c a c a ơn v , v t ch c nhân s ... cho Trư ng các phòng, ban khi có yêu c u, n u v n nào vư t quá thNm quy n thì Trư ng phòng, ban ph i xin ý ki n y ban nhân dân huy n. Khi chuy n sang bư c th c hi n ch m t d u, Trư ng các phòng, ban ư c ký tên và óng d u c a y ban nhân dân huy n trên t t c các văn b n hành chánh thu c ch c năng nhi m v c a phòng, ban mình và ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân v n i dung các lo i văn b n ó ; ư c th a y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân huy n ký các văn b n áp d ng pháp lu t c th liên quan n chuyên môn nghi p v mà Trư ng phòng ban ph trách (có quy ch y nhi m c th riêng). Quy ch này ư c xây d ng th c hi n c i cách hành chánh m t bư c theo yêu c u ch o c a thành ph . Trong quá trình th c hi n ho c khi có nh ng quy nh m i c a Nhà nư c s ư c b sung cho phù h p. Quy ch này không áp d ng cho các phòng, ban tr c thu c ngành d c như Công an, Quân s , Thanh tra, Vi n Ki m sát nhân dân, Tòa án, Th ng kê, B o hi m xã h i, Thu .- Y BAN NHÂN DÂN HUY N C CHI QUY CH T M TH I V VI C Y NHI M C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN HUY N IV I TH TRƯ NG CÁC PHÒNG, BAN TR C THU C HUY N. ( ư c phê duy t theo Quy t nh s 2404/Q -UB-NC ngày 15/5/1996 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) I. V NGUYÊN T C CHUNG y ban nhân dân huy n là cơ quan ch p hành c a H i ng nhân dân huy n, ng th i là cơ quan hành chánh Nhà nư c a phương, ch u s qu n lý ch o tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph trên m i lĩnh v c. - Ch t ch y ban nhân dân huy n ư c H i ng nhân dân huy n b u ra thay m t y ban nhân dân huy n gi i quy t các v n thu c thN m quy n c a Ch t ch y ban
  5. nhân dân huy n và ch u trách nhi m cá nhân trư c H i ng nhân dân, y ban nhân dân huy n và Ch t ch y ban nhân dân thành ph . - Các phòng, ban là cơ quan chuyên môn tr c thu c huy n, ch u s lãnh o tr c ti p c a y ban nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân huy n. Các phòng, ban không ph i là cơ quan c p trên c a ơn v cơ s , nhưng có nhi m v giúp y ban nhân dân huy n ki m tra, hư ng d n v chuyên môn nghi p v thu c lĩnh v c phòng, ban ph trách i v i cơ s . - Trư ng các phòng, ban là ngư i ng u c a t ch c các phòng, ban do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh b nhi m (sau khi có ý ki n tham kh o s ngành h u quan thành ph ) và là ngư i ch u trách nhi m cá nhân và trách nhi m liên i v lĩnh v c chuyên môn do Trư ng phòng, ban m nhi m trư c y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân huy n và trư c pháp lu t. - Khi th c hi n ch dùng m t d u, s xóa b vi c các phòng, ban s d ng con d u riêng như hi n nay (tr Văn phòng y ban và Thanh tra huy n), chuy n sang th c hi n quy ch s d ng m t “con d u” c a y ban nhân dân huy n ban hành các văn b n c a y ban nhân dân huy n, trong ó có s y nhi m c a Ch t ch huy n cho Trư ng phòng, ban ký m t s lo i văn b n c a y ban nhân dân huy n liên quan n lĩnh v c thu c ngành qu n lý. Qua ó y ban nhân dân huy n s gi m b t kh i lư ng công vi c ph i gi i quy t và các văn b n không nh t thi t là Ch t ch hay các Phó Ch t ch ph i ký như hi n nay, có i u ki n tăng cư ng cho công tác ki m tra và nghiên c u ho ch nh nh ng chi n lư c quan tr ng v xây d ng và phát tri n kinh t -xã h i c a huy n. ng th i qua ó y ban huy n ki m soát ư c ti n , kh năng k t qu gi i quy t công vi c c a Trư ng các phòng, ban. ây cũng là bi n pháp nh m nâng cao vai trò trách nhi m c a các phòng, ban trong gi i quy t và x lý công vi c hàng ngày theo ch c năng, ng th i t o i u ki n gi i quy t nhanh các công vi c chuyên môn, gi m b t phi n hà và các bi u hi n quan liêu, c a quy n. - Các văn b n tham mưu, xu t, t trình... c a các phòng, ban i v i y ban nhân dân huy n không óng d u mà t t c các văn b n ó ư c dùng các m u phi u th ng nh t, có giá tr lưu hành trong n i b , do Trư ng phòng ban ký. - Quy ch này ư c ban hành trên cơ s th c hi n án t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n theo mô hình “m t c a, m t d u”. II. PH M VI Y NHI M I V I TRƯ NG CÁC PHÒNG BAN KÝ BAN HÀNH M T S LO I VĂN B N C A UBND HUY N Trư c h t c n xác nh thN m quy n ký các văn b n c a y ban nhân dân huy n, Ch t ch y ban nhân dân huy n, các Phó Ch t ch ư c ký ban hành các ch th , quy t nh có tính ch trương quan tr ng, bao quát l n hơn, các lĩnh v c phát tri n kinh t , văn hóa, xã h i, an ninh qu c phòng... thu c ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c phân công ; ng th i ký ban hành các quy t nh, thông báo áp d ng pháp lu t c th như: quy t nh cư ng ch , t ch c b máy, qui ho ch ào t o cán b , t ch c nhân s , chính sách, b t, v.v... i v i Trư ng các phòng, ban ngoài nhi m v gi i quy t các công vi c chuyên môn thư ng xuyên theo ch c năng, ư c th a y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân huy n ký các văn b n áp d ng pháp lu t c th liên quan n chuyên môn, nghi p v mà Trư ng phòng, ban ph trách theo s y nhi m dư i ây: 1- Chánh Văn phòng y ban nhân dân huy n:
  6. - Ký các văn b n thông báo theo n i dung ch o và k t lu n c a y ban nhân dân huy n và các văn b n ôn c, nh c nh các ngành, các xã, th tr n th c hi n các m t công tác mà y ban nhân dân huy n và Ch t ch y ban nhân dân huy n ã ch o. - Ký các lo i gi y t thu c ch c trách c a Văn phòng như gi y m i, gi y gi i thi u, sao y b n chính, phi u chuy n h sơ.. và trên danh nghĩa y viên y ban ư c s y nhi m c a y ban nhân dân huy n ký công ch ng trên các lo i văn b n c a công dân c n công ch ng. 2- Trư ng phòng T ch c chính quy n: - Ký các văn b n giao d ch, hư ng d n chuyên môn, nghi p v thu c ch c năng và ký duy t lương hàng tháng cho các ơn v hành chánh s nghi p và ph c p lương c a cán b xã, th tr n. - Xác nh n nh ng v n liên quan n công tác t ch c cán b . - Ký quy t nh i u ng cán s , nhân viên (không thu c di n biên ch cán b ch ch t). Ký quy t nh nâng lương cho b c cán s tr xu ng và ký duy t tuy n d ng h p ng lao ng cho các ơn v hành chánh s nghi p trong huy n sau khi ư c s xét duy t ch p thu n c a y ban nhân dân huy n. - Ký gi y ngh phép cho công ch c, viên ch c các ơn v hành chánh s nghi p. Riêng i v i cán b ch ch t ph i ư c Ch t ch y ban nhân dân huy n duy t ch p thu n. 3- Trư ng phòng Tư pháp huy n: - Ký xác nh n s vi c hòa gi i thành các tranh ch p nh dân s . - Ký các văn b n hư ng d n nghi p v cho Tư pháp xã, th tr n, t hòa gi i và i ngũ báo cáo viên pháp lu t c a huy n. 4- Trư ng phòng a chính huy n: - Ký các văn b n giao d ch, văn b n hư ng d n chuyên môn nghi p v thu c ch c năng c a ngành. - Ký thông qua h sơ xin chuy n m c ích s d ng t theo thN m quy n phân c p c a thành ph . - Ra văn b n gi i quy t khi u n i thu c lĩnh v c qu n lý. - Ký tách th a chuy n quy n s d ng t nông nghi p. 5- Trư ng phòng Nông nghi p huy n: - Ký văn b n giao d ch, hư ng d n chuyên môn nghi p v thu c ch c ngành. - Ký các văn b n, ký gi y phép liên quan n xây d ng, qu n lý, khai thác các công trình th y l i thu c thN m quy n ư c phân c p. - Ký văn b n x lý các trư ng h p liên quan n thú y và b o v th c v t. 6- Trư ng phòng Xây d ng- Giao thông v n t i huy n: - Ký các quy t nh h p th c hóa quy n s d ng nhà thu c quy n s h u Nhà nư c do huy n qu n lý (sau khi ư c y ban nhân dân huy n thông qua). - Ký các gi y phép v s a ch a nhà (theo phân c p), xây m i nhà c p 3, c p 4 i v i nhà trong nông thôn v trí ư ng dư i 12m (không thu c khu v c th tr n, ô th hoá).
  7. - Ký xác nh n các b n v hi n tr ng nhà. - Ký quy t nh tr l i khi u t , khi u n i c a công dân thu c lĩnh v c qu n lý theo thN m quy n và quy nh c a pháp l nh. - Ký xác nh n vi c mua bán xe ôtô, v n t i cho nhân dân và ký xác nh n vi c chuy n i u xe khi có thay i lu ng tuy n. 7- Trư ng phòng Lao ng Thương binh Xã h i: - Ký xác nh n th a ư c, h p ng lao ng gi a cơ quan s d ng lao ng v i ngư i lao ng. - Ký gi y gi i thi u cho ngư i lao ng trong huy n tìm vi c làm, khi ngư i lao ng có nhu c u. - Duy t ăng ký s d ng lao ng c a các doanh nghi p Nhà nư c và doanh nghi p ngoài qu c doanh trên a bàn huy n. - Gi i thi u chuy n các di n chính sách thương binh, li t sĩ... - Duy t tuy n d ng h p ng m i cho các ơn v cơ s (sau khi làm vi c trư c v i Phòng T ch c chính quy n huy n). - Ký các văn b n giao d ch, hư ng d n chuyên môn, nghi p v thu c ch c năng c a ngành. 8- Trư ng phòng Văn hóa thông tin- Th d c th thao: - Ký các văn b n giao d ch, hư ng d n chuyên môn, nghi p v thu c ch c năng c a ngành. - Ký quy t nh ki m tra các ho t ng cơ s văn hóa- th d c th thao trên a bàn huy n (tr oàn ki m tra liên ngành do huy n ký). - Ký thông qua h sơ xin ăng ký kinh doanh các d ch v văn hóa- th d c th thao chuy n các cơ quan ch c năng c a thành ph theo quy nh. 9- Trư ng phòng Tài chánh- K ho ch: - Ký duy t chi ho t ng phí cho các ơn v HCSN khi có yêu c u n m trong k ho ch năm, tháng, quí và hàng năm, ã ư c y ban nhân dân huy n duy t. - Ký các b n quy t toán c a các công trình s a ch a xây d ng cơ b n, các ho t ng thư ng xuyên c a các ơn v hành chánh s nghi p (sau khi báo cáo và ư c y ban nhân dân huy n thông qua). - Ký các văn b n giao d ch, văn b n hư ng d n nghi p v chuyên môn thu c ch c năng. 10- Trư ng phòng Y t : - Ký các văn b n giao d ch, hư ng d n chuyên môn, nghi p v thu c ch c năng c a ngành. - Ký quy t nh ki m tra và ình ch ho t ng i v i các cơ s y t trên a bàn không m b o v chuyên môn, v sinh, môi trư ng và các quy nh c a ngành. 11- Trư ng phòng Giáo d c- ào t o: - Ký quy t nh phân công và i u ng giáo viên t trư ng này sang trư c khác (tr Ban Giám hi u) sau khi có s th ng nh t c a Phòng T ch c chính quy n huy n.
  8. - Ký quy t nh thành l p các H i ng thi, coi thi, ch m thi ph thông và d y ngh , sau khi thông qua y ban nhân dân huy n. - Ký quy t nh khen thư ng, k lu t trong n i b ngành (tr Hi u trư ng, Hi p phó). - Ký các văn b n giao d ch, hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a ngành (k c cơ s d y ngh tư nhân). 12- Trư ng phòng Kinh t huy n: - Ký gi y phép ăng ký kinh doanh cho các cá nhân và nhóm kinh doanh theo Ngh nh 66/H BT (theo qui ho ch c a y ban nhân dân huy n). - Ký các văn b n giao d ch, hư ng d n v chuyên môn nghi p v thu c v ch c năng c a ngành. - Ký quy t nh tr l i khi u t c a công dân thu c lĩnh v c qu n lý theo thN m quy n và quy nh c a pháp l nh. - Ký quy t nh ki m tra các cơ s s n xu t kinh doanh trên a bàn huy n (tr oàn ki m tra liên ngành). - Ký duy t thông qua các h sơ xin thành l p doanh nghi p ngoài qu c doanh theo thN m quy n c a y ban nhân dân huy n trư c ây và h sơ xin m c a hàng, i m bán thu c m ng lư i c a các doanh nghi p trên a bàn. Trên cơ s các nguyên t c và ph m vi y nhi m ã ư c xác nh trong quy ch này. Ch t ch y ban nhân dân huy n yêu c u Trư ng các phòng, ban tr c thu c có trách nhi m t ch c th c hi n sau khi ư c các c p có thN m quy n thông qua. Các văn b n có n i dung vư t quá thN m quy n y nhi m, u ph i xin ý ki n c a Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân huy n thu c lĩnh v c ph trách. Các phòng, ban tr c thu c ngành d c không nêu trong quy ch này thì chưa th c hi n theo cơ ch y nhi m mà v n ho t ng như trư c ây.- Y BAN NHÂN DÂN HUY N C CHI PHƯƠNG ÁN S P X P NHÂN S CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN C A HUY N. Th c hi n Quy t nh s 8102/Q -UB-NCVX c a y ban nhân dân thành ph ngày 04/12/1995 v vi c giao cho y ban nhân dân qu n 1, qu n 5 và huy n C Chi t ch c và ho t ng thí i m theo mô hình m i (1 d u, 1 c a). y ban nhân dân huy n C Chi d a vào quy ch y quy n và án t ch c mô hình làm vi c 1 c a, 1 d u c a huy n xây d ng phương án s p x p nhân s như sau: I. V MÔ HÌNH T CH C Ti p t c c ng c ki n toàn các phòng ban chuyên môn thu c huy n theo Quy t nh 442 c a y ban nhân dân thành ph . Song th c hi n mô hình 1 c a, 1 d u các khâu tài v , văn thư lưu tr giao v cho Văn phòng y ban nhân dân huy n m nh n. Các phòng, ban không có tài kho n và văn thư ánh máy riêng như hi n nay. + V t ch c ng: thành l p chung ng b cơ quan (có 11 chi b tr c thu c, tr Phòng Giáo d c- ào t o và Thanh tra huy n).
  9. + V t ch c công oàn: t ch c 1 công oàn cơ s kh i (có 11 công oàn b ph n tr c thu c chi b , tr công oàn ngành Giáo d c và Thanh tra huy n). II. PHƯƠNG ÁN S P X P C TH 1- Văn phòng y ban nhân dân huy n: 19 ngư i, g m: - T tài v : 3 ngư i. - T văn thư, lưu tr : 5 ngư i. - T ng h p: 2 ngư i. - Chánh, Phó Văn phòng: 3 ngư i. - Thư ng tr c y ban nhân dân: 4 ngư i (có 1 y viên chuyên trách) - Thi ua, khen thư ng: 2 ngư i. 2- Phòng T ch c chính quy n: 4 ngư i. 3- Phòng Xây d ng- GTVT: 7 ngư i. 4- Phòng Kinh t : 6 ngư i. 5- Phòng a chính: 8 ngư i. 6- Phòng Nông nghi p- Th y l i: 5 ngư i. 7- Phòng Lao ng- TBXH: 10 ngư i. 8- Thanh tra huy n: 7 ngư i. 9- Phòng Y t : 4 ngư i. 10- Phòng Giáo d c: 7 ngư i. 11- Phòng Văn hóa thông tin: 6 ngư i. 12- Phòng Tài chánh- K ho ch: 10 ngư i. 13- Phòng Tư pháp: 5 ngư i. 14- Văn phòng Ti p dân: 5 ngư i. II. BI N PHÁP T CH C TH C HI N: * Bư c 1: T cu i năm 1995 n h t quí I/1996 tri n khai th c hi n theo án i v i các phòng, ban sau: (văn thư, ánh máy giao v Văn phòng y ban nhân dân huy n). - Phòng T ch c chính quy n. - Phòng Văn hóa thông tin- TDTT. - Phòng Tư pháp. - Phòng Nông nghi p th y l i. - Văn phòng UBND huy n. * Bư c 2: T ch c th c hi n i v i các phòng ban: - Phòng Xây d ng giao thông v n t i. - Phòng a chính. - Phòng Kinh t .
  10. Bư c 2 th c hi n t cu i quí I n h t quí II/1996. * Bư c 3: Th c hi n i v i các phòng: - Phòng Tài chánh- K ho ch. - Phòng Lao ng- Thương binh xã h i. - Phòng Giáo d c- ào t o. Bư c 3 th c hi n t u quí III. Phương pháp ti n hành: Phòng ban nào i u ki n ti n hành th c hi n trư c, có ki m tra rút kinh nghi m cho các phòng, ban th c hi n ti p theo. ngh thành ph h tr kinh phí xây d ng tr s làm vi c chuy n các phòng ban còn l i vào trong khu v c y ban huy n làm vi c theo như án. Trên ây là phương án s p x p nhân s c th . Trong quá trình t ch c th c hi n y ban nhân dân huy n s có sơ k t và báo cáo v i y ban nhân dân thành ph , Ban T ch c chánh quy n thành ph và Ban ch o c i cách hành chánh c a thành ph .
Đồng bộ tài khoản