Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
106
lượt xem
17
download

Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP của Bộ trưởng Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành 18 biểu mẫu để sử dụng thống nhất trong các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức trong cả nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP

 1. BAN T CH C - CÁN B C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍNH PH Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 27/1999/QĐ-BTCCBCP Hà N i, ngày 26 tháng 07 năm 1999 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH 18 BI U M U S D NG TH NG NH T TRONG CÁC KỲ THI TUY N, THI NÂNG NG CH CÔNG CH C B TRƯ NG - TRƯ NG BAN BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30/9/1992; Căn c Ngh đ nh s 181/CP ngày 9/11/1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban T ch c - Cán b Chính ph ; Theo đ ngh c a ông V trư ng V Công ch c - Viên ch c, QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành 18 bi u m u đ s d ng th ng nh t trong các kỳ thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c trong c nư c. Đi u 2. Nh ng bi u m u quy đ nh kèm theo Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c thi hành Quy t đ nh này. M US 1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- ..........., ngày ......... tháng ......... năm ............ ĐƠN XIN D THI TUY N CÔNG CH C Ng ch:................................... Kính g i: H i đ ng thi..................................................... Tên tôi là: Sinh ngày: Thư ng trú t i: Đ a ch báo tin: Trình đ chuyên môn đào t o Sau khi nghiên c u đi u ki n d thi tuy n công ch c, ng ch............... tôi th y b n thân có đ đi u ki n, tiêu chu n đ tham d kỳ thi. Tôi t nguy n làm đơn này và mong đư c H i đ ng thi ch p thu n cho phép tôi đư c tham d kỳ thi. N u trúng tuy n, tôi xin ch p hành nghiêm túc m i quy đ nh c a Nhà nư c. Tôi xin g i kèm theo đơn này: h sơ xin d thi tuy n công ch c g m: 1. B n khai lý l ch; 2. Gi y ch ng nh n s c kh e; 3. Văn b ng; 4. Ch ng ch ;
 2. 5. 2 phòng bì, 2 nh c 4x6. Kính đơn (Ghi rõ h , tên và ký) M US 2 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- ..........., ngày ......... tháng ......... năm ............ ĐƠN XIN D THI NÂNG NG CH CÔNG CH C T ng ch:............................. lên ng ch:............................... Kính g i: (B ) UBND t nh .................................................... Đ ng kính g i: (C c, V , S , ban, ngành nơi ngư i d thi đang làm vi c) Tên tôi là: Ngày sinh: Đ a ch báo tin: Trình đ chuyên môn đào t o: Đang x p ng ch: Th i gian x p ng ch: H s lương hi n hư ng: Th i gian x p: Ch c v hi n nay: Sau khi nghiên c u đi u ki n d thi nâng ng ch t i văn b n s ........... ngày........tháng......... năm......... c a................... tôi th y b n thân có đ đi u ki n, tiêu chu n đ tham d kỳ thi nâng ng ch và nh ng công vi c tôi đang đ m nh n đã có nh ng ph n vi c theo quy đ nh c a ng ch.............. Tôi làm đơn này mong đư c cơ quan và B ................... (UBND t nh..........) xem xét cho phép tôi tham gia kỳ thi nâng ng ch. Tôi s c g ng, n l c đ hoàn thành t t kỳ thi và ch p hành nghiêm túc m i quy đ nh c a Nhà nư c. Tôi xin g i kèm theo đơn này là h sơ xin d thi g m: 1. B n khai lý l ch khoa h c; 2. Văn b ng; 3. Ch ng ch : - Ngo i ng - Qu n lý hành chính Nhà nư c - Tin h c 4. B n nh n xét đánh giá c a cơ quan đang công tác. 5. Hai phong bì (có ghi đ a ch ); 2 nh c 4x6; 6. Các ch ng ch khác (n u có)... Kính đơn (Ghi rõ h , tên và ký)
 3. M US 3 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------------------- ..........., ngày ......... tháng ......... năm ............ B N KHAI LÝ L CH KHOA H C D THI NÂNG NG CH CÔNG CH C (Dùng đ khai khi d thi nâng ng ch nhân viên lên cán s , nhân viên, cán s lên chuyên viên và các ng ch tương đương) Ph n I. T thu t v b n thân - H và tên: Nam, n - Ngày tháng năm sinh: - Nơi sinh: - Quê quán: - Dân t c: - Tôn giáo: - Ch hi n nay: - Đơn v công tác: - Ch c v hi n nay: - Mã ng ch: H s lương hi n hư ng: Năm x p: - Ngày tháng năm tuy n d ng vào biên ch Nhà nư c: Quá trình đào t o: 1. T t nghi p đ i h c (trung h c chuyên nghi p, cao đ ng): H chính quy, t i ch c, ... Chuyên ngành: Th i gian đào t o: năm. Năm t t nghi p: 2. B i dư ng trong ho c ngoài nư c: (ghi rõ cơ quan m , ch ng ch , th i gian b i dư ng). Ph n II. Thành tích ho t đ ng khoa h c, qu n lý 1. V qu n lý: Đã ch trì, tham gia xây d ng các văn b n nào: 2. V thành tích khoa h c: - Đã tham gia nh ng đ tài nghiên c u khoa h c gì? - Đã có nh ng đ án, phương án nào đư c ch p thu n ho c đang tham gia xây d ng? 3. Ngo i ng : Ghi rõ bi t ngo i ng gì, trình đ . STT Tên ngo i ng Trình đ Ghi chú Ph n th III. T đánh giá và xác đ nh c a cá nhân Đ i chi u v i tiêu chu n nghi p v c a ng ch...................... tôi t xác đ nh như sau: - V ph m ch t đ o đ c:
 4. - V h c t p nâng cao trình đ : - V ho t đ ng qu n lý, nghiên c u khoa h c: Tôi xin cam đoan nh ng l i khai trên là đúng, n u có đi u gì sai trái tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m. Ngư i t khai ký tên Xác nh n c a cơ quan s d ng công ho c Xác nh n c a cơ quan qu n lý ch c (S , Ban, Ngành, công ch c (V TCCB C c, V , Vi n) B , ngành) M US 4 H i đ ng thi C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM nâng ng ch công ch c Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- ....., ngày........ tháng......... năm...... DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA D THI TUY N, THI NÂNG NG CH CÔNG CH C (Dùng đ niêm y t chung) TT H và tên Ngày sinh Ch c v Đơn v công tác hi n nay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 5. 21 22 23 M US 5 H i đ ng thi tuy n C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ......................................... -------------- Năm:................ ....., ngày........ tháng......... năm...... DANH SÁCH THÍ SINH THI VI T T I PHÒNG THI S :....... (Dùng đ niêm y t t i các phòng thi và giám th phòng thi ki m tra khi vào phòng thi) TT H và tên S báo danh Ngày tháng năm sinh Quê quán Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 M US 6 H i đ ng thi tuy n C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc
 6. ......................................... -------------- Năm:................ ....., ngày........ tháng......... năm...... DANH SÁCH THÍ SINH D THI V N ĐÁP T I PHÒNG THI S :.... (Dùng đ niêm y t t i phòng thi v n đáp và giám kh o h i thi) TT H và tên S báo danh Ngày tháng năm sinh Quê quán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 M US 7 H i đ ng thi C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ......................................... -------------- ....., ngày........ tháng......... năm...... PHI U THU BÀI THI C A PHÒNG THI S : ................. Thu c H i đ ng thi tuy n (thi nâng ng ch) t i: ........................ TT H và tên thí sinh S báo S t bài thi Ch ký c a thí Ghi chú
 7. danh sinh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Giám th th nh t Giám th th hai (Ghi rõ h tên và ký (Ghi rõ h tên và ký) M US 8 H i đ ng thi C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ......................................... -------------- ....., ngày........ tháng......... năm...... BIÊN B N GIAO, NH N Đ THI (Dùng cho các kỳ thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c) Vào h i............ gi ........... phút, ngày ............ tháng ............ năm t i ................ Chúng tôi g m: 1 - ...................................... Thư ký H i đ ng thi nâng ng ch 2 - ...................................... Trư ng ban coi thi 3 - ...................................... đ i di n giám th phòng thi: Xác nh n ông (bà)................................. là Thư ký H i đ ng thi cùng ki m tra bì đ ng đ thi còn đư c niêm phong đ y đ , không có d u hi u nào vi ph m trư c khi bóc bì đ ng đ thi đ phát cho giám th các phòng thi.
