Quyết định số 28/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 28/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2000/QĐ-BCN về việc ban hành tạm thời hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán các công trình địa chất do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2000/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2000/Q -BCN Hà N i, ngày 11 tháng 4 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P S 28/2000/Q -BCN NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH T M TH I H S I U CH NH ƠN GIÁ D TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH NA CH T B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 175/1999/N -CP ngày 15 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v vi c i u ch nh m c ti n lương t i thi u t 144.000 ng/tháng lên 180.000 ng/tháng i v i các i tư ng hư ng lương và ph c p t ngu n kinh phí ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 570/ Q -KH T ngày 10 tháng 4 năm 2000 c a B trư ng B Công nghi p v vi c phê duy t Báo cáo xây d ng h s i u ch nh ti n lương trong ơn giá d toán các công trình a ch t; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư, QUY T NNH i u 1. Ban hành t m th i kèm theo Quy t nh này B ng h s i u ch nh ơn giá d toán các công trình a ch t i v i các m c giá ã ư c B Công nghi p ban hành t i các Quy t nh s 1822/1998/Q -TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998; s 1823/1998/Q -TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998; s 1824/1998/Q -TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998; s 67/1998/Q -BCN ngày 12 tháng 10 năm 1998; s 68/1998/Q -BCN ngày 13 tháng 10 năm 1998; s 69/1998/Q -BCN ngày 14 tháng 10 năm 1998; s 39/1999/Q -BCN ngày 05 tháng 7 năm 1999; s 40/1999/Q -BCN ngày 05 tháng 7 năm 1999; s 43/1999/Q -BCN ngày 21 tháng 7 năm 1999. i u 2. H s i u ch nh ơn giá d toán các công trình a ch t ư c s d ng cùng v i các Quy t nh d n i u 1 vào vi c l p và thNm tra d toán các án a ch t, l p k ho ch Ngân sách, thanh quy t toán các bư c a ch t và nhi m v a ch t hoàn thành k t ngày 01 tháng 01 năm 2000. i u 3. Giao C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam hư ng d n các ơn v a ch t áp d ng th ng nh t b ng h s i u ch nh này. i u 4. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng: K ho ch và u tư, Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n phNm, Tài chính-K toán, T ch c-Cán b , Pháp ch , C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, Vi n trư ng Vi n
  2. Nghiên c u a ch t và Khoáng s n, Th trư ng các ơn v a ch t và các ơn v có th c hi n công tác i u tra cơ b n a ch t và i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. K/T B TRƯ NG B CÔNG NGHI P TH TRƯ NG H i Dũng
Đồng bộ tài khoản