Quyết định số 358/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 358/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 358/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban Dân tộc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 358/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 358/Q -UBDT Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A VĂN PHÒNG U BAN DÂN T C B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Chánh Văn phòng U ban Dân t c, QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng Văn phòng là ơn v c a U ban Dân t c (sau ây g i t t là y ban) có ch c năng giúp B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c (sau ây g i t t là B trư ng, Ch nhi m) theo dõi, ôn c các V , ơn v tr c thu c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a U ban. T ch c th c hi n công tác hành chính, văn thư, lưu tr ; qu n lý cơ s v t ch t k thu t, tài s n, kinh phí ho t ng, b o m phương ti n làm vi c, i u ki n làm vi c; ph c v chung cho các ho t ng c a U ban. Văn phòng có con d u riêng giao d ch và ư c m tài kho n theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. T ng h p, tham mưu xây d ng chương trình, k ho ch công tác tu n, tháng c a lãnh o U ban; ôn c, theo dõi, ánh giá và báo cáo k t qu th c hi n chương trình, k ho ch công tác ã ư c lãnh o U ban phê duy t. 2. Th c hi n công tác thư ký, giúp vi c lãnh o U ban; ki m tra th th c và th t c trong vi c trình lãnh o U ban duy t, ký và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n hành chính theo quy nh. Ban hành các thông báo, ghi chép biên b n các h i ngh , cu c h p c a lãnh o U ban; theo dõi, ôn c vi c th c hi n các quy t nh, ý ki n k t lu n và các nhi m v ư c lãnh o U ban giao cho các V , ơn v tr c thu c U ban. Ch trì, ph i h p v i các V , ơn v tr c thu c y ban chuNn b n i dung các cu c h p c a lãnh o, Ban Cán s ng và c a các Thành viên U ban.
  2. 3. Là u m i giúp lãnh o U ban quan h công tác và th c hi n các quy ch ph i h p v i Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Chính ph , các B , Ban ngành Trung ương, các oàn th , t ch c chính tr - xã h i và a phương. 4. Là u m i cung c p thông tin và th c hi n nhi m v Ngư i phát ngôn c a y ban theo quy nh. 5. Xây d ng báo cáo k t qu ch o, i u hành nh kỳ tháng, quý, năm c a lãnh o U ban theo quy nh; là u m i t ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri và i bi u Qu c h i i v i U ban. 6. T ch c th c hi n công tác hành chính, văn thư, lưu tr và cung c p thông tin, tài li u c a U ban; th c hi n các quy nh v b o v bí m t nhà nư c trong cơ quan U ban. Là u m i ti p nh n, x lý, phân lo i và chuy n phát các văn b n n, i c a y ban; th c hi n in n, sao ch p, ánh máy tài li u và phát hành các văn b n c a U ban, qu n lý, s d ng con d u c a U ban và Văn phòng theo quy nh. 7. Thư ng tr c tham mưu giúp lãnh o U ban v th c hi n nhi m v c i cách th t c hành chính; ch trì vi c rà soát, ơn gi n hoá th t c hành chính; theo dõi vi c ch p hành c a cán b , công ch c, viên ch c các V , ơn v tr c thu c U ban i v i n i quy, quy ch làm vi c, quy ch văn thư và các quy ch khác c a U ban; ch trì nghiên c u, xây d ng và t ch c th c hi n vi c áp d ng h th ng tiêu chuNn ISO trong ho t ng c a cơ quan U ban. 8. Qu n lý các ngu n kinh phí hành chính, s nghi p ư c phân b cho Văn phòng và các ngu n kinh phí khác do lãnh o U ban giao; l p d toán và t ch c th c hi n d toán, quy t toán thu chi ngân sách ư c giao; gi i quy t các th t c c p phát kinh phí ph c v cho các ho t ng thư ng xuyên, t xu t c a U ban theo quy nh. Ch trì, ph i h p v i các V , ơn v tr c thu c U ban xây d ng quy nh, quy ch qu n lý tài chính theo ch c năng, nhi m v ư c giao và theo phân công c a lãnh o U ban. 9. Qu n lý và m b o cơ s v t ch t, tài s n, phương ti n i l i, trang thi t b và i u ki n làm vi c c a cơ quan U ban. L p k ho ch h ng năm và t ch c th c hi n vi c mua s m, s a ch a các phương ti n, v t tư k thu t và các trang thi t b khác ph c v cho ho t ng c a U ban. 10. Th c hi n nhi m v xây d ng cơ b n và s a ch a, tu b tr s làm vi c c a U ban theo ch trương hi n i hóa công s cơ quan hành chính. 11. T ch c th c hi n công tác thư ng tr c, b o v ; phòng cháy và ch a cháy; công tác quân s a phương, dân quân t v , th c hi n nhi m v Ch huy trư ng Ban ch huy quân s cơ quan U ban theo quy nh; công tác y t , v sinh môi trư ng và b o m c nh quan trong cơ quan U ban.
  3. 12. Th c hi n nhi m v Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng c a U ban. Ch trì, ph i h p v i các V , ơn v tr c thu c U ban, cơ quan làm công tác dân t c a phương và các cơ quan có liên quan t ch c th c hi n công tác thi ua, khen thư ng theo quy ch Thi ua, khen thư ng c a U ban và quy nh c a pháp lu t. 13. Ch trì, ph i h p v i các V , ơn v t ch c, ph c v : a) Các h i ngh , i h i i bi u toàn qu c các dân t c thi u s Vi t Nam có thành tích xu t s c trong phong trào thi ua a phương; b) ón ti p các oàn i bi u ng bào dân t c thi u s n thăm và làm vi c v i U ban; c) Các h i ngh , cu c h p, l k ni m c a U ban theo quy nh. Th c hi n nhi m v h u c n, ón, ưa các oàn khách trong nư c và ngoài nư c; các oàn công tác c a lãnh o U ban; d) L tang c a cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng c a y ban; t ch c thăm vi ng gia ình thân nhân cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng c a y ban khi t tr n theo quy nh c a nhà nư c và Quy ch c a y ban. 14. Ph i h p v i Công oàn U ban chăm lo i s ng, v t ch t, tinh th n cho cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng c a U ban theo ch , chính sách c a nhà nư c và c a U ban; 15. Qu n lý, phân công, nh n xét, ánh giá, theo dõi vi c ch p hành n i quy, quy ch và hi u qu công tác c a cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c Văn phòng. xu t vi c th c hi n các ch , chính sách i v i cán b , công ch c thu c biên ch c a Văn phòng trình B trư ng, Ch nhi m quy t nh; ký k t các h p ng lao ng thu c Văn phòng theo quy nh. 16. Qu n lý Nhà khách Dân t c cho n khi B trư ng, Ch nhi m phê duy t án t ch c và ho t ng c a Nhà khách theo quy nh i v i t ch c s nghi p công l p. 17. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng, Ch nhi m giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Văn phòng có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng, làm vi c theo ch th trư ng k t h p v i ch tr c tuy n. Chánh Văn phòng là ch tài kho n c a Văn phòng, do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m, ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m v toàn b ho t ng c a Văn phòng. Các Phó Chánh Văn phòng do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a Chánh Văn phòng. Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng ph trách m t s m t công tác c a Văn phòng và ch u trách nhi m trư c Chánh Văn phòng v nhi m v ư c phân công.
  4. 2. Các phòng ch c năng: a) Phòng Thư ký - T ng h p; b) Phòng Hành chính; c) Phòng Qu n tr ; d) Phòng K toán - Tài v ; ) Phòng Thi ua - Khen thư ng; e) i xe. Lãnh o phòng g m có Trư ng phòng và các Phó trư ng phòng ( i v i i xe là i trư ng, i phó), do B trư ng Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a Chánh Văn phòng, ch u trách nhi m trư c Chánh Văn phòng v t ch c th c hi n các nhi m v c a phòng theo quy nh và theo phân công c a lãnh o Văn phòng. 3. Chánh Văn phòng có trách nhi m quy nh ch c năng, nhi m v c a các phòng, ơn v tr c thu c; xây d ng Quy ch làm vi c c a Văn phòng, án v t ch c và ho t ng c a Nhà khách Dân t c theo quy nh i v i t ch c s nghi p công l p, trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t. i u 4. Hi u l c thi hành: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 234 /2003/Q - UBDT ngày 16/10/2003 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Văn phòng y ban Dân t c. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng y ban Dân t c, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph
Đồng bộ tài khoản