Quyết định số 2988/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 2988/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2988/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2988/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 2988/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2009 QUY T NNH V KI N TOÀN T CH C VÀ PHÂN CÔNG NHI M V CÁC THÀNH VIÊN BAN CH HUY PHÒNG, CH NG L T, BÃO THÀNH PH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phòng ch ng l t bão năm 1993 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Phòng ch ng l t bão ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn c Ngh nh s 168/H BT ngày 19 tháng 5 năm 1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) và Quy t nh s 63/2002/Q -TTg ngày 20 tháng 5 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph quy nh v t ch c, nhi m v , ki n toàn t ch c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t bão các c p, các ngành; Căn c Quy t nh s 04/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n t i thành ph ; Căn c Quy t nh s 59/2008/Q -UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy ch làm vi c c a Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph ; Căn c Quy t nh s 5745/Q -UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Chương trình hành ng th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng và gi m nh thiên tai n năm 2020 c a thành ph ; Căn c Ch th s 04/2009/CT-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n năm 2009 trên a bàn thành ph ; Xét ngh c a Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t bão thành ph t i T trình s 102 /TTr-PCLB ngày 21 tháng 5 năm 2009, s 60 /TTr-PCLB ngày 18 tháng 3 năm 2009 và ý ki n c a S N i v t i T trình s 606/TTr-SNV ngày 21 tháng 4 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay b sung, thay i nhân s và phân công nhi m v cho các thành viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph như sau: 1. B sung ông Nguy n Tu n Vi t – Phó Giám c Thư ng tr c S Văn hóa, Th thao và Du l ch thành ph làm y viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph ; ph trách công tác phòng, ch ng l t, bão trong lĩnh v c văn hóa, th thao, du l ch;
  2. theo dõi, ki m tra, ôn c công tác phòng, ch ng l t, bão qu n Tân Phú (thay ông Phan Bá To i); tham gia Ti u ban Ch o ng phó. 2. B sung ông Huỳnh Khánh Hi p – Phó Văn phòng y ban nhân dân thành ph làm y viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph ; ph trách tham mưu, xu t cho Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph các v n v công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai; tham gia Ti u ban Ch o ng phó. 3. Ông Nguy n Anh Tu n – Phó Giám c S Thông tin và Truy n thông thành ph làm y viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph (thay ông Bùi Vi t Dương). 4. Ông Phan Bá To i – Phó Ch huy trư ng B Ch huy B i Biên phòng thành ph , y viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph ph trách huy n Nhà Bè (thay ông oàn Văn Thu). ( ính kèm Danh sách các thành viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph ). i u 2. Các n i dung khác và nhi m v các thành viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph và các Ti u ban theo Quy t nh s 3090/Q -UBND ngày 19 tháng 7 năm 2008, Quy t nh s 3275/Q -UBND ngày 01 tháng 8 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph không thay i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các Ông, Bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4; - Ban Ch o PCLB TW; - UB Qu c gia Tìm ki m c u n n; - Phân Ban Ch o PCLB mi n Nam; - TT/TU; TT/H ND.TP; - TTUB: CT, các PCT; - Các oàn th TP; Nguy n Trung Tín - Chi c c Th y l i và PCLB (4b); - VPUB: các PVP; Các Phòng CV; - Lưu: VT, (CNN/Tr) MH. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN BAN CH HUY PHÒNG, CH NG L T, BÃO THÀNH PH THAM GIA CÁC TI U BAN (Ban hành kèm theo Quy t nh s /Q -UBND ngày tháng 6 năm 2009 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph )
  3. I. TI U BAN CH O NG PHÓ: Ti u ban có nhi m v ch o, i u hành vi c huy ng l c lư ng, phương ti n x lý, ng phó khNn c p phòng tránh l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n khi l t, bão, thiên tai x y ra: 1. Ông Nguy n Trung Tín, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ti u ban; 2. Ông Lê Thanh Liêm, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , Phó Trư ng Ti u ban; 3. Ông Nguy n Phư c Th o, Giám c Trung tâm i u hành chương trình ch ng ng p nư c thành ph ; 4. Ông Huỳnh Khánh Hi p, Phó Văn phòng y ban nhân dân thành ph ; 5. Ông Nguy n Thanh Hi n, i tá, Phó Ch huy trư ng B Ch huy Quân s thành ph ; 6. Ông Phan Bá To i, i tá, Phó Ch huy trư ng B Ch huy B i Biên phòng thành ph ; 7. Ông Nguy n Chi n Lũy, i tá, Phó Giám c Công an thành ph ; 8. Ông Lê T n B u, Thư ng tá, Phó Giám c S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph ; 9. Ông Lê Trư ng Giang, Phó Giám c S Y t thành ph ; 10. Bà Quách T Dung, Phó Giám c S Công Thương thành ph ; 11. Ông Lê Toàn, Phó Giám c S Giao thông v n t i thành ph ; 12. Ông Phi Hùng, Phó Giám c S Xây d ng thành ph ; 13. Ông Nguy n Tu n Vi t, Phó Giám c Thư ng tr c S Văn hóa, Th thao và Du l ch thành ph ; 14. Ông Nguy n Ng c Công, Phó Giám c Trung tâm i u hành chương trình ch ng ng p nư c thành ph ; 15. Ông oàn Văn Thu, Chi c c trư ng Chi c c Th y l i và Phòng ch ng l t bão (S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph ); 16. Ông Tr n ình Vĩnh, Phó Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý ch t lư ng và B o v ngu n l i Th y s n (S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph ). II. TI U BAN C U TR VÀ KH C PH C H U QU :
  4. Ti u ban có nhi m v ch o, i u hành công tác huy ng các ngu n l c c u tr khNn c p và kh c ph c nhanh h u qu sau l t, bão, thiên tai: 1. Bà Võ Th Dung, Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c thành ph , Trư ng Ti u ban; 2. Ông Tr n Trung Dũng, Phó Giám c Thư ng tr c S Lao ng - Thương binh và Xã h i thành ph ; 3. Bà Ph m Th Kim L , Phó Giám c S Tài chính thành ph ; 4. Ông Nguy n Văn Hùng, Phó Giám c S K ho ch và u tư thành ph ; 5. Ông Tr n Khiêm Tu n, Phó Giám c Thư ng tr c Công ty i n l c thành ph ; 6. Ông Tr n Ng c Tâm, Phó C c trư ng C c Thu thành ph ; 7. Ông Nguy n Anh Tu n, Phó Giám c S Thông tin và Truy n thông thành ph . 8. Ông Nguy n Trư ng Xuân, Giám c Công ty Qu n lý khai thác d ch v Th y l i (S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph ); III. TI U BAN T NG H P: Ti u ban có nhi m v ch o, i u hành công tác thư ng tr c, ki m tra công trình, phương án phòng, ch ng l t, bão, thiên tai, thông tin d báo, c nh báo, t ng h p tình hình và di n bi n l t, bão, thiên tai, ph c v s ch o, i u hành vi c ng phó khNn c p, tìm ki m c u n n và kh c ph c h u qu l t, bão, thiên tai: 1. Ông Tr n Công Lý, Phó Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , Trư ng Ti u ban; 2. Ông Ph m Văn c, Giám c ài Khí tư ng Th y văn khu v c Nam B ; 3. Ông Nguy n Văn Phư c, Phó Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph ; 4. Ông Lê Hoài Qu c, Phó Giám c S Khoa h c và Công ngh thành ph ; 5. Ông Ph m Vi t Th ng, Phó Chi c c trư ng Chi c c Th y l i và Phòng ch ng l t bão (S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph ); 6. Ông Nguy n Xuân Hoàng, Phó Chi c c trư ng Chi c c Th y l i và Phòng ch ng l t bão (S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph )./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản