Quyết định số 353/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 353/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 353/QĐ-BKHCN về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ do Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 353/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 353/Q -BKHCN Hà N i, ngày 03 tháng 03 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C C NG D NG VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGH B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh và Ngh nh s 28/2004/N -CP ngày 16/1/2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 54/2003/N -CP; Căn c Quy t nh s 393/Q -TTg ngày 13/3/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c ng d ng và phát tri n công ngh ; Xét ngh c a ông V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l T ch c và Ho t ng c a C c ng d ng và phát tri n công ngh . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các Ông V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu VP, V TCCB. Hoàng Văn Phong I UL T CH C VÀ HO T NG C C NG D NG VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGH 1(Ban hành kèm theo Quy t nh s 353 /Q - BKHCN ngày 13/3/2007 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh )
  2. Chương 1: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. V trí và ch c năng C c ng d ng và phát tri n công ngh là cơ quan tr c thu c B Khoa h c và Công ngh giúp B trư ng B Khoa h c và Công ngh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c và t ch c th c hi n các ho t ng ng d ng và phát tri n công ngh trong ph m vi c nư c. Tên giao d ch qu c t là State Agency for Technology Innovation (vi t t t là SATI). C c ng d ng và phát tri n công ngh có tư cách pháp nhân, ư c x p h ng C c lo i II, là ơn v d toán ngân sách c p II, có con d u và có tài kho n n i, ngo i t t i Kho b c Nhà nư c và ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. C c có tr s chính t t i thành ph Hà N i và có cơ quan i di n t i thành ph H Chí Minh và thành ph à N ng. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Tham gia xây d ng chi n lư c phát tri n công ngh qu c gia. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan h u quan xây d ng k ho ch và cơ ch , chính sách thúc Ny ho t ng ng d ng, chuy n giao và i m i công ngh , chính sách nh p khNu và b n a hóa công ngh . T ch c th c hi n các gi i pháp nh m nâng cao trình công ngh trong các lĩnh v c s n xu t kinh doanh, trong các doanh nghi p. Hư ng d n chuyên môn nghi p v thu c lĩnh v c qu n lý theo thNm quy n. 2. Xây d ng cơ ch , chính sách phát tri n th trư ng công ngh ; hư ng d n và t ch c tri n khai các bi n pháp khuy n khích u tư phát tri n cơ s h t ng c a th trư ng công ngh ; Ny m nh ho t ng công b , trình di n, qu ng bá công ngh ; Gi i thi u và ph bi n k t qu nghiên c u, các ti n b khoa h c k thu t. 3. Xây d ng Chương trình i m i công ngh qu c gia, t ch c và hư ng d n th c hi n các chương trình, tài, d án ng d ng, chuy n giao và i m i công ngh i v i các cơ quan h u quan thu c các B ngành, a phương và doanh nghi p. 4. T ch c kh o sát, i u tra, ánh giá ho t ng ng d ng, chuy n giao và i m i công ngh . Xây d ng h th ng d li u v công ngh , v chuyên gia công ngh , danh m c công ngh ư c t o ra trong nư c và công ngh ư c nh p khNu. 5. Xây d ng ti m l c, t ch c m ng lư i nghiên c u, thi t k , ch t o và th nghi m các công ngh m i, công ngh cao. Phát tri n các cơ s ươm t o công ngh , ươm t o doanh nghi p khoa h c và công ngh , các t ch c chuy n giao công ngh t i trung ương và a phương. 6. Xúc ti n u tư và huy ng các ngu n l c h tr các t ch c , cá nhân và các doanh nghi p ti n hành i m i công ngh nh m nâng cao trình công ngh , năng l c s n xu t, ch t lư ng s n phNm hàng hoá, d ch v và năng l c c nh tranh c a doanh nghi p.
  3. 7. Ch ng h i nh p qu c t v khoa h c và công ngh , tham gia xây d ng m ng lư i h p tác qu c t , ph i h p v i các cơ quan i di n t i nư c ngoài, ngư i Vi t nam nư c ngoài tìm ki m công ngh th c hi n chính sách nh p khNu công ngh . 8. M r ng h p tác, liên k t kinh t , khoa h c và công ngh , ào t o, Ny m nh ho t ng tư v n, môi gi i và xúc ti n chuy n giao công ngh ; thu hút các ngu n l c, khai thác các qu u tư, các t ch c tài chính, tín d ng thúc Ny thương m i hóa công ngh . 9. T ch c cung c p các d ch v ào t o, trao i chuyên gia trong ho t ng chuy n giao và i m i công ngh ; tri n khai các bi n pháp phát tri n ngu n nhân l c công ngh ng b v i u tư i m i công ngh , tăng cư ng ngu n l c công ngh t i vùng nông thôn, a bàn kinh t -xã h i khó khăn. 10. Thúc Ny các d ch v liên quan n ng d ng và phát tri n công ngh , hình thành và phát tri n các ơn v ho t ng theo cơ ch doanh nghi p. Ch ng t ch c và tri n khai các ho t ng nh m t o ngu n thu m r ng ph m vi và quy mô ho t ng phù h p v i ch c năng c a C c theo các quy nh c a Nhà nư c và c a B Khoa h c và Công ngh ; b o toàn và phát tri n các ngu n l c ư c giao. Chương 2: CƠ C U T CH C i u 3. Lãnh oC c Lãnh o C c ng d ng và phát tri n công ngh g m C c trư ng và các Phó C c trư ng. C c trư ng, do B trư ng B Khoa h c và Công ngh b nhi m, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Khoa h c và Công ngh và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a C c ng d ng và phát tri n công ngh . Các Phó C c trư ng do B trư ng B Khoa h c và Công ngh b nhi m theo ngh c a C c trư ng, có trách nhi m giúp C c trư ng trong vi c lãnh o chung công tác c a C c, ch u trách nhi m trư c C c trư ng v ph n công tác ư c phân công, ư c quy n quy t nh nh ng v n thu c ph m vi nhi m v ư c giao. i u 4. T ch c b máy a) Các t ch c tham mưu giúp C c trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c: 1. Phòng chính sách i m i và phát tri n công ngh ; 2. Phòng phát tri n th trư ng công ngh ; 3. Phòng xúc ti n công ngh (nh n d ng và tìm ki m công ngh ); 4. Phòng h p tác qu c t ;
  4. 5. Phòng k ho ch tài chính; 6. Văn phòng. b) Các t ch c s nghi p tr c thu c C c: 1. Trung tâm thi t k , ch t o và th nghi m; 2. Trung tâm d ch v khoa h c và chuy n giao công ngh ; 3. Trung tâm thương m i hóa công ngh ; 4. Trung tâm ào t o và phát tri n nhân l c công ngh ; 5. Vi n nghiên c u i m i công ngh ; 6. M t s ơn v khác có ch c năng nhi m v phù h p v i nhu c u phát tri n. c) Các cơ quan i di n: 1. Cơ quan i di n t i thành ph H Chí Minh; 2. Cơ quan i di n t i thành ph à N ng. Biên ch c a C c ng d ng và phát tri n công ngh do C c trư ng xây d ng trình B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy t nh. Ch c năng, nhi m v và quy n h n c a các t ch c tr c thu c C c và Cơ quan i di n do C c trư ng qui nh. M i quan h công tác gi a các ơn v thu c C c ng d ng và phát tri n công ngh do C c trư ng qui nh. i u 5. Nhân l c c a C c ng d ng và phát tri n công ngh 1. Công ch c, viên ch c theo ch tiêu biên ch ư c B giao; 2. Ngư i làm vi c theo ch h p ng lao ng theo qui nh c a B Lu t Lao ng phù h p v i kh i lư ng công vi c và kh năng tài chính c a C c; 3. Các c ng tác viên là các nhà qu n lý, các nhà khoa h c, các chuyên gia trong nư c và ngoài nư c thu c các lĩnh v c chuyên ngành. Chương 3: QUAN H CÔNG TÁC i u 6. C c trư ng C c ng d ng và phát tri n công ngh th c hi n ch làm vi c, quan h công tác v i Th trư ng các ơn v tr c thu c B theo quy ch làm vi c c a B và theo các quy nh khác do B trư ng ban hành.
  5. i u 7. C c ng d ng và phát tri n công ngh có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh , các cơ quan liên quan n ho t ng chuy n giao công ngh và i m i công ngh c a các B , ngành, các a phương, c ng ng doanh nghi p, các t ch c khoa h c và công ngh , các t ch c tài chính và tín d ng, các qu u tư, qu h tr , và các t ch c khác có liên quan th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. Chương 4: QU N LÝ TÀI CHÍNH i u 8. Công tác tài chính a) Ngu n thu: 1. Kinh phí t ngân sách nhà nư c c p; 2. Ngu n thu s nghi p t các ho t ng ng d ng và phát tri n công ngh ; 3. Ngu n thu t ho t ng ào t o chuyên nghi p và qu n tr công ngh ; 4. Thu t các ho t ng liên doanh, liên k t, s n xu t kinh doanh; 5. Ngu n thu khác theo qui nh c a pháp lu t. b) Các kho n chi g m: 1. Chi ho t ng thư ng xuyên theo ch c năng, nhi m v ư c c p có thNm quy n giao; 2. Chi u tư phát tri n; 3. Chi ho t ng cung ng d ch v , tuy n truy n, qu ng bá; 4. Chi thuê lao ng; 5. Các kho n chi khác theo qui nh. i u 9. C c trư ng C c ng d ng và phát tri n công ngh có trách nhi m qu n lý, s d ng hi u qu ngu n tài chính c a C c; th c hi n nghĩa v óng góp v i Nhà nư c và ch k toán theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 10. C c trư ng C c ng d ng và phát tri n công ngh ph i h p v i V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng, V trư ng V K ho ch-Tài chính và Th trư ng các ơn v liên quan tr c thu c B t ch c th c hi n i u l này.
  6. i u 11. Vi c s a i, b sung i u l này do C c trư ng C c ng d ng và phát tri n công ngh ph i h p v i V trư ng V T ch c cán b ngh B trư ng B Khoa h c và Công ngh xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản