Quyết định số 35/2007/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
55
lượt xem
6
download

Quyết định số 35/2007/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2007/QĐ-BCN ban hành Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2007/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35/2007/QĐ-BCN Hà N i, ngày 02 tháng 08 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH KH I Đ NG ĐEN VÀ KHÔI PH C H TH NG ĐI N QU C GIA B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Lu t đi n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u Lu t đi n l c; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Đi u ti t đi n l c và V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n qu c gia. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , S Công nghi p các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T p đoàn Đi n l c Vi t Nam và các t ch c, cá nhân ho t đ ng đi n l c ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Hoàng Trung H i QUY Đ NH KH I Đ NG ĐEN VÀ KHÔI PH C H TH NG ĐI N QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2007/QĐ-BCN ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a B trư ng B Công nghi p ) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy đ nh này quy đ nh nguyên t c và ho t đ ng kh i đ ng đen đ x lý s c rã lư i nh m khôi ph c l i ch đ v n hành bình thư ng c a h th ng đi n qu c gia. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Quy đ nh này áp d ng đ i v i các c p đi u đ h th ng đi n, các t ch c, cá nhân tham gia ho t đ ng đi n l c và s d ng đi n trên lãnh th Vi t Nam có thi t b đi n ho c lư i đi n đ u n i v i h th ng đi n qu c gia. Trong trư ng h p mua bán đi n qua biên gi i, vi c thao tác khôi ph c h th ng đi n đư c th c hi n theo th a thu n đi u đ đư c ký k t gi a hai bên. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong Quy đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau:
  2. 1. C p đi u đ h th ng đi n là Đi u đ h th ng đi n qu c gia, Đi u đ h th ng đi n mi n và Đi u đ h th ng đi n phân ph i đư c quy đ nh t i Quy trình Đi u đ h th ng đi n qu c gia. 2. C p đi u đ đi u khi n là c p đi u đ có quy n đi u khi n thi t b theo quy đ nh t i Quy trình Đi u đ h th ng đi n qu c gia. 3. Đi u đ viên là ngư i tr c ti p ch huy Đi u đ h th ng đi n phân ph i. 4. H th ng đi n qu c gia là h th ng các trang thi t b phát đi n, lư i đi n và các trang thi t b ph tr đư c liên k t v i nhau và đư c ch huy th ng nh t trong ph m vi c nư c. 5. H th ng đi n mi n là h th ng đi n mi n B c, mi n Trung, mi n Nam có c p đi n áp đ n 220kV. 6. H th ng đi n phân ph i là h th ng đi n có c p đi n áp đ n 35kV. 7. Khôi ph c h th ng đi n là các thao tác đư c th c hi n theo trình t nh t đ nh nh m đưa các thi t b c a h th ng đi n vào v n hành sau s c rã lư i. 8. Kh i đ ng đen là quá trình khôi ph c l i m t ph n ho c toàn b h th ng đi n t tr ng thái m t đi n toàn b ho c m t ph n b ng cách s d ng các t máy c a nhà máy đi n kh i đ ng đen. 9. K sư đi u hành h th ng đi n qu c gia là k sư đi u hành h th ng đi n tr c ti p ch huy Đi u đ h th ng đi n qu c gia. 10. K sư đi u hành h th ng đi n mi n là k sư đi u hành h th ng đi n tr c ti p ch huy Đi u đ h th ng đi n mi n. 11. Nhà máy đi n kh i đ ng đen là nhà máy đi n có kh năng kh i đ ng ít nh t m t t máy t tr ng thái d ng hoàn toàn và hòa đ ng b vào lư i mà không c n nh n đi n t lư i truy n t i ho c lư i phân ph i khu v c. 12. Nhà máy đi n tách lư i gi t dùng là nhà máy đi n đư c trang b h th ng t đ ng tách m t s t máy phát ra kh i h th ng đi n đ cung c p đi n cho h th ng t dùng c a nhà máy đi n và ph t i đ a phương. 13. Nhà máy đi n tách lư i phát đ c l p là nhà máy đi n tách kh i h th ng đi n qu c gia nhưng v n phát công su t cung c p đi n cho ph t i c a m t khu v c qua đư ng dây liên k t nhà máy đi n v i tr m đi n c a khu v c đó. 14. Nhân viên v n hành là ngư i tham gia tr c ti p đi u khi n quá trình kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n bao g m: k sư đi u hành h th ng đi n qu c gia, k sư đi u hành h th ng đi n mi n, đi u đ viên, trư ng ca, trư ng kíp, tr c chính nhà máy đi n, trư ng kíp ho c tr c chính tr m đi n. 15. Rã lư i là s c m t liên k t gi a các nhà máy đi n, tr m đi n d n đ n m t đi n m t ph n hay toàn b h th ng đi n mi n ho c h th ng đi n qu c gia. 16. Thi t b đi n quan tr ng là thi t b đi n khi b m t đi n có kh năng nh hư ng đ n an ninh qu c gia, gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng, đe d a tính m ng con ngư i, gây thi t h i l n v kinh t theo quy đ nh c a pháp lu t. 17. UPS là h th ng đ m b o cung c p ngu n đi n liên t c cho các thi t b đi n quan tr ng trong m t th i gian nh t đ nh khi m t đi n lư i đi n qu c gia. Chương 2: NGUYÊN T C KH I Đ NG ĐEN VÀ KHÔI PH C H TH NG ĐI N QU C GIA Đi u 4. Đi u ki n l a ch n nhà máy đi n kh i đ ng đen Nhà máy đi n kh i đ ng đen ph i có đ các đi u ki n sau: 1. Nhà máy đi n đ u n i tr c ti p v i h th ng đi n có c p đi n áp t 220kV tr lên đ i v i nhà máy đi n kh i đ ng đen chính; đi n áp t 110kV tr lên đ i v i nhà máy đi n kh i đ ng đen d phòng.
  3. 2. Nhà máy đi n đư c trang b h th ng t đ ng đi u ch nh t n s , duy trì t n s trong kho ng gi i h n cho phép theo quy đ nh t i Đi u 25 Quy trình X lý s c h th ng đi n qu c gia đư c ban hành theo Quy t đ nh s 13/2007/QĐ-BCN ngày 13 tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B Công nghi p (dư i đây g i là Quy trình X lý s c h th ng đi n qu c gia) trong quá trình khôi ph c h th ng đi n. 3. Nhà máy đi n đư c trang b h th ng t đ ng đi u ch nh đi n áp, duy trì đi n áp trong kho ng gi i h n cho phép theo quy đ nh t i Đi u 18 Quy trình X lý s c h th ng đi n qu c gia trong quá trình khôi ph c h th ng đi n. 4. Nhà máy đi n có th i gian kh i đ ng t máy khi m t đi n toàn nhà máy đi n không quá 10 phút đ i v i nhà máy đi n kh i đ ng đen chính, không quá 20 phút đ i v i nhà máy đi n kh i đ ng đen d phòng. Đi u 5. Nguyên t c x lý s c rã lư i Vi c x lý s c rã lư i ph i b o đ m các nguyên t c sau: 1. Áp d ng các bi n pháp phù h p đ khôi ph c h th ng đi n trong th i gian ng n nh t. 2. Đi u khi n t n s và đi p áp trong kho ng gi i h n cho phép trong quá trình khôi ph c h th ng đi n, đ m b o đi u ki n hòa đi n ho c khép m ch vòng theo quy đ nh t i t i Đi u 58 Quy trình Thao tác h th ng đi n qu c gia đư c ban hành theo Quy t đ nh s 16/2007/QĐ- BCN ngày 28 tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B Công nghi p, tránh rã lư i tr l i ho c gây hư h ng thi t b đi n trong quá trình khôi ph c h th ng đi n. 3. Nhanh chóng khôi ph c vi c cung c p đi n cho h th ng t dùng c a các nhà máy đi n, tr m đi n b m t đi n và khách hàng s d ng đi n. Vi c khôi ph c c p đi n cho khách hàng căn c theo th t ưu tiên đã đư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác đ nh. 4. Trong quá trình x lý s c rã lư i, nhân viên v n hành ph i tuân th các quy đ nh c a Quy đ nh này, các quy ph m, quy trình, quy đ nh chuyên ngành hi n hành c a B công nghi p và nh ng tiêu chu n an toàn do nhà máy ch t o đã quy đ nh. Đi u 6. Nguyên t c th c hi n kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n 1. Kh i đ ng t máy phát c a nhà máy đi n kh i đ ng đen trong h th ng đi n đ cung c p đi n cho t dùng c a nhà máy đi n. 2. Khôi ph c tr m đi n c a nhà máy đi n kh i đ ng đen chính ho c nhà máy đi n kh i đ ng đen d phòng n u nhà máy đi n kh i đ ng đen chính không kh i đ ng đư c t máy phát. Trong trư ng h p h th ng đi n không có nhà máy đi n kh i đ ng đen ho c nhà máy đi n tách lư i phát đ c l p thì khôi ph c tr m đi n b ng đư ng dây liên k t t h th ng đi n khác. 3. L n lư t đóng đi n các đư ng dây (đư ng cáp) liên k t tr m đi n đã có đi n v i các nhà máy đi n, tr m đi n lân c n. Khôi ph c các tr m đi n; hòa đi n các t máy phát c a nhà máy đi n; hòa đi n các nhà máy đi n tách lư i gi t dùng, nhà máy đi n tách lư i phát đ c l p v i h th ng đi n. Trong quá trình khôi ph c tr m đi n, ph t i c a tr m đi n đư c khôi ph c theo yêu c u v đi u ch nh đi n áp và t n s . 4. Đóng đi n đư ng dây liên k t và hòa đi n v i h th ng đi n khác, khôi ph c ch đ v n hành bình thư ng c a h th ng đi n qu c gia. 5. Khôi ph c ph t i theo kh năng đáp ng c a h th ng đi n qu c gia. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CÁC ĐƠN V THAM GIA KH I Đ NG ĐEN VÀ KHÔI PH C H TH NG ĐI N QU C GIA Đi u 7. Trách nhi m c a Đi u đ h th ng đi n qu c gia 1. Ch huy kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n có c p đi n áp 500kV. 2. L p phương án khôi ph c h th ng đi n qu c gia có c p đi n áp t 220kV tr lên c p nh t, s a đ i khi có s thay đ i l n v ngu n đi n và lư i đi n làm thay đ i đáng k t i các phương án này và trình T ng giám đ c T p đoàn Đi n l c Vi t Nam ho c Phó T ng giám đ c đư c y quy n phê duy t.
  4. 3. L p báo cáo và thông báo v s c rã lư i h th ng đi n qu c gia theo Quy trình Đi u đ h th ng đi n qu c gia đư c ban hành theo Quy t đ nh s 56/2001/QĐ-BCN ngày 26 tháng 11 năm 2001 c a B trư ng B Công nghi p (dư i đây g i là Quy trình Đi u đ h th ng đi n qu c gia) và báo cáo C c Đi u ti t đi n l c. 4. T ch c đào t o và b i dư ng, hu n luy n nghi p v kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n qu c gia. T ch c di n t p kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n có c p đi n áp t 220kV tr lên cho k sư đi u hành h th ng đi n qu c gia ít nh t m i năm m t l n. 5. Tham gia di n t p kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n cho k sư đi u hành h th ng đi n mi n, trư ng ca các nhà máy đi n thu c quy n đi u khi n, trư ng kíp ho c tr c chính các tr m đi n 500kV. 6. Ch trì tri u t p các đơn v liên quan phân tích, tìm nguyên nhân các s c rã lư i h th ng đi n qu c gia, h th ng đi n mi n và đ ra các bi n pháp phòng ng a. 7. Tính toán ch nh đ nh rơle b o v và t đ ng ch ng s c rã lư i h th ng đi n qu c gia và h th ng đi n mi n. Tính toán ch nh đ nh rơle b o v và t đ ng kh i đ ng đen, tách lư i gi t dùng, tách lư i phát đ c l p c a nhà máy đi n thu c quy n đi u khi n. 8. Tham gia biên so n ho c ch nh lý các tài li u liên quan đ n kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n qu c gia. Đi u 8. Trách nhi m c a Đi u đ h th ng đi n mi n 1. Ch huy đi u ch nh t n s , đi n áp h th ng đi n mi n ( ho c m t ph n h th ng đi n mi n) trong trư ng h p h th ng đi n mi n (ho c m t ph n h th ng đi n mi n) tách kh i h th ng đi n qu c gia. 2. Ch huy kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n mi n thu c quy n đi u khi n. 3. Tham gia l p phương án kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n qu c gia có c p đi n áp 220kV thu c quy n đi u khi n. 4. L p phương án kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n mi n có c p đi n áp trên 35kV đ n 110kV và trình Giám đ c Đi u đ h th ng đi n mi n ho c phó Giám đ c đư c y quy n phê duy t. 5. L p báo cáo và thông báo v s c rã lư i trong h th ng đi n mi n theo Quy trình Đi u đ h th ng đi n qu c gia. 6. T ch c đào t o và b i dư ng, hu n luy n nghi p v kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n mi n. T ch c di n t p kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n mi n có c p đi n áp trên 35 kV thu c quy n đi u khi n cho k sư đi u hành h th ng đi n mi n ít nh t m i năm m t l n. 7. Tham gia ki m tra di n t p kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n cho đi u đ viên, trư ng ca các nhà máy đi n thu c quy n đi u khi n, trư ng kíp ho c tr c chính các tr m đi n thu c quy n đi u khi n. 8. Ch trì tri u t p các đơn v liên quan phân tích, tìm nguyên nhân các s c rã lư i khu v c trong h th ng đi n mi n và đ ra các bi n pháp phòng ng a. 9. Tham gia tính toán ch nh đ nh rơle b o v và t đ ng ch ng s c rã lư i h th ng đi n mi n. Tính toán ch nh đ nh rơle b o v và t đ ng kh i đ ng đen, tách lư i gi t dùng, tách lư i phát đ c l p c a nhà máy đi n thu c quy n đi u khi n. 10. Tham gia biên so n ho c ch nh lý các tài li u liên quan đ n kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n mi n. Đi u 9. Trách nhi m c a Đi u đ h th ng đi n phân ph i 1. Ch p hành s ch huy đi u đ c a Đi u đ h th ng đi n mi n trong vi c khôi ph c công su t c a ph t i trong h th ng đi n phân ph i. 2. Ch huy khôi ph c đư ng dây và tr m đi n có c p đi n áp trên 35kV đã đư c phân c p đi u khi n và h th ng đi n phân ph i. 3. Tham gia l p phương án khôi ph c h th ng đi n mi n có c p đi n áp trên 35kV đ n 110kV.
  5. 4. L p Phương án khôi ph c h th ng đi n phân ph i thu c quy n đi u khi n trên cơ s khôi ph c ph t i theo th t ưu tiên đã đư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác đ nh. 5. L p báo cáo và thông báo v s c rã lư i trong h th ng đi n phân ph i theo Quy trình Đi u đ h th ng đi n qu c gia. 6. T ch c đào t o và b i dư ng, hu n luy n nghi p v khôi ph c h th ng đi n thu c quy n đi u khi n. T ch c di n t p khôi ph c h th ng đi n thu c quy n đi u ki n cho đi u đ viên ít nh t m i năm m t l n. 7. Tham gia ki m tra di n t p khôi ph c h th ng đi n cho các trư ng ca các nhà máy đi n thu c quy n đi u khi n, trư ng kíp ho c tr c chính các tr m đi n thu c quy n đi u khi n. 8. Ch trì tri u t p các đơn v liên quan phân tích, tìm nguyên nhân các s c rã lư i đi n h th ng đi n phân ph i và đ ra các bi n pháp phòng ng a. 9. Tham gia tính toán ch nh đ nh rơle b o v và t đ ng ch ng s c rã lư i h th ng đi n phân ph i. 10. Tham gia biên so n ho c ch nh lý các tài li u liên quan đ n khôi ph c h th ng đi n phân ph i. Đi u 10. Trách nhi m c a nhà máy đi n kh i đ ng đen 1. Đ m b o phương th c, thi t b s n sàng kh i đ ng đen thành công. 2. Kh n trương th c hi n công tác kh c ph c s c thi t b c a nhà máy đi n, nhanh chóng bàn giao thi t b vào v n hành trong th i gian ng n nh t sau s c . 3. L p Quy trình kh i đ ng đen c a nhà máy đi n và trình Giám đ c ho c Phó Giám đ c nhà máy đi n đư c y quy n phê duy t và đư c c p Đi u đ có th m quy n thông qua. 4. Tham gia l p phương án kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n qu c gia ho c h th ng đi n mi n. 5. Đ nh kỳ ki m tra, b o dư ng h th ng t dùng m t chi u theo quy trình do đơn v ban hành, đ m b o h th ng t dung m t chi u không b s c khi m t đi n h th ng t dùng xoay chi u. 6. Đ nh kỳ ki m tra, b o dư ng, ch y th ngu n đi n diesel d phòng theo quy trình do đơn v ban hành, đ m b o ho t đ ng t t cung c p đi n cho h th ng t dùng xoay chi u trong trư ng h p t máy phát không đ đi u ki n đ kh i đ ng đen. 7. Ki m tra kh năng kh i đ ng đen c a nhà mày đi n ít nh t m i tháng m t l n. 8. T ch c b i dư ng, hu n luy n, đào t o nhân viên v n hành đ m b o đ trình đ tham gia kh i đ ng đen theo ch c danh v n hành. T ch c di n t p kh i đ ng đen toàn nhà máy đi n ít nh t m i năm m t l n. Đi u 11. Trách nhi m c a nhà máy đi n tách gi t dùng 1. Đ m b o phương th c, thi t b s n sàng tách lư i gi t dùng thành công. 2. Kh n trương th c hi n công tác kh c ph c s c thi t b c a nhà máy đi n, nhanh chóng bàn giao thi t b vào v n hành trong th i gian ng n nh t sau s c . 3. L p Quy trình tách gi t dùng c a nhà máy đi n và trình Giám đ c ho c Phó Giám đ c nhà máy đi n đư c y quy n phê duy t và đư c c p Đi u đ có th m quy n thông qua. 4. Tham gia l p Phương án kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n qu c gia ho c h th ng đi n mi n. 5. Đ nh kỳ ki m tra, b o dư ng h th ng t dùng m t chi u theo quy trình do đơn v ban hành, đ m b o h th ng t dùng m t chi u không b s c khi m t đi n h th ng t dùng xoay chi u. 6. Đ nh kỳ ki m tra, b o dư ng, ch y th ngu n đi n diesel d phòng (n u đư c trang b ) theo quy trình do đơn v ban hành, đ m b o ho t đ ng t t cung c p đi n cho h th ng t dùng xoay chi u trong trư ng h p tách lư i gi t dùng không thành công.
  6. 7. Ki m tra kh năng tách lư i gi t dùng c a nhà máy đi n ít nh t m i tháng m t l n. 8. T ch c, b i dư ng, hu n luy n, đào t o nhân viên v n hành đ m b o đ trình đ tham gia v n hành thi t b tách lư i gi t dùng theo ch c danh v n hành. T ch c di n t p tách lư i gi t dùng toàn nhà máy đi n ít nh t m i năm m t l n. Đi u 12. Trách nhi m c a các nhà máy đi n khác Các nhá máy không th c hi n nhi m v kh i đ ng đen ho c không đư c trang b h th ng t đ ng tách lư i gi t dùng ph i th c hi n các nhi m v sau; 1. Đ m b o phương th c v n hành c a c p đi u đ đi u khi n. 2. Kh n trương th c hi n công tác kh c ph c s c thi t b c a nhà máy đi n, nhanh chóng bàn giao thi t th vào v n hành trong th i gian ng n nh t sau s c . 3. L p và phê duy t quy trình x lý s c m t đi n toàn nhà máy đi n. 4. Tham gia l p Phương án kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n qu c gia ho c h th ng đi n mi n. 5. Đ nh lỳ ki m tra, b o dư ng h th ng t dùng m t chi u theo quy trình do đơn v ban hành, đ m b o h th ng t dùng m t chi u không b s c khi m t đi n h th ng t dùng xoay chi u. 6. Đ nh kỳ ki m tra, b o dư ng, ch y th ngu n đi n diesel d phòng (n u đư c trang b ) theo quy trình do đơn v ban hành, đ m b o ho t đ ng t t cung c p đi n chi thi t b đi n quan trong trong trư ng h p rã lư i. 7. T ch c b i dư ng, hu n luy n, đào t o nhân viên v n hành đ m b o đ trình đ tham gia x lý s c m t đi n toàn nhà máy đi n. T ch c di n t p x lý s c m t đi n toàn nhà máy đi n ít nh t m i năm m t l n. Đi u 13. Trách nhi m c a đơn v truy n t i đi n 1. Đ m b o ch t lư ng d ch c truy n t i. 2. Kh n trương th c hi n công tác kh c ph c s c đư ng dây và tr m đi n, nhanh chóng bàn giao thi t b vào v n hành trong th i gian ng n nh t sau s c . 3. Đ nh kỳ ki m tra, b o dư ng h th ng t dùng m t chi u t i tr m đi n theo quy trình do đơn v ban hành, đ m b o h th ng t dùng m t chi u không b s c khi m t đi n h th ng t dùng xoay chi u. 4. Đ nh kỳ ki m tra, b o dư ng, ch y th ngu n đi n diesel d phòng (n u đư c trang b ) theo quy trình do đơn v ban hành, đ m b o ho t đ ng t t cung c p đi n cho thi t b đi n quan tr ng trong trư ng h p rã lư i. 5. T ch c b i dư ng, hu n luy n, đào t o nhân viên v n hành đ m b o đ trình đ tham gia x lý s c m t đi n toàn tr m theo ch c danh v n hành. T ch c di n t p x lý s c m t đi n toàn tr m đi n cho nhân viên v n hành ít nh t m i năm m t l n. Đi u 14. Trách nhi m c a đơn v phân ph i đi n 1. Cung c p danh sách th t ưu tiên c a các khách hàng thu c ph m vi qu n lý đã đư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác đ nh cho Đi u đ h th ng đi n phân ph i. 2. Thông báo v s c rã lư i trong h th ng đi n phân ph i cho khách hàng s d ng đi n. 3. Tham gia ki m tra h th ng chuy n đ i ngu n đi n nh n t lư i đi n qu c gia sang nh n t ngu n đi n d phòng c a khách hàng s d ng đi n khi đư c cơ quan có th m quy n yêu c u. Đi u 15. Trách nhi m c a đơn v cung c p d ch v vi n thông đi n l c 1. Đ m b o kênh truy n thông tin ph c v đi u đ h th ng đi n luôn ho t đ ng thông su t, n đ nh, an toàn và tin c y.
  7. 2. Nhanh chóng kh c ph c s c , b t thư ng liên quan đ n kênh truy n thông tin ph c v đi u đ h th ng đi n do đơn v qu n lý. 3. Đ nh kỳ ki m tra, b o dư ng, ch y th ngu n đi n diesel d phòng, UPS theo quy trình do đơn v ban hành, đ m b o các thi t b này luôn ho t đ ng t t. 4. T ch c b i dư ng, hu n luy n, đào t o nhân viên v n hành c a đơn v đ m b o đ trình đ x lý tình hu ng s c , b t thư ng liên quan đ n kênh truy n thông tin ph c v đi u đ h th ng đi n khi m t đi n lư i đi n qu c gia. Đi u 16. Trách nhi m c a đơn v có thi t b đi n quan tr ng 1. Trang b h th ng chuy n đ i ngu n đi n nh n t lư i đi n qu c gia sang nh n t ngu n đi n ngu n đi n d phòng khác theo quy đ nh c a pháp lu t, đ m b o các thi t b đi n quan tr ng làm vi c bình thư ng ho c không b hư h ng trong trư ng h p m t đi n lư i đi n qu c gia. 2. . Đ nh kỳ ki m tra, b o dư ng, ch y th ngu n đi n diesel d phòng (n u có) ho c UPS theo quy trình do đơn v ban hành, đ m b o các thi t b này luôn ho t đ ng t t. 3. T ch c b i dư ng, hu n luy n, đào t o nhân viên v n hành c a đơn v đ m b o đ trình đ x lý tình hu ng m t đi n lư i đi n qu c gia. Chương 4: NHI M V C A CÁC NHÂN VIÊN V N HÀNH Đi u 17. Nhi m v c a trư ng ca nhà máy đi n kh i đ ng đen 1. Ch huy kh i đ ng các t máy phát đ cung c p đi n cho h th ng t dùng c a nhà máy đi n. 2. X lý s c m t đi n toàn nhà máy đi n theo Quy trình kh i đ ng đen c a đơn v , theo quy đ nh t i Quy trình X lý s c h ht ng đi n qu c gia. 3. Chu n b m i đi u ki n c n thi t đ đóng đi n đư ng dây liên k t nhà máy đi n v i h th ng đi n theo l nh c a c p đi u đ đi u khi n. Đi u 18. Nhi m v c a trư ng ca nhà máy tách lư i gi t dùng 1. Ch huy đi u khi n công su t và đi n áp c a t máy phát cung c p đi n cho h th ng t dùng và ph t i đ a phương. 2. X lý s c theo Quy trình tách lư i gi t dùng do đơn v ban hành, theo quy đ nh t i Quy trình X lý s c h th ng đi n qu c gia. 3. Chu n b m i đi u ki n c n thi t đ hòa đi n nhà máy đi n v i h th ng đi n theo l nh c a c p đi u đ có th m quy n. Đi u 19. Nhi m v c a trư ng ca nhà máy đi n tách lư i phát đ c l p 1. X lý s c theo Quy trình tách lư i phát đ c l p ( n u có ), ch đ ng đi u ch nh t n s và đi n áp đưa v gi i h n cho phép theo quy đ nh t i Quy trình X lý s c h th ng đi n qu c gia. 2. Thông báo cho đi u đ h th ng đi n c p trên v dao đ ng t n s và đi n áp đ ph i h p x lý. Chu n b m i đi u ki n c n thi t đ hòa đi n nhà máy đi n v i h th ng đi n theo l nh c a c p đi u đ đi u khi n. Đi u 20. Nhi m v c a trư ng ca nhà máy đi n, trư ng kíp ho c tr c chính tr m đi n
  8. Trư ng ca nhà máy đi n (tr nhà máy đi n kh i đ ng đen, nhà máy đi n tách lư i gi t dùng, nhà máy đi n tách lư i phát đ c l p), trư ng kíp ho c tr c chính tr m đi n ph i th c hi n các nhi m v sau: 1. X lý s c m t đi n toàn nhà máy đi n, tr m đi n theo quy trình x lý s c c a đơn v , theo quy đ nh t i Quy trình X lý s c h th ng đi n qu c gia; 2. Kh i đ ng ngu n đi n diedel d phòng (n u đư c trang b ), chuy n đ i h th ng t dùng sang nh n t ngu n đi n diesel d phòng đ cung c p đi n cho các thi t b đi n quan trong theo quy trình do đơn v ban hành; 3. Chu n b m i đi u ki n c n thi t đ đưa các thi t b c a nhà máy đi n, tr m đi n vào v n hành theo l nh c a nhân viên v n hành c p trên. Đi u 21. Nhi m v c a k sư đi u hành h th ng đi n qu c gia 1. Ch huy đi u khi n t n s và đi n áp nhà máy đi n tách lư i phát đ c l p n i v i c p đi n áp 500kV; ch huy kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n có c p đi n áp 500kV. 2. X lý s c m t đi n toàn nhà máy đi n, tr m đi n thu c quy n đi u khi n theo quy đ nh t i Quy trình X lý s c h th ng đi n qu c gia. 3. Ch huy kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n thu c quy n đi u khi n theo Phương án đã đư c phê duy t. 4. Ph i h p v i k sư đi u hành h th ng đi n mi n khôi ph c h th ng đi n mi n ho c khôi ph c h th ng đi n thu c quy n đi u khi n t h th ng đi n mi n. 5. Ph i h p các k sư đi u hành h th ng đi n mi n liên quan trong vi c khôi ph c liên k t gi a các h th ng đi n mi n qua đư ng dây 220kV. 6. L p báo cáo và thông báo v s c theo Quy trình Đi u đ h th ng đi n qu c gia. Đi u 22. Nhi m v c a k sư đi u hành h th ng đi n mi n 1. Ch huy đi u khi n t n s và đi n áp nhà máy đi n tách lư i phát đ c l p n i v i c p đi n áp 220kV, 110kV; ch huy kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n mi n có c p đi n áp 220kV, 110kV thu c quy n đi u khi n. 2. X lý s c m t đi n toàn nhà máy đi n, tr m đi n thu c quy n đi u khi n theo quy đ nh t i Quy trình X lý s c h th ng đi n qu c gia. 3. Ch huy kh i đ ng đen và khôi ph c h th ng đi n mi n thu c quy n đi u khi n thep Phương án đã đư c phê duy t. 4. Ph i h p v i k sư đi u hành h th ng đi n qu c gia trong khôi ph c h th ng đi n qu c gia ho c khôi ph c h th ng đi n mi n t h th ng đi n qu c gia. Khôi ph c công su t c a ph t i h th ng đi n mi n theo yêu c u c a k sư đi u hành h th ng đi n qu c gia. 5. Ph i h p v i k sư đi u hành h th ng đi n qu c gia và k sư đi u hành h th ng đi n mi n khác trong vi c khôi ph c liên k t gi a các h th ng đi n mi n qua đư ng dây 220kV, 110kV. 6. L p báo cáo và thông báo v s c rã lư i trong h ht ng đi n mi n theo Quy trình đi u đ h th ng đi n qu c gia. Đi u 23. Nhi m v c a đi u đ viên 1. Ch huy đi u khi n t n s và đi p áp nhà máy đi n tách lư i phát đ c l p n i v i c p đi n áp đ n 35kV; ch huy khôi ph c đư ng dây và tr m đi n có c p đi n áp đ n 110kV đã đư c phân c p đi u khi n và h th ng đi n phân ph i.
  9. 2. X lý s c m t đi n toàn nhà máy đi n, tr m đi n thu c quy n đi u khi n theo quy đ nh t i Quy trình x lý s c h th ng đi n qu c gia. 3. Khôi ph c đư ng dây, tr m đi n thu c quy n đi u khi n theo Phương án đã đư c phê duy t. 4. Khôi ph c công su t c a ph t i h th ng đi n phân ph i theo yêu c u c a k sư đi u hành h th ng đi n mi n và theo th t ưu tiên đã đư c phê duy t. 5. Ph i h p v i đi u đ viên h th ng đi n phân ph i khác trong vi c khôi ph c liên k t gi a các h th ng đi n phân ph i qua đư ng dây t 35kV tr xu ng. 6. L p báo cáo và thông báo v s c rã lư i trong h th ng đi n phân ph i theo Quy trình đi u đ h th ng đi n qu c gia. Chương 5: T CH C TH C HI N Đi u 24. T ch c th c hi n 1. T p đoàn Đi n l c Vi t Nam, các đơn v truy n t i đi n, các đơn v phân ph i đi n, các c p đi u đ h th ng đi n, đơn v cung c p d ch v vi n thông đi n l c và các t ch c, cá nhân có trang thi t b , lư i đi n và nhà máy đi n đ u n i vào h th ng đi n qu c gia có trách nhi m th c hi n Quy đ nh này. 2. T p đoàn Đi n l c Vi t Nam có trách nhi m ph bi n hư ng d n vi c th c hi n Quy đ nh này t i các đơn v liên quan. 3. C c Đi u ti t đi n l c có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n Quy đ nh này. Trong quá trình th c hi n Quy đ nh này, n u có v n đ vư ng m c, các đơn v có liên quan ph i k p th i báo cáo C c Đi u ti t đi n l c đ đi u ch nh b sung cho phù h p./. (Công báo s 590+591 ngày 21/8/2007)
Đồng bộ tài khoản