Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND-GL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND-GL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND-GL về việc chia tách một số thôn thuộc các xã Phú Cần, Chư Drăngvà Ia HDreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND-GL

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH GIA LAI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 37/2006/Q -UBND-GL Pleiku, ngày 26 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V VI C CHIA TÁCH M T S THÔN THU C CÁC XÃ PHÚ C N, CHƯ DRĂNG VÀ IA HDREH, HUY N KRÔNG PA, T NH GIA LAI U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c i u 95 Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003; Căn c Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06/12/2002 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a thôn và t dân ph ; Căn c Quy t nh s 480/Q -UB ngày 20/5/1997 c a y ban nhân dân t nh Gia Lai v vi c Quy nh t m th i vi c thành l p, sáp nh p, chia tách và t tên thôn, t dân ph c a các xã, phư ng, th tr n trong t nh; Xét T trình s 48/TT-UBND ngày 03/5/2006 c a y ban nhân dân huy n Krông Pa v vi c chia tách thôn; Theo ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. l. Chia thôn Bôn Luk thu c xã Phú C n, huy n Krông Pa thành 02 thôn là thôn Bôn Luk và thôn Bình Minh: a. Thôn Bôn Luk (m i): g m 96 h , 523 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn Bôn Ia Mlăh (su i sông Ia Mlăh); phía Tây giáp thôn Bôn Thim ( ư ng i th tr n Phú Túc); phía Nam giáp thôn Bình Minh ( ư ng t); phía B c giáp th tr n Phú Túc. b. Thôn Bình Minh: g m 51 h , 255 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn Bôn Ia Mlăh (su i sông Ia Mlăh); phía Tây giáp thôn Bôn Thim ( ư ng i th tr n Phú Túc); phía Nam giáp xã Ia Rmok; phía B c giáp thôn Bôn Luk ( ư ng t). 2. Chia thôn Tam o thu c xã Chư Drăng, huy n Krông Pa thành 02 thôn là thôn ng Tĩnh và thôn Qu t Lưu: a. Thôn ng Tĩnh: g m 55 h , 205 nhân khNu.
  2. a gi i: phía Ông giáp xã Uar; phía Tây giáp t nh k L k; phía Nam giáp thôn Qu t Lưu ( ư ng t); phía B c giáp xã Uar. b. Thôn Qu t Lưu: g m 50 h , 170 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn Bôn Chai ( ư ng liên xã); phía Tây giáp t nh k L k; phía Nam giáp thôn Bôn Chai (khu t s n xu t); phía B c giáp thôn ng Tĩnh ( ư ng t). 3. Chia thôn Bôn Nai thu c xã Ia HDreh, huy n Krông Pa thành 02 thôn là thôn Bôn Nai và thôn Bôn Drai: a. Thôn Bôn Nai: g m 65 h , 404 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp xã Chư Ng c; phía Tây giáp xã Chư Ng c; phía Nam giáp thôn Bôn Drai ( su i Ia Drai ); phía B c giáp thôn Bôn H'W t ( ư ng t). b. Thôn Bôn Drai: g m 82 h , 498 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp xã Chư Ng c; phía Tây giáp t nh k L k; phía Nam giáp su i Ia HDreh; phía B c giáp thôn Bôn Nai (su i Drai). i u 2. y ban nhân dân huy n Krông Pa có trách nhi m hư ng d n cho y ban nhân dân các xã Phú C n, Chư Drăng và Ia HDreh tri n khai th c hi n, s m n nh t ch c, nhân s và m i ho t ng c a khu dân cư. i u 3. Chánh văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân huy n Krông Pa và Ch t ch y ban nhân dân các xã Phú C n, Chư Drăng và Ia HDreh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Ph m Th Dũng
Đồng bộ tài khoản