Quyết định số 32/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 32/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/1999/QĐ-TTg về việc sắp xếp Viện Vật liệu xây dựng thuộc bộ Xây dựng vào danh sách các viện theo Quyết định 782/TTg ngày 24/10/1996 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 3 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 32/1999/ Q -TTG NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 1999 V VI C S P X P VI N V T LI U XÂY D NG THU C B XÂY D NG VÀO DANH SÁCH CÁC VI N THEO QUY T NNH 782/TTG NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1996 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 4 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Quy t nh s 324/CT ngày 11 tháng 9 năm 1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c t ch c l i m ng lư i các cơ quan nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh và Quy t nh s 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p các cơ quan nghiên c u tri n khai khoa h c và công ngh ; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B trư ng B K ho ch và u tư và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph . QUY T NNH: i u 1. B sung Vi n v t li u xây d ng tr c thu c B Xây d ng vào danh sách các Vi n nêu t i M c 1 i u 1 c a Quy t nh s 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p các cơ quan nghiên c u tri n khai khoa h c và công ngh và i tên thành Vi n khoa h c công ngh v t li u xây d ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành pjh tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản