Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
381
lượt xem
22
download

Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ****** ******** S : 30/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 03 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH DANH M C CÁC ƠN VN HÀNH CHÍNH THU C VÙNG KHÓ KHĂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25/12/2001; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c các ơn v hành chính (xã, phư ng, th tr n) thu c vùng khó khăn làm căn c th c hi n m t s ch , chính sách c thù phát tri n kinh t - xã h i, b o m an ninh qu c phòng, xóa ói, gi m nghèo nh m c i thi n nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n cho nhân dân, gi m s chênh l ch v trình phát tri n so v i các vùng khác trong c nư c. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng DANH M C CÁC ƠN VN HÀNH CHÍNH C P XÃ, PHƯ NG, THN TR N THU C VÙNG KHÓ KHĂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 30/2007/Q -TTg ngày 05/3/2007 c a Th tư ng Chính ph ) STT T nh T ng s xã 1 Hà Giang 181 2 Cao B ng 179 3 Lai Châu 88 4 i n Biên 87 5 Sơn La 161 6 B cK n 116 7 Lào Cai 146 8 Tuyên Quang 103 9 L ng Sơn 189
  2. 10 Yên Bái 132 11 Hòa Bình 181 12 B c Giang 85 13 Thái Nguyên 100 14 Phú Th 187 15 Qu ng Ninh 53 16 Vĩnh Phúc 17 17 Hà Tây 07 18 Ninh Bình 43 19 H i Dương 05 20 Thành ph H i Phòng 05 21 Thanh Hóa 217 22 Ngh An 163 23 Hà Tĩnh 114 24 Qu ng Bình 73 25 Qu ng Tr 45 26 Th a Thiên Hu 61 27 Qu ng Nam 116 28 Qu ng Ngãi 68 29 Khánh Hòa 26 30 Bình nh 58 31 Phú Yên 36 32 Ninh Thu n 30 33 Bình Thu n 47 34 Thành ph à N ng 03 35 Kon Tum 78 36 Gia Lai 158 37 kL k 129 38 k Nông 57 39 Lâm ng 106 40 Bình Phư c 72
  3. 41 Trà Vinh 65 42 ng Nai 63 43 Sóc Trăng 85 44 B c Liêu 32 45 Vĩnh Long 07 46 An Giang 37 47 Kiên Giang 53 48 Bà R a - Vũng Tàu 26 49 H u Giang 21 50 Long An 23 51 Cà Mau 20 52 B n Tre 04 53 Ti n Giang 01 54 Thành ph C n Thơ 01 55 Bình Dương 02 56 Tây Ninh 20 57 ng Tháp 08
Đồng bộ tài khoản