 8. Đ i di n giám th Trư ng ban coi thi Thư ký h i đ ng thi (Ghi rõ h tên và ký) (Ghi rõ h tên và ký) (Ghi rõ h tên và ký) Giám th các phòng thi nh n đ H và tên Ký tên Phòng thi s 1 Phòng thi s 2 Phòng thi s 3 Phòng thi s 4 Phòng thi s 5 Phòng thi s 6 M US 9 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- ..........., ngày ......... tháng ......... năm ............ BIÊN B N XÁC NH N Đ THI ĐƯ C NIÊM PHONG (Dùng cho các kỳ thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c) Vào h i...... gi ..... phút, ngày....... tháng........ năm..... t i phòng thi s .............. Chúng tôi g m: 1 - ...................................... Đ i di n giám th t i phòng thi s ..................... 2 - ...................................... Đ i di n thí sinh t i phòng thi s ....................... 3 - ...................................... Đ i di n thí sinh t i phòng thi s ...................... Xác nh n phong bì đ ng đ thi do ông (bà)......................... là giám th phòng thi s ............ thu c H i đ ng thi............................. nh n v , sau khi ki m tra bì đ ng đ thi chúng tôi cùng nhau xác nh n bì đ thi còn đư c niêm phong đ y đ , không có d u hi u nào vi ph m quy ch trư c khi bì đ ng đ thi đư c bóc đ đ c cho thí sinh. Đ i di n thí sinh Đ i di n giám th Phòng thí s ........... (Ghi rõ h tên và ký) (Ghi rõ h tên và ký) M US 10 H i đ ng thi C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ......................................... -------------- ....., ngày........ tháng......... năm...... BIÊN B N GIAO, NH N BÀI THI (Dùng cho các kỳ thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c) Vào h i...... gi ...... phút, ngày....... tháng....... năm t i.............. Chúng tôi g m:
 9. 1 - ......................................Giám th th nh t 2 - ......................................Giám th th hai Đư c phân công làm giám th t i phòng thi s :......... thu c H i đ ng thi t i.................. ngày....... tháng...... năm.............. Xin bàn giao s lư ng bài thi cho Ban coi thi c a H i đ ng. C th như sau: 1- S lư ng thí sinh c a phòng thi theo danh sách:....................... S lư ng thí sinh có m t:....................... 2- S báo danh không có m t là:........................ 3- S bài thi n p: Trong đó: - S bài thi h p l : .................. bài - S bài thi không h p l : ...................... bài 4- Kèm theo biên b n này có: - Phi u thu bài thi c a phòng:................. - Biên b n vi ph m quy ch phòng thi và tang v t (n u có)............ - S đ thi còn l i:................... Đ i di n giám th Trư ng ban coi thi Phòng thi s : (Ghi rõ h tên và ký) (Ghi rõ h tên và ký) Ban coi thi giao nh n đ y đ h sơ theo biên b n cho thư ký H i đ ng thi nâng ng ch công ch c. Trư ng ban coi thi Thư ký h i đ ng (Ghi rõ h tên và ký) (Ghi rõ h tên và ký) M US 11 H i đ ng thi C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ......................................... -------------- ....., ngày........ tháng......... năm...... BIÊN B N V vi c vi ph m Quy ch thi t i phòng thi s :........ Thu c H i đ ng thi t i:.................. (Dùng cho các kỳ thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c) Vào h i..... gi ...... phút, ngày...... tháng...... năm...... t i phòng thi s .............. Chúng tôi g m: 1 - ........................................Giám th th nh t 2 - ........................................Giám th th hai Đư c H i đ ng thi phân công coi thi t i phòng thi s : ..........................
 10. Trong quá trình coi thi, chúng tôi đã phát hi n thí sinh:.......................... S báo danh:..................... vi ph m quy ch thi như sau: Kèm theo các tang v t sau: Ý ki n k t lu n và đ ngh c a giám th : Đ i di n thí sinh Thí sinh vi ph m Giám th 1 t i phòng thi quy ch thi (Ghi rõ h tên và ký) (Ghi rõ h tên và ký) (Ghi rõ h tên và ký) Giám th 2 (Ghi rõ h tên và ký) M US 12 H i đ ng thi C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ......................................... -------------- ....., ngày........ tháng......... năm...... PHI U CH M THI V N ĐÁP KỲ THI TUY N (THI NÂNG NG CH) T I BÀN S :..... (Dùng cho các kỳ thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c, m i giám kh o h i thi v n đáp t i các kỳ thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c, giám kh o không đư c ghi vào các t gi y khác ho c vào tài li u riêng) TT H và tên thí sinh K t qu thi theo t ng câu h i T ng s đi m 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 11. 17 18 19 20 21 22 Giám kh o (Ghi rõ h tên và ký) M US 13 H i đ ng thi nâng ng ch C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ......................................... -------------- Năm:......... ....., ngày........ tháng......... năm...... PHI U T NG H P K T QU ĐI M THI V N ĐÁP T I BÀN S :.............. TT H và tên thí sinh K t qu đi m thi Ghi chú GK1 GK2 Đi m bình quân 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 12. 21 Giám kh o 1 Giám kh o 2 (Ghi rõ h tên và ký) (Ghi rõ h tên và ký) M US 14 H i đ ng thi C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ......................................... -------------- Năm 199.... ....., ngày........ tháng......... năm...... PHI U CH M THI VI T (Dùng cho các kỳ thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c, m i giám kh o ch m bài đ u ghi theo k t qu riêng trong phi u này, giám kh o không đư c ghi vào các t gi y khác ho c vào tài li u riêng) TT S phách Đi m ch m theo câu h i T ng s Ghi chú 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 13. Giám kh o (Ghi rõ h tên và ký) M US 15 H i đ ng thi C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ......................................... -------------- ....., ngày........ tháng......... năm...... PHI U T NG H P K T QU ĐI M BÀI THI VI T T I KỲ THI TUY N, (THI NÂNG NG CH) CÔNG CH C (Dùng cho các kỳ thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c, sau khi t ng h p k t qu , hai giám kh o ph i ghi rõ h tên và ký) TT Mã s bài thi theo s phách K t qu ch m Ghi chú GK1 GK2 Đi m trung bình 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ngư i ch m th 1 Ngư i ch m th 2 (Ghi rõ h tên và ký) (Ghi rõ h tên và ký)
 14. M US 16 B , ngành ........................ T nh, thành ph .................. BÁO CÁO DANH SÁCH NH NG NGƯ I TRÚNG TUY N ĐƯ C TUY N D NG VÀO BIÊN CH NHÀ NƯ C NĂM............ (Kèm theo công văn s ..........ngày .......tháng...........năm........) (Dùng đ t ng h p và có văn b n g i báo cáo v Ban T ch c - Cán b Chính ph bi t đ theo dõi). TT H và tên Năm sinh Trình đ Tên cơ quan K t qu đi m thi Ng ch công ch c đư c D ki n x p h s Ghi chú đào t o s d ng tuy n d ng lương N Nam Vi t V n đáp ưu tiên T ng s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M US 17 B , ngành ........................ T nh, thành ph ..................
 15. BÁO CÁO DANH SÁCH NH NG NGƯ I THAM D KỲ THI NÂNG NG CH CÔNG CH C (T ng ch .......................lên ng ch........................... Kèm theo công văn s ..........ngày .......tháng...........năm........) (Dùng đ t ng h p và kèm theo công văn g i Ban T ch c - Cán b Chính ph đ bi t và theo dõi). TT H và tên Ngày tháng Ch c v Cơ quan K t qu đi m thi H s lương hi n D ki n x p h Th i gian tính năm sinh hi n nay công tác hư ng s lương sau khi nâng b c thi lương l n sau Vi t V n đáp Ngo i ng T ng s H s Th i gian hư ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Đồng bộ tài khoản