Quyết định số 374/QĐ-BNN-VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
75
lượt xem
3
download

Quyết định số 374/QĐ-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 374/QĐ-BNN-VP về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 374/QĐ-BNN-VP

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 374/Q -BNN-VP Hà N i, ngày 28 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 179/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph ban hành Quy ch làm vi c c a Chính ph ; Theo ngh c a Chánh Văn phòng B , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o B ; - Lưu: VT, VP. Cao c Phát QUY CH LÀM VI C C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Ban hành theo Quy t nh s 374 /Q -BNN-VP, ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ). Chương I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh nguyên t c, ch trách nhi m, l l i làm vi c, quan h công tác và trình t gi i quy t công vi c c a lãnh o B , Th trư ng, cán b , công ch c, viên ch c các cơ quan, ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (sau ây g i là B ). i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i cán b , công ch c, viên ch c các cơ quan, ơn v thu c B ; các cơ quan, t ch c, cá nhân có quan h làm vi c v i B . i u 3. Nguyên t c làm vi c 1. M i ho t ng c a B ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t và Quy ch làm vi c c a B . 2. Gi i quy t công vi c úng ph m vi thNm quy n và trách nhi m ư c phân công. 3. cao trách nhi m cá nhân, m i vi c ch có m t ngư i ph trách và ch u trách nhi m chính. Th trư ng cơ quan, ơn v ư c phân công công vi c ph i ch u trách nhi m chính v công vi c ư c phân công. 4. Tuân th trình t , th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo úng các quy nh c a pháp lu t, chương trình, k ho ch, l ch làm vi c và các Quy ch ã ư c ban hành, tr trư ng h p có yêu c u t xu t ho c yêu c u c a cơ quan c p trên; thư ng xuyên c i cách th t c hành chính b o m công khai, minh b ch, k p th i và hi u qu . 5. B o m yêu c u ph i h p công tác, trao i thông tin trong gi i quy t công vi c và trong m i ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c pháp lu t quy nh. Chương II. TRÁCH NHI M, PH M VI VÀ CÁCH TH C GI I QUY T CÔNG VI C
 2. i u 4. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a B trư ng 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c c a B trư ng a) Ch o, i u hành B th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n qu n lý nhà nư c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn theo quy nh c a Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 3/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B , Ngh nh s 01/2008/N -CP c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các văn b n pháp lu t có liên quan.; b) Phân công cho các Th trư ng; phân c p cho Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương gi i quy t m t s v n thu c thNm quy n qu n lý ngành, lĩnh v c c a B . c) Ch o vi c hư ng d n, ki m tra, thanh tra ho t ng c a các b , ngành, u ban nhân dân các c p, các t ch c khác, các cơ quan chuyên ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn a phương, các cơ quan, ơn v thu c B trong vi c th c hi n pháp lu t, nhi m v ã phân công, phân c p và u quy n thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c c a B trư ng a) Nh ng công vi c thu c thNm quy n quy nh trong Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , Quy ch làm vi c c a Chính ph , các văn b n pháp lu t liên quan và nh ng nhi m v quy nh t i kho n 1 i u này. b) Nh ng công vi c ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph giao, u quy n; nh ng công vi c do Ban cán s ng phân công. c) Nh ng vi c liên quan n t hai Th trư ng tr lên nhưng các Th trư ng có ý ki n khác nhau; tr c ti p gi i quy t m t s vi c ã giao cho Th trư ng, nhưng do th y c n thi t vì tính ch t quan tr ng, c p bách c a công vi c. Văn phòng B có trách nhi m báo cáo Th trư ng ph trách v các vi c B trư ng ã gi i quy t. d) Gi i quy t công tác t ch c và cán b ; công tác qui ho ch, k ho ch, chi n lư c phát tri n ngành. 3. Nh ng công vi c B trư ng t ch c th o lu n t p th Lãnh o B trư c khi quy t nh: a) Chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành; b) K ho ch c a ngành tri n khai các ngh quy t, ch th , ch trương, chính sách quan tr ng c a ng và Chính ph ; c) Chương trình công tác, k ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm và dài h n c a ngành; d) Các chương trình, d án tr ng i m c a ngành; d th o ngh nh, pháp l nh, lu t do B ch trì so n th o trư c khi trình c p có thNm quy n; ) Phân b và i u ch nh các ngu n v n u tư hàng năm; e) Công tác t ch c b máy và nhân s c a B theo quy nh; g) Báo cáo hàng năm v t ng k t tình hình th c hi n k ho ch nhà nư c và ki m i m s ch o i u hành c a Lãnh o B ; h) Nh ng v n khác mà B trư ng th y c n thi t ph i ưa ra th o lu n. Trư ng h p c bi t, không có i u ki n t ch c th o lu n t p th , theo ch o c a B trư ng, cơ quan ch trì ph i h p v i Văn phòng B l y ý ki n các Th trư ng, trình B trư ng quy t nh. 4. Khi B trư ng i công tác v ng s y quy n cho m t Th trư ng thay m t gi i quy t công vi c. B trư ng có th u quy n cho Th trư ng cơ quan, ơn v c p dư i gi i quy t m t s công vi c thu c thNm quy n B trư ng theo qui nh c a pháp lu t. i u 5. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c c a Th trư ng: a) Các Th trư ng ư c B trư ng phân công ph trách m t s lĩnh v c và a bàn công tác, ph trách m t s cơ quan, ơn v và ư c s d ng quy n h n c a B trư ng, nhân danh B trư ng khi gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c B trư ng v nh ng quy t nh c a mình; b) Trư c khi i công tác a phương, Th trư ng tr c ti p ho c thông qua chuyên viên giúp vi c báo cáo B trư ng v n i dung, chương trình công tác có s ph i h p trong lãnh o B (tr trư ng h p do B trư ng phân công tr c ti p) 2. Ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng a) Ch o vi c th c hi n công tác qu n lý nhà nư c, xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c phát tri n, quy ho ch, k ho ch, án, d án và các văn b n qu n lý khác trong lĩnh v c ư c B trư ng phân công. b) Ch o ki m tra vi c tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, các quy t nh c a B trư ng, phát hi n và xu t nh ng v n c n s a i, b sung.
 3. c) Ch ng gi i quy t công vi c ư c phân công; n u có v n liên quan n lĩnh v c c a Th trư ng khác thì tr c ti p ph i h p v i Th trư ng ó gi i quy t. Trư ng h p c n có ý ki n c a B trư ng ho c gi a các Th trư ng còn có các ý ki n khác nhau, ph i báo cáo B trư ng quy t nh. d) i v i nh ng v n thu c v ch trương ho c có tính nguyên t c, chưa có văn b n quy nh, vư t quá thNm quy n, nh ng v n nh y c m d gây tác ng n tình hình kinh t - xã h i c a t nư c, vi c ký k t văn b n h p tác v i nư c ngoài và nh ng v n quan tr ng khác, Th trư ng ph i xin ý ki n c a B trư ng trư c khi quy t nh. ) Khi B trư ng i u ch nh phân công gi a các Th trư ng, các Th trư ng ph i bàn giao n i dung công vi c, h sơ, tài li u liên quan. 3. Th trư ng ư c u quy n gi i quy t công vi c khi B trư ng v ng m t, ngoài vi c th c hi n các quy nh t i kho n 2 i u này còn có quy n h n và nhi m v sau: a) Gi i quy t các công vi c chung c a B và ký văn b n theo u quy n c a B trư ng; b) Ph i h p ho t ng gi a các Th trư ng; c) Gi i quy t m t s công vi c c p bách c a Th trư ng khác khi Th trư ng ó v ng m t theo ngh c a Chánh Văn phòng B . Chánh văn phòng B ch u trách nhi m xin ý ki n Th trư ng ph trách; báo cáo B trư ng khi ý ki n c a Th trư ng ph trách và Th trư ng ư c u quy n khác nhau. i u 6. Cách th c gi i quy t công vi c c a Lãnh oB 1. Tr c ti p x lý công vi c trên cơ s công văn, h sơ, tài li u trình c a các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan, ư c chuy n n theo quy nh t i Quy ch Ti p nh n, x lý và qu n lý văn b n, thông tin c a B . 2. Trư ng h p c n thi t, Lãnh o B x lý công vi c tr c ti p theo ngh c a các ơn v mà không nh t thi t ph i có Phi u trình ho c ý ki n trình c a Văn phòng B . Văn phòng có trách nhi m thông báo và theo dõi k t qu th c hi n. 3. Tr c ti p làm vi c nh kỳ hàng tháng, hàng quý ho c t xu t v i lãnh o cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan tr c ti p nghe báo cáo tình hình, ch o vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a ơn v và c a B , tham kh o ý ki n trư c khi quy t nh. Th c hi n ch giao ban tu n c a Lãnh o B , giao ban tháng c a B tri n khai công tác ch o i u hành c a Lãnh o B v i các cơ quan, ơn v thu c B . 4. y quy n cho Th trư ng các ơn v ch trì h p làm vi c v i lãnh o cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan x lý các v n thu c thNm quy n c a Lãnh o B mà các ơn v còn có ý ki n khác nhau, trình Lãnh o B quy t nh. 5. Thành l p các t công tác, ban ch o ch o iv im ts v n ph c t p, quan tr ng, liên quan n nhi u ơn v trong th i gian dài. 6. Ch o tr c ti p i v i các v n thu c thNm quy n. T ch c i công tác, x lý công vi c t i a phương, cơ s ; ti p công dân, ti p khách theo lĩnh v c ư c giao ph trách. 7. Các Th trư ng ph i h p th c hi n công tác ch o i u hành theo lĩnh v c và theo a bàn, trong quá trình i công tác, gi i quy t công vi c t i a phương. Văn phòng B có trách nhi m báo cáo, xin ý ki n các Th trư ng ph trách lĩnh v c và a bàn, t ng h p các n i dung l ng ghép. i u 7. Trách nhi m, ph m vi và quan h gi i quy t công vi c c a Th trư ng các ơn v 1. Ch ng t ch c th c hi n công vi c thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v ; ch u trách nhi m trư c B trư ng v k t qu th c hi n công vi c ư c giao; th c hi n y ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t và c a B . 2. Th c hi n nh ng nhi m v do B trư ng ho c Th trư ng giao; ư c B trư ng u quy n gi i quy t ho c ký m t s văn b n thu c thNm quy n c a B trư ng và ph i ch u trách nhi m cá nhân trư c pháp lu t và trư c B trư ng v n i dung ư c u quy n. 3. i v i nh ng vi c phát sinh, nh ng v n liên quan n nhi u ơn v vư t quá thNm quy n gi i quy t ho c không i u ki n th c hi n, các ki n ngh s a i, b sung cơ ch , chính sách, chương trình, k ho ch công tác ph i k p th i báo cáo Lãnh o B xem xét, quy t nh; không chuy n công vi c thu c thNm quy n sang ơn v khác ho c lên Lãnh o B , không gi i quy t công vi c thu c thNm quy n c a ơn v khác. 4. Ch ng ph i h p v i Th trư ng các ơn v th c hi n các d án, chương trình c a B , x lý nh ng v n có liên quan n công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a ơn v và th c hi n nhi m v chung c a B . Th trư ng ơn v khi ư c giao ch trì gi i quy t các v n có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v khác ph i th ng nh t ý ki n v i Th trư ng ơn v ó. Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n b ng văn b n có trách nhi m tr l i b ng văn b n theo úng yêu c u c a ơn v ch trì. N u quá th i h n ghi trong văn b n mà không có ý ki n tr l i thì ư c xem như ng ý và ph i ch u trách nhi m v nh ng n i dung liên quan n ơn v mình.
 4. 5. Ban hành và t ch c th c hi n quy ch làm vi c trong cơ quan, ơn v theo các qui nh c a pháp lu t và c a B . Phân công công tác cho c p phó và cán b , công ch c thu c quy n qu n lý. 6. Khi v ng m t kh i cơ quan t m t ngày tr lên ph i u quy n cho c p phó qu n lý, i u hành ơn v ; v ng m t t ba ngày tr lên ph i báo cáo B trư ng b ng văn b n qua Chánh Văn phòng B . Ngư i ư c u quy n ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v , B trư ng và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a ơn v trong th i gian ư c u quy n. 7. Th c hi n úng yêu c u c a Lãnh o B khi Lãnh o B có chương trình làm vi c v i ơn v . 8. T ch c ơn v ch p hành các ch trương, chính sách c a chính quy n a phương nơi óng tr s . i u 8. Th m quy n ký các văn b n 1. ThNm quy n ký văn b n c a B trư ng: a) Văn b n qu n lý hành chính c a B , các văn b n quy ph m pháp lu t theo thNm quy n, các văn b n v t ch c b máy và nhân s theo quy nh c a pháp lu t. b) Văn b n trình Chính ph , Qu c h i, Trung ương ng. c) Phê duy t các d án, án ư c Th tư ng Chính ph u quy n và các d án u tư nhóm A. d) Phê duy t ch trương u tư các d án, theo quy nh v công tác qu n lý u tư xây d ng cơ b n c a Nhà nư c và c a B . ) Văn b n u quy n cho Chánh văn phòng B , Chánh Thanh tra B , th trư ng các C c gi i quy t m t s công vi c thu c thNm quy n c a B trư ng trong th i gian xác nh. e) Quy t nh v khen thư ng, k lu t, nâng lương, i công tác, h c t p nư c ngoài i v i Th trư ng, Th trư ng V , C c, Vi n và tương ương. 2. ThNm quy n ký văn b n c a Th trư ng: Th trư ng ư c B trư ng giao ký thay (KT) các văn b n: a) Quy t nh cá bi t; quy t nh phê duy t d án u tư nhóm B và C; thi t k k thu t, t ng d toán các d án do B làm ch u tư; t ng quy t toán, quy t toán các h ng m c công trình, d án u tư nhóm A theo quy nh v công tác qu n lý u tư và xây d ng c a Nhà nư c và c a B ; thanh lý tài s n c nh và các văn b n x lý các v n thu c lĩnh v c ư c B trư ng phân công ph trách. b) M t s văn b n quy nh t i kho n 1 i u này, khi B trư ng giao. 3. ThNm quy n ký văn b n c a Th trư ng các V , C c, Thanh tra B , Văn phòng B : a) V trư ng ư c ký th a l nh B trư ng, óng d u B các văn b n hành chính v chuyên môn, nghi p v thu c lĩnh v c do V ch u trách nhi m. b) Chánh Thanh tra B , Chánh Văn phòng B ư c ký theo u quy n (TUQ) ho c th a l nh c a B trư ng các văn b n hành chính v chuyên môn, nghi p v thu c lĩnh v c do ơn v ch u trách nhi m. c) C c trư ng ư c ban hành văn b n cá bi t, văn b n quy ph m n i b thu c chuyên ngành, lĩnh v c do C c ch u trách nhi m và không ư c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. C c trư ng ư c B trư ng u quy n ký th a u quy n (TUQ) m t s văn b n theo quy t nh riêng c a B trư ng. 4. V T ch c cán b ph i h p v i V Pháp ch và Văn phòng B trình B trư ng qui nh thNm quy n ký văn b n cho các ơn v . i u 9. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c 1. Ch ng nghiên c u, tham mưu v lĩnh v c chuyên môn ư c phân công theo dõi, các công vi c ư c Th trư ng ơn v ho c Lãnh o B giao theo ch c năng, nhi m v chuyên môn c a ơn v . 2. Ch u trách nhi m cá nhân trư c Th trư ng ơn v , trư c Lãnh o B và trư c pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu c a t ng công vi c ư c giao; v hình th c, th th c, trình t và th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c công vi c ư c phân công theo dõi. 3. Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c và các quy nh c a B có liên quan n vi c th c thi nhi m v . Chương III. QUAN H CÔNG TÁC V I CÁC CƠ QUAN, T CH C i u 10. Quan h v i các cơ quan c a ng, Qu c h i, Chính ph , các B , cơ quan ngang B , v i a phương, cơ quan trung ương c a các t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i-ngh nghi p thu c ngành, lĩnh v c
 5. 1. Quan h làm vi c gi a B trư ng v i Ban ch p hành Trung ương và các Ban c a ng, các cơ quan c a Qu c h i, i bi u Qu c h i, Chính ph , các B , cơ quan ngang B , chính quy n a phương, v i c tri, v i cơ quan trung ương c a các t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p thu c ngành, lĩnh v c do B ph trách ư c th c hi n theo quy nh c a Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , Ngh nh 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B , các văn b n pháp lu t liên quan và Quy ch ph i h p gi a B v i các t ch c ã ư c th a thu n. 2. Lãnh o B th c hi n qu n lý nhà nư c i v i ho t ng c a các cơ quan qu n lý chuyên ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c th c hi n d ch v công, các doanh nghi p, h p tác xã và các lo i hình kinh t t p th , tư nhân khác ho t ng trong ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B theo các quy nh c a Lu t T ch c Chính ph năm 2001, Ngh nh 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B . i u 11. Quan h v i t ch c ng trong B 1. M i quan h công tác gi a Lãnh o B v i Ban cán s ng th c hi n theo quy nh c a Trung ương và Quy ch làm vi c c a Ban cán s ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Quan h gi a Lãnh o B v i ng u cơ quan B , ng u kh i cơ s t i thành ph H Chí Minh theo quy nh c a Trung ương và Quy ch làm vi c c a ng y cơ quan B , ng y kh i cơ s t i thành ph H Chí Minh ã ư c Ban cán s ng B thông qua. i u 12. Quan h v i các t ch c chính tr -xã h i trong B 1. Quan h gi a B trư ng v i Công oàn Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam ư c th c hi n theo Ngh quy t liên t ch v m i quan h công tác và l l i làm vi c gi a B trư ng và Ban Thư ng v Công oàn Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam. 2. Quan h gi a B trư ng v i các t ch c chính tr -xã h i trong Cơ quan B : a) Sáu tháng m t l n B trư ng ho c Th trư ng ư c B trư ng u quy n làm vi c v i Thư ng v c a các t ch c, oàn th chính tr - xã h i c a cơ quan B như: Công oàn, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, các t ch c chính tr - xã h i khác và Ban vì s ti n b Ph n cơ quan B thông báo nh ng ch trương công tác c a B , nh ng ki n ngh c a oàn viên, h i viên ã ư c gi i quy t và nh ng ý ki n ngh c a các t ch c, oàn th . b) i di n các t ch c, oàn th chính tr - xã h i c a cơ quan B ư c m i tham d các cu c h p, h i ngh có liên quan n ho t ng, quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a oàn viên, h i viên. c) B Trư ng t o i u ki n thu n l i các t ch c trên ho t ng có hi u qu , góp ph n th c hi n nhi m v chính tr c a B ư c Nhà nư c giao; tham kh o ý ki n c a các t ch c trư c khi quy t nh các v n liên quan n quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a oàn viên, h i viên. i u 13. Quan h gi a Th trư ng v i c p u , các t ch c qu n chúng và cán b , công ch c trong ơn v 1. T ch c ng ơn v ho t ng theo úng quy nh c a Trung ương v ch c năng, nhi m v c a ng b , chi b cơ s cơ quan hành chính, ho c v ch c năng, nhi m v c a ng b , chi b cơ s trong các ơn v s nghi p. Th trư ng ơn v t o i u ki n thu n l i cho các t ch c ng và các oàn th ho t ng theo úng tôn ch , m c ích, i u l c a các oàn th . K t h p ch t ch v i các oàn th trong ơn v , b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan. Th trư ng ph i h p v i c p u ng và các t ch c qu n chúng chăm lo và t o i u ki n làm vi c, h c t p và nâng cao trình chính tr , chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c trong ơn v ; xây d ng n p s ng văn hoá công s ; oàn k t giúp l n nhau cùng hoàn thành t t nhi m v ư c giao. 2. ng viên, h i viên gương m u hoàn thành t t công vi c ư c giao theo úng quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c; nghiêm ch nh th c hi n các quy nh v nhi m v và trách nhi m c a ngư i ng viên, h i viên và các quy nh có liên quan n công v c a cán b , công ch c; gi i quy t công vi c úng th i gian; ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. Chương IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC i u 14. Các lo i chương trình công tác c a B 1. Chương trình công tác năm: a) N i dung bao g m hai ph n: ph n m t nêu các nh hư ng, các nhi m v và gi i pháp l n c a B trên t t c các lĩnh v c công tác; ph n hai là các án, d án, các văn b n qui ph m pháp lu t (g i chung là án) trình Chính ph , Th tư ng Chính ph và B trư ng. b) Các án ghi trong chương trình công tác năm ph i xác nh rõ: n i dung chính; c p trình; ơn v ch trì, ơn v ph i h p và th i h n (tháng) trình. 2. Chương trình công tác quý bao g m: các n i dung công tác chính và danh m c các án trình Chính ph , Th tư ng Chính ph và B trư ng trong quí.
 6. Chương trình công tác quí I ư c xác nh trong chương trình công tác năm. 3. Chương trình công tác tháng bao g m: các n i dung công tác chính và danh m c các án trình Chính ph , Th tư ng Chính ph và B trư ng trong tháng. Chương trình công tác tháng u quý ư c xác nh trong chương trình công tác quý. 4. Chương trình công tác tu n c a B trư ng, các Th trư ng: a) Căn c chương trình công tác tháng và s ch o c a B trư ng, Văn phòng B ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng chương trình công tác tu n, trình Lãnh o B duy t ưa lên m ng n i b vào chi u th 6 hàng tu n. b) Khi có s thay i chương trình công tác tu n c a Lãnh o B , thư ký c a B trư ng và các chuyên viên t ng h p giúp vi c Th trư ng ph i c p nh t và ưa ngay lên m ng. i u 15. Trình t xây d ng chương trình công tác c a B 1. Chương trình công tác năm: a) Văn phòng B ch trì ph i h p v i các V , C c, Thanh tra và các ơn v liên quan xây d ng chương trình công tác năm c a B . Ch m nh t vào ngày 05 tháng 11 hàng năm, các ơn v thu c B g i Văn phòng B danh m c các án (tr danh m c văn b n qui ph m pháp lu t g i V Pháp ch t ng h p) c n trình c p trên và B trư ng trong năm sau. Ch m nh t vào ngày 05 tháng 11 hàng năm, V Pháp ch có trách nhi m t ng h p g i Văn phòng B k ho ch xây d ng văn b n qui ph m pháp lu t năm sau Văn phòng B t ng h p chung. Riêng chương trình xây d ng văn b n qui ph m pháp lu t: th c hi n theo qui nh t i Quy t nh s 90/2007/Q -BNN ngày 09/11/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Quy ch so n th o, ban hành, ki m tra, x lý và rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t c a B . - Danh m c các án ph i th hi n rõ: + Ph m vi, thNm quy n ban hành (Chính ph , Th tư ng Chính ph , B trư ng); + Tóm t t k ho ch chuNn b t ng án: m i án ăng ký c n th hi n rõ nh hư ng n i dung tư tư ng chuNn b , ph m vi i u ch nh, cơ quan ph i h p, cơ quan thNm nh, c p quy t nh và d ki n k ho ch sơ b tri n khai xây d ng án. - Văn phòng B có trách nhi m t ng h p và ăng ký danh m c nh ng án c n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph vào chương trình công tác c a B xin ý ki n c a Lãnh o B trư c khi trình Chính ph , Th tư ng Chính ph . - Trong th i h n 05 ngày k t ngày Lãnh o B thông qua chương trình công tác năm c a B , Chánh Văn phòng B trình Lãnh o B ký g i Văn phòng Chính ph trư c ngày 15 tháng 11 hàng năm. b) Ban hành th c hi n chương trình công tác năm c a B : Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c Chương trình công tác c a Chính ph , Văn phòng B t ng h p ph n có liên quan n B trong Chương trình công tác c a Chính ph , hoàn ch nh Chương trình công tác năm c a B , trình B trư ng ký ban hành, g i các ơn v t ch c th c hi n. 2. Chương trình công tác quý: a) Trong tháng cu i m i quý, các ơn v ph i ánh giá tình hình th c hi n chương trình công tác quý ó, rà soát l i các án c a quý ti p theo ã ghi trong chương trình công tác năm, xem xét các v n m i phát sinh ngh i u ch nh chương trình công tác quý sau. Ch m nh t ngày 10 c a tháng cu i quý, các ơn v g i ngh i u ch nh chương trình công tác quý sau, V Pháp ch t ng h p i u ch nh k ho ch xây d ng văn b n qui ph m pháp lu t cho Văn phòng B t ng h p vào chương trình quý c a B (kèm theo tóm t t i u ch nh k ho ch th c hi n t ng án). b) Văn phòng B d th o chương trình công tác quý sau, bao g m c nh ng ngh i u ch nh liên quan n chương trình công tác quý c a Chính ph , trình Lãnh o B ký g i Văn phòng Chính ph ch m nh t vào ngày 15 c a tháng cu i quý. Ch m nh t 03 ngày k t ngày nh n ư c chương trình công tác quý sau c a Chính ph , Văn phòng B t ng h p ph n có liên quan n B trong chương trình công tác c a Chính ph , hoàn ch nh chương trình công tác quý c a B , trình B trư ng ký ban hành, g i các ơn v t ch c th c hi n. 3. Chương trình công tác tháng: a) Căn c vào ti n chuNn b các án ã ghi trong chương trình công tác quý, nh ng v n còn t n ng và phát sinh thêm, các ơn v c n i u ch nh chương trình công tác tháng sau, V Pháp ch t ng h p i u ch nh k ho ch xây d ng văn b n qui ph m pháp lu t g i ngh i u ch nh v Văn phòng B trư c ngày 15 hàng tháng. Văn phòng B t ng h p ngh i u ch nh c a các ơn v , trình Lãnh o B ký g i Văn phòng Chính ph ch m nh t vào ngày 20 hàng tháng.
 7. b) Căn c vào chương trình công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph (ph n có liên quan n B ), chương trình công tác quý, s ch o, i u hành c a B và ngh i u ch nh c a các ơn v , Văn phòng B d th o chương trình công tác tháng c a B , trình Lãnh o B ký, ban hành g i các ơn v bi t, th c hi n. 4. Chương trình công tác tu n: Văn phòng B ph i h p v i các ơn v có liên quan, xây d ng chương trình công tác tu n c a lãnh o B và ưa lên m ng ch m nh t vào chi u th sáu tu n trư c. 5. Trình t l p d ki n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 6. Vi c i u ch nh chương trình công tác ư c th c hi n trên cơ s ch o c a Lãnh o B và ngh c a các ơn v . Văn phòng B báo cáo Lãnh o B quy t nh vi c i u ch nh và thông báo k p th i cho các ơn v liên quan bi t. 7. Văn phòng B ch u trách nhi m tham mưu cho B trư ng trong vi c xây d ng, i u ch nh và t ch c th c hi n chương trình công tác (tr chương trình xây d ng văn b n qui ph m pháp lu t c a B ) b o m phù h p v i yêu c u ch o, i u hành c a B V Pháp ch ch u trách nhi m tham mưu cho B trư ng trong vi c xây d ng, i u ch nh và t ch c th c hi n chương trình xây d ng văn b n qui ph m pháp lu t c a B . nh kỳ tháng, quí, năm t ng h p k t qu và k ho ch xây d ng văn b n qui ph m pháp lu t g i Văn phòng B t ng h p ưa vào chương trình công tác chung c a B trình B trư ng theo th i h n qui nh. 8. Chương trình công tác năm, quí, tháng c a B ư c ăng toàn văn trên website www.mard.gov.vn. Các ơn v có trách nhi m theo dõi và th c hi n; Văn phòng B có trách nhi m m b o tính chính xác so v i b n g c, không phát hành b n c ng cho các ơn v . i u. 16. Chương trình công tác c a các ơn v 1. Căn c chương trình công tác c a B ; ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao, các ơn v xây d ng chương trình, k ho ch công tác c năm, t ng quý, tháng, tu n và t ch c th c hi n. 2. Th trư ng ơn v có trách nhi m theo dõi, ôn c, t o i u ki n hoàn thành chương trình, k ho ch công tác. Trư ng h p do nh ng khó khăn ch quan, khách quan không hoàn thành ư c công vi c theo ti n , k ho ch ã nh, ph i k p th i báo cáo Lãnh o B ph trách lĩnh v c và thông báo cho Văn phòng B bi t i u ch nh chương trình chung, tìm gi i pháp kh c ph c, theo quy nh t i i u 15. 3. Th trư ng ơn v có trách nhi m khai thác thông tin trên website www.mard.gov.vn k p th i n m b t tình hình ph c v công tác ch o i u hành chung; báo cáo k t qu công tác v i B theo quy nh. Chương V. TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C THƯ NG XUYÊN i u 17. Hoàn ch nh k ho ch chu n b các án 1. i v i các d th o lu t, pháp l nh, vi c l p k ho ch th c hi n theo quy nh t i Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. qui nh t i Quy t nh s 90/2007/Q -BNN ngày 09/11/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Quy ch so n th o, ban hành, ki m tra, x lý và rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t c a B 2. i v i các án trong chương trình công tác (trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , B trư ng): a) Căn c chương trình công tác năm c a B (ph n các án), Th trư ng ơn v ch trì án t ch c hoàn ch nh k ho ch chuNn b i v i t ng án, trong ó xác nh rõ ph m vi án; các công vi c c n tri n khai; cơ quan ph i h p; cơ quan thNm nh; th i h n trình án và g i k ho ch ó v Văn phòng B t ng h p g i Văn phòng Chính ph . Th i h n g i k ho ch không quá 05 ngày làm vi c i v i các án trong chương trình quý I, không quá 15 ngày i v i các án còn l i tính t khi chương trình năm ư c ban hành. 3. M i thay i k ho ch, th i h n trình các án ơn v ch trì án ph i báo cáo, ư c s ng ý c a B trư ng ho c Th trư ng ph trách lĩnh v c ó và báo cáo v Văn phòng B ho c V Pháp ch ( i v i k ho ch xây d ng văn b n qui ph m pháp lu t) theo th i h n quy nh t i i u 15. i u 18. Chu n b án 1. Căn c Chương trình công tác năm, Th trư ng ơn v ư c giao ch trì án ph i l p cương, k ho ch công tác và d trù tài chính (n u c n thi t). Khi ư c Lãnh o B phê duy t, ơn v ch trì ph i ph i h p ch t ch v i các cơ quan liên quan th c hi n úng th t c và th i gian quy nh và thông báo k ho ch n Văn phòng B theo dõi, ôn c th c hi n. i v i vi c chuNn b các d án lu t, pháp l nh, d th o văn b n quy ph m pháp lu t, ngoài vi c tuân theo các quy nh c a Quy ch này còn ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 2. N u ơn v ch trì thay i th i h n trình và n i dung c a án thì ph i báo cáo và ư c s ng ý c a B trư ng, ho c Th trư ng ph trách lĩnh v c.
 8. i u 19. Quan h ph i h p trong chu n b án 1. Th trư ng ơn v ch trì xây d ng án (sau ây g i là ch án) m i Th trư ng các ơn v liên quan n th ng nh t vi c chuNn b án ho c ngh c cán b tham gia chuNn b án. ơn v ư c m i có trách nhi m c ngư i tham gia theo ngh c a ch án. Ngư i ư c c là i di n c a ơn v tham gia chuNn b án ph i thư ng xuyên báo cáo và xin ý ki n Th trư ng ơn v trong quá trình tham gia xây d ng án. Các ho t ng ph i h p xây d ng án trên ây không thay th ư c các th t c xin ý ki n chính th c quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Sau khi án ã ư c chuNn b xong, ch án ph i l y ý ki n chính th c c a các ơn v liên quan b ng m t trong hai hình th c sau ây: a) T ch c h p: Ch án g i gi y m i và tài li u ít nh t 3 ngày làm vi c trư c khi h p. Ch án ch trì cu c h p, gi i thi u n i dung và thu th p ý ki n b sung hoàn ch nh án. Nh ng ý ki n th o lu n ph i ư c ghi vào biên b n có ch ký c a ch to cu c h p. ơn v ư c m i h p ph i c i di n có thNm quy n n h p, phát bi u ý ki n c a Th trư ng ơn v và ph i báo cáo y k t lu n cu c h p cho Th trư ng ơn v bi t. Trư ng h p i di n ơn v ư c m i v ng m t, ch án g i ph n k t lu n có liên quan cho ơn v ó. Trong vòng 5 ngày làm vi c, k t khi nh n công văn, Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n ph i tr l i b ng văn b n. N u quá th i h n trên, Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n không tr l i thì ư c hi u là ng ý v i án, và ph i ch u trách nhi m v các n i dung liên quan. b) G i công văn xin ý ki n: Ch án g i b n th o cu i cùng c a án và h sơ kèm theo n Th trư ng ơn v có liên quan l y ý ki n. Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n có trách nhi m phát bi u ý ki n chính th c c a mình b ng văn b n, g i ch án trong th i gian ch m nh t là 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ngh v i y h sơ c n thi t. Văn b n góp ý ki n ph i ghi rõ nh ng i m ng ý, không ng ý, nh ng ki n ngh v vi c s a i, b sung. N u h sơ án chưa rõ ho c do v n ph c t p c n có thêm th i gian nghiên c u, thì ơn v ư c h i ý ki n có quy n yêu c u ch án làm rõ ho c cung c p thêm các tài li u c n thi t và th a thu n th i h n tr l i, nhưng t i a không quá 10 ngày. N u quá th i h n trên, Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n không tr l i thì ư c hi u là ng ý v i án và ph i ch u trách nhi m v các n i dung có liên quan. i u 20. Theo dõi và ánh giá vi c th c hi n án 1. Hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng năm, các ơn v rà soát, ánh giá vi c th c hi n các án trong chương trình công tác, thông báo v i Văn phòng B ho c V Pháp ch ( i v i k ho ch xây d ng văn b n qui ph m pháp lu t) tình hình th c hi n các án, các vư ng m c, phát sinh, hư ng x lý ti p theo, ng th i ngh i u ch nh, b sung các án trong chương trình công tác th i gian t i theo trình t nêu t i i u 15. 