Quyết định số 248/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 248/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 248/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Kế hoạch-Tài chính do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 248/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 248/Q -BKHCN Hà N i, ngày 12 tháng 2 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG V K HO CH- TÀI CHÍNH B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh và Ngh nh s 28/2004/N -CP ngày 16/1/2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 54/2003/N -CP; Xét ngh c a ông V trư ng V K ho ch -Tài chính và V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch T ch c và Ho t ng c a V K ho ch-Tài chính. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 2694/Q - TCCBKH ngày 16/11/1996 v vi c ban hành i u l T ch c và Ho t ng c a V K ho ch và Quy t nh s 2625/Q -TCCBKH ngày 6/11/1996 v vi c ban hành i u l T ch c và Ho t ng c a V Tài chính-K toán c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ). i u 3. Các Ông V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng, V trư ng V K ho ch-Tài chính và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu VP, V TCCB. Hoàng Văn Phong QUY CH
  2. T CH C VÀ HO T NG C A V K HO CH - TÀI CHÍNH (Ban hành theo Quy t nh s 248 /Q -BKHCN ngày 12 tháng 2 năm 2007 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) Chương 1: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. V K ho ch-Tài chính là ơn v thu c B Khoa h c và Công ngh , giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v công tác k ho ch và tài chính i v i ho t ng khoa h c và công ngh (KH&CN) trong ph m vi c nư c, qu n lý công tác tài chính - k toán c a B Khoa h c và Công ngh . i u 2. V K ho ch - Tài chính có nhi m v ch y u sau ây: 1. Xây d ng, t ng h p trình B trư ng k ho ch 5 năm và hàng năm c a Nhà nư c v KH&CN phù h p v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i trong ó có k ho ch c a các Chương trình KH&CN tr ng i m c p nhà nư c; t ch c tri n khai, t ng k t, ánh giá vi c th c hi n k ho ch KH&CN. 2. Xây d ng, t ng h p trình B trư ng d toán và d ki n phân b ngân sách KH&CN hàng năm phù h p v i c thù c a ho t ng KH&CN. 3. Ch trì và ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng trình B trư ng và c p có thNm quy n ban hành các cơ ch , chính sách và văn b n quy ph m pháp lu t v k ho ch và tài chính cho KH&CN; hư ng d n, t ch c th c hi n và ki m tra tình hình th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v k ho ch và tài chính cho toàn ngành KH&CN. 4. Xây d ng và hư ng d n nghi p v v k ho ch và tài chính i v i ho t ng KH&CN c a các B , Ngành, a phương và cơ s , trong ó có nghi p v v vi c xác nh nhi m v , tuy n ch n ho c giao tr c ti p cho t ch c và cá nhân ch trì nhi m v KH&CN; nghi p v v ki m tra, ánh giá, nghi m thu k t qu th c hi n các nhi m v KH&CN. 5. Ph i h p v i các ơn v có liên quan trong B ki m tra, ánh giá vi c th c hi n k ho ch và tài chính cho ho t ng KH&CN c a các B , ngành, a phương. 6. Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan trình B trư ng phương hư ng, m c tiêu và bi n pháp ch y u xây d ng và phát tri n các ngu n l c v tài chính và cơ s v t ch t cho KH&CN. 7. Giúp B trư ng ki m tra, giám sát ho t ng c a Qu phát tri n KH&CN Qu c gia. 8. u m i qu n lý nhà nư c v th ng kê ho t ng khoa h c và công ngh . 9. Ph i h p v i các ơn v liên quan trong vi c th c hi n công tác thư ng tr c H i ng gi i thư ng H Chí Minh và gi i thư ng Nhà nư c v khoa h c và công ngh .
  3. 10. Th c hi n công tác nghi p v c a ơn v d toán c p I c a B . Ch trì l p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c; t ng h p, thNm nh v tài chính i v i k ho ch hàng năm c a các ơn v tr c thu c B ; ph i h p v i Văn phòng B hư ng d n l p k ho ch hàng năm và t ng h p trình B trư ng phê duy t k ho ch và d toán thu, chi ngân sách nhà nư c hàng năm c a các ơn v tr c thu c B . 11. T ng h p báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c c a B KH&CN theo quy nh c a pháp lu t. 12. Giúp B trư ng n m tình hình công tác tài chính-k toán c a các ơn v d toán c p I khác trong B . 13. Ch trì thNm nh d toán và quy t toán tài chính i v i các d án xây d ng cơ b n c a các ơn v thu c B . 14. Hư ng d n, ôn c các ơn v tr c thu c B th c hi n nghĩa v n p thu và các kho n thu khác cho ngân sách nhà nư c theo ch quy nh. 15. xu t, tham mưu cho B trư ng trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n v i di n ch s h u ph n v n c a nhà nư c t i doanh nghi p có v n c a nhà nư c thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 16. Hư ng d n, t ch c th c hi n và qu n lý th ng nh t tài s n nhà nư c c a các ơn v tr c thu c B theo úng ch và quy nh c a pháp lu t. Th c hi n báo cáo t ng h p tình hình qu n lý, s d ng tài s n c a B . 17 . Tham gia xu t ý ki n v tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v trong vi c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i k toán trư ng, ph trách k toán c a các ơn v tr c thu c B ; b i dư ng nghi p v cho i ngũ cán b tài chính - k toán hành chính s nghi p c a các ơn v tr c thu c B . 18. Qu n lý cán b , tài s n, tài li u c a V theo phân c p c a B . 19. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a B trư ng. Chương 2: T CH C B MÁY i u 3. V K ho ch -Tài chính ư c t ch c làm vi c theo ch th trư ng k t h p v i bàn b c t p th . V trư ng V K ho ch- Tài chính ch u trách nhi m trư c B trư ng v toàn b t ch c và ho t ng c a V . Các Phó V trư ng V K ho ch - Tài chính có trách nhi m giúp V trư ng trong lãnh o chung công tác c a V và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công.
  4. Trong trư ng h p V trư ng v ng m t, m t Phó V trư ng ư c u quy n lãnh o và i u hành ho t ng c a V . i u 4. V K ho ch-Tài chính th c hi n ch chuyên viên làm vi c tr c ti p v i Lãnh o V . Khi c n thi t, V trư ng có th thành l p các T , Nhóm công tác và quy nh c th nhi m v c a các T , Nhóm công tác ó. Chương 3: QUAN H CÔNG TÁC i u 5. V trư ng V K ho ch-Tài chính i u hành m i ho t ng c a V trên cơ s i u l T ch c và Ho t ng c a V K ho ch-Tài chính. i u 6. V trư ng V K ho ch - Tài chính th c hi n ch làm vi c, quan h công tác v i Th trư ng các ơn v tr c thu c B theo quy ch làm vi c c a B và các quy nh khác do B trư ng ban hành. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 7. V trư ng V K ho ch-Tài chính ph i h p V trư ng V T ch c cán b t ch c th c hi n Quy ch này. i u 8. Vi c s a i, b sung Quy ch này do V trư ng V K ho ch-Tài chính ph i h p v i V trư ng V T ch c cán b ngh B trư ng B Khoa h c và Công ngh xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản