Quyết định số 33/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
146
lượt xem
59
download

Quyết định số 33/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2005/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33/2005/QĐ-BYT Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N THI T K KHOA C P C U, KHOA ĐI U TR TÍCH C C VÀ CH NG Đ C B NH VI N ĐA KHOA - TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 1379/QĐ-BYT ngày 07/5/1999 c a B trư ng B Y t v vi c phê duy t D án Tiêu chu n hoá xây d ng, thi t k m u các công trình y t ; Căn c Quy t đ nh s 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Danh m c Trang thi t b y t B nh vi n đa khoa tuy n T nh, Huy n, Phòng khám đa khoa khu v c, Tr m y t xã và túi thôn b n; Theo đ ngh c a ông V trư ng V Trang thi t b và Công trình y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n 52 TCN - CTYT 0039 : 2005 : Tiêu chu n thi t k khoa c p c u, khoa đi u tr tích c c và ch ng đ c b nh vi n đa khoa - Tiêu chu n ngành. Đi u 2. Giám đ c các b nh vi n Trung ương, ngành, giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ch đ u tư có d án xây d ng b nh vi n căn c vào tiêu chu n thi t k khoa c p c u, khoa đi u tr tích c c và ch ng đ c này đ xây m i ho c v n d ng đ xây d ng c i t o khoa c p c u, khoa chăm sóc tích c c và ch ng đ c đã cũ, b hư h ng xu ng c p. Khi th c hi n tùy theo tình hình c th c n tham kh o ý ki n c a các nhà chuyên môn trong lĩnh v c c p c u, đi u tr tích c c và ch ng đ c. Đi u 3.Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng, V trư ng các V : Trang thi t b và Công trình y t , K ho ch - Tài chính, Đi u tr và các V có liên quan c a B Y t ; giám đ c các b nh vi n Trung ương, ngành, giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ch đ u tư có d án xây d ng b nh vi n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm TIÊU CHU N NGÀNH Y T 52TCN - CTYT 39 : 2005
 2. TIÊU CHU N THI T K KHOA C P C U, KHOA ĐI U TR TÍCH C C VÀ CH NG Đ C - B NH VI N ĐA KHOA HÀ N I - 2005
 3. + 52 TCN-CTYT 39 : 2005 ban hành theo Quy t đ nh s 33/2005/QĐ-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 c a B trư ng B Y t . TIÊU CHU N NGÀNH 52 TCN - CTYT 29 : 2005 TIÊU CHU N THI T K KHOA C P C U, KHOA ĐI U T R TÍCH C C VÀ CH NG Đ C 1. PH M VI ÁP D NG 1.1. Tiêu chu n đư c áp d ng đ l p, th m đ nh d án đ u tư xây d ng công trình, thi t kỳ xây d ng công trình, thi t k xây d ng c i t o khoa C p c u, khoa Đi u tr tích c c và ch ng đ c t i b nh vi n đa khoa khu v c, b nh vi n đa khoa t nh và Trung ương trong ph m vi c nư c. 1.2. Có th v n d ng khi xây d ng khoa C p c u, khoa Đi u tr tích c c và ch ng đ c t i B nh vi n c a các B , ngành, b nh vi n tuy n huy n và b nh vi n ngoài công l p đư c đi u ch nh theo t ng quy mô c th . 2. TIÊU CHU N TRÍCH D N 2.1. B nh vi n đa khoa - Yêu c u thi t k TCVN - 4470 : 1995. 2.2. Phòng cháy và ch a cháy cho nhà và công trình công c ng - Yêu c u thi t k TCVN - 2622 : 1995. 2.3. Chi u sáng t nhiên trong công trình dân d ng - Tiêu chu n thi t k TCXD - 29 : 1991. 2.4. Chi u sáng nhân t o trong công trình dân d ng TCXD - 16 : 1986. 2.5. Danh m c trang thi t b y t b nh vi n đa khoa tuy n t nh ban hành kèm theo Quy t đ nh 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 c a B trư ng B Y t . 2.6. Quy ch b nh vi n ban hành kèm theo Quy t đ nh 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t . 3. QUY Đ NH CHUNG 3.1. Công tác C p c u - H i s c bao g m 2 khoa riêng bi t đ th c hi n công tác C p c u, c u thương (Khoa C p c u); Duy trì, ph c h i và đi u tr các tr ng thái c p tính (Khoa Đi u tr tích c c và ch ng đ c). Sau đây vi t t t là Khoa CC, Khoa ĐTTC. 3.1.1. Khoa C p c u (c p c u, c u thương): M c a 24/24 gi có nhi m v ti p đón phân lo i b nh nhân n ng/nh , làm các xét nghi m theo đ nh hư ng ch n đoán. C p c u - n đ nh các ch c năng s ng trư c khi v n chuy n b nh nhân đ n các chuyên khoa ho c b nh vi n tuy n trên trong vòng 24 đ n 48 gi đ u. Khoa C p c u g m các b ph n: - B ph n k thu t: Đón nh n phân lo i, không gian c p c u (băng bó sơ c u), khu v c ch n đoán (xét nghi m nhanh, X Quang di đ ng), không gian làm th thu t can thi p. - B ph n ph tr : D ng c - thu c, r a ti t trùng, kho (s ch, b n), hành chính, giao bàn, đào t o, tr c, nhân viên, v sinh/t m/thay đ , trư ng khoa. 3.1.2. Khoa Đi u tr tích c c và ch ng đ c: Có nhi m v đi u tr , chăm sóc tích c c và ch ng đ c, h tr các ch c năng s ng b suy y u c a các b nh nhân thu c nhi u chuyên khoa khác nhau b ng các thi t b chuyên d ng hi n đ i. Khoa Đi u tr tích c c và ch ng đ c g m các b ph n: - B ph n k thu t: không gian đi u tr tích c c, ch ng đ c và tr c theo dõi, không gian làm th thu t can thi p, phòng chăm sóc đ c bi t. - B ph n ph tr : s nh đón, phòng r a kh đ c và r a d dày, phòng d ng c thu c, r a ti t trùng, kho s ch, kho b n, khu v c đ i c a ngư i nhà b nh nhân, hành chính giao ban đào t o, tr c, nhân viên, v sinh/t m/thay đ , trư ng khoa.
 4. 3.2. Khoa c p c u ph i có s nh đ r ng phòng khi c p c u th m h a, đ c bi t ph i có dàn t m t p th khi có th m h a hóa ch t.. 3.3. Ph i có khu v c nghiên c u khoa h c, đào t o chuyên môn v c p c u, đi u tr tích c c và ch ng đ c cho tuy n dư i. 3.4. T l s giư ng c a Khoa C p c u và Khoa Đi u tr tích c c và ch ng đ c chi m t l t 5% đ n 8% t ng s giư ng c a m t b nh vi n đa khoa. Trong đó s giư ng c a Khoa CC 40%, s giư ng Khoa ĐTTC 60%. 3.5. Khoa CC, khoa ĐTTC b nh vi n đa khoa đư c t ch c theo các quy mô s giư ng lưu: - Quy mô 1: B nh vi n đa khoa quy mô: t 250 đ n 350 giư ng lưu. - Quy mô 2: B nh vi n đa khoa quy mô: t 400 đ n 500 giư ng lưu. - Quy mô 3: B nh vi n đa khoa quy mô: trên 550 giư ng lưu. 3.6. Khoa CC, khoa ĐTTC đư c quy đ nh thi t k đ t tiêu chu n b n v ng theo c p đ c a cơ s y t , phù h p v i tiêu chu n TCVN 4470 : 1995. 3.7. Khoa CC, khoa ĐTTC ph i đ m b o đi u ki n v sinh môi trư ng, yêu c u vô khu n. 3.8. T i tuy n Huy n, Qu n Khoa CC, khoa ĐTTC đư c t ch c thành khoa C p c u - H i s c, g m b ph n c p c u và b ph n h i s c (đi u tr tích c c và ch ng đ c). 3.9. T i các b nh vi n Trung ương có vai trò đ u ngành, đư c t ch c thành hai khoa riêng bi t: khoa c p c u, khoa đi u tr tích c c và ch ng đ c. 4. YÊU C U V DÂY CHUY N HO T Đ NG Sơ đ ho t đ ng C p c u Dây chuy n ho t đ ng c a Khoa C p c u, khoa Đi u tr tích c c và ch ng đ c ph i đ m b o yêu c u s ch b n m t chi u, thu n ti n đáp ng tính k p th i trong công tác c p c u, đi u tr tích c c và ch ng đ c; đư c phân chia theo hai khu v c: 4.1. Khu v c s ch: (Khu v c có yêu c u v môi trư ng s ch) - Không gian đi u tr tích c c và ch ng đ c, y tá tr c theo dõi. - Phòng th thu t can thi p. 4.2. Khu v c ph tr : - S nh, ti p nh n phân lo i b nh nhân. - Phòng đ i c a ngư i nhà b nh nhân. - Không gian t m lưu c p c u. - Phòng d ng c thu c.
 5. - Phòng r a kh đ c và r a d dày. - Phòng r a, ti t trùng. - Kho s ch. - Kho b n. - K thu t ph tr (X.Quang, siêu âm, xét nghi m nhanh…). - Hành chính văn phòng (phòng bác s - h lý, giao ban h i ch n, đào t o…). - Khu v sinh (r a, t m/thay đ ). 5. YÊU C U V V TRÍ XÂY D NG 5.1. Sơ đ v trí Khoa C p c u, khoa đi u tr tích c c và ch ng đ c trong b nh vi n đa khoa. 5.2. Khoa C p c u: t ng 1 (t ng tr t) có c ng và đư ng ra vào riêng, g n v i khoa khám b nh. Liên h thu n ti n v i kh i k thu t nghi p v , xét nghi m và ch n đoán hình nh. 5.3. Khoa đi u tr tích c c và ch ng đ c: Riêng bi t v i khoa c p c u. K c n v i kh i k thu t nghi p v . Nên g n khoa c p c u đ h tr khi có c p c u hàng lo t. 5.4. N m khu v c trung tâm b nh vi n, nơi có các đi u ki n môi trư ng và h t ng k thu t t t nh t.
 6. 5.5. Thu n ti n cho vi c l p đ t, v n hành các thi t b và g n ngu n cung c p d ng c , v t tư vô trùng, c p khí y t , đi n và c p nư c s ch. 6. YÊU C U V GI I PHÁP THI T K 6.1. K t c u: K t c u công trình c a Khoa CC, khoa ĐTTC ph i đ m b o đ b n v ng (s d ng bê tông c t thép, khung kim lo i) 6.2. Ki n trúc: 6.2.1. T ch c không gian: Gi i pháp t ch c không gian trong Khoa CC, khoa ĐTTC ph i đ m b o các yêu c u. 6.2.2. Quan sát: Vi c quan sát b nh nhân đư c th c hi n liên t c b i nhân viên y t , nhân viên tr c ph i nhìn th y đư c t t c các giư ng b nh. 6.2.3. Ki m soát: Ki m soát các b nh nhân, đ c bi t là tr em. Ki m soát ngư i nhà và khách thăm, có phương án t ch c không gian đ khách thăm quan sát qua vách kính, trao đ i v i b nh nhân qua micro. 6.2.4. H th ng báo g i y tá: Các b nh nhân n ng các không gian riêng bi t ngoài h th ng báo g i nh t thi t ph i có nhân viên y t quan sát và theo dõi 24h/ngày. 6.2.5. Phù h p v i yêu c u l p đ t và v n hành các thi t b quy đ nh t i Danh m c trang thi t b y t ban hành. 6.3. Các yêu c u v kích thư c, không gian: 6.3.1. Các phòng ch c năng: - Chi u cao trong phòng (t sàn t i tr n - tuỳ theo yêu c u l p đ t c a thi t b ): không th p hơn 3,0m. - Chi u cao c a t ng k thu t t tr n t i h n dư i k t c u d m (dành cho các h th ng đư ng ng, thi t b k thu t): không th p hơn 0,2m. 6.3.2. C u thang, đư ng d c (n u có): - Chi u r ng b n thang (1 v ): không nh hơn 1,8m. - Chi u r ng chi u ngh : không nh hơn 2,4m. - Chi u cao c a các chi u ngh : không th p hơn 2,0m. 6.3.3. Kích thư c (chi u r ng x dài) bu ng thang máy (cabin): - Cho b nh nhân: không nh hơn 1,1m x 2,3m. - Cho nhân viên: không nh hơn 1,1m x 1,4m. 6.3.4. Hành lang: - Chi u r ng hành lang bên: không nh hơn 2,4m. - Chi u r ng hành lang gi a: không nh hơn 3,0m. - Chi u cao c a hành lang: không th p hơn 2,5m. 6.3.5. C a: - Chi u r ng c a ra vào có chuy n xe, giư ng đ y: không nh hơn 1,6m. - Chi u r ng c a ra vào thông thư ng: không nh hơn 0,9m. - Chi u cao c a các c a ra vào: không th p hơn 2,1m. 6.4. Yêu c u di n tích c a các h ng m c công trình 6.4.1. Khoa c p c u Di n tích s d ng các phòng khoa c p c u đư c quy đ nh trong B ng 1. B ng 1.
 7. 2 Di n tích/Quy mô (m ) S Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 th Tên phòng Ghi chú t 250 - 350 400 - 500 Trên 550 giư ng giư ng giư ng 1 S nh đón 18 24 36 Không nh hơn 2 P. sơ c u, phân lo i 24 36 36 - nt - 3 P. t m lưu c p c u 60 120 180 - nt - 4 P. t m r a kh đ c cho 12 12 18 Không nh hơn b nh nhân 5 P. ch n đoán hình nh, 24 24 24 K t h p v i đi u xét nghi m nhanh khi n 6 P. r a, ti t trùng 12 18 24 Không nh hơn 7 Phòng trư ng khoa 18 18 24 Không nh hơn 8 Phòng bác s 12 18 24 K t h p là phòng tr c 9 Phòng y tá, h lý 12 18 24 - nt - 10 P. giao ban, đào t o 24 48 54 Cho 25 đ n 30 CBCNV ho c nhóm h c viên 11 Kho s ch 12 18 24 Không nh hơn 12 Kho b n 9 18 27 - nt - 13 V sinh thay đ nhân 18 36 48 Không nh hơn 2 viên 1.0m /ngư i T ng c ng di n tích 255 408 543 6.4.2. Khoa Đi u tr tích c c và ch ng đ c Khoa Đi u tr tích c c và ch ng đ c có di n tích s d ng đư c quy đ nh trong B ng 2 B ng 2. 2 Di n tích/Quy mô (m ) S Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 th Tên phòng Ghi chú t 250 - 350 400 - 500 Trên 550 giư ng giư ng giư ng 1 S nh đón 18 24 36 Không nh hơn 2 P. Đi u tr tích c c 150 300 450 Không nh hơn 2 15m /giư ng 3 P. làm th thu t can 28 28 56 Yêu c u như thi p phòng m 4 Phòng máy 12 24 36 5 Phòng chu n b 12 12 24 Không nh hơn 6 Phòng r a, ti t trùng 12 12 24 - nt - 7 Kho s ch 12 18 24 - nt - 8 Kho b n 6 9 12 - nt - 9 Phòng trư ng khoa 18 18 24 Không nh hơn
 8. 10 Phòng bác s 12 24 36 Đ ng th i là phòng tr c 11 Phòng y tá, h lý 12 24 36 - 12 P. giao ban, đào t o 36 48 56 Không nh hơn 13 V sinh thay đ nhân 24 48 56 Không nh hơn 2 viên 1.0m /ngư i T ng c ng di n tích 352 589 870 6.5. Di n tích Khoa CC, khoa ĐTTC theo t ng quy mô c a b nh viên đa khoa quy đ nh trong B ng 3. B ng 3. S Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 th Khoa 250 - 350 400 - 500 Trên 550 t giư ng giư ng giư ng 2 2 2 1 C pc u 255 m 408 m 543 m 2 2 2 2 Đi u tr tích c c và ch ng đ c 352 m 589 m 870 m 2 2 2 Di n tích s d ng 607 m 997 m 1413 m 2 2 2 Di n tích sàn Khoa CC, khoa ĐTTC (*) 950 m 1 500 m 2 000 m Ghi chú: (*) Di n tích sàn c a khoa CC, khoa ĐTTC đư c tính v i h s k = 0,65 - 0,6. 7. YÊU C U V GI I PHÁP K THU T 7.1. Chi u sáng: 7.1.1. Khoa CC, khoa ĐTTC ph i chi u sáng đáp ng đư c yêu c u cho t ng khu v c. - Khu ph tr : ưu tiên chi u sáng t nhiên. - Khu s ch: chi u sáng t nhiên k t h p chi u sáng nhân t o. 7.1.2. Yêu c u v đ r i t i thi u c a ánh sáng đư c quy đ nh trong B ng 4. B ng 4. Tên phòng Đ r it i Ghi chú thi u (lux) S nh đ i, ti p nh n, phân lo i 140 Phòng v sinh, thay qu n áo 140 C a s cao trên 1,8m Phòng t m lưu c p c u, 500 / 250 Đi u khi n đư c 2 m c sáng Phòng đi u tr tích c c và ch ng đ c Phòng làm th thu t can thi p, xét nghi m, X 750 / 300 Đi u khi n đư c 2 m c sáng quang, siêu âm… Phòng r a, kh trùng 250 Phòng hành chính, bác s trư ng khoa, sinh 140 ho t, (b ph n văn phòng) Kho (d ng c , thi t b , v t ph m y t và dư c 140 Tính toán đ i v i m t ph ng ph m, đ b n) th ng đ ng, cao trên 1,0m Hành lang, l i đi 100
 9. Chú thích: Đ r i t i thi u là lư ng ánh sáng t i thi u trên đơn v di n tích (đư c tính đ i v i m t ph ng ngang, cao trên 0,8m tính t sàn). 7.2. Các yêu c u vi khí h u: 7.2.1. Khoa CC, khoa ĐTTC ph i b o đ m đi u ki n thông gió đáp ng yêu c u c a t ng khu v c - Khu ph tr ưu tiên s d ng gi i pháp thông gió t nhiên. - Khu s ch s d ng gi i pháp thông gió t nhiên k t h p v i đi u hòa đư c thi t k theo tiêu chu n phòng s ch trong y t . 7.2.2. Nhi t đ , đ m và luân chuy n không khí các phòng quy đ nh trong B ng 5. B ng 5. S l n luân S lư ng h t b i Nhi t đ 3 Tên phòng o Đ m (%) chuy n không ≥ 0,5µm trong 1m µ ( C) khí/gi không khí 6 P. Đi u tr tích c c và 21 - 24 ≤ 70 10 - 15 ≤ 3 x 10 ch ng đ c 6 P. làm k thu t can thi p 21 - 24 ≤ 70 10 - 15 ≤ 3 x 10 Phòng XN, X quang, Siêu 21 - 26 ≤ 70 3-5 âm 7.3. Đ n cho phép: T 40dB đ n 45dB vào ban ngày. T 30dB đ n 40dB vào ban đêm. 7.4. Yêu c u v phòng cháy và ch a cháy. 7.4.1. Khoa CC, khoa ĐTTC đư c thi t k tuân theo nh ng quy đ nh trong Tiêu chu n TCVN 2622 : 1995, Tiêu chu n TCVN 4470 : 1995. 7.4.2. Kho ng cách t i đa t c a đi c a các phòng đ n l i thoát n n g n nh t trong Khoa CC, khoa ĐTTC đư c quy đ nh t i B ng 6. B ng 6. Kho ng cách t i đa cho phép (m) B c ch u l a T các phòng gi a 2 l i T các phòng có l i ra hành thoát n n lang c t I 30 25 II 30 25 Chú thích: Đ i v i các không gian r ng, hành lang dài tuỳ theo yêu c u đ b trí c a ngăn l a đ m b o an toàn. 7.5. C p đi n Khoa CC, khoa ĐTTC ph i đư c c p đi n 24h/ngày đáp ng cho yêu c u chi u sáng, s d ng các thi t b . H th ng c p đi n c a Khoa CC, khoa ĐTTC ph i đ m b o các yêu c u: - H th ng đi n chi u sáng ph i đ c l p v i h th ng đi n đ ng l c. - H th ng chi u sáng ph i đ m b o đ yêu c u v đ r i t i thi u (quy đ nh t i m c 7.1.2 - B ng 4). - H th ng dây d n và thi t b ki m soát, cung c p đi n ph i đ m b o an toàn và phù h p các thông s k thu t c a t ng thi t b .
 10. - H th ng c p đi n d phòng cung c p cho các thi t b y t và chi u sáng th i gian trì hoãn không quá 15 giây. 7.6. C p và thoát nư c: 7.6.1. C p nư c: Khoa CC, khoa ĐTTC ph i đư c c p nư c s ch vô khu n, liên t c trong ngày đ m b o yêu c u ho t đ ng chuyên môn. T i các phòng t m lưu c p c u, phòng sơ c u phân lo i, phòng t m r a kh đ c, phòng đi u tr tích c c và ch ng đ c, phòng th thu t can thi p, phòng chu n b ph i b trí ít nh t 01 ch r a tay cho 1 phòng ho c cho 1 giư ng. 7.6.2. Thoát nư c: Khoa CC, khoa ĐTTC ph i có h th ng nư c kín, đ m b o v sinh môi trư ng. 7.7. Thông tin Khoa CC, khoa ĐTTC ph i có h th ng k t n i thông tin liên l c gi a các b ph n, v i các khoa khác trong b nh vi n và các cơ s bên ngoài b ng h th ng t ng đài, m ng máy tính n i b . Chú thích: Trong phòng đi u tr tích c c và ch ng đ c có h th ng các monitor, camera. 7.8. X lý ch t th i 7.8.1. Ch t th i r n: Ph i đư c t p trung, phân lo i và chuy n t i b ph n x lý chung c a b nh vi n tuân th theo quy đ nh c a quy ch qu n lý ch t th i y t ban hành. 7.8.2. Nư c th i: Đư c t p trung vào h th ng x lý chung c a b nh vi n. 7.9. Khí y t Khi y t ph i đư c c p t h th ng trung tâm. Các phòng lưu c p c u, phòng đi u tr tích c c và ch ng đ c, phòng làm th thu t can thi p, yêu c u s lư ng đ u c p các lo i khí y t đư c quy đ nh B ng 7. B ng 7. S S đ u khí c p/giư ng th Lo i khí y t Khoa Đi u tr tích Chú thích t Khoa c p c u c c và ch ng đ c 1 Khí (O2) 01 02 Thêm 01 đ u d phòng 2 Khí nén (AIR) 01 02 Nt 3 Khí hút (VAC) 01 02 Nt 7.10. Yêu c u hoàn thi n công trình 7.10.1. Sàn: - Sàn c a Khoa CC, khoa ĐTTC đ m b o ph ng, nh n, không chênh c t, không trơn trư t, ch u đư c hóa ch t, ch ng th m, có tính kháng khu n và không thay đ i đ cao gi a các không gian. - Giao tuy n c a sàn v i tư ng ph i đ m b o d v sinh, ch ng đ ng nư c và không bám b i. 7.10.2. Tư ng: - Tư ng c a Khoa CC, khoa ĐTTC ph i đư c hoàn thi n, s d ng v t li u ch t lư ng cao đ m b o l p che ph b m t ph ng, nh n, có tính kháng khu n. - Tư ng bên trong các phòng t m lưu c p c u, đi u tr tích c c và ch ng đ c, phòng làm th thu t can thi p ph i hoàn thi n b ng v t li u ch ng th m, ch ng ăn mòn hóa ch t, kháng khu n, d c r a t sàn t i tr n.
 11. - Tư ng bên trong khu v c hành lang và các phòng có chuy n cáng, xe và giư ng đ y ph i g n thanh ch ng va đ p đ cao t 0,7 đ n 0,9m (tính t sàn). 7.10.3. Tr n: - Tr n bên trong phòng và hành lang c a Khoa CC, khoa ĐTTC ph i có b m t ph ng, nh n (không bám b i - kháng khu n) b o ôn và ch ng th m. - Tr n đư c sơn màu sáng, nh t (tr ng, xanh nh t,…). - Các phòng, hành lang ph i có tr n k thu t l p đ t các thi t b (chi u sáng, phòng cháy ch a cháy, đi u hòa không khí và các thi t b k thu t. 7.10.4. C a đi: - C a ra vào có khuôn, cánh c a b ng v t li u t ng h p, nh a t ng h p ho c kim lo i k t h p v i kính trong ho c m . - C a s nh, c a phòng phân lo i đư c đóng m t đ ng. - Các c a đi chính có chuy n xe, giư ng đ y b n l m hai chi u. 7.10.5. C a s : C a s có khuôn, cánh c a b ng v t li u t ng h p ho c kim lo i k t h p v i kính trong ho c m đ chi u sáng t nhiên, c lư i ch n côn trùng. 7.10.6. L p đ t thi t b k thu t: L p đ t thi t b k thu t h th ng đư ng ng, các đ u n i khí y t , đèn đ c phim, box d ng c … ph i hoàn thi n đ m b o k , m thu t. 8. T NG H P CÁC YÊU C U K THU T B ng 8. Phòng ch c Khu giư ng b nh - Làm th - Xét nghi m - Khu ph tr năng thu t - X quang, siêu - Nơi giám sát - Can thi p âm - Ti t trùng - R a, d ng c 2 1. Di n tích 15m /giư ng 2. N i th t Toàn b v t li u ch ng mài mòn, b n v ng v i các ch t ch ng lây nhi m d làm hoàn thi n s ch và kh trùng, kháng khu n 3. Sàn nhà Ph v t li u cách âm/tiêu âm, ch ng n m N u t ng trên phòng đ t máy X m c, kháng khu n, ch ng t nh đi n quang ph i có bi n pháp ch ng tia x 4. Tư ng Đ m b o ph ng, nh n, Các v t li u ch u các hóa ch t, Khu ư t p b ng kháng khu n, sơn các đư c s d ng t i c tr n g ch men ho c màu nh nhàng sơn epoxy 5. Tr n B m t ph ng, nh n, có kho ng không l p đ t h th ng chi u sáng, các h th ng thi t b k thu t 6. C a Đóng m nh nhàng, tay c a d c m, n m, đ r ng đ v n chuy n giư ng, máy… 7. C ng k t n i Toàn b các c ng khí y phương ti n t , ngu n đi n k t n i đ t c nh giư ng o o o 8. Nhi t đ 21 - 24 C 21 - 24 C 21 - 26 C 9. Đ m Không l n hơn 70% Không l n hơn 70% 10. S l n luân 10 - 15 l n/h 10 - 15 l n/h 3 - 5 l n/h chuy n không khí/gi 11. S lư ng 03 đ u c p cho 3 lo i 06 đ u c p cho đ u c p khí y
 12. t 3 lo i (có d phòng) 12. Ánh sáng Đ r i 500/250 lux đi u Đ r i 250 lux Đ r i 750/300 Đ r i 140 lux ki n 2 m c sáng lux, ĐK 2 m c sáng 13. c m đi n 6 /giư ng lo i 8 lo i 4 lo i 200V/10A 2 /phòng 220V/10A 200V/10A 14. H th ng Cung c p cho các thi t b y t và chi u sáng, th i gian trì hoãn đ v n hành không đi n kh n c p quá 15 giây (ngu n d phòng) 15. Công su t 1200 w/giư ng 1000w 2,8 kW c ng k t n i 16. Máy s Máy g i y tá, máy g i Đ ng h , máy Máy g i đ o d ng ngu n đ o chi u, đ y dây Tel g i đ o chi u chi u đi n DC 17. Nư c c p Nư c ti t trùng c p cho - 02 ch u r a 01 ch u r a/1 - 01 ch u r a/10 ch u r a tay cho bác s phòng ngư i - Nư c ti t - 01 vòi sen/20 trùng c p cho ngư i ch u r a 18. Nư c th i c a khu khám ch a b nh và nư c th i sinh ho t đư c thu gom đ x lý trư c khi thoát ra h th ng chung PH L CA (thông tin tham kh o) M U THI T K N I DUNG: KHOA C P C U: Quy mô 1: M t b ng, m t c t Quy mô 2: M t b ng, m t c t Quy mô 3: M t b ng, m t c t KHOA ĐI U TR TÍCH C C VÀ CH NG Đ C: Quy mô 1: M t b ng, m t c t
 13. Quy mô 2: M t b ng, m t c t Quy mô 3: B c c m t b ng KHOA C P C U QUY MÔ 1 (BVĐK t 250 đ n 350 giư ng)
 14. M TC T M T B NG 1. Tr c, đón ti p 9. T m lưu c p c u 2. Sơ c u, phân lo i 10. Kho b n 3. T m r a, kh đ c cho b nh nhân 11. Bác s 4. Xét nghi m + ch n đoán hình nh 12. Hành lang nhân viên 5. K thu t can thi p 13. Thay đ nhân viên 6. R a 14. Trư ng khoa 7. Ti t trùng 15. Giao ban, đào t o 8. Kho s ch 16. Y tá, h lý KHOA C P C U QUY MÔ 2 (BVĐK t 400 đ n 500 giư ng)
 15. M TC T M T B NG 1. Tr c, đón ti p 8. Y tá, h lý 2. Sơ c u, phân lo i 9. T m lưu c p c u 3. T m r a, kh đ c cho b nh nhân 10. Kho s ch 4. Thay đ nhân viên 11. K thu t can thi p 5. Giao ban, đào t o 12. R a + Ti t trùng 6. Trư ng khoa 13. Kho b n 7. Bác s 14. X-quang, Xét nghi m nhanh
 16. KHOA C P C U QUY MÔ 3 (BVĐK trên 550 giư ng) M TC T M T B NG 1. Tr c, đón ti p 8. Y tá, h lý 2. Sơ c u, phân lo i 9. T m lưu c p c u 3. T m r a, kh đ c cho b nh nhân 10. Kho s ch 4. Thay đ nhân viên 11. K thu t can thi p 5. Giao ban, đào t o 12. R a + Ti t trùng 6. Trư ng khoa 13. Kho b n 7. Bác s 14. X-quang, Xét nghi m nhanh
 17. KHOA ĐI U TR TÍCH C C VÀ CH NG Đ C QUY MÔ 1 (BVĐK t 250 đ n 350 giư ng) M TC T M T B NG 1. Đ i dành cho ngư i nhà b nh nhân 8. Phòng máy, thu c, d ng c 2. Đón ti p, phân lo i 9. R a, ti t trùng 3. Thay đ nhân viên 10. K thu t can thi p
 18. 4. Phòng bác s 11. Y tá tr c theo dõi 5. Giao ban, đào t o 12. Chăm sóc tích c c và ch ng đ c 6. Trư ng khoa 13. Hành lang thăm 7. Kho s ch 14. Kho b n 15. Phòng chăm sóc đ c bi t KHOA ĐI U TR TÍCH C C VÀ CH NG Đ C QUY MÔ 2 (BVĐK t 400 đ n 500 giư ng) M TC T M T B NG 1. Đ i dành cho ngư i nhà b nh nhân 9. Phòng bác s 2. Đón ti p, phân lo i 10. Thu c, d ng c
 19. 3. Chăm sóc tích c c và ch ng đ c 11. Phòng chu n b 4. Y tá tr c theo dõi 12. K thu t can thi p 5. Kho b n 13. R a, ti t trùng 6. Kho s ch 14. Hành chính, đào t o 7. Phòng chăm sóc đ c bi t 15. Trư ng khoa 8. Phòng y tá, h lý 16. Thay đ nhân viên KHOA ĐI U TR TÍCH C C VÀ CH NG Đ C QUY MÔ 3 (BVĐK trên 550 giư ng) B C C M T B NG
Đồng bộ tài khoản