Quyết định số 277/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 277/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 277/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 277/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 277/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG THÀNH PH VI T TRÌ, T NH PHÚ TH N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Th t i t trình s 1758/TTr- UBND ngày 09 tháng 9 năm 2005; c a B trư ng B Xây d ng t i t trình s 60/TTr- BXD ngày 23 tháng 9 năm 2005 v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph Vi t Trì, t nh Phú Th n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph Vi t Trì, t nh Phú Th n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi quy ho ch: kho ng 11.310 ha, bao g m 7.125,78 ha di n tích t t nhiên hi n nay c a thành ph và kho ng 4.184 ha thu c các xã Hy Cương, Chu Hóa, Thanh ình, Kim c, Hùng Lô (thành ph Vi t Trì) và xã Tân c (m i ư c sáp nh p t huy n Ba Vì, t nh Hà Tây). Ranh gi i ư c xác nh như sau: - Phía B c giáp th tr n Phong Châu và xã An o, huy n Phù Ninh; - Phía ông giáp sông Lô và xã Vĩnh Phú, huy n Phù Ninh; - Phía Nam giáp sông H ng; - Phía Tây giáp xã Th ch Sơn và th tr n Hùng Sơn, huy n Lâm Thao. 2. Tính ch t: Thành ph Vi t Trì là trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa, giáo d c, khoa h c k thu t, công nghi p, du l ch c a t nh Phú Th ; là thành ph l h i v v i c i ngu n c a dân t c Vi t Nam; là u m i giao thông quan tr ng n i các t nh mi n núi phía B c v i các t nh ng b ng B c B ; có vai trò thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i c a vùng liên t nh; có v trí quan tr ng v an ninh qu c phòng. 3. Quy mô dân s
  2. - n năm 2010: dân s toàn thành ph kho ng 280.000 ngư i, trong ó n i thành 200.000 ngư i. - n năm 2020: dân s toàn thành ph kho ng 370.000 ngư i, trong ó n i thành 280.000 ngư i. 4. Quy mô t xây d ng - n năm 2010: di n tích t xây d ng ô th kho ng 2.047 ha, bình quân 102,4 m2/ngư i, trong ó t dân d ng kho ng 1.282 ha, bình quân 61,1 m2/ngư i. - n năm 2020: di n tích t xây d ng ô th kho ng 3.044 ha, bình quân 108,7 m2/ngư i, trong ó t dân d ng kho ng 1.850 ha, bình quân 66.1 m2/ng. 5. nh hư ng phát tri n không gian và ki n trúc c nh quan ô th a) Hư ng phát tri n ô th - Phía B c và Tây B c: phát tri n v phía n Hùng, bao g m toàn b khu di tích n Hùng; - Phía ông: phát tri n n sông Lô; - Phía Nam và ông Nam: phát tri n v phía phư ng B ch H c. b) Phân khu ch c năng - Các khu dân cư (kho ng 1.113 ha): + Khu Tây Nam thành ph (810 ha), quy mô dân s 99.900 ngư i; + Khu ông thành ph (318 ha), quy mô dân s 6.800 ngư i; + Khu t i phư ng B ch H c (180 ha), quy mô dân s 24.300 ngư i; + Khu ông B c thành ph (160 ha), quy mô dân s 20.300 ngư i; + Khu Nam thành ph (183 ha), quy mô dân s 20.300 ngư i; + Các khu tái nh cư ph c v gi i phóng m t b ng xây d ng Khu du l ch Văn Lang, n Hùng. - Các khu công nghi p: + Khu công nghi p phía Nam (120 ha); + Khu công nghi p Minh Phương (45,74 ha); + Khu ô th - D ch v - Công nghi p Thu Vân (kho ng 1.200 ha);
  3. + Khu công nghi p Nam B ch H c (71,90 ha); + Khu công nghi p và ti u th công nghi p ông B c B ch H c (kho ng 36 ha). - Các khu thương m i, d ch v công c ng (kho ng 140 ha): + Trung tâm hành chính, chính tr c a t nh b trí ch y u trên tr c ư ng Nguy n T t Thành và trên tr c ư ng Tr n Phú ( o n t ư ng Hùng Vương t i S Công an); + Trung tâm hành chính, chính tr thành ph ư c xây d ng trên tr c ư ng Hùng Vương; t i nút A7 xây d ng m t qu ng trư ng l n. + H th ng ch ư c gi nguyên, vi c c i t o và m r ng tuỳ theo yêu c u c a t ng khu v c. Trung tâm thương m i (1,56 ha) ư c xây d ng t i ngã ba ư ng Hùng Vương và ư ng Tr n Phú. + T i các phư ng, xã u có khu trung tâm, g m các cơ quan hành chính, cơ quan oàn th ; nhà văn hóa, trung tâm thương m i d ch v và sân th d c th thao. - Các trư ng i h c, chuyên nghi p (189,12 ha): + i h c Hùng Vương (100 ha) b trí t i khu v c xã Văn Phú, phư ng Nông Trang và phư ng D u Lâu; + Các trư ng d b i h c, trung h c chuyên nghi p, d y ngh ư c b trí xung quanh i h c Hùng Vương. - H th ng y t : Trung tâm y t c p vùng và c p t nh gi nguyên v trí hi n nay, g m: B nh vi n a khoa vùng (2,94 ha) trên ư ng Nguy n T t Thành; B nh vi n y h c dân t c c truy n (0,335 ha) t i Gia CNm; b nh vi n Sông H ng (1,227 ha), b nh vi n T nh i (2 ha). - Khu i u dư ng ph c h i ch c năng (0,532 ha) t i Tiên Cát; xây d ng khu i u dư ng m i m Mai quy mô 150 – 200 giư ng. - Các khu du l ch: + Khu du l ch Văn Lang (113 ha), t i trung tâm Thành ph ; + Khu du l ch B n Gót, phư ng B n Gót; + Khu du l ch sinh thái ven sông Lô t i các xã Trưng Vương và Sông Lô; + Khu l ch s văn hóa n Hùng (1.000 ha). - Các khu cây xanh công viên và th d c th thao: + Khu công viên di tích l ch s văn hoá n Hùng (1.000 ha) + Khu du l ch Văn Lang (công viên Văn Lang 113 ha);
  4. + Xây d ng công viên cây xanh trong các khu công nghi p B ch H c, Thu Vân và tăng di n tích cây xanh trong khu công nghi p Nam Vi t Trì; + Trung tâm hu n luy n th d c th thao c a Thành ph t i B o à (12 ha); + Khu công viên nghĩ dư ng t i m Mai (136 ha). c) V ki n trúc và c nh quan ô th - H n ch t i a vi c thay i a hình t nhiên. C i t o h ao cũ, các vùng trũng, thung lũng nh thành nh ng h nư c thông nhau t o nên nh ng công viên cây xanh - m t nư c liên hoàn, t o b n s c ô th vùng trung du. - Khôi ph c, tôn t o các di tích ình, chùa, n, mi u và di tích l ch s , danh th ng. - Các khu ph cũ ư c ch nh trang c i t o, gi m m t dân s , tăng di n tích m t nư c và cây xanh cho các khu . - Các công trình công c ng xây d ng hi n i, k t h p khai thác b n s c ki n trúc a phương. 6. nh hư ng quy ho ch phát tri n h th ng h t ng k thu t: a) Giao thông - Giao thông i ngo i + ư ng s t: chuy n o n tuy n ư ng s t t B ch H c n n Hùng v phía Tây Nam, xây d ng m i ga Vi t Trì (kho ng 10 ha) và ga Thu Vân (kho ng 15 ha); + ư ng th y: c i t o nâng c p c ng Vi t Trì, c ng D u Lâu; xây d ng b n tàu khách t i Vi t Trì và Hùng Lô ph c v tuy n ư ng sông i Hà N i, Hòa Bình, Tuyên Quang và du khách n l h i n Hùng; + ư ng b : tuy n ư ng xuyên Á ch y phía B c thành ph , nh p v i qu c l 2 t i khu v c ngã ba Hàng, ph c v giao thông quá c nh; nâng c p qu c l 2 v i quy mô 4 – làn xe, tiêu chuNn cao t c; xây d ng b n xe khách t i khu v c u m i giao thông n i k t v i ư ng xuyên Á (phía Tây B c thành ph ), b n xe t i khu v c ngã 3 qu c l 2 v i tr c Nguy n T t Thành (phía ông Nam thành ph ) và b n xe t i t i khu v c ga Th y Vân; - Giao thông n i th : + C i t o nâng c p h th ng ư ng ã có, k t h p xây d ng m i t o thành m ng lư i ư ng liên hoàn; + Xây d ng m i m t s tuy n ư ng song song v i ư ng Hùng Vương và Ngu yn T t Thành hi n có, k t h p v i các tr c ngang t o thành m ng ư ng liên k t các khu ch c năng c a thành ph ;
  5. + H th ng i m xe: di n tích t bãi xe b ng 2,5% t xây d ng ô th ; + C i t o nâng c p c u Vi t Trì hi n nay; xây d ng m i c u qua sông Lô (phía Tây B c thành ph n m trên tuy n ư ng xuyên Á). b) ChuNn b k thu t - San n n: ch n cao n n xây d ng như sau: + Khu v c trong ê: t i các phư ng Thanh Mi u, Tiên Cát, Tân Dân, D u Lâu, Sông Lô và ph n phía Nam xã Thu Vân ch n cao n n l n hơn ho c b ng 13,5m, t i khu v c Nông Trang, Minh Phương, Vân Cơ ch n cao n n l n hơn b ng 18 – 25m; + T i khu công nghi p phía B c xã Thu Vân ch n cao n n l n hơn ho c b ng 18 – 25m; + T i khu v c n Hùng ch n cao n n l n hơn ho c b ng 18 – 25m; + Khu v c ngoài ê: ch n cao n n l n hơn ho c b ng 15m; khu công nghi p ch n cao n n l n hơn ho c b ng 17,5m; phía B c phư ng B ch H c ch n cao n n l n hơn ho c b ng 16,5m; t i xã Sông Lô ch n cao n n l n hơn ho c b ng 16,5m; + Khu v c ven i: san n n c c b , tránh ào p l n gây s t l . - Thoát nư c mưa + Ch n h th ng nư c mưa riêng, hư ng thoát nư c chính d a theo a hình thoát ra ao, h sau ó thoát ra sông Lô và sông H ng b ng các c ng qua ê. Khi có lũ, c ng qua ê óng l i, s d ng các tr m bơm D u Lâu, Minh Nông, H Giáp, Tân Xuôi bơm nư c ra sông. c) C p nư c - T ng nhu c u dùng nư c n năm 2010 kho ng 60.000 m3/n ; n năm 2020 kho ng 105.000 m3/n . - Ngu n nư c: s d ng ngu n nư c m t sông Lô. T ng công su t các nhà máy nư c n năm 2020 là 109.000 m3/n , g m: + Nhà máy nư c Vi t Trì: công su t 100.000 m3/n ; theo ư ng ng 2Æ600 mm hi n có và xây d ng m i m t ư ng ng Æ700 mm, c p cho thành ph Vi t Trì; + Nhà máy nư c B ch H c: công su t 9.000 m3/n , c p cho phư ng B ch H c; - M ng lư i ư ng ng: thi t k theo m ng vòng và m ng nhánh. d) C p i n - T ng công su t tiêu th i n n năm 2010 kho ng 97.913 KW; n năm 2020 kho ng 187.726 KW.
  6. - Ngu n i n: tr m 500/220 KV Vi t Trì; ngu n lư i i n qu c gia 500 KV d n tr c ti p t thu i n Sơn La v và n i tr c ti p v i tr m 500 KV Sóc Sơn. T tr m 500 KV Vi t Trì có các ư ng dây 220 KV n i v i các tr m 220 KV Vi t Trì và Yên Bái. ) Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng - T ng c ng lư ng nư c th i c n thu gom và x lý n năm 2010 kho ng 45.200 m3/n ; n năm 2020 kho ng 73200 m3/n . - Các khu x lý ch t th i: + Ch t th i r n sinh ho t ô th x lý t i 2 a i m: Khu x lý hi n có t i xã Vân Phú - Phư ng Lâu và Khu x lý xây m i t i xã Phù Ninh; + Ch t th i r n công nghi p ư c thu gom và x lý riêng t i xã Tr m Th n, huy n Phù ninh theo d án ư c phê duy t. - Nghĩa trang: + Nghĩa trang hi n có xã Vân Phú ch cát táng; + Nghĩa trang xây d ng m i t i vùng i xã Phù Ninh (17 ha), hung táng, cát táng và i n táng. 7. Quy ho ch xây d ng t u và các chương trình d án ưu tiên - C i t o, nâng c p các khu hi n có, xây d ng m t s khu ô th m i. - Xây d ng công trình u m i g n k t v i ư ng xuyên Á và tuy n cao t c qu c l 2 i Hà N i; g n o n tuy n ư ng s t qua trung tâm thành ph . - Xây m i ga Th y Vân (15 ha); xây d ng b n tàu khách Hùng Lô (1,5 ha); xây d ng c ng c n (ICD) Thu Vân. - Nâng c p b n xe khách phía Nam (1,5 ha); xây d ng b n xe t i phía B c giai o n I (2 ha) và b n xe t i phía Nam giai o n I (11 ha); - L p d án xây d ng nghĩa trang m i t i vùng i xã Phù Ninh. i u 2. y ban nhân dân t nh Phú Th có trách nhi m: - Phê duy t h sơ thi t k i u ch nh Quy ho ch chung thành ph Vi t Trì n năm 2020. - T ch c vi c th c hi n quy ho ch theo quy nh c a pháp lu t và công b c ng ng giám sát, ki m tra th c hi n. - Ban hành quy nh v qu n lý Quy ho ch chung xây d ng thành ph Vi t Trì n năm 2020.
  7. - Ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c l p, xét duy t các quy ho ch chi ti t, quy ho ch xây d ng chuyên ngành, tri n khai d án u tư xây d ng phát tri n ô th theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Th , B trư ng B Xây d ng và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - T nh u , H ND, UBND t nh Phú Th ; - Thành u , H ND, UBND thành ph Vi t Trì; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng, Các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN (5b), HL.180
Đồng bộ tài khoản