Quyết định số 2452/QĐ-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
61
lượt xem
8
download

Quyết định số 2452/QĐ-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2452/QĐ-BQP về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2452/QĐ-BQP

 1. B QU C PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 2452/Q -BQP Hà N i, ngày 27 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B QU C PHÒNG B TRƯ NG B QU C PHÒNG Căn c Ngh nh s 104/2008/N -CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Qu c phòng; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a b , ngành t i Công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 c a B Qu c phòng, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Qu c phòng. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T công tác th c hi n án 30 c a B Qu c phòng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b nh ng th t c hành chính trên ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành.
 2. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 c a B có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. T trư ng T công tác th c hi n án 30 c a B Qu c phòng, th trư ng các cơ quan, ơn v trong toàn quân ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG I TƯ NG Nơi nh n: - T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a TTg ( b/c); - Các /c Th trư ng B ; - Các cơ quan, ơn v tr c thu c B ; - Các C c: TC, QL, NT, DQTV/BTTM; - C c Chính sách/TCCT; Phùng Quang Thanh - B o hi m XH B Qu c phòng; - Lưu: VT, CCHC (02), N. 90b. TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B QU C PHÒNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2452/Q -BQP ngày 27 tháng 7 năm 2009 c a B Qu c phòng) PH N I. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH S Tên th t c hành chính Lĩnh v c Cơ quan th c hi n TT I. TH T C HÀNH CHÍNH C P TRUNG ƯƠNG 1 Chuy n i m c ích s d ng, di d i Qu n lý công trình C c Tác chi n/B phá d Công trình qu c phòng - khu qu c phòng, khu T ng Tham mưu quân s nhóm 1 quân s 2 Chuy n i m c ích s d ng, di d i Qu n lý công trình C c Doanh tr i/ phá d Công trình qu c phòng - khu qu c phòng, khu T ng c c H u c n quân s nhóm 2, 3 quân s 3 C p phép bay i v i tàu bay không Qu n lý vùng tr i C c Tác chi n/B ngư i lái và các phương ti n bay T ng Tham mưu siêu nh 4 S a i phép bay i v i tàu bay Qu n lý vùng tr i C c Tác chi n/B không ngư i lái và các phương ti n T ng Tham mưu bay siêu nh 5 C p phép bay i v i chuy n bay Qu n lý vùng tr i C c Tác chi n/B
 3. c a tàu bay quân s Vi t Nam, nư c T ng Tham mưu ngoài th c hi n ho t ng bay dân d ng t i Vi t Nam và chuy n bay c a tàu bay không ngư i lái 6 S a i phép bay i v i chuy n bay Qu n lý vùng tr i C c Tác chi n/B c a tàu bay quân s Vi t Nam, nư c T ng Tham mưu ngoài th c hi n ho t ng bay dân d ng t i Vi t Nam và chuy n bay c a tàu bay không ngư i lái 7 ngh ch p thu n cao công Qu n lý vùng tr i C c Tác chi n/B trình m b o cho ho t ng hàng T ng Tham mưu không, qu n lý b o v vùng tr i 8 Ti p công dân khi u n i, t cáo Khi u n i, t cáo Thanh tra BQP 9 Ti p nh n, x lí ơn khi u n i Khi u n i, t cáo Thanh tra BQP 10 Gi i quy t ơn khi u n i l n u Khi u n i, t cáo Thanh tra BQP 11 Gi i quy t ơn khi u n i l n 2 Khi u n i, t cáo Thanh tra BQP 12 Ti p nh n, x lí ơn t cáo Khi u n i, t cáo Thanh tra BQP 13 Gi i quy t ơn t cáo Khi u n i, t cáo Thanh tra BQP II. TH T C HÀNH CHÍNH C P T NH A. TH T C HÀNH CHÍNH DO B TƯ L NH TH Ô HÀ N I, B CH HUY QUÂN S T NH (THÀNH PH ) VÀ CÁC CƠ QUAN, ƠN VN THU C BQP TH C HI N 1 Ti p công dân khi u n i, t cáo Khi u n i, t cáo Thanh tra các c p 2 Ti p nh n, x lí ơn khi u n i Khi u n i, t cáo Thanh tra các c p 3 Gi i quy t ơn khi u n i l n u Khi u n i, t cáo Thanh tra các c p 4 Gi i quy t ơn khi u n i l n 2 Khi u n i, t cáo Thanh tra các c p 5 Ti p nh n, x lí ơn t cáo Khi u n i, t cáo Thanh tra các c p 6 Gi i quy t ơn t cáo Khi u n i, t cáo Thanh tra các c p 7 Thanh toán chi phí khám, ch a b nh B o hi m y t Cơ quan, ơn v t i cơ s dân y i v i công nhân quân i viên ch c qu c phòng, lao ng h p ng có ch tiêu c a B T ng Tham mưu, trong trư ng h p ph i x lý c p c u do b thương, tai n n, các b nh lý (n i, ngo i khoa, chuyên khoa), ho c thai s n, ho c tiêm phòng d i khi i công tác, ngh phép nh ng nơi không có cơ s khám ch a b nh c a quân i, n u chuy n theo tuy n trên s không b o m an toàn cho ngư i b nh
 4. 8 Thanh toán chi phí khám, ch a b nh B o hi m y t Cơ quan, ơn v t i cơ s dân y i v i công nhân quân i viên ch c qu c phòng, lao ng h p ng có ch tiêu c a B T ng Tham mưu, trong trư ng h p ph i x lý c p c u do b thương, tai n n, các b nh lý (n i, ngo i khoa, chuyên khoa), ho c thai s n, ho c tiêm phòng d i khi i công tác, ngh phép nh ng nơi không có cơ s khám ch a b nh c a quân i, n u chuy n theo tuy n trên s không b o m an toàn cho ngư i b nh - Trư ng h p chi phí khám, ch a b nh cơ s dân y cao hơn m c quy nh ư c hư ng 9 Thanh toán chi phí khám, ch a b nh B o hi m y t Cơ quan, ơn v t i cơ s dân y i v i công nhân quân i viên ch c qu c phòng, lao ng h p ng có ch tiêu c a B T ng Tham mưu, trong trư ng h p ph i x lý c p c u do b thương, tai n n, các b nh lý (n i, ngo i khoa, chuyên khoa), ho c thai s n, ho c tiêm phòng d i do a bàn óng quân thu c vùng sâu, vùng xa giao thông i l i khó khăn, xa cơ s khám, ch a b nh c a quân i ho c cơ s khám, ch a b nh c a quân i không có chuyên khoa hay không năng l c i u tr , ph i gi i thi u ra cơ s dân y m b o an toàn cho ngư i b nh 10 Thanh toán chi phí khám, ch a b nh B o hi m y t Cơ quan, ơn v t i cơ s dân y i v i công nhân quân i viên ch c qu c phòng, lao ng h p ng có ch tiêu c a B T ng Tham mưu, trong trư ng h p ph i x lý c p c u do b thương, tai n n, các b nh lý (n i, ngo i khoa, chuyên khoa), ho c thai s n, ho c tiêm phòng d i do a bàn óng quân thu c vùng sâu, vùng xa giao thông i l i khó khăn, xa cơ s khám, ch a b nh c a quân i ho c cơ s khám, ch a b nh c a quân i không có chuyên khoa hay không năng l c i u tr , ph i gi i thi u ra cơ s dân y m b o an toàn cho ngư i b nh - Trư ng h p chi phí khám,
 5. ch a b nh cơ s dân y cao hơn m c quy nh ư c hư ng 11 Thanh toán chi phí khám, ch a b nh B o hi m y t Cơ quan, ơn v t i cơ s dân y i v i n công nhân quân i viên ch c qu c phòng, n lao ng h p ng có ch tiêu c a B T ng Tham mưu, trong trư ng h p khám b nh và i u tr các b nh s n, ph khoa, khám thai và sinh con mà cơ s khám, ch a b nh c a quân i không có chuyên khoa ph s n ho c cơ s dân y g n hơn b nh vi n quân i có chuyên khoa ph s n 12 Thanh toán chi phí khám, ch a b nh B o hi m y t Cơ quan, ơn v t i cơ s dân y i v i n công nhân quân i viên ch c qu c phòng, n lao ng h p ng có ch tiêu c a B T ng Tham mưu, trong trư ng h p khám b nh và i u tr các b nh s n, ph khoa, khám thai và sinh con mà cơ s khám, ch a b nh c a quân i không có chuyên khoa ph s n ho c cơ s dân y g n hơn b nh vi n quân i có chuyên khoa ph s n - Trư ng h p chi phí khám, ch a b nh cơ s dân y cao hơn m c quy nh ư c hư ng 13 Gi i quy t hư ng ch m au i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v v i ngư i lao ng quân i 14 Gi i quy t hư ng ch m au i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v v i ngư i lao ng m c b nh c n quân i i u tr dài ngày 15 Gi i quy t hư ng ch ngh vi c B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v chăm sóc con m au i v i ngư i quân i lao ng 16 Gi i quy t hư ng ch ngh vi c B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v chăm sóc con m au i v i quân i ngư i lao ng, trư ng h p c cha và m cùng ơn v s d ng lao ng, cùng tham gia b o hi m xã h i, n u m t ngư i ã h t th i h n hư ng ch mà con v n m au thì ngư i kia ư c hư ng ch 17 Gi i quy t hư ng ch ngh vi c B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v chăm sóc con m au i v i quân i ngư i lao ng, trư ng h p cha và
 6. m hai ơn v s d ng lao ng, cùng tham gia b o hi m xã h i, n u m t ngư i ã h t th i h n hư ng ch mà con v n m au thì ngư i kia ư c hư ng ch 18 Gi i quy t hư ng ch thai s n i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v v i lao ng n i khám thai, s y quân i thai, n o thai, hút thai ho c thai ch t lưu; ngư i lao ng t vòng tránh thai, th c hi n các bi n pháp tri t s n 19 Gi i quy t hư ng ch thai s n i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v v i lao ng n sinh con quân i 20 Gi i quy t hư ng ch thai s n i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v v i ngư i lao ng nh n nuôi con quân i nuôi dư i 4 tháng tu i 21 Gi i quy t hư ng ch thai s n i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v v i ngư i lao ng, trư ng h p c quân i cha và m u tham gia b o hi m xã h i và sau khi sinh con ngư i m ch t, ngư i cha ho c ngư i tr c ti p nuôi dư ng n khi con 4 tháng tu i 22 Gi i quy t hư ng ch thai s n i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v v i ngư i lao ng, trư ng h p ch quân i có ngư i m tham gia b o hi m xã h i và sau khi sinh con ngư i m ch t, ngư i cha ho c ngư i tr c ti p nuôi dư ng n khi con 4 tháng tu i 23 Gi i quy t hư ng ch thai s n i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v v i ngư i lao ng, trư ng h p ch quân i có ngư i cha tham gia b o hi m xã h i và sau khi sinh con ngư i m ch t, ngư i cha ho c ngư i tr c ti p nuôi dư ng n khi con 4 tháng tu i 24 Gi i quy t hư ng ch tai n n lao B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v ng i v i ngư i lao ng quân i 25 Gi i quy t hư ng ch tai n n giao B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v thông ư c xác nh là tai n n lao quân i ng i v i ngư i lao ng 26 Gi i quy t hư ng ch b nh ngh B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v nghi p i v i ngư i lao ng quân i 27 Gi i quy t hư ng ch tai n n lao B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v ng, b nh ngh nghi p i v i
 7. ngư i lao ng do v t thương, b nh quân i cũ tái phát 28 Gi i quy t hư ng ch tai n n lao B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v ng, b nh ngh nghi p i v i quân i ngư i lao ng ư c giám nh t ng h p m c suy gi m kh năng lao ng 29 Gi i quy t tr c p dư ng s c, ph c B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v h i s c kho sau m au, sau thai quân i s n i v i ngư i lao ng 30 Gi i quy t tr c p dư ng s c, ph c B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v h i s c kho sau i u tr tai n n lao quân i ng, b nh ngh nghi p i v i ngư i lao ng 31 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v tháng i v i ngư i lao ng quân i 32 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v tháng i v i ngư i lao ng b suy quân i gi m kh năng lao ng 33 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v tháng i v i ngư i lao ng b quân i nhi m HIV ngh vi c hư ng ch hưu trí (thu c i tư ng quy nh t i i u 26 Ngh nh s 152/2006/N - CP ngày 22/12/2006 c a Chính ph hư ng d n m t s i u c a Lu t B o hi m xã h i v b o hi m xã h i b t bu c, i u 29 Ngh nh s 68/2007/N - CP ngày 19/4/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m xã h i v b o hi m xã h i b t bu c i v i quân nhân, công an nhân dân và ngư i làm công tác cơ y u hư ng lương như i v i quân nhân, công an nhân dân) 34 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v tháng i v i ngư i lao ng ch p quân i hành xong hình ph t tù tr ơn v r i sau ó m i gi i quy t ch hưu trí 35 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v tháng i v i ngư i lao ng có th i quân i gian công tác di chuy n t ngoài vào quân i, ho c ngư c l i; gi ch c v qu n lý, lãnh o, ch huy (có hư ng ph c p ch c v ); ho c s
 8. B o hi m xã h i b tNy xoá, s a ch a, ghi chưa rõ th i gian, ngành ngh công vi c... 36 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v tháng i v i ngư i lao ng tu i quân i i ngh hưu nhưng còn thi u th i gian óng b o hi m xã h i t i a không quá 6 tháng 37 Xác nh n th i gian óng b o hi m B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v xã h i i v i ngư i lao ng ang quân i tham gia óng b o hi m xã h i 38 Xác nh n th i gian óng b o hi m B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v xã h i (BHXH) i v i ngư i lao quân i ng ph c viên, xu t ngũ v a phương ã nh n tr c p m t l n t qu BHXH không quá 12 tháng k t ngày Quy t nh ph c viên, xu t ngũ có hi u l c, có nguy n v ng b o lưu th i gian óng BHXH 39 Xác nh n th i gian óng b o hi m B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v xã h i i v i ngư i lao ng b ph t quân i tù giam, khi ra tù chuy n th ng v a phương 40 Xác nh n th i gian óng b o hi m B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v xã h i (BHXH) i v i ngư i lao quân i ng b ph t tù giam, khi ra tù chuy n th ng v a phương (trư ng h p ngư i lao ng trư c khi b ph t tù chưa ư c c p s BHXH) 41 Gi i quy t tr c p b o hi m xã h i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v m t l n i v i ngư i lao ng ph c quân i viên, xu t ngũ 42 Gi i quy t tr c p b o hi m xã h i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v m t l n i v i ngư i lao ng thôi quân i vi c 43 Gi i quy t tr c p b o hi m xã h i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v m t l n i v i ngư i lao ng thôi quân i vi c, trư ng h p xác nh suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên 44 Gi i quy t tr c p b o hi m xã h i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v m t l n i v i ngư i lao ng thôi quân i vi c, trư ng h p ra nư c ngoài nh cư 45 Gi i quy t tr c p tu t i v i ngư i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v
 9. lao ng quân i 46 Gi i quy t tr c p tu t hàng tháng B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v i v i ngư i lao ng, trư ng h p quân i có nhi u thân nhân nhi u a phương khác nhau 47 Gi i quy t tr c p tu t i v i ngư i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v lao ng, trư ng h p ch t trong th i quân i gian i u tr tai n n lao ng, b nh ngh nghi p l n u 48 Gi i quy t tr c p tu t i v i ngư i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v lao ng, trư ng h p ch t khi ang quân i hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p hàng tháng v i m c suy gi m kh năng lao ng 61% tr lên, nhưng chưa 15 năm óng b o hi m xã h i 49 Gi i quy t tr c p tu t i v i ngư i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v lao ng, trư ng h p có con t 15 quân i tu i n 18 tu i 50 Gi i quy t tr c p tu t i v i ngư i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v lao ng, trư ng h p có con 15 quân i tu i tr lên, v ho c ch ng, cha m , cha m v , ho c cha m ch ng ho c ngư i nuôi dư ng h p pháp mà ngư i ch t khi còn s ng có trách nhi m nuôi dư ng chưa 60 tu i i v i nam, 55 tu i i v i n và b suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên 51 Gi i quy t tr c p tu t i v i ngư i B o hi m xã h i Cơ quan, ơn v lao ng, trư ng h p ngư i lao ng quân i ch t còn thi u th i gian óng b o hi m xã h i (BHXH) t i a không quá 6 tháng thì 15 năm óng BHXH 52 H sơ và trách nhi m th c hi n ch Chính sách ơn v c p i i mi n h c phí i v i con c a h ho c tương ương sĩ quan, binh sĩ t i ngũ 53 H sơ và trách nhi m th c hi n ch Chính sách ơn v c p i i tr c p khó khăn t xu t i v i ho c tương ương gia ình h sĩ quan và binh sĩ t i ngũ B. TH T C HÀNH CHÍNH DO B CH HUY BIÊN PHÒNG T NH (THÀNH PH ) TH C HI N 1 Th t c biên phòng i v i ngư i Qu n lý biên gi i i th t c Biên phương ti n nh p c nh, xu t c nh t i phòng c a khNu
 10. C a khNu c ng bi n c ng 2 Th t c biên phòng i v i ngư i, Qu n lý biên gi i Tr m ki m soát phương ti n nh p c nh, xu t c nh t i Biên phòng c a c a khNu t li n khNu 3 C p th i b c a thuy n viên ngư i Qu n lý biên gi i i th t c và nư c ngoài Tr m ki m soát Biên phòng c a khNu c ng 4 C p gi y phép cho ngư i Vi t Nam Qu n lý biên gi i i th t c và xu ng tàu nư c ngoài trong th i gian Tr m ki m soát neo u t i c ng bi n Biên phòng c a khNu c ng 5 C p gi y phép cho ngư i nư c ngoài Qu n lý biên gi i i th t c và xu ng tàu nư c ngoài trong th i gian Tr m ki m soát neo u t i c ng bi n Biên phòng c a khNu c ng 6 Qu n lý phương ti n Vi t Nam, Qu n lý biên gi i i th t c Biên nư c ngoài chuy n c ng phòng c a khNu c ng 7 C p gi y phép cho ngư i Vi t Nam Qu n lý biên gi i i th t c và n làm vi c, ho t ng t i c a khNu Tr m ki m soát c ng bi n Biên phòng c a khNu c ng 8 C p gi y phép cho ngư i nư c ngoài Qu n lý biên gi i i th t c và n làm vi c, ho t ng t i c a khNu Tr m ki m soát c ng bi n Biên phòng c a khNu c ng 9 C p gi y phép cho phương ti n Vi t Qu n lý biên gi i i th t c và Nam c p m n tàu nư c ngoài Tr m ki m soát Biên phòng c a khNu c ng 10 C p gi y phép tham quan du l ch cho Qu n lý biên gi i i th t c và ngư i nư c ngoài nh p c nh t i c a Tr m ki m soát khNu c ng bi n Biên phòng c a khNu c ng 11 C p th th c cho ngư i nư c ngoài Qu n lý biên gi i i th t c và nh p c nh t i c a khNu biên gi i t Tr m ki m soát li n và c a khNu c ng bi n (g i Biên phòng c a chung là c a khNu) khNu C. TH T C HÀNH CHÍNH DO CÁC B NH VI N QUÂN I TH C HI N 1 Thanh toán chi phí khám, ch a b nh B o hi m y t B nh vi n Trung t i cơ s dân y i v i công nhân ương quân i viên ch c qu c phòng, lao ng h p 108, B nh vi n ng có ch tiêu c a B T ng Tham
 11. mưu, trư ng h p ngư i b nh có quân i 175 b nh lý thu c chuyên khoa sâu, òi h i ng d ng các k thu t cao trong chNn oán và i u tr , vư t quá kh năng chuyên môn c a cơ s khám ch a b nh quân i 2 ăng ký khám b nh, ch a b nh c a Chính sách Các b nh vi n sĩ quan ph c viên có 15 năm ph c quân i v trong quân i III. TH T C HÀNH CHÍNH C P HUY N 1 ăng ký nghĩa v quân s l n u Nghĩa v quân s Ban Ch huy quân s huy n, qu n 2 ăng ký di chuy n nơi cư trú t Nghĩa v quân s Ban Ch huy quân huy n này sang huy n khác i v i s huy n, qu n Ngư i s n sàng nh p ngũ 3 ăng ký di chuy n i v i Ngư i Nghĩa v quân s Ban Ch huy quân s n sàng nh p ngũ khi ư c g i vào s huy n, qu n h c t i các trư ng 4 ăng ký v ng m t i v i ngư i s n Nghĩa v quân s Ban Ch huy quân sàng nh p ngũ ư c cơ quan, t ch c s huy n, qu n c i công tác nư c ngoài t m t năm tr lên 5 ăng ký v ng m t i v i ngư i s n Nghĩa v quân s Ban Ch huy quân sàng nh p ngũ ư c phép ra nư c s huy n, qu n ngoài v vi c riêng t 1 năm tr lên 6 ăng ký v ng m t i v i ngư i s n Nghĩa v quân s Ban Ch huy quân sàng nh p ngũ ư c cơ quan, t ch c s huy n, qu n c i công tác nư c ngoài t 3 tháng n dư i 1 năm 7 ăng ký v ng m t i v i ngư i s n Nghĩa v quân s Ban Ch huy quân sàng nh p ngũ ư c phép ra nư c s huy n, qu n ngoài v vi c riêng t 3 tháng n dư i 1 năm 8 ăng ký mi n g i nh p ngũ th i Nghĩa v quân s Ban Ch huy quân chi n i v i ngư i s n sàng nh p s huy n, qu n ngũ theo quy nh c a Lu t Nghĩa v quân s 9 Xóa ăng ký i v i ngư i s n sàng Nghĩa v quân s Ban Ch huy quân nh p ngũ khi không còn gi ch c v s huy n, qu n thu c di n mi n g i nh p ngũ trong th i chi n theo quy nh c a Lu t Nghĩa v quân s 10 ăng ký vào ng ch d b iv i ng viên Ban Ch huy quân quân nhân chuyên nghi p, h sĩ
 12. quan, binh sĩ, công ch c qu c s huy n, qu n phòng, công nhân qu c phòng thu c Quân i nhân dân; công nhân viên, h sĩ quan chuyên môn, chi n sĩ thu c Công an nhân dân thu c di n xu t ngũ, thôi vi c 11 ăng ký vào ng ch d b iv i ng viên Ban Ch huy quân Công dân nam gi i h t 25 tu i mà s huy n, qu n chưa ph c v t i ngũ; Ph n t 18 tu i n h t 40 tu i có chuyên môn c n cho quân i 12 ăng ký di chuy n nơi cư trú t ng viên Ban Ch huy quân huy n này sang huy n khác i v i s huy n, qu n Quân nhân d b 13 ăng ký di chuy n i v i Quân ng viên Ban Ch huy quân nhân d b khi ư c g i vào h c t i s huy n, qu n các trư ng 14 ăng ký v ng m t i v i Quân ng viên Ban Ch huy quân nhân d b ư c cơ quan, t ch c c s huy n, qu n i công tác nư c ngoài t m t năm tr lên 15 ăng ký v ng m t i v i Quân ng viên Ban Ch huy quân nhân d b ư c cơ quan, t ch c c s huy n, qu n i công tác nư c ngoài t 3 tháng n dư i 1 năm 16 ăng ký v ng m t i v i Quân ng viên Ban Ch huy quân nhân d b ư c phép ra nư c ngoài s huy n, qu n vì vi c riêng t m t năm tr lên 17 ăng ký riêng i v i Quân nhân d ng viên Ban Ch huy quân b thu c di n mi n g i nh p ngũ s huy n, qu n trong th i chi n theo quy nh c a Lu t Nghĩa v quân s 18 Xóa ăng ký riêng, ưa vào ăng ký ng viên Ban Ch huy quân chung i v i Quân nhân d b khi s huy n, qu n không còn gi ch c v thu c di n mi n g i nh p ngũ trong th i chi n theo quy nh c a Lu t Nghĩa v quân s 19 ăng ký l n u i v i Phương ti n ng viên Ban Ch huy quân k thu t thu c di n huy ng b s huy n, qu n sung cho l c lư ng thư ng tr c c a quân i 20 ăng ký b sung, thay i i v i ng viên Ban Ch huy quân Phương ti n k thu t thu c di n huy s huy n, qu n ng b sung cho l c lư ng thư ng
 13. tr c c a quân i 21 ăng ký di chuy n i v i Phương ng viên Ban Ch huy quân ti n k thu t thu c di n huy ng b s huy n, qu n sung cho l c lư ng thư ng tr c c a quân i (trư ng h p ch phương ti n là cơ quan, t ch c) 22 ăng ký di chuy n i v i Phương ng viên Ban Ch huy quân ti n k thu t thu c di n huy ng b s huy n, qu n sung cho l c lư ng thư ng tr c c a quân i (trư ng h p ch phương ti n là cá nhân) 23 ăng ký t m v ng i v i Phương ng viên Ban Ch huy quân ti n k thu t ã s p x p trong k s huy n, qu n ho ch b sung cho l c lư ng thư ng tr c c a quân i 24 Xóa ăng ký t m v ng i v i ng viên Ban Ch huy quân Phương ti n k thu t ã s p x p s huy n, qu n trong k ho ch b sung cho l c lư ng thư ng tr c c a quân i 25 Xóa ăng ký i v i Phương ti n k ng viên Ban Ch huy quân thu t thu c di n huy ng b sung s huy n, qu n cho l c lư ng thư ng tr c c a quân i 26 Xét công nh n và gi i quy t quy n Dân quân t v Ban Ch huy quân l i i v i dân quân t v ư c s huy n, qu n hư ng chính sách thương binh 27 Xét công nh n và gi i quy t quy n Dân quân t v Phòng N i v Lao l i i v i dân quân t v ư c ng Thương binh hư ng chính sách li t sĩ và Xã h i 28 ăng ký d thi i h c, cao ng Tuy n sinh quân Ban Tuy n sinh quân s s quân s huy n, qu n 29 H sơ và trách nhi m th c hi n ch Chính sách Ban Ch huy quân b nh binh i v i quân nhân là s huy n, qu n ngư i dân t c ít ngư i thu c t nh Qu ng tr , Th a Thiên-Hu và các t nh thu c a bàn Quân khu 5 ( i v i i tư ng ã l p h sơ trư c ngày 01/01/2009, hi n ang qu n lý t i cơ quan quân s huy n tr lên) IV. TH T C HÀNH CHÍNH C P XÃ 1 ăng ký b sung i v i ngư i s n Nghĩa v quân s Ban Ch huy quân sàng nh p ngũ s xã, phư ng
 14. 2 ăng ký di chuy n nơi cư trú t xã Nghĩa v quân s Ban Ch huy quân này sang xã khác trong ph m vi s xã, phư ng huy n i v i Ngư i s n sàng nh p ngũ 3 ăng ký di chuy n nơi cư trú t Nghĩa v quân s Ban Ch huy quân huy n này sang huy n khác i v i s xã, phư ng Ngư i s n sàng nh p ngũ 4 ăng ký v ng m t i v i ngư i s n Nghĩa v quân s Ban Ch huy quân sàng nh p ngũ ư c phép ra nư c s xã, phư ng; cơ ngoài v vi c riêng t 3 tháng n quan, t ch c dư i 1 năm 5 ăng ký b sung i v i Quân nhân ng viên Ban Ch huy quân d b s xã, phư ng 6 ăng ký di chuy n nơi cư trú t xã ng viên Ban Ch huy quân này sang xã khác trong ph m vi s xã, phư ng huy n i v i Quân nhân d b 7 ăng ký di chuy n nơi cư trú t ng viên Ban Ch huy quân huy n này sang huy n khác i v i s xã, phư ng Quân nhân d b 8 ăng ký v ng m t i v i Quân ng viên Ban Ch huy quân nhân d b ư c phép ra nư c ngoài s xã, phư ng; cơ vì vi c riêng t 3 tháng n dư i 1 quan, t ch c năm 9 ăng ký v ng m t i v i Quân ng viên Ban Ch huy quân nhân d b ã ư c x p vào ơn v s xã, phư ng d b ng viên, khi v ng m t kh i nơi cư trú t 10 ngày tr lên 10 Xét ch i v i dân quân t v b Dân quân t v UBND xã, m au, ch t phư ng; cơ quan, t ch c 11 Xét ch i v i dân quân t v b Dân quân t v UBND xã, tai n n phư ng; cơ quan, t ch c 12 Th t c th c hi n ch tr c p m t Chính sách UBND xã, phư ng l n i v i quân nhân, công nhân viên ch c qu c phòng, tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c nhưng chưa ư c hư ng ch , chính sách c a ng và Nhà nư c 13 Th t c th c hi n ch tr c p m t Chính sách UBND xã, phư ng l n i v i quân nhân, công nhân viên ch c qu c phòng, tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u
 15. nư c nhưng chưa ư c hư ng ch , chính sách c a ng và Nhà nư c ( i tư ng cư trú a phương khác không còn lưu gi ư c gi y t ) 14 Th t c th c hi n ch m tl n i Chính sách UBND xã, phư ng v i h sĩ quan, chi n sĩ quân i tham gia chi n u, ho t ng chi n trư ng B, C, K, sau ó tr thành ngư i hư ng lương 15 Th t c th c hi n ch m tl n i Chính sách UBND xã, phư ng v i i tư ng h sĩ quan, chi n sĩ quân i theo Quy t nh 188/2007/Q -TTg ( i tư ng l p h sơ l n u) 16 Th t c th c hi n ch m tl n i Chính sách UBND xã, phư ng v i i tư ng h sĩ quan, chi n sĩ quân i ã ư c hư ng ch tr c p m t l n theo Quy t nh 290/2005/Q -TTg (nay b sung i tư ng theo Quy t nh 188/2007/Q -TTg) 17 Th t c th c hi n ch m tl n i Chính sách UBND xã, phư ng v i i tư ng h sĩ quan, chi n sĩ quân i theo Quy t nh 188/2007/Q -TTg ( i tư ng cư trú a phương khác không còn lưu gi ư c gi y t ) 18 Th t c th c hi n ch tr c p m t Chính sách UBND xã, phư ng l n i v i dân quân t p trung mi n B c, du kích t p trung mi n Nam (bao g m c l c lư ng m t qu c phòng) 19 Th t c th c hi n ch tr c p m t Chính sách UBND xã, phư ng l n i v i dân quân t p trung mi n B c, du kích t p trung mi n Nam (bao g m c l c lư ng m t qu c phòng), i tư ng cư trú a phương khác không còn lưu gi ư c gi y t 20 Th t c th c hi n ch m tl n i Chính sách UBND xã, phư ng v i i tư ng du kích thôn, p mi n Nam tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c theo Quy t nh 188/2007/Q - TTg 21 Th t c th c hi n ch m tl n i Chính sách UBND xã, phư ng
