Quyết định số 25/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
5
download

Quyết định số 25/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2002/QĐ-BCN về việc ban hành giá dự toán ca máy chuyên ngành xây dựng cơ bản mỏ than hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2002/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : S : 25/2002/Q -BCN Hà N i, ngày 10 tháng 6 năm 2002 QUY T NNH C A B CÔNG NGHI P V VI C BAN HÀNH GIÁ D TOÁN CA MÁY CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG CƠ B N M THAN H M LÒ B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c “Quy ch qu n lý u tư và xây d ng” ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và ư c s a i, b sung t i Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Sau khi th ng nh t v i B Xây d ng v vi c th a thu n ban hành giá d toán ca máy chuyên ngành h m lò (Công văn s 713/BXD-VKT ngày 17 tháng 5 năm 2002 c a B Xây d ng); Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư. QUY T NNH: i u 1 - Ban hành kèm theo Quy t nh này B ng giá d toán ca máy chuyên ngành h m lò g m 72 danh m c lo i máy và thi t b . i u 2 - B ng giá này làm cơ s l p ơn giá, d toán xây l p các công trình xây d ng m than h m lò ư c áp d ng k t ngày 01 tháng 01 năm 2002 và thay th cho B ng giá ca máy h m lò ban hành theo Quy t nh s 440 TVN/ TXD2 ngày 13 tháng 4 năm 1996 c a T ng Công ty thanh Vi t Nam. i u 3 - T ng Công ty Than Vi t Nam t ch c theo dõi, ki m tra ch t ch vi c áp d ng b ng giá này. Trong quá trình th c hi n xây d ng ơn giá chuyên ngành xây d ng cơ b n m than h m lò, n u có i m nào chưa phù h p thì ph n nh k p th i cho B Công nghi p và B Xây d ng cùng xem xét i u ch nh. i u 4 - Chánh Văn phòng B , V trư ng các V ch c năng c a B , T ng Giám c T ng Công ty Than Vi t Nam và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: - Như i u 4; - B KH& T; - B Tài chính; - B Xây d ng; - Vi n KTXD; Hoàng Trung H i - Công ty TV T M và CN; - Lưu VP, KT T. B CÔNG NGHI P
  2. B NG GIÁ D TOÁN CA MÁY CHUYÊN NGÀNH H M LÒ HÀ N I - 2002
  3. NH NG QUY NNH CHUNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 25/2002/Q -BCN ngày 10 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Công nghi p) 1. B ng giá d toán ca máy h m lò quy nhc hi phí cho m t ca máy làm vi c là giá dùng làm căn c l p ơn giá XDCB, l p d toán xây l p công trình c a các d án u tư và xây d ng m . 2. Giá d toán ca máy chuyên ngành h m lò ư c xác nh cho t ng lo i máy theo các thông s k thu t như: Công su t, năng su t, l c kéo, dung tích g u xúc… ư c ban hành áp d ng thay th cho B ng giá ca máy h m lò ban hành theo quy t nh s 440 TVN/ TXD2 ngày 13/4/1996 c a T ng công ty than Vi t Nam. 3. Giá ca máy trong b ng giá này bao g m các thành ph n chi phí sau: 3.1. Chi phí hàng năm bao g m: Chi phí kh u hao cơ b n và chi phí kh u hao s a ch a l n. 3.2. Chi phí s d ng thư ng xuyên bao g m: - Chi phí tiêu hao nhiên li u, i n năng. - Chi phí lương th i u khi n máy trong ca. - Chi phí s a ch a b o dư ng thư ng xuyên: V t li u, ph tùng, d u m bôi trơn, lương nhân công s a ch a… 3.3. Chi phí khác c a máy bao g m: - Chi phí qu n lý máy - Chi phí b o hi m. - Chi phí di chuy n máy trong ph m vi công trình. - Tr c ti p phí khác. 4. Các cơ s tính giá ca máy: Giá máy tính kh u hao theo th i i m giá hi n hành, bao g m: Giá mua thi t b ho c giá nh p thi t b CIF v i t giá th i i m tính toán là USD= 14000 VN ; chi phí v n chuy n và b o qu n; phí y thác nh p khNu ( i v i thi t b nh p); chi phí l p t và hi u ch nh (n u có). T l kh u hao cơ b n tính theo m c kh u hao t i Quy t nh s 02/1999/Q -BXD ngày 11/01/1999 c a B trư ng B xây d ng. Chi phí lương th i u khi n máy bao g m ti n lươn cơ b n: - M c lương t i thi u căn c vào N 77/2000/N -CP ngày 15/12/2000, Thông tư liên t ch s 32/2000/TTLT/BL TBXH-BTC là 210.000 ng/tháng và h s lương c p b c theo b ng lương A5 - khai thác h m lò và A6 - xây d ng cơ b n. - Ph c p tính trên lương t i thi u bao g m: Ph c p khu v c tính bình quân các m h m là 30%, ph c p lưu ng 20%. - Ph c p tính trên lương cơ b n: Ph c p không n nh 10%, m t s kho n lương ph 12% và m t s chi phíc ó th khoán cho ngư i lao ng là 4%. Chi phí ti n lương trong giá ca máy bao g m: Chi phí lương th i u khi n máy và chi phí ti n lương th s a ch a b o dư ng máy… Riêng ph c p ca 3 và ch ăn nh lư ng i v i th i u khi n máy trong h m lò theo Q 611/TTg ngày 4/09/1996 c a Th tư ng chính ph căn c vào tình hình th c t và m t b ng giá hàng trong ch ăn nh lư ng t ng th i i m xác nh thanh toán cho ngư i lao ng (chưa tính trong giá ca máy này) Giá i n căn c vào Thông tư liên t ch s 05/1999/TT-LT/VGCP-BCN ngày 24/9/1999 c a Ban v t giá chính ph và B công nghi p ban hành áp d ng v i bình quân là 792 /kwh chưa có thu GTGT. Giá Diezel 4071,60 ng/kg
  4. B NG GIÁ D TOÁN CA MÁY CHUYÊN NGÀNH XDCB H M LÒ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 25/2002/Q -BCN ngày 10 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Công nghi p) nh m c Giá ca máy ( ng) S Thành ph n Lo i máy và thi t b nhiên li u - ơn v TT th i u khi n Tr ó: năng lư ng T ng s lương I Các lo i máy thi công bên trong lò Búa khoan c m tay 1 Khoan i n d = 32- 5,67 kwh 1*3/6+1*4/6 79 480 36 018 42mm i n 2 Khoan khí nén d = 32- chưa có khí 2*4/6 87 558 70 673 42mm nén 3 Búa căn khí n n chưa có khí 1*4/6 41 473 35 311 1.5m3/ph nén Máy nén khí, năng su t 4 5m3/phút; 40kw 147,00 kwh 1*4/6 352 413 43 974 i n 5 10m3/phút; 75kw 275,63 kwh 1*4/6 505 701 49 195 i n 6 20m3/phút; 150kw 477,75 kwh 2*4/6 921 042 96 640 i n Máy xúc b c 7 Máy xúc á, Vg u = 46,31 kwh 2*4/6 340 206 79 616 0.2m3 i n 8 Máy xúc á, Vg u = 121,28 kwh 2*4/6 494 310 83 405 0.32m3 i n 9 Máy cào vơ, n/su t = 72,77 kwh 2*4/6 384 267 81 226 2.2m3/h i n Quang l t goòng, n/su t 10 Goòng 1 t n-100t n/h 17,15 kwh 2*4/6 102 112 70 779 i n 11 Goòng 1 t n-180t n/h 18,38 kwh 2*4/6 139 513 71 988 i n 12 Goòng 3 t n-360t n/h 24,50 kwh 2*4/6 178 402 73 113 i n 13 Lât goòng cao-30t n/h 27,93 kwh 2*4/6 134 329 71 556 i n Máng cào, năng su t
  5. 14 80 t n/h 80m 44,10 kwh 1*4/6 187 250 41 213 i n 15 150 t n/h 150m 64,68 kwh 1*4/6 267 269 44 581 i n 16 250 t n/h 150m 156,80 kwh 1*4/6 420 371 47 611 i n 17 450 t n/h 150m 204,75 kwh 1*4/6 519 457 50 539 i n Băng t i, năng su t 18 270 t n/h 117,60 kwh 1*4/6 395 788 46 348 i n 19 400 t n/h 231,00 kwh 1*4/6 564 874 49 722 i n 20 500 t n/h 350,00 kwh 1*4/6 738 292 52 995 i n T u i n ác quy, l c bám dính 21 2000KG, ư ng 5,49 kwh 1*3/6+1*4/6 211 258 71 368 600mm i n 22 4500KG, ư ng 26,88 kwh 1*3/6+1*4/6 287 765 73 848 600mm i n 23 8600KG, ư ng 50,18 kwh 1*3/6+1*4/6 360 582 76 842 900mm i n T u i n v t, l c bám dính 24 7000KG, ư ng 112,00 kwh 1*3/6+1*5/6 344 680 78 672 600mm i n 25 14000KG, ư ng 197,12 kwh 1*3/6+1*5/6 481 992 82 443 900mm i n Xe goòng, tr ng t i 26 0.5 t n, ư ng 600mm 4 225 325 27 0.6 t n, ư ng 600mm 5 070 390 28 1 t n, ư ng 600mm 6 760 520 29 3 t n, ư ng 900mm 11 886 848 30 Ch v t li u, ư ng 6 929 533 600mm 31 Ch v t li u, ư ng 11 965 921 900mm 32 Bàn tích, ư ng 8 873 683 600mm 33 Bàn tích, ư ng 15 849 1 130 900mm
  6. T i ma nơ, l c kéo 34 630 KG; 5.5kw 10,08 kwh 1*4/6 59 816 35 736 i n 35 1000KG; 5.5kw 12.32 kwh 1*4/6 68 832 35 904 i n 36 1250 KG; 13kw 29.12 kwh 1*4/6 87 428 36 071 i n Tr c gi ng nghiêng, l c kéo 37 1850 KG; 28kw 62.72 kwh 2*4/6 163 019 71 482 i n 38 2500 KG; 75kw 126.00 kwh 2*4/6 254 984 72 723 i n 39 4000 KG; 130kw 182.00 kwh 2*4/6 374 919 75 011 i n 40 6300KG; 218kw 244.16 kwh 2*4/6 853 257 83 743 i n Tr c gi ng ng 41 Tr c cũi 325.47 kwh 2*4/6 1 753 97 589 i n 760 42 Tr c kíp 290.08 kwh 2*4/6 1 481 92 901 i n 559 Qu t thông gió, năng su t 43 230 m3/h; 5.5kw 30.80 kwh 1*3/6 61 428 27 915 i n 44 252 m3/h; 14kw 78.40 kwh 1*3/6 101 520 27 963 i n 45 390 m3/h; 22kw 123.20 kwh 1*3/6 139 772 27 976 i n 46 850 m3/h; 25kw 140.00 kwh 1*3/6 279 672 31 960 i n Máy bơm nư c, c/su t ng cơ 47 13KW 43.68 kwh 1*4/6 83 422 35 568 i n 48 25KW 84.00 kwh 1*4/6 117 859 35 626 i n 49 30KW 100.80 kwh 1*4/6 138 022 35 801 i n 50 40KW 134.40 kwh 1*4/6 172 334 36 039 i n 51 50KW 184.80 kwh 1*4/6 220 107 36 329
  7. i n 52 75KW 252.00 kwh 1*4/6 275 424 36 304 i n 53 100KW 280.00 kwh 1*4/6 308 643 36 672 i n 54 300KW 661.50 kwh 1*4/6 650 253 37 605 i n 55 400KW 882.00 kwh 1*5/6 856 719 44 173 i n 56 500KW 987.25 kwh 1*5/6 955 567 44 858 i n 57 630KW 1058.40 kwh 1*5/6 1 041 45 543 i n 246 58 800KW 1232.00 kwh 1*5/6 1 203 46 228 i n 356 Các máy khác 59 Máy c t u n c t thép- 9.63 kwh 1*3/6 54 489 28 056 công su t 5kw i n 60 Máy bi n thu hàn 47.29 kwh 1*4/6 100 440 35 729 xoay chi u-23kw i n II Các máy thi công bên ngoài lò Quang l t goòng, năng su t 61 Goòng 1 t n-100t n/h 19.60 kwh 2*4/7 77 563 48 254 i n 62 Goòng 1 t n-180t n/h 21.01 kwh 2*4/7 114 694 49 463 i n 63 Goòng 3 t n-360t n/h 28.00 kwh 2*4/7 153 852 50 588 i n 64 L t goòng cao-30t n/h 27.93 kwh 2*4/7 109 780 49 031 i n Các máy khác 65 Máy u n vì lò-công 23.10 kwh 1*4/7 169 520 28 241 su t 11kw i n 66 Máy i-công su t 48.60 kg 1*3/7+1*5/7 636 834 66 417 110CV diezel 67 Ôtô t -tr ng t i: 12T 15.00 kg 1*2/3 404 138 43 704 diezel 68 Máy tr n bê tông- 17.64 kwh 1*2/7 96 188 24 460 V=250lít i n 69 Máy bi n th hàn xoay 54.05 kwh 1*2/7 87 441 24 466 chi u-23kw i n
  8. 70 Máy khoan s t c m tay 2.94 kwh 1*2/7 47 170 22 423 Dk 40mm i n 71 Máy c t t-công su t: 7.5 kwh 1*2/7 67 043 22 894 2,8kw i n 72 Máy c t u n c t thép- 11.00 kwh 1*2/7 47 253 22 270 công su t: 5kw i n
Đồng bộ tài khoản