Quyết định số 3231/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 3231/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3231/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3231/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 3231/Q -BKHCN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C CÔNG B TIÊU CHU N QU C GIA B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29/6/2006; Căn c Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01/8/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh và Ngh nh s 28/2004/N -CP ngày 16/01/2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 54/2003/N -CP; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng, QUY T NNH: i u 1. Công b 06 tiêu chuNn qu c gia sau ây: 1. TCVN 252 : 2007 Than - Phương pháp xác nh tính kh tuy n (ASTM D 4371- 06) 2. TCVN 4919 : Nhiên li u khoáng r n - C c - Xác nh Nm trong m u 2007 phân tích chung (ISO 687 : 2004) 3. TCVN 5225 : C c (Kích thư c danh nghĩa l n nh t l n hơn 20mm). Phân 2007 tích c h t b ng sàng (ISO 728 : 1995) 4. TCVN 5227 : C c - Xác nh t kh i trong thùng ch a nh 2007 (ISO 567 : 1995) 5. TCVN 5228 : C c - Xác nh t kh i trong thùng ch a l n 2007 (ISO 1013 : 1995) 6. TCVN 6256 : Thi t b tuy n than - ánh giá hi u su t 2007 (ISO 923 : 2000) i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - T ng c c T C; - Lưu HS, VT. Tr n Qu c Th ng
Đồng bộ tài khoản