2. Văn phòng B giúp B trư ng t ng h p, theo dõi, ki m tra, ôn c vi c chuNn b các án c a các ơn v ; nh kỳ báo cáo B trư ng k t qu vi c th c hi n chương trình công tác c a B . 3. V Pháp ch giúp B trư ng theo dõi, ki m tra, ôn c vi c chuNn b các văn b n qui ph m pháp lu t c a các ơn v ; nh kỳ tháng, quý, năm thông báo k t qu th c hi n chương trình xây d ng văn b n qui ph m pháp lu t, Văn phòng t ng h p báo cáo chung. 4. Th trư ng ư c phân công ph trách án ch o các ơn v tri n khai th c hi n theo k ho ch ư c duy t; báo cáo B trư ng trư c khi nghi m thu, phê duy t ho c trình c p trên. i u 21. Th t c, trình t x lý văn b n 1. Các công văn, t trình ngh gi i quy t công vi c ch g i 1 b n chính n ơn v có thNm quy n gi i quy t. N u c n g i n các ơn v có liên quan bi t ho c ph i h p thì ch ghi tên các ơn v ó ph n Nơi nh n c a văn b n. 2. i v i nh ng công vi c thu c ph m vi gi i quy t c a t p th Lãnh o B quy nh t i kho n 3 i u 4 Quy ch này, B trư ng, Th trư ng theo lĩnh v c ư c phân công, xem xét n i dung và tính ch t c a t ng án quy t nh: a) Cho phép ơn v ch trì hoàn thành th t c và ăng ký v i Văn phòng B b trí trình t p th Lãnh oB t i phiên h p g n nh t. b) Yêu c u ơn v ch trì chuNn b thêm n u xét th y n i dung chưa t yêu c u. c) Giao ơn v ch trì làm th t c l y ý ki n các ơn v liên quan theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 19 Quy ch này. 3. Căn c ý ki n ch o c a B trư ng ho c Th trư ng v n i dung án, công vi c, Văn phòng B và Th trư ng ơn v ch trì án có trách nhi m ph i h p hoàn ch nh d th o văn b n ký ban hành. i v i ý ki n ch o n i dung các án, công vi c có liên quan n ch trương, cơ ch , chính sách nh t thi t ph i th ch b ng văn b n g i cho ơn v ho c a phương. i v i các văn b n do các V tham mưu trình v công vi c chuyên môn, tuỳ t ng trư ng h p c th , không c n thi t ph i ra văn b n c a B , B trư ng ho c Th trư ng phê duy t tr c ti p vào văn b n trình và thông báo cho ơn v trình và Văn phòng B bi t. 4. H sơ, th t c x lý văn b n n và trình ký văn b n: th c hi n theo Quy ch ti p nh n, x lý và qu n lý văn b n, thông tin c a B .
 9. 5. Văn b n i n t ư c x lý theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. ơn v , cá nhân nh n ư c văn b n i n t có trách nhi m báo cáo, x lý và tr l i nơi g i theo thNm quy n. i u 22. Các công vi c thư ng xuyên khác thu c th m quy n c a Lãnh oB 1. Các công vi c ch o i u hành thư ng xuyên c a Lãnh o B th c hi n theo cách th c gi i quy t công vi c nêu i u 6 Quy ch này. 2. T ch c h p, h i ngh : a) Cu c h p c a B là cu c h p do B trư ng, Th trư ng ho c do th trư ng các ơn v ư c lãnh o B u quy n ch trì, g m: h p giao ban c a B trư ng v i các Th trư ng và th trư ng các ơn v tr c thu c; h p tham mưu; h p làm vi c; h p (h i ngh ) t p hu n, tri n khai nhi m v công tác; h p (h i ngh ) sơ k t, t ng k t chuyên ; h p (h i ngh ) sơ k t 6 tháng, t ng k t công tác năm c a cơ quan B ; h p (h i ngh ) t ng k t công tác năm c a ngành; b) Cu c h p c a ơn v là cu c h p do th trư ng ơn v ch trì, g m: h p giao ban c a th trư ng ơn v v i các c p phó và th trư ng các ơn v tr c thu c; h p tham mưu; h p làm vi c; h p chuyên môn; h p (h i ngh ) t p hu n, tri n khai nhi m v công tác; h p (h i ngh ) sơ k t, t ng k t chuyên ; h p (h i ngh ) sơ k t 6 tháng, t ng k t công tác năm c a ơn v ; h p (h i ngh ) t ng k t công tác năm c a lĩnh v c chuyên ngành thu c ch c năng qu n lý c a ơn v ; c) Vi c qu n lý ch h p, quy trình t ch c h p ph c v ho t ng qu n lý, i u hành c a B th c hi n theo Quy nh ch h pc aB . Chương VI. KI M TRA VI C TH C HI N VĂN B N C A B VÀ NHI M V Ư C GIAO i u 23. Ph m vi và i tư ng ki m tra 1. Ph m vi ki m tra: ki m tra vi c thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t v ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn; ki m tra quy trình so n th o và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B ; ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t và văn b n có ch a quy ph m pháp lu t nhưng không ư c ban hành b ng hình th c văn b n quy ph m pháp lu t, các văn b n khác do B ban hành; chương trình công tác năm, quý, tháng và nh ng công vi c do Lãnh o B giao. 2. i tư ng ki m tra: các cơ quan, ơn v thu c B . 3. Vi c ki m tra i v i các B , ngành khác, U ban nhân dân các c p v ban hành và thi hành pháp lu t, tiêu chuNn chuyên môn nghi p v , chương trình d án qu c t tài tr liên quan n nông nghi p và phát tri n nông thôn ư c ti n hành theo các quy nh c a pháp lu t, Lu t T ch c Chính ph và Ngh nh 178/2007/N -CP quy nh ch c năng, nhi m v , quy n han và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B . i u 24. Th m quy n ki m tra 1. B trư ng ki m tra m i ho t ng c a các cơ quan, t ch c, ơn v trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a B và cá nhân B trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th trư ng ki m tra v lĩnh v c chuyên môn ư c phân công ph trách và th c hi n các nhi m v ki m tra do B trư ng giao. 3. Th trư ng các ơn v có quy n ki m tra: a) Trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n quy nh. b) Vi c tri n khai th c hi n các công vi c do Lãnh o B giao ch trì. i u 25. Hình th c ki m tra 1. Th trư ng các ơn v thư ng xuyên t ki m tra vi c thi hành các văn b n và nhi m v ư c giao t i ơn v ; phát hi n các vư ng m c và xu t bi n pháp x lý k p th i. 2. Th trư ng các ơn v thu c B quy t nh vi c ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ ho c t xu t vi c thi hành các văn b n c a B và các vi c Lãnh o B giao theo thNm quy n quy nh t i kho n 3 i u 23. 3. Hình th c ti n hành ki m tra: a) Lãnh o B , lãnh o các cơ quan ch c năng thu c B và các công ch c ư c giao nhi m v ki m tra làm vi c tr c ti p t i ơn v . b) Yêu c u các ơn v báo cáo b ng văn b n tình hình tri n khai th c hi n. c) B trư ng u quy n cho m t V trư ng ho c C c trư ng ch trì vi c ki m tra ho c quy t nh thành l p các oàn ki m tra vi c thi hành các văn b n trong các lĩnh v c ho c có v n c n t p trung ch o trong t ng th i kỳ. ơn v ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng cương ki m tra, trình Lãnh o B phê duy t và tri n khai th c hi n. d) T ch c h i ngh sơ k t, t ng k t vi c tri n khai th c hi n. Hình th c này ư c áp d ng i v i nh ng chương trình, d án l n.
 10. i u 26. Báo cáo k t qu ki m tra 1. Khi k t thúc ki m tra, ngư i ch trì ki m tra ph i thông báo k t qu ki m tra v i Th trư ng ơn v ư c ki m tra và báo cáo v i Th trư ng ph trách ki m tra. Báo cáo ph i nêu rõ: n i dung, ơn v ki m tra; ánh giá nh ng m t ư c và chưa ư c; nh ng sai ph m và ki n ngh hình th c x lý (n u có). 2. Th trư ng ơn v ki m tra có văn b n báo cáo Lãnh o B k t qu ki m tra, ng th i thông báo cho ơn v ư c ki m tra và các ơn v có liên quan trong B . N u phát hi n có sai ph m thì x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh c p có thNm quy n x lý. Th trư ng ơn v ki m tra có trách nhi m theo dõi vi c x lý sau khi ki m tra; yêu c u ơn v ư c ki m tra kh c ph c nh ng sai ph m theo quy t nh c a c p có thNm quy n; báo cáo k t qu kh c ph c sau ki m tra v i Lãnh o B . 3. nh kỳ cu i tháng, quý, Th trư ng các ơn v báo cáo B tình hình ki m tra vi c thi hành các văn b n, các công vi c ư c Lãnh o B giao theo thNm quy n. 4. Văn phòng B t ng h p, báo cáo B tình hình ki m tra c a B t i giao ban hàng tu n, tháng, quí, H i ngh sơ k t 6 tháng u năm và H i ngh t ng k t hàng năm c a B và các văn b n giao vi c khác. Chương VII. T CH C TI P CÔNG DÂN i u 27. Trách nhi m c a Văn phòng B 1. B trí phòng Ti p công dân và các i u ki n, trang thi t b c n thi t ph c v công tác ti p công dân t i tr s Cơ quan B Hà N i và thành ph H Chí Minh; ch d n, ti p ón công dân theo úng quy nh. 2. Thông báo k p th i cho Thanh tra B khi có công dân n phòng Ti p dân c a B t i Hà N i và Thành ph H Chí Minh yêu c u gi i quy t khi u n i, t cáo. 3. B trí l ch Lãnh o B ti p công dân hàng tháng theo quy nh c a pháp lu t và ngh c a Chánh Thanh tra B . i u 28. Trách nhi m c a Thanh tra B 1. B trí cán b thư ng tr c ti p công dân t i phòng Ti p công dân c a B t i tr s cơ quan B Hà N i và thành ph H Chí Minh. Vi c ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và Quy ch ti p công dân c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Yêu c u Th trư ng các ơn v có liên quan c cán b có thNm quy n cùng tham gia ti p công dân t i phòng Ti p công dân khi c n thi t. 3. Hư ng d n, tr l i vi c khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân. 4. ChuNn b h sơ, tài li u cho Lãnh o B ti p công dân khi có yêu c u. 5. Th c hi n ch báo cáo v i Lãnh o B và T ng Thanh tra v công tác ti p công dân cu B . i u 29. Trách nhi m c a Th trư ng các ơn v 1. Th trư ng các ơn v liên quan có trách nhi m ph i h p v i Chánh Thanh tra B trong vi c ti p công dân gi i quy t khi u n i, t cáo có liên quan n ch c năng, nhi m v c a ơn v . 2. C cán b có năng l c chuyên môn theo úng yêu c u c a Thanh tra B cùng ph i h p ti p công dân t i phòng Ti p công dân c a B . Chương VIII. I CÔNG TÁC, TI P KHÁCH i u 30. i công tác trong nư c 1. Tham gia oàn công tác c a Lãnh o ng, Nhà nư c, Qu c h i, Chính ph và liên ngành a) Cán b , công ch c ư c c tham gia các oàn công tác c a Nhà nư c, liên ngành t i các a phương, ơn v (g i chung là cơ s ) theo úng thành ph n ư c yêu c u. Nh ng v n liên quan n Ngành ph i ư c chuNn b b ng văn b n theo yêu c u c a Trư ng oàn công tác. b) Khi k t thúc chương trình công tác, ch m nh t sau 03 ngày làm vi c, cán b tham gia oàn ph i báo cáo b ng văn b n g i Th trư ng ã c i công tác v k t qu chương trình công tác, nh ng v n có liên quan n Ngành do cơ s ngh khi làm vi c v i oàn, k t lu n c a Trư ng oàn. 2. Lãnh oB i công tác t i các a phương, các ơn v thu c Ngành a) Khi có ch trương c a Lãnh o B , ơn v ư c giao ch trì ph i h p v i Văn phòng B liên h v i cơ s th ng nh t chương trình, k ho ch làm vi c, trình trư ng oàn. b) Sau khi chương trình, k ho ch ư c duy t, Văn phòng B thông báo cho ơn v liên quan chuNn b .
 11. Th trư ng các ơn v c cán b tham gia oàn công tác theo yêu c u c a lãnh oB , ng th i m b o yêu c u quy nh t i i m a kho n 3 i u này. c) Các báo cáo và tài li u ư c chuNn b xong trư c ngày làm vi c, báo cáo lãnh o B , g i trư c cho các bên làm vi c chuNn b (n u c n). d) Trư c ngày làm vi c, ơn v ch trì ph i th ng nh t v i ơn v cơ s l n cu i v chương trình và k ho ch làm vi c, báo cáo lãnh o B . ) T ch c làm vi c: ơn v ch trì ch u trách nhi m ph i h p v i ơn v cơ s tri n khai công vi c theo chương trình, k ho ch ã th ng nh t, x lý các tình hu ng phát sinh, trình xin ý ki n Lãnh o B khi vư t quá thNm quy n. N i dung làm vi c ph i b o m yêu c u c a Lãnh o B và các quy nh v báo cáo, tài li u t i i m c kho n 2 i u này. e) Sau khi k t thúc t công tác, ơn v ch trì ph i h p v i ơn v cơ s d th o thông báo v k t qu làm vi c, ý ki n ch o c a Lãnh o B , g i Chánh Văn phòng B thNm nh, trình ký ban hành thông báo k t lu n c a Lãnh o B . Văn phòng B ch u trách nhi m ki m tra, ôn c vi c th c hi n thông báo c a B . 3. Các oàn công tác khác a) Th trư ng ơn v khi c cán b thu c thNm quy n qu n lý i công tác ph i m b o úng thành ph n liên quan n n i dung, chương trình công tác. Khi c cán b i công tác Th trư ng ơn v ph i b trí ngư i thay th gi i quy t công vi c thư ng xuyên. b) oàn ư c c i công tác t i cơ s ph i chuNn b k ho ch, chương trình, n i dung, báo cáo lãnh o ph trách và thông báo cho cơ s trư c khi n ít nh t 03 ngày làm vi c. - oàn công tác g m cán b c a hai ơn v tr lên thì ơn v ch trì ph i b trí Trư ng oàn, b trí xe i chung ti t ki m kinh phí. - Không b trí k t h p chương trình tham quan du l ch trong th i gian công tác vào các ngày làm vi c c a tu n. - oàn công tác t i cơ s ch làm vi c và gi i quy t nh ng v n úng n i dung, chương trình ã thông báo và úng thNm quy n c a oàn; ng th i ghi nh n y nh ng ki n ngh có liên quan n Ngành c a cơ s . - Trong th i h n 03 ngày làm vi c, sau khi k t thúc t công tác, Trư ng oàn ph i có báo cáo b ng văn b n v i Th trư ng ơn v ã c i công tác v k t qu , nh ng ki n ngh c a cơ s có liên quan n Ngành, xu t gi i pháp t ch c th c hi n nh ng ki n ngh ó; i v i oàn Thanh tra ki m tra, xác minh th c hi n theo qui nh c a pháp lu t v thanh tra, khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. i u 31. i công tác nư c ngoài 1. Tham gia các oàn công tác c a lãnh o ng, Nhà nư c, Qu c h i, Chính ph và liên ngành: a) Cán b , công ch c ư c c tham gia các oàn công tác ph i chuNn b b ng văn b n nh ng v n liên quan n ngành theo yêu c u c a oàn công tác và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung các văn b n ó. b) Sau khi hoàn thành chương trình công tác, trong th i h n 05 ngày làm vi c, cán b tham gia oàn ph i báo cáo Th trư ng cơ quan ã c i công tác b ng văn b n v k t qu làm vi c, ý ki n k t lu n c a Trư ng oàn. 2. Các oàn công tác do lãnh o B ch trì a) oàn do B trư ng ho c Th trư ng làm Trư ng oàn i thăm và làm vi c chính th c v i các nư c, các t ch c qu c t , d h i ngh qu c t , h i ngh U ban liên chính ph v i các nư c, V H p tác Qu c t ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan ch u trách nhi m chuNn b th t c thành l p oàn, n i dung chương trình, chuNn b báo cáo trình Trư ng oàn phê duy t, c cán b c a V tham gia oàn và ch trì t ch c th c hi n chương trình công tác; chuNn b báo cáo k t qu công tác theo quy nh. b) oàn do Lãnh o B ch trì d h i ngh , h i th o, thăm quan, kh o sát chuyên ngành, ơn v chuyên ngành ư c giao ch trì n i dung ch u trách nhi m ph i h p v i V H p tác qu c t chuNn b và t ch c th c hi n chương trình, báo cáo b ng văn b n cho Văn phòng B , V H p tác qu c t theo dõi, t ng h p. c) Các oàn công tác khác: Ch t ch c các oàn i công tác theo k ho ch ã ư c duy t trong chương trình oàn ra c a B , trong các d án, chương trình h p tác. Trư ng h p khác, ph i có văn b n báo cáo rõ m c ích, n i dung, thành ph n, th i gian, a i m, chương trình, ngu n kinh phí g i V H p tác Qu c t trình Lãnh o B duy t. Ch thông báo cho i tác nư c ngoài m i và làm các th t c khác, sau khi ư c s ng ý c a Lãnh o B . - Thành ph n oàn i m b o úng i tư ng, phù h p v i n i dung chương trình. Vi c b trí ngư i thay th gi i quy t công vi c và báo cáo B khi i công tác th c hi n theo i m a, kho n 3 i u 30 c a Quy ch này. - Th trư ng các ơn v ngoài vi c i d các h i ngh , h i th o nư c ngoài, ch ư c phép i thăm quan, kh o sát khi n i dung phù h p v i lĩnh v c chuyên môn ư c phân công ph trách, không quá 02 l n m i năm và không ư c s d ng kinh phí t ngân sách oàn ra c a B , tr khi ư c B trư ng phân công. - Th trư ng các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B i công tác nư c ngoài ph i có văn b n báo cáo B trư ng. Ch làm các th t c cho chuy n i, sau khi ư c B trư ng ng ý. 3. Trách nhi m c a V H p tác qu c t
 12. a) Gi i quy t các th t c v h chi u, visa xu t c nh và nh p c nh, hư ng d n các quy nh c a Nhà nư c, c a nư c ngoài và các v n có liên quan n chương trình công tác c a oàn. b) B trí Lãnh o V ti n, ón B trư ng, các oàn i công tác chính th c do lãnh o B làm Trư ng oàn c cán b làm th t c xu t c nh t i c a khNu Vi t Nam nơi oàn Lãnh o B xu t c nh, nh p c nh. 4. Trách nhi m c a Trư ng oàn: a) T ch c th c hi n n i dung chương trình và m i ho t ng c a oàn nư c ngoài theo úng chương trình ã báo cáo và theo các quy nh c a pháp lu t. b) Sau khi k t thúc chương trình công tác, trong th i h n 5 ngày làm vi c, ph i có báo cáo b ng văn b n v B và các ơn v có liên quan. i u 32. Ti p khách trong nư c 1. Các cu c ti p và làm vi c chính th c theo chương trình c a Lãnh oB : a) B trư ng ti p và làm vi c v i khách là Lãnh o ng và Nhà nư c, Chính ph , B trư ng các B , cơ quan ngang B , Bí thư, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ngư i ng u các t ch c chính tr - xã h i Trung ương và các ch c danh tương ương, các oàn i bi u và khách theo chương trình m i c a B trư ng. b) Th trư ng ti p khách do B trư ng u nhi m; làm vi c v i khách là Th trư ng các B , cơ quan ngang B ; Phó Bí thư t nh u , Phó Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ch c danh tương ương. c) Chánh Văn phòng B có trách nhi m b trí chương trình, chuNn b Lãnh o B ti p t i cơ quan B : - Khi có k ho ch làm vi c, Văn phòng B ch u trách nhi m th ng nh t v i các cơ quan c a khách ho c cơ quan ngh ti p (g i chung là cơ quan khách) báo cáo B xin tri n khai công tác chuNn b , có phân công c th : n i dung chương trình làm vi c; thành ph n tham d ; chuNn b các báo cáo; phương án ón ti p i bi u; b o v an ninh (n u c n); phòng làm vi c; - Sau khi k ho ch ư c phê duy t, Văn phòng B thông báo các ơn v ư c phân công chuNn b tài li u, báo cáo (các báo cáo ph i g i Văn phòng B trình Lãnh o B duy t ít nh t hai ngày, trư c khi làm viêc); m i các ơn v tham d ; ki m tra ôn c và ch u trách nhi m v công tác chuNn b . Trư ng h p t xu t do yêu c u c a cơ quan khách, các ơn v tham gia chuNn b báo cáo tóm t t, th trư ng ơn v ch u trách nhi m trư c B trư ng v n i dung báo cáo. - Văn phòng B t ch c vi c ón, ti p khách; ghi danh sách i bi u; phát tài li u, phân công ngư i báo cáo, ghi biên b n bu i làm vi c. 2. Lãnh o B làm vi c v i a phương và ơn v trong Ngành t i a phương - Trư ng h p Lãnh o B làm vi c v i Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các ơn v trong Ngành (k c các cu c h i th o), Văn phòng B và ơn v ch trì chuyên môn ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn chuNn b và t ch c th c hi n chương trình làm vi c. - Trư ng h p lãnh o B làm vi c v i Lãnh o T nh u , H i ng nhân dân, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Văn phòng B cùng ơn v ch trì chuyên môn ph i h p v i Văn phòng U ban nhân dân và S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh và thành ph tr c thu c Trung ương chuNn b và t ch c th c hi n chương trình làm vi c. 3. i v i các cu c ti p xã giao, thăm và làm vi c c a Lãnh oB : Văn phòng B có trách nhi m b trí chương trình, phòng ti p khách và công tác ph c v theo yêu c u c a Lãnh o B , nhưng không ngoài các quy nh c a pháp lu t và c a B . 4. Th trư ng các ơn v t ch c ti p và làm vi c: Th trư ng các ơn v ch u trách nhi m t ch c ti p và làm vi c v i Lãnh o S , Lãnh o các ơn v ngang c p v các n i dung thu c thNm quy n gi i quy t c a ơn v , ho c theo yêu c u c a Lãnh o B . Trong quá trình gi i quy t công vi c, n u n i dung có liên quan n ơn v khác thì có th m i d ho c tr c ti p xin ý ki n c a ơn v có liên quan; nh ng n i dung vư t quá thNm quy n gi i quy t c a ơn v , Th trư ng ơn v ph i tr c ti p báo cáo và xin ý ki n Lãnh o B . i u 33. Ti p khách nư c ngoài 1. Các cu c ón ti p và làm vi c chính th c v i các oàn khách nư c ngoài theo chương trình c a ng, Nhà nư c, Qu c h i, Chính ph ư c th c hi n theo chương trình c a cơ quan ch trì ón ti p. V H p tác qu c t có nhi m v liên h v i cơ quan ngh ti p b trí nghi th c, chương trình ti p, báo cáo Lãnh o B ư c phân công ti p khách ít nh t 1 ngày trư c khi ti p. 2. Các cu c ón, ti p và làm vi c chính th c v i các oàn khách nư c ngoài theo l i m i c a B trư ng ho c theo ngh c a khách ã ư c B trư ng ng ý, các cu c ti p xã giao, ti p cá nhân c a lãnh o b iv i khách nư c ngoài ư c th c hi n theo quy nh t i Quy ch làm vi c, ti p khách nư c ngoài c a B .
 13. 3. Th trư ng các ơn v thu c B ch ng t ch c ti p và làm vi c v i khách nư c ngoài v nh ng n i dung công vi c thu c thNm quy n gi i quy t c a ơn v . Hàng quý, các ơn v t ng h p k t qu các chương trình làm vi c v i khách nư c ngoài g i v V H p tác qu c t t ng h p báo cáo B . V H p tác qu c t có trách nhi m giúp v th t c ngo i giao và ph i h p v i ơn v x lý nh ng v n phát sinh. i u 34. Th t c tài chính i v i i công tác và ti p khách M i th t c tài chính, m c chi tiêu, trách nhi m, quan h trong c p phát và thanh toán chi phí cho i công tác, ti p khách trong nư c và nư c ngoài ư c th c hi n theo các quy nh tài chính hi n hành và Quy ch chi tiêu n ib c aB . Chương IX. CH BÁO CÁO, THÔNG TIN i u 35. Th trư ng báo cáo B trư ng 1. Th trư ng báo cáo B trư ng nh ng công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách, nh ng vi c vư t quá thNm quy n gi i quy t và nh ng vi c c n xin ý ki n B trư ng. 2. Khi Th trư ng ư c u quy n tham d ho c ch o các h i ngh ph i báo cáo B trư ng nh ng n i dung và k t qu h i ngh . 3. Báo cáo B trư ng v k t qu làm vi c và nh ng ki n ngh i v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c a các ngành và các a phương, khi ư c c tham gia các oàn công tác c a các ng chí Lãnh o ng, Nhà nư c. i u 36. Th trư ng các ơn v báo cáo Lãnh oB 1. Th trư ng các ơn v tr c thu c B ph i th c hi n y ch thông tin báo cáo Lãnh o B theo quy nh và các báo cáo chuyên , t xu t theo yêu c u c a B . Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm ph i thông qua Th trư ng ph trách lĩnh v c. a) L ch báo cáo nh kỳ c a các ơn v v B như sau: - Báo cáo tu n g i trư c 15 gi 30 ngày th sáu; - Báo cáo tháng g i trư c ngày 20 hàng tháng t ng h p báo cáo các cơ quan c p trên; - Báo cáo công tác 6 tháng u năm g i trư c ngày 10 tháng 6; - Báo cáo công tác năm g i trư c ngày 10 tháng 11. Khi có v n phát sinh vư t quá thNm quy n qu n lý c a ơn v , th trư ng ơn v ph i báo cáo Lãnh oB x lý k p th i. b) Vi c báo cáo i u ch nh chương trình công tác tháng, quý năm c a các ơn v th c hi n theo quy nh t i i u 17 c a Quy ch này. c) Các báo cáo khác (như báo cáo c i cách hành chính, th c hi n Lu t phòng ch ng tham nh ng, Lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí) ư c quy nh riêng theo yêu c u c a Chính ph và B . 2. Ngoài vi c th c hi n các quy nh t i kho n 1 i u này, Chánh Văn phòng B còn ph i th c hi n nhi m v sau ây: a) T ch c cung c p thông tin hàng ngày cho B trư ng, Th trư ng v các v n ã ư c gi i quy t: x lý văn b n n, văn b n Lãnh o B ã ký và phát hành; b) ChuNn b báo cáo giao ban Lãnh o B hàng tu n; c) T ng h p và xây d ng báo cáo công tác nh kỳ (tháng, quí, năm) c a B g i Chính ph và các cơ quan Nhà nư c c p trên; d) Hư ng d n, theo dõi, ôn c các ơn v , các cơ quan qu n lý chuyên ngành a phương th c hi n nghiêm túc ch thông tin, báo cáo và t ch c khai thác thông tin ph c v s ch o i u hành c a B trư ng; ) i m báo, theo dõi dư lu n xã h i liên quan n ngành, xu t nh ng v n c n x lý và báo cáo Lãnh o B hàng ngày. i u 37. Báo cáo giao ban B 1. Báo cáo giao ban tu n c a Lãnh oB : a) Hàng tu n Văn phòng B có trách nhi m c p nh t k p th i ý ki n k t lu n c a B trư ng t i giao ban tu n vào chương trình ph n m m giao ban B trên http://www.mard.gov.vn/giaobanbo/; theo dõi, ôn c các ơn v th c hi n và hoàn ch nh báo cáo ph c v giao ban tu n c a Lãnh o B ; b) Các ơn v :
 14. - C p nh t k t qu th c hi n vào chương trình ph n m m giao ban B trên http://www.mard.gov.vn/giaobanbo/ ch m nh t trư c 15h30 th sáu hàng tu n. - N i dung c p nh t g m: + K t qu th c hi n nhi m v B giao t i giao ban tu n c a Lãnh o B và các nhi m v khác do lãnh oB giao trong tu n; + Tình hình c bi t c n quan tâm trong vi c tri n khai nhi m v c a ơn v (sâu b nh, d ch b nh, cháy r ng, h n hán, lũ l t ... n u có); + Ki n ngh c a ơn v (n u có). 2. Báo cáo giao ban tháng c a B : a) Văn phòng B căn c s ch o i u hành c a Lãnh o B có văn b n yêu c u các ơn v báo cáo k t qu th c hi n nhi m v trong tháng; theo dõi, ôn c các ơn v th c hi n và hoàn ch nh báo cáo ph c v giao ban tháng c a B ; b) Các ơn v : - Báo cáo k t qu th c hi n nhi m v trong tháng, ch m nh t trư c ngày 28 hàng tháng ho c theo yêu c u c a B . N i dung báo cáo g m: + K t qu th c hi n nhi m v B giao t i giao ban tháng c a B ; + K t qu th c hi n chương trình xây d ng các án trình c p trên và trình B trư ng; V Pháp ch t ng h p báo cáo tình hình xây d ng văn b n qui ph m pháp lu t c a B ; + K t qu th c hi n các thông báo ý ki n k t lu n c a c p trên và c a Lãnh oB ; + K t qu th c hi n các chương trình hành ng, ngh quy t ...; + K t qu x lý văn b n vào chương trình qu n lý văn b n c a B ; + K t qu th c hi n các nhi m v khác theo yêu c u c a B t i công văn chuNn b giao ban tháng c a B ; + Ki n ngh (n u có). - ChuNn b các báo cáo chuyên theo yêu c u c a Lãnh o B (n u có). i u 38. Thông tin v ho t ng c a B 1. Các ơn v thu c B có trách nhi m thông báo cho cán b , công ch c, nhân viên nh ng thông tin sau ây: - Ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c liên quan n công vi c c a ơn v và c a ngành; - Chương trình công tác c a B , ơn v ; kinh phí ho t ng và quy t toán kinh phí hàng năm; - Tuy n d ng, i h c, khen thư ng, k lu t, nâng b c lương, nâng ng ch và b t cán b , công ch c; - Văn b n k t lu n v vi c gi i quy t khi u n i, t cáo trong n i b ơn v ; - N i quy, quy ch làm vi c c a ơn v . 2. Cung c p thông tin cho nhân dân a) Thông qua các cơ quan thông tin i chúng B duy trì m i quan h thư ng xuyên và t o i u ki n cho các cơ quan thông tin i chúng trong vi c cung c p thông tin chính xác, k p th i v các s ki n x y ra trong ngành. b) Cung c p thông tin trên m ng tin h c - Các văn b n sau ây ư c ăng trên m ng tin h c di n r ng c a B : + Văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn ã ban hành; + Các văn b n hành chính, báo cáo các lo i, bi u m u và văn b n hư ng d n có trên 30 a ch ho c s b n g i và ư c Chánh Văn phòng B ch nh; + Các văn b n c a Nhà nư c cung c p cho các cơ quan, ơn v trong B k p th i n m ư c thông tin v chính sách, pháp lu t m i, d th o các văn b n do các cơ quan trong B so n th o ho c do các cơ quan khác g i n t ch c l y ý ki n, góp ý hoàn ch nh n i dung văn b n; + Các văn b n phát hành c a B ư c qui nh t i Quy ch Ti p nh n, x lý và qu n lý văn b n, thông tin c a B ; - Văn phòng B có trách nhi m khai thác và ph bi n (in ra gi y ho c ăng l i trên m ng tin h c c a B ) nh ng thông tin trên m ng tin h c di n r ng c a Chính ph , các văn b n quy ph m pháp lu t, các báo cáo và các thông tin liên quan khác ph c v có hi u qu công tác i u hành c a Chính ph và Lãnh o B . - Trung tâm Tin h c và Th ng kê có trách nhi m cung c p thông tin ph c v công tác qu n lý Nhà nư c c a B và các t ch c, cá nhân có nhu c u.
 15. - Các ơn v trong m ng tin h c c a B ph i th c hi n ch trao i thông tin qua m ng tin h c di n r ng c a B theo quy nh. Thư ng xuyên theo dõi thông tin trên m ng tin h c k p th i l y văn b n ch o i u hành và các thông tin do B g i quán tri t và th c hi n. c) ThNm quy n, trách nhi m, hình th c, n i dung và quan h trong cung c p thông tin cho các cơ quan thông tin i chúng th c hi n theo Quy t nh 77/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí c a các B , ngành và cơ quan nhà nư c, Quy ch phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí c a B Nông nghi p và PTNT. Vi c ăng tin, qu n lý thông tin trên trang tin i n t c a B ph i ch p hành các quy nh c a pháp lu t v ăng tin trên internet và các quy nh liên quan c a B . Chương X. T CH C TH C HI N i u 39. Trách nhi m th c hi n 1. Th trư ng các ơn v thu c B có trách nhi m ph bi n và t ch c th c hi n Quy ch này. 2. Cán b , công ch c, viên ch c, công nhân viên thu c Cơ quan B , các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có quan h công tác v i B có trách nhi m th c hi n Quy ch này. 3. Th trư ng các ơn v thu c B căn c Quy ch này s a i, b sung ho c xây d ng m i Quy ch làm vi c thu c lĩnh v c ph trách cho phù h p. 4. Văn phòng B theo dõi, ôn c vi c th c hi n Quy ch làm vi c c a B và c a các ơn v . Ki m tra, sơ k t, rút kinh nghi m và k p th i s a i, b sung nh ng quy nh chưa phù h p cho hoàn ch nh Quy ch làm vi c c a B . i u 40. Khen thư ng và k lu t Vi c th c hi n Quy ch này là m t trong nh ng căn c ánh giá k t qu thi ua, khen thư ng hàng năm ho c t xu t theo quy ch khen thư ng c a B . Cá nhân, ơn v th c hi n t t s ư c khen thư ng, có vi ph m s b k lu t, x lý theo các quy nh hi n hành. i u 41. S a i, b sung Quy ch Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các ơn v k p th i phát hi n và xu t, báo cáo v i B s a i, b sung, hoàn thi n quy ch k p th i./.
Đồng bộ tài khoản