Quyết định số 2836/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 2836/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2836/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh do uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2836/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 2836/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V KI N TOÀN T CH C THANH TRA NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH H CHÍ MINH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thanh tra, Ngh nh s 153/2005/N -CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Ngh nh s 107/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Th y s n; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i Công văn s 153/SNN-TCCB ngày 07 tháng 02 năm 2007 và c a Giám c S N i v thành ph t i T trình s 313/TTr-SNV ngày 17 tháng 4 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay ki n toàn t ch c Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph H Chí Minh theo Ngh nh s 153/2005/N -CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Ngh nh s 107/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Th y s n. i u 2. Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph g m có: Thanh tra S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (g i t t là Thanh tra S ), Thanh tra chuyên
  2. ngành Thú y, Thanh tra chuyên ngành B o v và Ki m d ch th c v t (g i t t là Thanh tra chuyên ngành B o v th c v t), Thanh tra chuyên ngành Th y s n. 1. Thanh tra S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh pháp lu t. Tr s c a Thanh tra S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t t i s 176 Hai Bà Trưng, phư ng akao, qu n 1, thành ph H Chí Minh. 2. Thanh tra chuyên ngành Thú y, Thanh tra chuyên ngành B o v và Ki m d ch th c v t (g i t t là Thanh tra chuyên ngành B o v th c v t), Thanh tra chuyên ngành Th y s n ư c s d ng con d u c a Chi c c trong vi c th c hi n nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Thanh tra S th c hi n nhi m v , quy n h n theo i u 28 Lu t Thanh tra; i u 12 và i u 16 Ngh nh s 153/2005/N -CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra chuyên ngành Thú y, Thanh tra chuyên ngành B o v th c v t, Thanh tra chuyên ngành Th y s n: a) Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra hàng năm (hành chính và thanh tra chuyên ngành thú y, b o v th c v t, th y s n) theo quy nh c a pháp lu t, trình Chi c c trư ng Chi c c trư ng ph i h p v i Chánh Thanh tra S thNm nh, trình Giám c S phê duy t và t ch c th c hi n theo chương trình, k ho ch khi ư c phê duy t. b) Th c hi n, nhi m v quy n h n thanh tra hành chính (thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao) i v i t ch c, ơn v , cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a Chi c c trư ng: - Thanh tra, k t lu n, quy t nh x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý. - Ch trì ho c ph i h p v i các cơ quan liên quan trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính theo hư ng d n c a Thanh tra S và Thanh tra thành ph . c) Thanh tra v vi c ch p hành các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn k thu t, i u ki n s n xu t kinh doanh và các quy nh khác c a pháp lu t trong lĩnh v c thú y, b o v và ki m d ch th c v t, th y s n; thanh tra, ki m tra, x ph t vi ph m hành chính i v i các t ch c, ơn v , cá nhân tham gia ho t ng trong lĩnh v c qu n lý chuyên ngành do Chi c c qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. d) V gi i quy t khi u n i, t cáo: - Giúp Chi c c trư ng th c hi n nhi m v theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. - Theo dõi, ki m tra các t ch c, cá nhân thu c thNm quy n c a Chi c c trư ng trong vi c thi hành các quy t nh gi i quy t khi u n i, t cáo. ) Tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n các ơn v thu c Chi c c th c hi n các quy nh c a pháp lu t và thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí thu c ph m vi qu n lý c a Chi c c trư ng theo quy nh c a pháp lu t.
