Quyết định số 357/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 357/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 357/QĐ-BXD về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 357/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 357/Q -BXD Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N NĂNG L C TH C HI N CÁC PHÉP TH C A PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t ch t lư ng s n ph m hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 Căn c Pháp l nh o lư ng ngày 06 tháng 10 năm 1999; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Quy t nh s 11/2008/Q -BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy ch công nh n và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng; Căn c Quy t nh s 1468/Q -BXD ngày 17 tháng 12 năm 2008 v vi c u quy n cho V trư ng V Khoa h c công ngh và môi trư ng ký Quy t nh công nh n năng l c th c hi n các phép th c a phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng. Xét h sơ ăng ký công nh n phòng thí nghi m c a Công ty TNHH tư v n xây dung a k thu t và môi trư ng ngày 20 tháng 7 năm 2009; QUY T NNH: i u 1. Công nh n Phòng thí nghi m t ng h p thu c Công ty TNHH tư v n xây dung a k thu t và môi trư ng, mã s LAS-XD547, a ch : S 336/5 Phan Văn Tr - Phư ng 11-Qu n Bình Th nh-Tp.H Chí Minh ư c th c hi n b sung các phép th nêu trong b ng danh m c kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký n h t ngày 1 tháng 6 năm 2010. i u 3. Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng cơ s qu n lý phòng thí nghi m nêu t i i u 1 và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TL.B TRƯ NG V TRƯ NG Nơi nh n: V KHCN VÀ MÔI TRƯ NG - Như i u 1 - Lưu : VP, V KHCN-MT-BXD
  2. TS. Nguy n Trung Hoà DANH M C CÁC PHÉP TH VÀ PHƯƠNG PHÁP TH B SUNG C A PHÒNG THÍ NGHI M LAS-XD 547 (Kèm theo Quy t nh s : 357 /Q -BXD, ngày 17 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Xây d ng) TT Tên phép th Cơ s pháp lý ti n hành th 1 H n h p bê tông và bê tông n ng - Xác nh s t c a h n h p bê tông TCVN 3106:93 -Xác nh kh i lư ng th tích h n h p bê tông TCVN 3108:93 - Xác nh tách nư c, tách v a TCVN 3109:93 - Xác nh kh i lư ng riêng TCVN 3112:93 - Xác nh hút nư c TCVN 3113:93 - Xác nh kh i lư ng th tích TCVN 3115:93 - Xác nh gi i h n b n khi nén TCVN 3118:93 2 Th nghi m t i hi n trư ng - Xác nh tính ch t cơ lý và tính năng làm vi c c a các ASTM D4014-94 g i c u và khe co giãn - Ki m tra cáp ng l c trư c và h th ng thi t b thu ASTM A370:94 l c - Th t i; th m nư c; khuy t t t c a ng c ng bê TCXDVN 372:06 tông c t thép Ghi chú: Phòng ư c phép th c hi n các phép th trên theo tiêu chu n nu?c ngoài tương ương khác như: (ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS ...)
Đồng bộ tài khoản