Quyết định số 291/2006/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 291/2006/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 291/2006/QĐ-UBDT về việc ban hành quy định chế độ báo cáo của Ủy ban Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 291/2006/QĐ-UBDT

 1. U BAN DÂN T C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc S 291/QĐ-UBDT Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 2006 QUY T Đ NH S 291/QĐ-UBDT NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2006 C A Y BAN DÂN T CBAN HÀNH QUY Đ NH CH Đ BÁO CÁO C A Y BAN DÂN T C B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh đ nh s 51/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; Căn c Quy t đ nh s 140/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a U ban Dân t c; Xét đ ngh c a Chánh Văn phòng U ban Dân t c, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v Ch đ báo cáo c a U ban Dân t c. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày ký. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Chánh Văn phòng U ban, th trư ng các V , đơn v tr c thu c U ban, th trư ng cơ quan công tác dân t c các t nh và các đơn v liên quan có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG, CH NHI M Ksor Phư c QUY Đ NH CH Đ BÁO CÁO C A Y BAN DÂN T C ( Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 291/QĐ-UBDT ngày 8 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i tư ng Ch đ báo cáo này quy đ nh đ i v i các V , đơn v tr c thu c U ban (sau đây g i t t là đơn v tr c thu c U ban) và cơ quan làm công tác dân t c các t nh, thành ph tr c thu c trung
 2. ương (g i t t là Ban Dân t c); các B , ngành ph i h p qu n lý và ch đ o th c hi n chính sách dân t c; các đ a phương vùng dân t c và mi n núi. Đi u 2. Ph m vi báo cáo: Tình hình n i b t v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng, tâm tư, nguy n v ng c a đ ng bào vùng dân t c và mi n núi; tình hình th c hi n chính sách dân t c (Chương trình 135 giai đo n II; Chính sách tr giá tr cư c; Chính sách theo Quy t đ nh 134; Chính sách c p không các lo i Báo, T p chí...); k t qu th c hi n s ch đ o đi u hành c a Lãnh đ o U ban, c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; c a chính quy n đ a phương giao tri n khai th c hi n chính sách dân t c. Đi u 3. Yêu c u đ i v i các lo i báo cáo: 1. Đ m b o k p th i, chính xác, trung th c và ch đ b o m t theo quy đ nh c a Nhà nư c. 2. Báo cáo c n ng n g n, đ y đ thông tin, súc tích và có s li u ph n ánh rõ nh ng công vi c đã hoàn thành; vi c chưa hoàn thành; ti n đ th c hi n; t n t i, khó khăn và nguyên nhân; nh ng gi i pháp th c hi n. 3. Báo cáo th c hi n b ng văn b n (tr trư ng h p báo cáo đ t xu t b ng đi n tho i). Đ đ m b o đúng th i h n, các Ban Dân t c có th g i báo cáo qua fax ho c Email và g i 01 b n qua đư ng bưu chính. Chương 2: CH Đ VÀ N I DUNG BÁO CÁO Đi u 4. Báo cáo tu n N i dung: Nêu nh ng nhi m v đã th c hi n trong tu n, nh ng khó khăn vư ng m c, ki n ngh , đ xu t. Đ0ơn v th c hi n: Các đơn v tr c thu c U ban. Báo cáo g i v Văn phòng vào sáng th 5 đ k p th i t ng h p báo cáo chung ph c v h p giao ban Lãnh đ o U ban vào sáng th 6 hàng tu n. Đi u 5. Báo cáo tháng (áp d ng đ i v i các tháng trong năm, tr tháng cu i quý đư c thay b ng báo cáo quý) 1. Báo cáo c a các đơn v tr c thu c U ban (ph bi u t MS01a đ n MS03b/BCTH đư c dùng phù h p cho t ng lo i báo cáo), v i n i dung: - Phân tích, đánh giá tình hình th c hi n n i dung Chương trình công tác c a đơn v , Chương trình công tác c a U ban. - Đánh giá v k t qu th c hi n nhi m v do Lãnh đ o U ban giao, s ph i k t h p c a các đơn v có liên quan và vi c t ch c, qu n lý n i b c a đơn v trong vi c th c hi n nhi m v đư c giao. - Nhi m v công tác tháng sau và gi i pháp th c hi n. Đ i v i 3 cơ quan thư ng tr c khu v c: Tây B c, Tây Nguyên và Đ ng b ng Sông C u Long, ngoài nh ng n i dung trên còn ph i báo cáo thêm 2 n i dung: Tình hình th c hi n
 3. chính sách dân t c và tình hình kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng trên đ a bàn đư c phân công ph trách. 2. Báo cáo c a các Ban Dân t c, v i n i dung: - T ng h p tình hình kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng, tâm tư nguy n v ng c a đ ng bào trên đ a bàn; tình hình th c hi n chính sách dân t c, chương trình d án do U ban Dân t c qu n lý; tình hình th c hi n chương trình, d án do U ban nhân dân t nh giao; các ngu n l c đ u tư trên đ a bàn t nh, huy n, xã trong năm báo cáo; ki n ngh , đ xu t v i U ban Dân t c và U ban nhân dân t nh (n u có). - D ki n nhi m v tháng sau. Báo cáo c a các đơn v tr c thu c U ban, các Ban dân t c đư c g i v Văn phòng U ban Dân t c trư c ngày 25 hàng tháng đ t ng h p báo cáo chung ph c v h p giao ban vào các tu n cu i tháng, đ ng th i các Ban Dân t c thu c khu v c nào thì g i thêm 01 b n báo cáo v Cơ quan thư ng tr c 3 khu v c Tây B c, Tây Nguyên, Đ ng b ng Sông C u long đ t ng h p báo cáo chung c a khu v c. Đi u 6. Báo cáo quý I, 6 tháng đ u năm và quý III 1. Báo cáo c a các đơn v tr c thu c U ban, v i n i dung: - Đánh giá tình hình th c hi n chính sách dân t c (do các đơn v tr c ti p qu n lý). - Đánh giá tình hình th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v công tác dân t c theo ch c năng, nhi m v đư c giao c a t ng đơn v . - Đánh giá ti n đ , k t qu th c hi n nhi m v chi NSNN g n v i th c hi n nhi m v chuyên môn. - Đánh giá s ch đ o đi u hành c a Lãnh đ o U ban, tình hình t ch c th c hi n nhi m v đư c giao. - D ki n nhi m v công tác c a quý, 6 tháng sau và gi i pháp t ch c th c hi n. 2. Báo cáo c a các Ban Dân t c N i dung báo cáo như báo cáo tháng, nhưng t ng h p đánh giá th c hi n nhi m v trong c quý, 6 tháng và nhi m v quý, 6 tháng sau. Báo cáo quý I, 6 tháng đ u năm và quý III g i v Văn phòng U ban trư c ngày 20 tháng cu i quý đ t ng h p báo cáo t i h i ngh giao ban quý, 6 tháng c a U ban. Ngoài ra các Ban dân t c thu c khu v c nào thì g i 01 b n báo cáo v Cơ quan thư ng tr c 3 khu v c Tây B c, Tây Nguyên, Đ ng b ng Sông C u long trư c ngày 20 tháng cu i quý đ t ng h p báo cáo t i H i ngh giao ban khu v c quý, 6 tháng t i các khu v c. Đ i v i các báo cáo chuyên đ g i v đơn v ch trì đ t ng h p đánh giá tình hình th c hi n chính sách dân t c trong báo cáo chung c a đơn v . Đi u 7. Báo cáo năm Có n i dung như báo cáo 6 tháng đ u năm, nhưng t ng h p đánh giá vi c th c hi n nhi m v trong c năm và nêu phương hư ng nhi m v c a năm sau.
 4. Báo cáo năm c a các Ban dân t c kèm theo ph bi u t s MS B4/BCĐP đ n MS B10/BCĐP. Báo cáo năm g i đ n Văn phòng U ban trư c ngày 15 tháng 12 đ t ng h p báo cáo t i H i ngh t ng k t công tác năm c a U ban. Đi u 8. Báo cáo đ t xu t Áp d ng trong trư ng h p x y ra nh ng tình hu ng đ t xu t, n i c m như: thiên tai và thi t h i do thiên tai; di n bi n b t bình thư ng v an ninh, chính tr và tr t t xã h i; ch t phá r ng, di cư t do, truy n đ o trái phép... v i nh ng yêu c u sau: Tóm t t tình hình di n bi n c a s vi c, h u qu và nguyên nhân phát sinh; Nh ng bi n pháp đã áp d ng đ x lý, k t qu x lý và nh ng ki n ngh , đ xu t. Báo cáo đ t xu t ph i đư c g i đ n Văn phòng U ban b ng bi n pháp nhanh nh t (Fax, đi n tho i, E-mail...), đ ng g i cho Cơ quan thư ng tr c khu v c trên đ a bàn. Đi u 9. Báo cáo chuyên đ Áp d ng đ i v i nh ng chương trình, đ án, d án, nhi m v công tác theo yêu c u c a B trư ng, Ch nhi m U ban; Chánh Văn phòng U ban có trách nhi m thông báo đ n các cơ quan có trách nhi m v yêu c u n i dung báo cáo chuyên đ nói trên. Các báo cáo Chương trình 135 giai đo n II; Chính sách tr giá tr cư c; Chính sách theo Quy t đ nh 134; Chính sách c p không các lo i Báo, T p chí... th c hi n theo quy đ nh c th c a chương trình, d án. Đơn v ch trì chu n b n i dung, Văn phòng U ban g i văn b n đ các đơn v th c hi n. V i các báo cáo chuyên đ c a đ tài, d án đư c b trí kinh phí thì th c hi n theo tho thu n gi a Ch nhi m đ tài, d án v i đơn v đư c đ ngh báo cáo. Đi u 10. Báo cáo c a các B , ngành Trung ương và các đ a phương Đ t o đi u ki n cho U ban Dân t c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v lĩnh v c công tác dân t c và t ng h p tình hình th c hi n công tác dân t c trên đ a bàn c nư c đ nh kỳ báo cáo Ban Bí thư, Th tư ng Chính ph , Chính ph và H i đ ng Dân t c c a Qu c H i; U ban Dân t c đ ngh các B , ngành liên quan, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có đông đ ng bào dân t c thi u s khi đ nh kỳ báo cáo Chính ph và Th tư ng Chính ph có g i 01 b n cho U ban Dân t c liên quan đ n nh ng n i dung sau: Đ i v i các B , ngành liên quan - Tình hình th c hi n chương trình, d án, chính sách do U ban Dân t c qu n lý mà B , ngành th c hi n và tình hình th c hi n các chương trình d án mà đ i tư ng th hư ng chính sách là dân t c thi u s . Cung c p các thông tin khác liên quan đ n công tác dân t c ( do B , ngành qu n lý) khi U ban Dân t c đ ngh . - Ki n ngh , đ xu t v i U ban Dân t c và v i Chính ph , Th tư ng Chính ph v công tác dân t c. Đ i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Báo cáo tình hình kinh t - xã h i c a đ a phương, trong đó có n i dung c th hóa vùng dân t c thi u s và mi n núi. Chương 3:
 5. T CH C TH C HI N Đi u 11. Trách nhi m c a Th trư ng các đơn v tr c thu c và các Ban Dân t c 1. T ch c th c hi n quy đ nh v ch đ báo cáo. 2. B trí cán b th c hi n công tác t ng h p thông tin báo cáo và t o đi u ki n cho cán b tham d các cu c h p, h i ngh , h i th o liên quan đ n n i dung báo cáo; c p nh t các văn b n, báo cáo có n i dung liên quan c a c p trên, c a đơn v đ nghiên c u, t ng h p; đ m b o các trang thi t b c n thi t (máy tính, máy in, đi n tho i, fax, Internet...) và các đi u ki n v t ch t khác đ th c hi n ch đ báo cáo. 3. Ban hành quy đ nh c th th c hi n ch đ báo cáo trong n i b cơ quan, đơn v . 4. Ký các lo i báo cáo g i U ban và ch u trách nhi m v báo cáo do ngư i phó đư c u quy n ký. Đi u 12. Trách nhi m c a Chánh Văn phòng U ban 1. T ng h p báo cáo c a U ban Dân t c. 2. Hư ng d n, đôn đ c các đơn v tr c thu c U ban và các Ban Dân t c th c hi n ch đ báo cáo. 3. T ch c đi công tác đ a phương đ n m tình hình c th . 4. T ch c các bu i làm vi c chuyên đ v công tác t ng h p, thông tin báo cáo. 5. Th a l nh B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c ký các văn b n yêu c u th c hi n ch đ báo cáo và m t s báo cáo c a U ban khi đư c B trư ng, Ch nhi m u quy n. 6. Th c hi n các nhi m v khác v ch đ báo cáo theo ch đ o c a Lãnh đ o U ban. Đi u 13. Ngoài nh ng quy đ nh nêu trên, các đơn v tr c thu c nghiên c u Chương X (t đi u 40 đ n đi u 44): Ch đ thông tin báo cáo trong Quy ch làm vi c c a U ban Dân t c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 140/QĐ-UBDT, ngày 6/6/2006 đ th c hi n t t ch đ báo cáo. Văn phòng U ban t ng h p, báo cáo H i đ ng Thi đua - Khen thư ng c a U ban Dân t c k t qu th c hi n ch đ báo cáo c a các đơn v tr c thu c, các Ban Dân t c là cơ s và tiêu chí xét thi đua hàng năm. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, khó khăn, đ ngh các đơn v ph n ánh b ng văn b n v Văn phòng đ t ng h p báo cáo Lãnh đ o U ban xem xét gi i quy t. B TRƯ NG, CH NHI M Ksor Phư c MS: 01a/BCĐV BI U 1A: K T QU TH C HI N NHI M V CÔNG TÁC THÁNG, QUÝ, 6 THÁNG, 1 NĂM (Kèm theo báo cáo s /BC ngày tháng năm... )
 6. Đơn v báo cáo (các V , đơn v ):.................. Stt N i dung công vi c Tình hình th c hi n Ghi chú Th i K t D ki n h n qu ti p hoàn hi n theo thành nay 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ... Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v ( Ký và ghi rõ h , tên) MS: 01b/BCTH BI U 1B: K T QU TH C HI N NHI M V CÔNG TÁC THÁNG, QUÝ, 6 THÁNG, 1 NĂM Đơn v báo cáo: Văn phòng U ban Stt N i dung công vi c Đơn v Tình hình th c hi n Ghi chú ch trì Th i h n K t qu D ki n hoàn hi n nay ti p theo thành 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
 7. 6 7 ... Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v ( Ký và ghi rõ h , tên) MS: 02a/BCĐV BI U 2A: TÌNH HÌNH CHI NSNN 3 THÁNG, 6 THÁNG, 9 THÁNG, NĂM..... (Kèm báo cáo ngày tháng năm c a các V , đơn v ) Đơn v báo cáo (các V , đơn v ):.................. STT N i dung công vi c D toán S đã chi Th c hi n Ghi chú đ u năm (%) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 . . . Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v ( Ký và ghi rõ h , tên) MS: 02b/BCTH BI U 2B: T NG H P TÌNH HÌNH CHI NSNN 3 THÁNG, 6 THÁNG, 9 THÁNG, NĂM.....C A U BAN DÂN T C (Kèm báo cáo ngày tháng năm c a V KHTC) Đơn v báo cáo: V K ho ch Tài chính
 8. STT N i dung công vi c D toán S đã chi Th c hi n Ghi chú đ u năm (%) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 . . . Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v ( Ký và ghi rõ h , tên) MS: 02c/BCĐV BI U 2C: TÌNH HÌNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Đ N NGÀY ..... THÁNG......NĂM..... (Kèm báo cáo ngày tháng năm c a Văn phòng U ban) Đơn v tính....... STT N i dung công vi c Kinh phí Đã t m S đã thanh Th c hi n giao c ng tóan (%) năm 1 2 3 4 5 6 I Văn phòng U ban T ng.. 1 Lương và ph c c p lương 2 S a ch a.... 3 Mua s m.... 4 Chính tr phí
 9. ... II V ... III V Chính sách Dân t c 1 C T 135 2 Tr giá tr cư c 3 H tr dân t c đ c bi t KK ….. IV (Các V , đơn v đang chi ngân sách NN t VPUB) T ng I + II +III +... Ngư i l p bi u Trư ng Phòng K toán Tài v MS: 03a/BCĐV BI U 3A: NHI M V CÔNG TÁC THÁNG, QUÝ, 6 THÁNG, 1 NĂM (Kèm báo cáo ngày tháng năm c a các V , đơn v ) Đơn v báo cáo (các V , đơn v ):.................. STT N i dung công vi c Đơn v Lãnh đ o Th i gian Th i gian ph i h p U ban b tđ u k t thúc ch đ o 1 2 3 4 5 6
 10. 1 2 3 4 5 6 . . . Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v ( Ký và ghi rõ h , tên) MS: 03b/BCTH BI U 3B: NHI M V CÔNG TÁC THÁNG, QUÝ, 6 THÁNG VÀ 01 NĂM (Kèm báo cáo ngày tháng năm c a Văn phòng U ban) Đơn v báo cáo : Văn phòng U ban Tháng N i dung công vi c Đơn v ch Đơn v Lãnh đ o Th i gian Th i trì ph i h p U ban ch b tđ u gian đ o k t thúc 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 ... Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v ( Ký và ghi rõ h , tên) MS B4/BCĐP
 11. BI U 4: M T S K T QU CH Y U NĂM... (Kèm báo cáo ngày tháng năm Ban Dân t c) STT Ch tiêu ĐVT C t nh Vùng DTMN 1 2 3 4 4 I Ch tiêu Kinh t 1 Tăng trư ng Kinh t % Nông lâm nghi p % Công nghi p % D ch v % 2 T c đ tăng giá tr S n xu t Nông lâm nghi p % Công nghi p % D ch v % 3 GDP T ng GDP quy USD USD GDP bình quân/ngư i USD 4 Cơ c u kinh t % Nông lâm nghi p % Công nghi p % D ch v % II Ch tiêu xã h i 1 Dân s trung bình Tri u ngư i 2 T c đ tăng dân s % 3 T l h nghèo % 4 Lao đ ng đư c gi i quy t vi c làm Tri u ngư i 5 T l lao đ ng qua đào t o % 6 Cơ s h t ng thi t y u cho xã nghèo % 7 T l HSTH đi h c trong đ tu i %
 12. 8 T l THCS đi h c trong đ tu i % 9 T l THPT đi h c trong đ tu i % 10 S đi n tho i/100dân % 11 T l h gia đình đư c nghe Đài TNVN % 12 T l h gia đình đư c xem Đài THVN % III Tài nguyên, Môi trư ng, Phát tri n b n v ng 1 T l che ph r ng % 2 T l dân s đư c cung c p nư c s ch % 3 T l h gia đình có h xí h p v sinh % 4 Di n tích đ t đư c b o t n đ duy trì đa d ng % sinh h c 5 S chương trình phát tri n b n v ng CT ... Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v ( Ký và ghi rõ h , tên) MS B5/BCĐP BI U 5: T NG H P V DÂN T C THI U S NĂM ... (Kèm báo cáo ngày tháng năm Ban Dân t c) STT Ch tiêu ĐVT C t nh T l nghèo (%) 1 2 3 4 5 1 Dân s ngư i 2 Dân t c thi u s ngư i Trong đó: 2.1 Dân t c... ngư i 2.2 ngư i 2.3 2.4
 13. Ghi chú: Th ng kê đ dân s các dân t c trên đ a bàn Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v ( Ký và ghi rõ h , tên) MS B6/BCĐP BI U 6: T NG H P V CÁN B DÂN T C THI U S NĂM ... (Kèm báo cáo ngày tháng năm Ban Dân t c) STT T ch c C p t nh C p huy n C p xã Toàn Trong Toàn Trong Toàn Trong t nh đó huy n đó xã đó Ngư i Ngư i Ngư i DTTS DTTS DTTS 1 2 3 4 5 6 7 8 1 C pu 2 Cơ quan HCSN 3 T ch c chính tr - xã h i 3.1 M t tr n t qu c 3.2 Đoàn thanh niên CSHCM 3.3 … 3.4 …
 14. Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v ( Ký và ghi rõ h tên) MS B7/BCĐP BI U 7: T NG H P TÌNH HÌNH KINH T , Đ I S NG VÙNG DÂN T C THI U S VÀ MI N NÚI C A T NH NĂM... (Kèm báo cáo ngày tháng năm Ban dân t c) Đơn v hành chính Các ch tiêu v kinh t , đ i s ng vùng dân t c thi u s và mi n núi Huy n STT Thu S S h S S h S h S S T l S S nh p h không h không không h h h h kh u bình làm có đ t thi u có đ t có có du nghèo thi u thi u quân kinh SX đ t nhà nhà canh đói đói đ u t s n du ngư i xu t t m cư gi i b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T ng s 1 Huy n....................... 2 Huy n....................... 3 Huy n....................... 4 Huy n....................... Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v ( Ký tên, đóng d u) MS B8/BCĐP BI U 8: GIÁO D C, ĐÀO T O VÙNG DÂN T C THI U S VÀ MI N NÚI NĂM H C 200... - 200... (Kèm báo cáo ngày tháng năm Ban dân t c) STT Phân Dân t c n i Bán trú dân H c sinh c tuy n Vi c làm sau lo i trú nuôi đào t o
 15. S S S S Đ ih c Cao đ ng TH chuyên Đã Chưa trư ng h c trư ng h c nghi p có có vi c sinh sinh vi c làm làm Ch Th c Ch Th c Ch Th c tiêu hi n tiêu hi n tiêu hi n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I Theo đơn v HC 1 Huy n ........ 2 Huy n ........ 3 Huy n ........ II Thành ph n DT DT Tày DT Mông Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v ( Ký tên, đóng d u) MS B9/BCĐP Bi u 9: DI DÂN T DO VÙNG DÂN T C THI U S VÀ MI N NÚI NĂM ......... (Kèm báo cáo ngày tháng năm Ban dân t c) STT Phân Đ u kỳ Nơi khác Chuy n đi nơi Cu i kỳ lo i chuy n đ n khác H Kh u H Kh u H Kh u H Kh u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Theo đơn v HC 1 Huy n ........ 2 Huy n ........
 16. 3 Huy n ........ II Thành ph n DT DT Tày DT Mông III Tôn giáo …. Ghi chú: Cu i kỳ= Đ u kỳ + Nơi khác chuy n đ n - Chuy n đi nơi khác Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v ( Ký tên, đóng d u) MS B10/BCĐP BI U 10: TÌNH HÌNH TRANH CH P Đ T ĐAI VÙNG DÂN T C THI U S VÀ MI N NÚI NĂM .......... (Kèm báo cáo ngày tháng năm Ban dân t c) Stt Đơn v S v tranh ch p (v ) Quy mô nh Tình tr ng gi i quy t hành hư ng chính Huy n T ng Chia ra Di n S h Đã Đang S v chưa gi i s tích liên gi i gi i quy t quan quy t quy t Trong kéo dài (h ) Trong kéo năm nhi u (ha) năm dài năm nhi u năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T ng s 1 Huy n ........ 2 Huy n ........ 3 Huy n ........ 4 Huy n ........ Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v
 17. ( Ký tên, đóng d u)
Đồng bộ tài khoản