  3. e) Ki n ngh v i các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ình ch vi c thi hành ho c h y b nh ng quy nh trái v i văn b n quy ph m pháp lu t ư c phát hi n thông qua ho t ng thanh tra. g) Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý sau thanh tra c a Chi c c trư ng và các cơ quan ch c năng khác có liên quan; t ng h p báo cáo k t qu thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, công tác phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí thu c ph m vi qu n lý c a Chi c c trư ng theo quy nh c a pháp lu t. h) Ph i h p v i Thanh tra S , Thanh tra C c qu n lý chuyên ngành và Thanh tra B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c b i dư ng, t p hu n nghi p v thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, c ng tác viên thanh tra. i) Qu n lý t ch c, biên ch , tài s n và kinh phí ho t ng thanh tra chuyên ngành theo quy nh c a pháp lu t. k) Th c hi n nhi m v , quy n h n khác do Chi c c trư ng, Chánh Thanh tra C c qu n lý chuyên ngành ho c Thanh tra S giao theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. T ch c b máy và biên ch c a Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Thanh tra S là cơ quan c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m giúp Giám c S th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Thanh tra S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u s ch o hư ng d n v công tác và nghi p v thanh tra hành chính c a Thanh tra thành ph , v nghi p v thanh tra chuyên ngành c a Thanh tra B . Thanh tra S có Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên, các ch c danh này ư c b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các t ch c: Thanh tra chuyên ngành Thú y là cơ quan c a Chi c c Thú y, Thanh tra chuyên ngành B o v th c v t là cơ quan c a Chi c c B o v th c v t, Thanh tra chuyên ngành Th y s n là cơ quan c a Chi c c Qu n lý ch t lư ng và B o v ngu n l i th y s n. a) Các t ch c Thanh tra chuyên ngành ch u s ch o tr c ti p c a Chi c c trư ng ng th i ch u s ch o, hư ng d n v nghi p v thanh tra chuyên ngành c a Thanh tra C c chuyên ngành và ch u s ch o, hư ng d n v công tác t ch c nghi p v thanh tra hành chính c a Thanh tra S . Th c hi n ch c năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý Nhà nư c c a Chi c c. b) Thanh tra chuyên ngành có Chánh Thanh tra, có các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên, công ch c, c ng tác viên thanh tra. - Chánh Thanh tra do Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo ngh c a Chi c c trư ng sau khi th ng nh t v i Chánh Thanh tra S ; ch u trách nhi m trư c Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chi c c trư ng và pháp lu t v ho t ng c a Thanh tra chuyên ngành thu c ph m vi, nhi m v ư c giao. - Phó Chánh Thanh tra chuyên ngành do Chi c c trư ng b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo ngh c a Chánh Thanh tra chuyên ngành; Phó Chánh Thanh tra giúp vi c
  4. cho Chánh Thanh tra, ư c Chánh Thanh tra phân công ph trách m t s nhi m v c th ; ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra và pháp lu t v th c hi n nhi m v ư c phân công. - Các Thanh tra viên ư c b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. Thanh tra viên và công ch c thu c các ng ch công ch c khác (n u có) ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra và pháp lu t v vi c thi hành nhi m v ư c giao. - Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có k ho ch ào t o, b trí cán b , công ch c m b o trình chuyên môn và phNm ch t o c áp ng i u ki n, tiêu chuNn theo quy nh c a pháp lu t sau khi trao i th ng nh t v i Thanh tra thành ph và S N i v thành ph . i u 5. Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m 1. Ch o Chánh Thanh tra S , Chi c c trư ng Chi c c Thú y, Chi c c trư ng Chi c c B o v th c v t, Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý ch t lư ng và B o v ngu n l i th y s n ki n toàn t ch c, b máy Thanh tra c a ơn v và xây d ng quy ch t ch c và ho t ng trình Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, quy t nh. 2. Ban hành quy ch ph i h p gi a Thanh tra S , Thanh tra chuyên ngành Thú y, Thanh tra chuyên ngành B o v và Ki m d ch th c v t và Thanh tra chuyên ngành Th y s n nh m m b o không ch ng chéo nhi m v , xác nh rõ trách nhi m, tăng cư ng hi u l c qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i thành ph H Chí Minh. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 46/Q -UB ngày 21 tháng 02 năm 1991 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Thanh tra S Nông nghi p thành ph ; Quy t nh s 4590/Q -UB-NCVX ngày 23 tháng 6 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Thanh tra B o v ngu n l i th y s n; Quy t nh s 1815/Q -UB-NC ngày 01 tháng 4 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c thành l p Thanh tra Thú y; Quy t nh s 4198/Q -UB-NCVB ngày 09 tháng 6 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c thành l p Thanh tra B o v th c v t. i u 7. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chánh Thanh tra thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Chánh Thanh tra S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chánh Thanh tra Chi c c Thú y, Chánh Thanh tra Chi c c B o v th c v t, Chánh Thanh tra Chi c c Qu n lý ch t lư ng và B o v ngu n l i th y s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH Lê Hoàng Quân
Đồng bộ tài khoản