Quyết định số 3230/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 3230/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3230/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3230/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH c l p – T do – H nh phúc ----- ---------- S : 3230/Q -BKHCN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C H Y B TIÊU CHU N VI T NAM B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t s 68/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006; Căn c Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01/8/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh và Ngh nh s 28/2004/N -CP ngày 16/01/2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 54/2003/N -CP; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng, QUY T NNH: i u 1. H y b 06 tiêu chuNn Vi t Nam sau ây: 1. TCVN 252 : 1999 Thanh – Phương pháp xác nh c tính r a (ASTM D 4371 – 1991) 2. TCVN 4919 – 89 C c. Xác nh Nm trong m u phân tích (ISO 687 – 74) 3. TCVN 5225 – 90 C c – Phân tích c p h t (kích thư c danh nghĩa l n (ISO 728 – 1981) nh t l n hơn 20mm) 4. TCVN 5227 – 90 C c. Xác nh t kh i trong thùng ch a nh (ISO 567) 5. TCVN 5228 – 90 C c. Xác nh t kh i trong thùng ch a l n (ISO 1013) 6. TCVN 6256 : 1997 Thí nghi m tuy n than – Bi u th và trình bày k t qu (ISO 923 : 1975) i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - T ng c c T C; - Lưu HS, VT Tr n Qu c Th ng
Đồng bộ tài khoản