 16. v i i tư ng du kích thôn, p mi n Nam tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c theo Quy t nh 188/2007/Q - TTg ( i tư ng cư trú a phương khác) 22 Th t c th c hi n ch tr c p Chính sách UBND xã, phư ng hàng tháng i v i quân nhân tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c có t 15 n dư i 20 năm công tác trong quân i ã ph c viên, xu t ngũ v a phương 23 Th t c th c hi n ch tr c p m t Chính sách UBND xã, phư ng l n i v i quân nhân tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c có dư i 15 năm công tác trong quân i ã ph c viên, xu t ngũ v a phương (bao g m c i tư ng ã t tr n) 24 Th t c th c hi n ch tr c p m t Chính sách UBND xã, phư ng l n i v i quân nhân tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c có dư i 15 năm công tác trong quân i ã ph c viên, xu t ngũ v a phương ( i tư ng cư trú a phương khác không còn lưu gi ư c gi y t ) 25 Xác nh n cán b quân i ngh hưu Chính sách Ban Ch huy quân m c b nh hi m nghèo s xã, phư ng 26 Xác nh n b nh binh i v i quân Chính sách UBND xã, phư ng nhân xu t ngũ v a phương dư i 1 năm b b nh cũ tái phát 27 Xác nh n b nh binh i v i quân Chính sách UBND xã, phư ng nhân xu t ngũ v a phương dư i 3 năm b b nh cũ tái phát d n n tâm th n 28 Xác nh n li t s i v i quân nhân, Chính sách UBND xã, phư ng công nhân viên ch c qu c phòng hy sinh trư c ngày 01 tháng 10 năm 2005 29 Xác nh n thương binh, ngư i hư ng Chính sách UBND xã, phư ng chính sách như thương binh i v i quân nhân, công nhân viên ch c qu c phòng b thương trư c ngày 01 tháng 10 năm 2005 ( i tư ng ã chy n ra ngoài quân i)
 17. 30 H sơ và trách nhi m th c hi n ch Chính sách UBND xã, phư ng b nh binh i v i quân nhân là ngư i dân t c ít ngư i thu c t nh Qu ng tr , Th a Thiên-Hu và các t nh thu c a bàn Quân khu 5 ( i v i i tư ng l p h sơ t ngày 01/01/2009 tr i) 31 H sơ và trách nhi m th c hi n ch Chính sách UBND xã, phư ng i v i quân nhân là ngư i dân t c ít ngư i thu c Quân khu 7, 9 32 Gi i quy t ch hưu trí h ng tháng B o hi m xã h i Ban Ch huy quân i v i sĩ quan, quân nhân chuyên s xã, phư ng nghi p, h sĩ quan, binh sĩ tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c nh p ngũ t ngày 30/4/1975 tr v trư c, có 20 năm tr lên ph c v trong quân i ã ph c viên, xu t ngũ trư c ngày 01/4/2000 33 Gi i quy t ch hưu trí h ng tháng B o hi m xã h i Ban Ch huy quân i v i sĩ quan, quân nhân chuyên s xã, phư ng nghi p, h sĩ quan, binh sĩ tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c nh p ngũ t ngày 30/4/1975 tr v trư c, có 20 năm tr lên ph c v trong quân i ã ph c viên, xu t ngũ trư c ngày 01/4/2000 (trư ng h p i tư ng ang hư ng ch thương binh 81% tr lên) 34 Gi i quy t ch m t l n i v i sĩ B o hi m xã h i Ban Ch huy quân quan, quân nhân chuyên nghi p, h s xã, phư ng sĩ quan, binh sĩ tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c nh p ngũ t ngày 30/4/1975 tr v trư c, có 20 năm tr lên ph c v trong quân i ã ph c viên, xu t ngũ trư c ngày 01/4/2000 (trư ng h p i tư ng ã t tr n trư c ngày 01/01/2007 ho c t tr n sau ngày 01/01/2007 nhưng chưa ư c hư ng lương hưu h ng tháng)
Đồng bộ tài khoản