Quyết định số 307/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 307/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 307/2006/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 307/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 307/2006/Q -TTG Hà N i, ngày 10 tháng 02 năm 2006 QUY T NNH V VI C B SUNG THÀNH VIÊN BAN CH O XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA PHÁT TRI N NHÂN L C N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 221/2005/Q -TTg ngày 09 tháng 09 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng Chương trình qu c gia phát tri n nhân l c n năm 2020; Xét ngh c a H i ng Qu c gia giáo d c và Trư ng ban Ch o xây d ng chương trình qu c gia phát tri n nhân l c n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. B sung vào Ban Ch o xây d ng Chương trình qu c gia phát tri n nhân l c n năm 2020 i di n lãnh o các cơ quan sau ây: 1. B Tài chính. 2. B Khoa h c và Công ngh . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng Qu c gia giáo d c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; Ph m Gia Khiêm - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính Qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, B H 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng CP,
  2. các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu : VT, H QGGD (5). HL
Đồng bộ tài khoản