Quyết định số 339/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 339/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 339/2004/QĐ-UB về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ khôngchuyên trách và chế độ lương đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh chuyên trách ở phường-xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 339/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 339/2004/Q -UB Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V S LƯ NG, CH C DANH, M C PH C P I V I CÁN B KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ CH LƯƠNG I V I CÁN B NGH HƯU THAM GIA CÔNG TÁC, GI CÁC CH C DANH CHUYÊN TRÁCH PHƯ NG-XÃ, THN TR N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n ; Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VII t i kỳ h p l n th 3 thông qua v nhi m v kinh t -xã h i năm 2005 ; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 400/TTr-SNV ngày 24 tháng 12 năm 2004 ; QUY T NNH Đi u 1. Nay quy nh v s lư ng, ch c danh, m c ph c p i v i cán b không chuyên trách và ch lương i v i cán b ngh hưu tham gia công tác, gi các ch c danh chuyên trách phư ng-xã, th tr n, như sau : 1. V s lư ng và ch c danh cán b không chuyên trách phư ng-xã, th tr n : 1.1- Quy nh chung i v i phư ng-xã, th tr n : 1.1.1- V ch c danh : B trí 19 ch c danh, theo danh m c ính kèm. 1.1.2- V s lư ng : S cán b không chuyên trách m i phư ng-xã, th tr n có t 19 n 23 ngư i ; trong ó m i ch c danh cán b không chuyên trách phư ng-xã, th tr n b trí 01 cán b ph trách ; riêng các ch c danh sau : a) Phó Trư ng Công an bán chính quy : B trí t 01 n 02 cán b (theo Quy t nh s 12/2004/Q -UB ngày 03 tháng 02 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c b máy và chính sách, ch i v i Công an xã) ;
  2. b) Phó Ch huy trư ng Quân s : B trí 02 cán b và có 01 cán b ph trách công tác Th ng kê Quân s ; c) Cán b ph trách Lao ng-Thương binh và Xã h i : B trí 02 cán b , trong ó có 01 cán b ph trách qu n lý ngư i sau cai nghi n và phòng, ch ng HIV/AIDS. 1.2- i v i phư ng, th tr n trên 30.000 dân và xã trên 20.000 dân : Ngoài s lư ng cán b không chuyên trách nêu t i i m 1.1, i v i phư ng, th tr n có quy mô trên 30.000 dân, c thêm 3.000 dân thì ư c b trí thêm 01 cán b không chuyên trách và i v i xã có quy mô trên 20.000 dân, c thêm 2.000 dân thì ư c b trí thêm 01 cán b không chuyên trách. Ch c danh c th do Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh, trên cơ s tình hình th c t và yêu c u nhi m v c a a phương. 2. V ch , chính sách i v i cán b không chuyên trách phư ng-xã, th tr n : 2.1- Ti p t c áp d ng m c ph c p tương ương v i h s 1,46 (là h s b c 1, ng ch cán s ) so v i m c lương t i thi u. 2.2- Th c hi n ch b o hi m xã h i và b o hi m y t (tr cán b ngh hưu) thông qua vi c ký h p ng lao ng (theo B Lu t Lao ng). 2.3- M c ph c p i v i Phó Trư ng Công an (bán chính quy) và Công an viên : Th c hi n theo Quy t nh s 12/2004/Q -UB ngày 03 tháng 02 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c b máy và chính sách, ch i v i Công an xã. Phó Trư ng Công an xã ư c tham gia b o hi m xã h i và b o hi m y t thông qua vi c ký h p ng lao ng (theo B Lu t Lao ng). 3. V m c ph c p cho khu ph , p, t dân ph , t nhân dân : 3.1- M i khu ph , p ư c ph c p 1.500.000 ng/tháng (trong ó có ph c p cho các ch c danh Trư ng khu ph - p, Bí thư Chi b khu ph - p ho c ng y b ph n). 3.2- Tăng m c ph c p cho t dân ph , t nhân dân t 100.000 ng lên 200.000 ng/t /tháng. 4. i v i cán b ngh hưu tham gia công tác, gi các ch c danh chuyên trách ư c hư ng 94% m c lương theo ch c danh quy nh t i Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph (100% tr 5% b o hi m xã h i và 1% b o hi m y t cá nhân không ph i óng). i u 2. Giao S N i v ph i h p v i S Tài chính hư ng d n tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 3. Kinh phí th c hi n ch , chính sách i v i các ch c danh nêu t i i u 1 ư c chi t ngân sách thành ph và th c hi n k t ngày 01 tháng 01 năm 2005.
  3. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - Như i u 4 - Thư ng tr c thành u CH TNCH - Thư ng tr c H i ng Nhân dân Thành ph - U Ban nhân dân Thành Ph - Văn phòng Thành u - Ban T ch c Thành u - U ban M t tr n t qu c thành ph - Các oàn th thành ph Lê Thanh H i PH L C CH C DANH CÁN B KHÔNG CHUYÊN TRÁCH PHƯ NG-XÃ, THN TR N VÀ CÁN B KHÔNG CHUYÊN TRÁCH KHU PH ( P), T DÂN PH (T NHÂN DÂN). (Ban hành kèm theo Quy t nh s 339 /2004/Q -UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) I.- CÁN B KHÔNG CHUYÊN TRÁCH PHƯ NG-XÃ, THN TR N : 1. Trư ng Ban T ch c ng ; 2. Trư ng Ban Tuyên giáo ; 3. Ch nhi m y ban Ki m tra ng ; 4. Cán b Văn phòng ng y ; 5. Phó Trư ng Công an (bán chính quy) ; 6. Phó Ch huy trư ng Quân s ; 7. Cán b K ho ch-Giao thông-Th y l i-Nông, Lâm, Ngư, Diêm nghi p; 8. Cán b Lao ng-Thương binh và Xã h i ; 9. Cán b Dân s -Gia ình và Tr em ; 10. Th qu -Văn thư-Lưu tr ; 11. Cán b ph trách ài truy n thanh ;
  4. 12. Cán b Qu n lý Nhà văn hóa ; 13. Phó Ch t ch y ban M t tr n T qu c ; 14. Bí thư oàn TNCS H Chí Minh ; 15. Phó Ch t ch H i Liên hi p Ph N ; 16. Phó Ch t ch H i Nông dân ; 17. Phó Ch t ch H i C u chi n binh ; 18. Ch t ch H i Ngư i Cao tu i ; 19. Ch t ch H i Ch th p . II.- CÁN B KHÔNG CHUYÊN TRÁCH KHU PH , P, T DÂN PH , T NHÂN DÂN : 1. Bí thư Chi b khu ph , p ; 2. Trư ng khu ph , p ; 3. T trư ng T dân ph , t nhân dân ; 4. Công an viên.
Đồng bộ tài khoản