Quyết định số 2409/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
4
download

Quyết định số 2409/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KINH PHÍ HỖ TRỢ HỘ NGHÈO TIỀN ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2409/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011 Số: 2409/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KINH PHÍ HỖ TRỢ HỘ NGHÈO TIỀN ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 14800/BTC-NSNN ngày 02 tháng 11 năm 2011), QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện năm 2011 là 930 t ỷ đồng (chín trăm ba mươi t ỷ đồng) từ nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên của ngân sách trung ương (763,8 t ỷ đồng) và nguồn dự phòng chi đảm bảo xã hộ i của ngân sách trung ương năm 2011 (166,2 t ỷ đồng). Giao Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể việc bố trí nguồn vốn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo tiền điện năm 2011 theo quy đ ịnh. Việc cấp phát, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 2. Hỗ trợ bổ sung có mục tiêu từ dự toán chi bảo đảm xã hộ i của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2012 để hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia với mức hỗ trợ 30.000 đồng/hộ/tháng. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phố i hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ hộ nghèo tiền năm 2012. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai thực hiện hỗ trợ tiền điện trực tiếp đến từng hộ nghèo, bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời theo quy định. Kinh phí hỗ trợ được cấp phát, quản lý, quyết toán theo quy định hiện hành. Điều 3. Các Bộ trưởng: Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộ i, Chủ t ịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG
  2. Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ, các PTTg Chính phủ; - VPCP: BTCN, PCN Phạ m Văn Phư ợng, các Vụ: TH, KGVX, KTN, ĐP, TKBT; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản