Quyết định số 248/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
88
lượt xem
19
download

Quyết định số 248/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 248/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án ADB cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 248/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 248/Q -BNV Hà N i, ngày 04 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ D ÁN ADB CHO ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C NHÀ NƯ C B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B N i v ; Căn c Ngh nh 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph v Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Thông tư s 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v ch c năng, nhi m v và cơ c u c a Ban Qu n lý chương trình, d án ODA; Căn c Quy t nh s 33/Q -BNV ngày 08/01/2003 c a B trư ng B N i v v vi c thành l p Ban Qu n lý d án Chương trình v n vay và h tr k thu t c a ADB cho công tác ào t o cán b , công ch c nhà nư c (tên vi t t t: Ban qu n lý D án ADB); Xét ngh c a Giám c Ban Qu n lý D án ADB, V trư ng V H p tác qu c t và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý D án ADB cho ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V H p tác qu c t , Giám c Ban Qu n lý D án ADB, V trư ng V T ch c cán b và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B K ho ch và u tư; - B Tài chính; - Lưu VT, BQLADB (05b), TCCB (03b). Tr n Văn Tu n
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ D ÁN ADB CHO ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 248/Q -BNV ngày 04 tháng 3 năm 2009 c a B trư ng B N i v ) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Qu n lý D án chương trình v n vay và h tr k thu t c a ADB cho công tác ào t o cán b , công ch c Nhà nư c (tên rút g n là: Ban Qu n lý D án v n vay c a ADB cho công tác ào t o) ư c thành l p theo Quy t nh s 33/Q -BNV ngày 8/01/2003 c a B trư ng B N i v . i u 2. Thông tin chung v d án 1. Tên D án: Ban Qu n lý D án chương trình v n vay và h tr k thu t c a ADB cho công tác ào t o cán b , công ch c Nhà nư c. G i t t là “Ban Qu n lý D án ADB”. 2. Tên Nhà tài tr : Ngân hàng Phát tri n Châu Á. 3. M c tiêu và k t qu ch y u c a d án: a) M c tiêu t ng quát: H tr th c hi n án 4, Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 – 2010. b) M c tiêu c th : i m i công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c nh m nâng cao năng l c và tính chuyên nghi p c a i ngũ cán b , công ch c hành chính và cán b chính quy n cơ s . 4. Th i gian b t u và k t thúc d án: a) Th i gian theo hi p nh: t tháng 6/2003 n tháng 12/2005; b) Trên th c t : Ngày 25/11/2003 D án b t u kh i ng; tháng 7/2005 hoàn thành i u ki n gi i ngân; d ki n D án s hoàn thành vào 12/2013. 5. T ng s v n c a d án: 17,08 tri u USD tương ương 256,20 t VN . a) V n ODA vay n : 15,00 tri u USD tương ương 225,00 t VN . b) V n i ng: 1,16 tri u USD tương ương 17,40 t VN . c) V n h tr k thu t.
  3. (Vi n tr không hoàn l i): 0,92 tri u USD tương ương 13,80 t VN . 6. Cơ ch tài chính: a) V n ODA: c p phát t ngân sách nhà nư c trên cơ s k ho ch ã ư c B trư ng B N i v phê duy t, ngh ; b) V n i ng: B Tài chính c p phát qua h th ng Kho b c Nhà nư c. Vi c chi tiêu cho ho t ng c a D án B Tài chính Vi t Nam quy nh và hư ng d n th c hi n. i u 3. Thông tin v Ban Qu n lý D án 1. Tên giao d ch: Ban Qu n lý D án chương trình v n vay và h tr k thu t c a ADB cho công tác ào t o cán b , công ch c Nhà nư c. G i t t là “Ban Qu n lý D án ADB” 2. a ch : 71A Tu Tĩnh, phư ng Nguy n Du, qu n Hai Bà Trưng, thành ph Hà N i. 3. i n tho i: 84-4-39747274 4. Fax: 84-4-39747273 5. Email: adbmoha@hn.vnn.vn. 6. Tài kho n VN : 361 01 001 t i Kho b c Nhà nư c ng a, ngõ 2 ph Tôn c Th ng, qu n ng a, thành ph Hà N i. Tài kho n ngo i t : i u 4. Nguyên t c t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý D án 1. Ban Qu n lý D án ADB giúp B trư ng B N i v qu n lý, th c hi n d án Chương trình v n vay và h tr k thu t c a ADB cho ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c theo n i dung văn ki n Hi p nh ã ký k t. 2. Ban Qu n lý D án có trách nhi m tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; m b o s th ng nh t qu n lý nhà nư c i v i D án ODA vay n và các th a thu n t i Hi p nh kho n vay ư c ký gi a Chính ph nư c CHXHCN Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n Châu Á. 3. M i ho t ng c a Ban Qu n lý d án ph i ư c công khai và ch u s giám sát theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 4. Ban Qu n lý D án ch u trách nhi m trư c B trư ng B N i v và trư c pháp lu t v các ho t ng do D án t ch c th c hi n. 5. Ban Qu n lý D án có trách nhi m:
  4. Qu n lý và s d ng có hi u qu , ch ng th t thoát, lãng phí các ngu n l c c a d án và th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng ch ng tham nhũng; có các bi n pháp phòng ch ng tham nhũng. Chương 2. CH C NĂNG NHI M V C A BAN QU N LÝ D ÁN i u 5. L p k ho ch th c hi n D án Ban Qu n lý D án có nhi m v xây d ng K ho ch ho t ng hàng năm trên cơ s k ho ch t ng th trình B trư ng B N i v phê duy t. i u 6. Th c hi n k ho ch, ho t ng u th u và qu n lý h p ng 1. Ban Qu n lý D án t ch c tri n khai, giám sát các ho t ng trên cơ s K ho ch t ng th , K ho ch chi ti t (hàng năm ho c t xu t) ã ư c Lãnh o B phê duy t. 2. Th c hi n nhi m v u th u do B N i v giao phù h p v i quy nh c a pháp lu t v u th u; báo cáo Lãnh o B k p th i v các v n phát sinh cho ý ki n ch o. 3. Qu n lý vi c th c hi n các nghĩa v quy nh t i h p ng ã ư c ký k t v i các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan; theo dõi, giám sát, ánh giá k t qu ho t ng m b o kh i lư ng, ch t lư ng và ti n th c hi n theo h p ng ã ký k t. Gi i quy t k p th i các v n n y sinh trong quá trình th c hi n các h p ng theo thNm quy n. 4. T ch c th c hi n nhi m thu s n phNm; thanh quy t toán h p ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Nhi m v qu n lý tài chính, tài s n và gi i ngân Ban Qu n lý D án Qu n lý tài chính, tài s n và th c hi n các th t c gi i ngân theo quy nh c a pháp lu t và phù h p v i các quy nh c a nhà tài tr . i u 8. Nhi m v hành chính, i u ph i và trách nhi m gi i trình 1. Ban Qu n lý D án là i di n theo y quy n c a B N i v trong các giao d ch dân s trong ph m vi i di n ư c xác nh t i Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý D án và t i các văn b n y quy n. 2. Căn c vào ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý D án, Ban Qu n lý D án có trách nhi m: a) Phân công nhi m v c th cho cán b , công ch c, nhân viên làm vi c t i Ban Qu n lý D án;
  5. b) T ch c tuy n ch n cán b , nhân viên h p ng t i D án. Th c hi n vi c tuy n ch n chuyên gia tư v n trong nư c, chuyên gia tư v n qu c t theo các quy nh hi n hành. 3. Thi t l p h th ng thông tin n i b , t p h p, phân lo i, lưu tr toàn b thông tin, tư li u g c liên quan n D án và Ban Qu n lý D án theo các quy nh c a pháp lu t. 4. Cung c p thông tin chính xác và trung th c cho các cơ quan b o v pháp lu t, ki m tra, thanh tra, ki m toán, nhà tài tr , các cơ quan thông tin i chúng và các cá nhân liên quan trong khuôn kh nhi m v và trách nhi m ư c giao, ngo i tr nh ng thông tin ư c gi i h n ph bi n theo lu t nh. 5. Ban Qu n lý D án ph i h p v i các ơn v ch c năng c a B N i v t ch c các ho t ng c a D án theo K ho ch ã ư c phê duy t; tr c ti p liên h v i nhà tài tr v các v n liên quan trong quá trình th c hi n D án. 6. Hư ng d n, giám sát và giúp các ơn v hư ng l i ( ư c ký k t h p ng th c hi n công vi c ho c ư c h tr kinh phí tri n khai công vi c) ho t ng theo k ho ch i u hành chung c a D án; gi i quy t các b t ng v m t k thu t gi a các ơn v tham gia th c hi n ho t ng c a D án (n u có). i u 9. Công tác theo dõi, ánh giá và báo cáo tình hình th c hi n D án 1. T ch c theo dõi và ánh giá tình hình th c hi n D án và ho t ng c a Ban Qu n lý D án theo quy nh hi n hành. 2. Báo cáo tình hình th c hi n D án nh kỳ và t xu t theo k ho ch ã ư c phê duy t cho B N i v theo dõi, giám sát và h tr quá trình th c hi n; chia s thông tin qua trang Web c a B N i v . 3. Làm u m i ph i h p v i cơ quan có thNm quy n, các nhà tài tr ánh giá k t qu ho t ng c a các ơn v hư ng l i t D án và ho t ng c a D án. 4. Thuê tư v n ti n hành ánh giá gi a kỳ và k t thúc theo n i dung Hi p nh ã ký k t. 5. Phát hi n các trư ng h p c n i u ch nh, s a i m c tiêu ho t ng ho c i u ch nh, b sung K ho ch t ng th , K ho ch chi ti t và các v n khác phát sinh trong quá trình th c hi n D án; Ban Qu n lý D án chuNn b các tài li u c n thi t và làm th t c trình B trư ng xem xét quy t nh ho c ngh c p có thNm quy n xem xét phê duy t. i u 10. Công tác nghi m thu, bàn giao, quy t toán D án 1. Sau khi k t thúc D án, trong vòng 6 tháng, Ban Qu n lý D án ph i hoàn thành báo cáo k t thúc D án và báo cáo quy t toán D án trình B trư ng B N i v phê duy t.
  6. 2. Bàn giao các s n phNm ã hoàn thành c a D án cho ơn v ti p nh n theo Quy t nh c a B trư ng B N i v ; ng th i, làm th t c x lý tài s n theo quy nh hi n hành. 3. Trư ng h p chưa th k t thúc ư c các công vi c nêu trên trong th i h n quy nh, Ban Qu n lý D án ph i làm văn b n gi i trình g i t i B trư ng B N i v xem xét gia h n Ban Qu n lý D án ti p t c hoàn thành công vi c và b o m kinh phí c n thi t Ban Qu n lý D án duy trì ho t ng trong th i gian gia h n. i u 11. Các nhi m v khác Căn c n i dung, quy mô, tính ch t và năng l c c a Ban Qu n lý D án, B trư ng B N i v y quy n cho Ban Qu n lý D án quy t nh ho c ký k t các văn b n thu c thNm quy n c a mình trong quá trình qu n lý D án và th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B N i v giao trong khuôn kh , ph m vi ho t ng c a D án. Chương 3. CƠ C U T CH C C A BAN QU N LÝ D ÁN i u 12. Cơ c u t ch c 1. Ban Qu n lý D án ADB là ơn v tr c thu c B N i v , ư c B trư ng quy t nh thành l p giúp B trư ng qu n lý và tri n khai các công vi c c a Chương trình v n vay ADB cho ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c. 2. Ban Qu n lý D án ADB có Giám c, m t n hai Phó Giám c chuyên trách, Chánh Văn phòng, K toán trư ng, m t s cán b chuyên môn ư c B trư ng quy t nh bi t phái công tác t i d án và m t s cán b , nhân viên do Giám c Ban Qu n lý D án ký h p ng lao ng theo nhu c u công vi c. 3. Giám c Ban Qu n lý D án do B trư ng B N i v b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b ; Phó Giám c, Chánh Văn phòng, K toán trư ng D án do B trư ng B N i v b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Giám c Ban Qu n lý D án. i u 13. Biên ch và Nhân s c a Ban Qu n lý D án 1. Biên ch c a Ban Qu n lý D án n m trong t ng biên ch c a B N i v ư cB trư ng giao hàng năm. 2. Giám c D án i u hành công vi c c a Ban Qu n lý D án theo ch th trư ng, quy t nh và ch u trách nhi m trư c B trư ng B N i v và trư c pháp lu t v vi c t ch c tri n khai các ho t ng và s d ng các ngu n l c c a D án. 3. Các Phó Giám c giúp Giám c ph trách v m t s m t công tác theo phân công c a Giám c, ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v ư c phân công.
  7. 4. K toán trư ng d án có trách nhi m giúp Giám c, Phó Giám c D án xây d ng k ho ch ngân sách hàng năm, th c hi n công tác k toán c a d án, tuân th úng các quy nh c a Nhà nư c và Nhà tài tr . i u 14. Ch ãi ng 1. Vi c qu n lý, s d ng và th c hi n chính sách, ch ãi ng i v i cán b trong biên ch th c hi n theo quy nh c a pháp lu t i v i cán b , công ch c và các quy nh hi n hành khác c a Nhà nư c. 2. Cán b , công ch c, nhân viên Ban Qu n lý D án có trách nhi m th c hi n các quy nh trong Quy ch này và tuân th các quy nh chi ti t trong Quy ch làm vi c c a D án. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 15. Giám c Ban Qu n lý d án ADB xây d ng và ban hành Quy ch làm vi c n i b c a D án trên cơ s các quy nh t i Quy ch này. i u 16. Ban Qu n lý D án ADB và các ơn v , các V ch c năng thu c B N i v , các S N i v , cơ quan, các ơn v , cá nhân tham gia ho t ng c a D án ADB có trách nhi m th c hi n Quy ch này. i u 17. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh, vư ng m c, V T ch c cán b , V H p tác Qu c t và Ban Qu n lý d án ADB có trách nhi m báo cáo, xu t B trư ng B N i v xem xét, quy t nh b sung, s a i Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản