Quyết định số 398/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 398/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính- Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 398/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG TRN c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 398/Q -UBND ông Hà, ngày 28 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N BƯU CHÍNH- VI N THÔNG VÀ CÔNG NGH THÔNG TIN T NH QU NG TRN GIAI O N 2008 - 2015 VÀ NNH HƯ NG PHÁT TRI N N NĂM 2020 Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG TRN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 246/2005/Q -TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c Phê duy t chi n lư c phát tri n Công ngh thông tin và truy n thông Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; Căn c Quy t nh s 236/2005/Q -TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c Phê duy t Quy ho ch phát tri n Bưu chính Vi t Nam n năm 2010; Căn c Quy t nh s 32/2006/Q -TTg ngày 07 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c Phê duy t Quy ho ch phát tri n Vi n thông và Internet Vi t Nam n năm 2010; Xét ngh c a S Bưu chính- Vi n thông t i T trình s 253/SBCVT-CV ngày 19 tháng 12 năm 2007 và c a S K ho ch và u tư t i T trình s 193/TTr-SKH-KT ngày 31 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n Bưu chính- Vi n thông (BCVT) và Công ngh thông tin (CNTT) t nh Qu ng Tr giai o n 2008- 2015 và nh hư ng phát tri n n năm 2020 v i các n i dung như sau: I. QUY HO CH PHÁT TRI N BƯU CHÍNH VI N THÔNG VÀ CÔNG NGH THÔNG TIN N NĂM 2015 VÀ NNH HƯ NG PHÁT TRI N N NĂM 2020 A. QUY HO CH PHÁT TRI N BƯU CHÍNH
 2. 1. Quan i m phát tri n Ph c p a d ch v n các bưu c c, i lý, i m bưu i n văn hóa xã; nâng cao ch t lư ng d ch v ; k t h p các d ch v công ích v i các d ch v thương m i; ưa d ch v bưu chính n g n v i ngư i dân hơn thông qua các i m ph c v t ng. Phát huy m i ngu n l c, t o i u ki n cho t t c các thành ph n kinh t tham gia phát tri n d ch v bưu chính trong môi trư ng c nh tranh lành m nh. Phát tri n d ch v bưu chính i ôi v i vi c b o m an ninh- qu c phòng, an toàn m ng lư i thông tin và b o v quy n l i c a ngư i tiêu dùng góp ph n thúc Ny kinh t - xã h i phát tri n m t cách b n v ng. 2. M c tiêu, ch tiêu phát tri n n năm 2015 ưa i m cung c p d ch v bưu chính n t t c các thôn ho c c m thôn, các khu công nghi p, i m du l ch, khu dân cư, khu chung cư; gi m bán kính ph c v bình quân c a 01 i m cung c p d ch v dư i 2,3km/1 i m; m b o 100% s xã trong t li n có thư, báo n trong ngày. n h t năm 2015 h u h t các thôn, c m thôn có i m ph c v , cung c p các d ch v thi t y u v bưu chính vi n thông. Phát tri n các d ch v bưu chính m i như: D ch v tr lương hưu, d ch v thanh toán, d ch v nh thu, phát cho các doanh nghi p cung ng d ch v , các d ch v i lý cho vi n thông. n năm 2010 ưa d ch v ti t ki m bưu i n, chuy n phát nhanh, chuy n ti n nhanh xu ng n i m bưu i n văn hóa xã. Sau năm 2012 ti n hành ưa d n các d ch v m i có tính ng d ng tin h c cao như d ch v tr lương hưu, d ch v i lý cho vi n thông xu ng n i m bưu i n văn hóa xã và ti n t i năm 2015 i m bưu i n văn hóa xã cung c p h u h t các d ch v bưu chính mà các bưu c c cung c p. Phát tri n các d ch v bưu chính i n t (E-Post), datapost. n năm 2010 xây d ng và phát tri n k t c u h t ng bưu chính- vi n thông có công ngh hi n i ngang t m v i các t nh trong c nư c, ho t ng có hi u qu , duy trì t c tăng doanh thu hàng năm t 18-25%. Cung c p m t s d ch v bưu chính công c ng. n năm 2010 m b o cung c p 100% các d ch v bưu chính cơ b n t i huy n o C n C và n năm 2015 xây d ng m ng lư i, hành trình chuy n thư và m b o thư báo n trong ngày. 3. Quy ho ch phát tri n Bưu chính n 2015 - Quy ho ch m ng lư i i lý bưu chính n năm 2015;
 3. Tên huy n, th xã Phát tri n i lý Phư ng 1, phư ng 2, phư ng 3, phư ng 4, phư ng 5, phư ng ông Th xã ông Hà L , phư ng ông Lương, phư ng ông Giang, phư ng ông Thanh. Th xã Qu ng Tr Trên các phư ng toàn th xã Vĩnh Thái, Vĩnh Kim, Vĩnh Quang, Vĩnh Hi n, Vĩnh Hòa, Vĩnh Nam, Huy n Vĩnh Linh Vĩnh Tú, Vĩnh Long, Vĩnh Khê, H Xá, C a Tùng,... Huy n Gio Linh Gio Vi t, Th tr n Gio Linh, C a Vi t, Th tr n Cam L , Cam Hi u, Cam Th y, Cam Thanh, Cam Thành, Huy n Cam L Cam Chính, Cam Nghĩa.. Huy n Tri u Phong Th tr n Ái T , Tri u , Tri u Phư c, Tri u i, Tri u An Huy n H i Lăng H i Thư ng, H i Thi n, H i Tân, H i Phú, H i Th .. Huy n Hư ng Hóa Làng Vây Lao B o, Th tr n Khe Sanh - Th c hi n chương trình t ng hóa m ng bưu chính: Phát tri n 13 i m bưu c c t ng; 10 i m ph c v t ng: Giai o n u t thí i m t i bưu c c trung tâm th xã ông Hà, C a khNu Lao B o, m t s khách s n l n. 4. nh hư ng phát tri n Bưu chính n năm 2020 Hoàn thành vi c phát tri n m ng lư i và phát tri n r ng kh p các d ch v chuy n phát nhanh, chuy n ti n nhanh, d ch v tài chính. M r ng lĩnh v c cung c p d ch v theo hư ng cung c p ng d ng r ng rãi m i lĩnh v c và gi i trí. Ti n t i các doanh nghi p kinh doanh có lãi trong a bàn t nh. Xây d ng các i m ph c v n các i m dân cư vùng sâu, vùng xa. ng d ng công ngh hi n i tri n khai t ng hóa trong khai thác, ch p nh n và tin h c hóa các công o n bưu chính. Phát tri n kinh doanh t các d ch v m i, d ch v lai ghép, d ch v tài chính d a trên m ng Bưu chính i n t . Tăng t tr ng doanh thu t các d ch v m i. Doanh thu t các d ch v truy n th ng chi m dư i 20% t ng doanh thu bưu chính. Th trư ng chuy n phát thư hoàn toàn m c a bình ng, thư thư ng dư i 20g là d ch v dành riêng cho Bưu chính Vi t Nam và ư c h tr . B. QUY HO CH PHÁT TRI N VI N THÔNG 1. Quan i m phát tri n
 4. Phát tri n ng b v i cơ s h t ng kinh t - xã h i; là i u ki n phát tri n cho các ngành kinh t khác. Phát tri n Vi n thông và Internet trong xu th h i t v i Công ngh thông tin và truy n thông tr thành ngành kinh t mũi nh n có hi u qu kinh t - xã h i cao. Xây d ng và phát tri n cơ s h t ng vi n thông có công ngh hi n i, ph r ng kh p v i thông lư ng l n, t c và ch t lư ng cao. Phát tri n vi n thông c n chú tr ng m b o an toàn m ng lư i thông tin. Ph c p các d ch v vi n thông cơ b n và Internet, ưu tiên phát tri n nhanh các d ch v m i, d ch v giá tr gia tăng áp ng nhu c u xã h i và phát tri n kinh t . Hình thành m ng lư i thông tin có dung lư ng l n, t c cao, ng d ng các phương th c truy nh p băng r ng (Cáp quang, vô tuy n băng r ng, thông tin v tinh- VINASAT) t i t n h tiêu dùng. Phát huy m i ngu n n i l c m r ng, phát tri n h t ng m ng vi n thông. T o l p th trư ng c nh tranh, t o i u ki n cho m i thành ph n kinh t tham gia th trư ng d ch v vi n thông, internet. Khuy n khích các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t u tư, phát tri n h t ng vi n thông, ph c p d ch v , phát tri n d ch v mang tính công ích. V n c a các doanh nghi p là ngu n v n ch y u cho u tư phát tri n, s d ng hi u qu qu d ch v vi n thông công ích ph c v cho vi c ph c p d ch v vi n thông. 2. M c tiêu, ch tiêu phát tri n n năm 2015 Xây d ng cơ s h t ng bưu chính- vi n thông r ng kh p trên toàn t nh, m b o ch t lư ng, áp ng yêu c u thông tin liên l c v i dung lư ng l n, t c cao, giá r . Các trư ng h c, b nh vi n k t n i và s d ng có hi u qu d ch v internet. Các S , Ban, ngành c p t nh và các cơ quan huy n, th , xã, phư ng, th tr n ư c k t n i Internet vào m ng di n r ng c a t nh; m b o các d ch v trong môi trư ng Internet cho phép phát tri n d ch v hành chính, thương m i i n t , d ch v ngân hàng, tài chính, h i quan v.v... Quang hóa thay th d n cáp ng, ph n u giai o n 2010- 2015 toàn b 100% xã có cáp quang n trung tâm, 100% xã có nút m ng. T ng bư c ng m hóa toàn b m ng cáp th xã và khu v c trung tâm các huy n. n năm 2015 toàn b thuê bao Internet trên a bàn t nh Qu ng Tr là thuê bao băng thông r ng. n năm 2010 Qu ng Tr ph n u các ch tiêu vi n thông t m c khá c a c nư c, m t i n tho i toàn t nh ph n u m c 45 máy/100 dân trong ó m t i n tho i c nh là 18 máy/100 dân và i n tho i di ng là 27 máy/100 dân; n năm 2015 m t thuê bao toàn t nh t trên 50 máy/100 dân trong ó thuê bao c nh t 20 máy/100 dân, thuê bao di ng t trên 30 máy/100 dân. T c phát tri n thuê bao Internet n năm 2010 t 8%/năm, n năm 2015 t 26,7%/năm. Sau năm 2015 nhu c u v s d ng Internet c a ngư i dân u ư c áp ng 95%.
 5. M r ng ph c p d ch v i n tho i và internet dư i hình th c tr giá. K t năm 2008 chú tr ng ph c p d ch v truy nh p internet theo các chương trình h tr s n xu t nông lâm ngư nghi p, phát tri n kinh t - xã h i và nâng cao dân trí. 3. Quy ho ch phát tri n m ng lư i vi n thông n năm 2015 M ng chuy n m ch: Nâng c p dung lư ng các t ng ài, m b o t ng dung lư ng l p t n cu i năm 2010 là 125.000lines, hi u su t s d ng t 80%. Giai o n 2010- 2015 thay th các t ng ài cũ b ng các t ng ài m i n năm 2015 t ng dung lư ng l p t t 180.000lines, hi u su t s d ng t 80%. M ng truy n d n: Xây d ng m i các tuy n cáp quang, th c hi n cáp quang hoá toàn t nh, phát tri n cáp quang n t t c các tr m Vi n thông, tr m truy nh p; tăng dung lư ng lên 20Gb vào năm 2015 dùng cho các d ch v băng r ng. (Trong ó: Giai o n 2007- 2010: Cáp quang hóa các tuy n ư ng tr c trên toàn t nh, ng m hóa các tuy n cáp quang khu v c th xã ông Hà và th xã Qu ng Tr và các khu công nghi p, ô th m i. Giai o n 2011- 2015 cáp quang hóa n t n khu v c thuê bao). M ng di ng: n năm 2010 ph sóng toàn t nh, các huy n tri n khai các tr m BTS (Tăng thêm 180 tr m BTS), tăng ch t lư ng ph sóng t i các th xã, trung tâm huy n, các i m du l ch, khu công nghi p. Giai o n 2011- 2015 tăng thêm các tr m phát sóng, tăng thêm 210 tr m BTS và m r ng dung lư ng các tr m BTS, tăng m nh s máy thu phát t i các tr m ã l p t nâng cao ch t lư ng ph c v m ng. M ng Internet: Giai o n 2008- 2010: M r ng thêm các tr m DSLAM 64 port t i các khu v c th tr n Gio Linh, th tr n Cam L , th tr n Khe Sanh, th tr n Lao B o, th tr n H i Lăng. L p m i 6 tr m DSLAM v i t ng dung lư ng 1216 port ADSL và 352 port SHDSL t i các khu v c Gio Linh, Cam L , Khe Sanh, Lao B o, Ái T , H i Lăng. L p m i thêm các tr m DSLAM v i t ng dung lư ng 30.000 port ADSL và 6672 port SHDSL t i khu v c th xã ông Hà, ông Thanh, C n C , B c C a Vi t, Gio Sơn, Vĩnh Lâm, Rú L nh, Vĩnh Tân, Vĩnh Tú, Ch Kênh, th xã Qu ng Tr , B B n. Giai o n 2010- 2015: M r ng thêm các tr m DSLAM 164 port t i các khu v c ông Thanh, th tr n Krông Klang, Ch Do, Rào Quán, Quán Ngang, Trung Giang, Vĩnh Ch p, M á, Cam Th y v i t ng dung lư ng 40.000 port. L p m i tr m DSLAM t i o C n C , m b o n năm 2015 t t c các thuê bao internet băng h p dial-up chuy n i sang thuê bao internet băng r ng ADSL. 4. nh hư ng phát tri n Vi n thông n năm 2020 Phát tri n d ch v theo hư ng cung c p ng d ng m i lĩnh v c: Chính ph i nt , ào t o, y t , thương m i, nông nghi p… Phát tri n m ng truy nh p quang trong toàn t nh theo mô hình m ng NGN a d ch v . Khách hàng ư c cung c p d ch v băng r ng và truy nh p a giao th c. Thay th các tuy n cáp ng b ng cáp quang n t n c p xã nâng cao ch t lư ng d ch v vi n
 6. thông nông thôn, ti n t i ngang b ng ch t lư ng và a d ng d ch v như thành th . Ưu tiên xây d ng m ng truy nh p quang. Duy trì và m r ng cung c p các d ch v công ích: Thông tin c u h a, thông tin c u n n, c p c u y t , thông tin khNn c p an ninh tr t t xã h i, thông tin h tr c p c u y t t i ch , thông tin phòng ch ng thiên tai, tư v n s n xu t nông- lâm- ngư nghi p...Khuy n khích, h tr các t ch c, doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài u tư h t ng, tham gia th trư ng d ch v vi n thông. C. QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGH THÔNG TIN 1. Quan i m phát tri n CNTT là m t trong các ng l c quan tr ng nh t c a s phát tri n. ng d ng và phát tri n CNTT là nhi m v ưu tiên trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, góp ph n thúc Ny quá trình tăng trư ng kinh t , b o m qu c phòng - an ninh, nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân. ng d ng CNTT ph i g n v i quá trình i m i và bám sát các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a t nh; m b o an toàn, an ninh và b o m t thông tin, d li u. u tư phát tri n k t c u h t ng CNTT ph i i trư c m t bư c, m b o công ngh hi n i, t o cơ s cho vi c phát tri n và ng d ng CNTT trong m i lĩnh v c. ào t o và phát tri n ngu n nhân l c có ch t lư ng cao cho CNTT là y u t có ý nghĩa quy t nh trong vi c ng d ng và phát tri n CNTT, nh m t hi u qu cao trong vi c th c hi n các m c tiêu kinh t - xã h i, qu c phòng- an ninh. Các doanh nghi p s óng vai trò ch o trong phát tri n CNTT c a t nh. 2. M c tiêu, ch tiêu phát tri n T p trung phát tri n cơ s h t ng Công ngh thông tin hi n i n năm 2015 công nghi p CNTT tr thành m t ngành kinh t quan tr ng c a t nh, có t c tăng trư ng hàng năm t t 20- 25%. Xây d ng cơ s hình thành công nghi p ph n m m, t ng bư c áp ng nhu c u ph n m m trong t nh và năng l c gia công xu t khNu. ng d ng r ng rãi Công ngh thông tin trong các ngành, lĩnh v c tr ng i m phát tri n kinh t - xã h i c a t nh. Ph n u tin h c hóa các ho t ng lãnh o, qu n lý, i u hành c a h th ng chính tr t t nh n cơ s . Ph n u 90% s thuê bao internet là băng r ng, internet băng thông r ng (ADSL) t i 100% huy n và các cơ quan t c p huy n tr lên; 100% S , Ban, ngành, huy n, th xã có m ng LAN, k t n i m ng WAN và m ng Internet t c cao và có h th ng cơ s d li u qu n lý chuyên ngành; 100% các trư ng cao ng, trung h c chuyên nghi p, THPT, b nh vi n và các trư ng THCS ô th có m ng LAN và ư c k t n i internet băng r ng; 100% các trư ng THCS các xã ng b ng, 30- 35% các xã mi n núi ư c k t n i internet, các cơ s y t u có m ng LAN và ư c k t n i internet; 100% phư ng, xã, th tr n ư c k t n i m ng WAN. Xây d ng và khai thác ng d ng có hi u qu trên 18 h th ng cơ s d li u tr ng i m.
 7. 100% các ngành công nghi p ch l c c a t nh ng d ng Công ngh thông tin trong qu n lý và s n xu t; 50- 60% ơn v cơ quan nhà nư c tri n khai ng d ng ng b các ph n m m dùng chung; 25- 30% doanh nghi p ng d ng thương m i i n t trong giao d ch và n năm 2015 là trên 40%. Xây d ng t nh Qu ng Tr thành t nh i n t . C ng i n t c a t nh k t n i v i t t c các cơ quan ơn v trong t nh, m b o cung c p 20 d ch v công. 3. Quy ho ch phát tri n CNTT 3.1. Quy ho ch phát tri n h t ng k thu t CNTT, g m: Phát tri n m ng di n r ng trên a bàn t nh: - M ng LAN c a các cơ quan ng và chính quy n, oàn th t c p t nh n c p xã: Xây d ng ng b h th ng m ng LAN có t c cao 100MBps. Sau năm 2015 i m i, nâng c p h th ng m ng, s d ng m ng công ngh không dây và kh năng k t n i v i u cu i thông minh; - M ng thông tin chuyên d ng c a t nh, g m các giao d ch: G2G: Trao i thông tin gi a các cơ quan ng, nhà nư c, oàn th ; G2B: Trao i thông tin gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c v i các Doanh nghi p; G2C: Trao i thông tin gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c v i nhân dân: Xây d ng m ng cáp quang k t n i tr c ti p t t c các cơ quan c p t nh, th xã. T t c các cơ quan ơn v c p huy n, th tr n, xã, phư ng k t n i vào m ng chuyên d ng b ng các công ngh khác nhau (ISDN, xDSL, Dial-up) v i mô hình VPN (Giai o n n 2010), sau năm 2010 các ơn v c p huy n ư c k t n i tr c ti p b ng cáp quang; - Trung tâm tích h p d li u cùng h th ng CSDL: Nâng c p Trung tâm tích h p d li u c a t nh ( t t i Văn phòng UBND t nh) hi n có. n năm 2010 xây d ng và khai thác ng d ng có hi u qu 11 h th ng cơ s d li u tr ng i m (CSDL GIS cơ s ; CSDL Nông nghi p và PTNT; CSDL GIS chuyên ngành tài nguyên; CSDL GIS chuyên ngành t ai và nhà ; CSDL GIS chuyên ngành quy ho ch xây d ng; CSDL GIS chuyên ngành du l ch; CSDL v thông tin kinh t xã h i; CSDL doanh nghi p và các t ch c SXKD; CSDL h th ng ơn, thư khi u n i t cáo và gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo; CSDL dân cư; CSDL lao ng và chính sách xã h i). n năm 2015 xây d ng và khai thác ng d ng có hi u qu trên 18 h th ng CSDL tr ng i m. Xây d ng và cung c p 6 d ch v công (DV công khai sinh, khai t , qu n lý nhân khNu và ăng ký c p CMND; DV công ăng ký và c p gi y phép kinh doanh qua m ng; DV công ăng ký và c p gi y phép xây d ng qua m ng; DV công tra c u thông tin lao ng và chính sách xã h i; DV công tra c u thông tin Kinh t xã h i; DV công khai báo thu qua m ng) n năm 2010 và n năm 2015 m b o cung c p 20 d ch v công. Các d ch v công ư c tích h p trên c ng i n t . Xây d ng và phát tri n C ng i n t c a t nh: Theo công ngh Portal. Giai o n u cung c p thông tin c a chính quy n n m i ngư i dân, m i doanh nghi p; sau ó ti n n các bư c: Giao ti p và giao d ch có th t ng bư c cung c p các d ch v công. 3.2. Quy ho ch phát tri n ngu n nhân l c CNTT
 8. n năm 2010, 100% cơ quan ơn v t c p huy n, th xã tr lên có i ngũ cán b chuyên trách CNTT. Trong ó: i v i các cơ quan ơn v c p t nh c n có ít nh t 01 cao ng ho c i h c và 01- 02 trung c p ho c k thu t viên CNTT. i v i cơ quan c p huy n, th xã c n có ít nh t 02 cao ng ho c i h c và 02 trung c p ho c k thu t viên CNTT. n năm 2010: 100% cơ quan ơn v t c p t nh, huy n, th xã có cán b lãnh o CNTT (CIO), c bi t là các S , Ban, ngành. Ưu tiên công tác ào t o, nâng cao ch t lư ng ào t o v công ngh thông tin và truy n thông b c trung h c chuyên nghi p và d y ngh ; a d ng hóa các lo i hình ào t o CNTT; h tr các doanh nghi p phát tri n ngu n nhân l c. Xây d ng h th ng cơ ch , chính sách nh m khuy n khích và thu hút các t ch c, cá nhân trong t nh u tư phát tri n các cơ s ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c CNTT- TT. Tăng cư ng m r ng quan h h p tác trong nư c và qu c t v ào t o ngu n nhân l c CNTT. 3.3. Quy ho ch phát tri n công nghi p CNTT + Công nghi p ph n c ng: Thu hút vào các c m công nghi p, khu công nghi p các nhà máy ch t o, l p ráp ph n c ng i n t , CNTT. M r ng h p tác và u tư v i các công ty trong và ngoài nư c nh hình các cơ s s n xu t, trư c h t áp ng nhu c u trong nư c sau ó là cho xu t khNu; ào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao v ph n c ng hư ng t i h i nh p. + Công nghi p ph n m m: Phân hi u i h c Hu , trư ng Cao ng sư ph m và Trung tâm CNTT và Vi n thông là h t nhân phát tri n, là nơi ào t o, cung c p ngu n nhân l c ch y u cho phát tri n công nghi p CNTT. Nghiên c u th trư ng xu t khNu ph n m m ti m năng như M , Nh t, Hàn Qu c ho ch nh nh hư ng và k ho ch phát tri n gia công ph n m m. u tư phát tri n Trung tâm CNTT và Vi n thông thu c S Bưu chính- Vi n thông thành trung tâm s n xu t, gia công ph n m m c a t nh. Ph n u n năm 2015 có ư c 10- 15 doanh nghi p CNTT c a t nh năng l c cung c p các d ch v ph n m m CNTT cho các yêu c u c a t nh. + Công nghi p n i dung và d ch v :
 9. n năm 2015: Có các nhà cung c p d ch v (ISP) trên a bàn t nh (Không còn là các chi nhánh i di n c a các doanh nghi p ngo i t nh t t i Qu ng Tr ), t o i u ki n thu n l i trong vi c cung c p d ch v và kích thích công nghi p n i dung phát tri n. 3.4. Quy ho ch ng d ng CNTT + ng d ng CNTT trong các cơ quan ng và Nhà nư c: Quy ho ch ng d ng CNTT trong các cơ quan ng và Nhà nư c theo hư ng phát tri n n n hành chính i n t trong chính quy n i n t . Giai o n 2007- 2010 ưu tiên tri n khai ng d ng ng b các chương trình sau: - Chương trình qu n lý cán b , ng viên; - Chương trình qu n lý công văn và h sơ công vi c; - Chương trình qu n lý văn b n quy ph m pháp lu t; - Chương trình qu n lý công ch c; - Chương trình qu n lý viên ch c s nghi p; - H th ng thông tin h tr i u hành, tác nghi p và thư i n t ; - H th ng thông tin kinh t - xã h i; - Các h th ng cơ s d li u tr ng i m. Giai o n sau năm 2011 n 2015: Xây d ng thành công cơ quan ơn v i n t và cơ b n hình thành chính quy n i n t ; t p trung xây d ng ng b h th ng CSDL c a t t c các cơ quan ng và qu n lý nhà nư c, m b o th c hi n ư c 20 d ch v công qua m ng. + ng d ng CNTT trong các S , Ban, ngành: Xây d ng h th ng các CSDL c a các S , Ban, ngành chuNn b cho n n hành chính i n t . Xây d ng và cung c p h th ng d ch v công áp ng nhu c u trao i, giao ti p, khai thác thông tin c a ngư i dân và doanh nghi p. T ng bư c tin h c hóa các quy trình, nghi p v hành chính. + ng d ng CNTT ph c v s n xu t, kinh doanh và d ch v : Ny m nh ng d ng và khai thác CNTT trong h th ng các doanh nghi p. n năm 2015 chú tr ng 5 nhóm n i dung ng d ng sau: - Nâng cao k năng ng d ng khai thác CNTT trong kh i doanh nghi p; - u tư cơ s v t ch t cho ng d ng CNTT;
 10. - ng d ng trong qu n lý và tác nghi p; - ng d ng trong qu ng bá thương hi u, s n phNm và xúc ti n thương m i; - ng d ng trong i u khi n, o lư ng, qu n lý ch t lư ng. + ng d ng CNTT trong phát tri n c ng ng: Ny m nh ng d ng và khai thác CNTT trong m i lĩnh v c c a i s ng kinh t - xã h i, chú tr ng 3 nhóm n i dung sau: - ng d ng và khai thác CNTT ph c v công tác truy n thông, thông tin tuyên truy n, phát tri n văn hóa, xã h i; - ng d ng CNTT trong giáo d c (Trong qu n lý giáo d c, h tr công tác gi ng d y, phát tri n m ng thông tin giáo d c, phát tri n ào t o t xã,...). n năm 2015 hoàn thi n chương trình gi ng d y tin h c cho các trư ng ph thông và các trung tâm giáo d c thư ng xuyên, d y ngh ; xây d ng h th ng CSDL, các ph n m m h tr cho vi c gi ng d y, h c t p; - ng d ng CNTT trong y t : T p trung vào các n i dung: Qu n lý, nghi p v chuyên khoa, phát tri n h th ng thông tin y t tr c tuy n. 4. nh hư ng phát tri n CNTT t nh Qu ng Tr n năm 2020 4.1. Th c hi n Chính quy n i n t Hoàn thành vi c xây d ng và tri n khai th c hi n di n r ng h th ng chính quy n i nt c p t nh, huy n, thành ph , xã, phư ng, th tr n theo mô hình Gartner: Thông tin, giao ti p, tương tác, giao d ch và bi n i. 4.2. Th c hi n công dân i n t Ph n u 100% các xã phư ng có i m truy c p internet băng thông r ng, 45% h có k t n i internet t i nhà, trên 80% thanh niên toàn t nh s d ng máy tính và các ti n ích c a internet; ngư i dân có th th c hi n các d ch v công i n t như ăng ký kinh doanh, khai thu , n p h sơ nhà t, ăng ký các phương ti n như ô tô, tàu thuy n...qua vi c truy c p trang thông tin c a các cơ quan qu n lý. 4.3. Th c hi n doanh nghi p i n t Ph n u 100% các doanh nghi p l n ng d ng các ph n m m qu n lý t ng th ngu n l c doanh nghi p (ERP) v i y các ch c năng: Qu n lý tài chính, qu n lý nhân s , qu n lý hàng hóa và bán hàng, qu n lý và chăm sóc khách hàng, qu n lý dây chuy n cung c p nguyên li u và ng d ng các ph n m m t ng hóa dây chuy n s n xu t và ph n m m nhúng nâng cao ch t lư ng s n phNm. Trên 80% các doanh nghi p v a và nh có k t n i internet, thư i n t và kho ng 70% các doanh nghi p s d ng các ph n m m qu n lý ho t ng c a doanh nghi p. 4.4. Phát tri n thương m i i n t
 11. C ng thương m i i n t c a t nh thu hút 70% các doanh nghi p tham gia; Ti n hành thư ng xuyên các giao d ch thương m i i n t gi a các doanh nghi p v i doanh nghi p (B2B); gi a các doanh nghi p v i khách hàng (B2C) và gi a các doanh nghi p v i nhà nư c. 4.5. Th c hi n trư ng h c i n t Ph n u môn Tin h c s d n tr thành môn h c chính khóa t c p trung h c cơ s ; công vi c gi ng d y có tr giúp c a CNTT chi m 50% các ti t h c. Các trư ng h c xây d ng các h th ng thông tin qu n lý h c sinh, h th ng m ng giáo d c giúp h c sinh h c t p, ôn t p. H th ng ào t o t xa qua m ng ư c tri n khai r ng rãi trên a bàn toàn t nh. 4.6. Th c hi n b nh vi n i n t Ph n u 100% các b nh vi n c p t nh, tuy n huy n và các Trung tâm Y t xây d ng ư c k t n i internet. Xây d ng và tri n khai h th ng thông tin qu n lý b nh vi n th ng nh t trên a bàn t nh, qu n lý b nh nhân, h sơ b nh án i n t ư c th c hi n. M ng y t ư c tri n khai v i nh ng công ngh m i có th h i chNn và khám ch a b nh t xa. 4.7. Các d ch v CNTT khác T năm 2020 s hình thành thêm m t s sàn giao d ch cho m t s các lĩnh v c: Th trư ng lao ng, th trư ng thi t b và d ch v khoa h c k thu t. 4.8. nh hư ng phát tri n cơ s h t ng CNTT M r ng tuy n cáp quang k t n i t i phư ng, xã, th tr n. 100% xã, phư ng, th tr n có m ng LAN. Trung tâm giao d ch CNTT- TT tr thành m t trung tâm m nh, s c ph c v các nhu c u cung c p các d ch v internet, phát tri n các ng d ng, qu n tr các h th ng VPN. Tri n khai thành công các d ch v cơ b n c a Chính ph i n t t i t nh; các d ch v i n t G2B, G2C, G2G, B2B, B2C. M ng không dây phát tri n m nh (Nh t là nh ng nơi a hình ph c t p) ưa các ng d ng Chính ph i n t và thương m i i n t vào cu c s ng. 4.9. nh hư ng phát tri n ngu n nhân l c CNTT: Theo hư ng h i nh p và t trình qu c t . 4.10. nh hư ng phát tri n công nghi p CNTT Công nghi p CNTT- TT tr thành công nghi p quan tr ng; phát tri n công nghi p ph n m m, chú tr ng công nghi p n i dung ph c v cho t t c các lĩnh v c kinh t xã h i trong nư c và xu t khNu; Ny m nh phát tri n ph n m m ng d ng trong các cơ s s n xu t kinh doanh trên a bàn và trong các ho t ng kinh t xã h i c a t nh.
 12. Hoàn thi n các chính sách thu hút và ãi ng úng m c i v i cán b khoa h c k thu t, c bi t là cán b v CNTT nh m thu hút các nhà khoa h c u ngành v CNTT v t nh làm vi c và c ng tác. II. DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ƯU TIÊN U TƯ Th i gian TT Tên chương trình, d án a i m th c hi n A. D ÁN PHÁT TRI N BƯU CHÍNH 139 xã trong 1 D án phát tri n m ng lư i i m Bưu i n văn hóa xã 2007-2010 toàn t nh D án phát tri n h th ng thư vi n t i các i m Bưu 112 xã trong 2 2007-2010 i n văn hóa xã toàn t nh 3 D án u tư phương ti n v n chuy n 2007-2008 B. D ÁN PHÁT TRI N VI N THÔNG I PH C P VÙNG VI N THÔNG CÔNG ÍCH T i các huy n 1 D án ph c p d ch v i n tho i 2007-2010 mi n núi 2 D án ph c p d ch v internet Toàn t nh 2007-2010 II D ÁN PHÁT TRI N M NG TRUY N D N 1 Xây d ng các tuy n cáp quang Toàn t nh 2007-2010 Tuy n cáp quang n i các S , Ban, ngành c p t nh v i 2 T nh y, UBND t nh và thuê ư ng truy n xu ng Toàn t nh 2007-2015 UBND huy n, Huy n y III PHÁT TRI N VÀ NG M HÓA M NG NGO I VI Trung tâm huy n, th xã, 1 Xây d ng m i và ng m hóa m ng ngo i vi 2007-2015 th tr n, KCN, Khu ô th m i 2 Phát tri n m ng ngo i vi và ng m hóa t i các huy n Toàn t nh 2011-2020 IV PHÁT TRI N M NG NGN Toàn t nh 2007-2020 V D ÁN PHÁT TRI N M NG DI NG Toàn t nh 2007-2020 C. D ÁN PHÁT TRI N CÔNG NGH THÔNG TIN 2007- 2015 1 Phát tri n cơ s h t ng k thu t CNTT - Nâng c p và xây d ng h th ng m ng LAN, k t n i internet cho các cơ quan ơn v ; - Xây d ng m ng chuyên d ng c a t nh k t n i các cơ quan ng, Nhà nư c các c p, các S , Ban, ngành, các khu kinh t c a t nh; - Nâng c p Trung tâm tích h p d li u; - u tư xây d ng Trung tâm CNTT- VT thu c S Bưu chính- Vi n thông;
 13. Th i gian TT Tên chương trình, d án a i m th c hi n - Xây d ng và phát tri n C ng i n t c a t nh theo Công ngh Portal (QuangTriPortal), xây d ng sàn giao d ch TM T. 2 ng d ng CNTT trong các cơ quan ng và chính quy n - D án tin h c hoá cơ quan ng (Ti p t c); - Tuyên truy n nâng cao nh n th c và ào t o nâng cao k năng cơ b n ng d ng CNTT và khai thác m ng internet cho cán b , viên ch c; - ChuNn hóa các h th ng form m u, nh d ng thông tin, các CSDL, các quy trình nghi p v ; - Tri n khai ng d ng ng b h th ng các chương trình qu n lý n i b và chương trình h tr i u hành tác nghi p trong các cơ quan ng và chính quy n. 3 ng d ng CNTT trong các S , Ban, ngành, xây d ng CSDL và d ch v công - ào t o ph c p, nâng cao nh n th c, k năng khai thác, ng d ng CNTT trong các S , Ban, ngành; - ChuNn hóa và tin h c hóa các quy trình nghi p v ; - Xây d ng 26 CSDL tr ng i m; - Xây d ng 13 d ch v công tr ng i m. 4 ng d ng CNTT trong các doanh nghi p và cơ s s n xu t kinh doanh - u tư, nâng c p h th ng máy tính, m ng LAN và k t n i internet trong doanh nghi p; - Xây d ng và nâng c p h th ng Website và phát tri n TM T; - Nghiên c u và tri n khai ng d ng gi i pháp qu n lý t ng th ngu n nhân l c doanh nghi p (ERP). 5 ng d ng CNTT trong phát tri n c ng ng - u tư trang b máy tính, k t n i LAN, WAN và các trang thi t b tin h c h tr d y và h c trong h th ng giáo d c; - Tri n khai ng d ng các chương trình qu n lý giáo d c; - B i dư ng nâng cao trình , k năng khai thác CNTT cho giáo viên ph thông; - Xây d ng và phát tri n h th ng giáo trình i n t và ào t o t xa; - u tư trang thi t b tin h c, k t n i m ng LAN, WAN ph c v y t ; - Tri n khai ng d ng các chương trình qu n lý y t ; - Xây d ng m ng thông tin y t v i trang tin i n t y t chăm sóc s c kh e c ng ng; - D án internet nông thôn, ph c p d ch v internet cho c ng ng, phát tri n các i m văn hóa xã. 6 Nghiên c u, xây d ng, hoàn thi n chính sách CNTT
 14. Th i gian TT Tên chương trình, d án a i m th c hi n - Nghiên c u xây d ng, c th hóa h th ng cơ ch , chính sách, h th ng các văn b n quy ph m pháp quy v BCVT và CNTT. 7 Phát tri n ngu n nhân l c CNTT - u tư phát tri n Khoa CNTT c a các trư ng i h c, Cao ng và Trung h c chuyên nghi p; - ào t o ph c p CNTT cho cán b các c p xã, phư ng; - ào t o CIO các c p; - ào t o các chuyên viên k thu t m ng cho các S , Ban, ngành; - ào t o l p trình viên các cơ quan nhà nư c, các doanh nghi p CNTT; - ào t o ph c p CNTT cho ngư i dân s d ng máy tính và internet. III. M T S GI I PHÁP TH C HI N QUY HO CH + V t o l p và huy ng v n u tư: Nhu c u v n u tư phát tri n BCVT và CNTT n năm 2015 là 1.300 t ng, trong ó cho BCVT: 924,68 t ng (V n ngân sách nhà nư c: 5,56 t ng, v n các doanh nghi p: 919,12 t ng); cho CNTT là 375,32 t ng (V n ngân sách trung ương 126,87 t ng, ngân sách a phương 79,88 t ng, còn l i là v n h p tác liên danh, v n c a các thành ph n kinh t khác). V n t ngân sách Trung ương và ngân sách a phương ch y u u tư cho phát tri n h t ng CNTT, ng d ng CNTT và ào t o ngu n nhân l c CNTT t i các cơ quan ng, các cơ quan qu n lý nhà nư c, các t ch c chính tr xã h i trên a bàn t nh. Khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n h t ng Bưu chính và CNTT; khuy n khích và t o i u ki n cho các doanh nghi p xây d ng cơ s h t ng BCVT n các xã, c bi t cung c p các d ch v i n tho i di ng và c nh, u tư m nh m cho ng d ng CNTT phát tri n s n xu t, nâng cao ch t lư ng s n phNm, nâng cao năng l c qu n lý và kh năng c nh tranh trên th trư ng. Ưu tiên cho các doanh nghi p CNTT trên a bàn t nh tham gia các d án CNTT c a T nh, t o i u ki n cho các doanh nghi p m nh d n u tư, nâng cao trình , m r ng quy mô và i t t ón u công ngh . Khuy n khích tư nhân trong và ngoài t nh, vi t ki u nư c ngoài u tư dư i hình th c liên doanh, góp c ph n ho c u tư tr c ti p phát tri n CNTT trên a bàn t nh. Ngoài ra có th phát hành trái phi u trung và dài h n v i lãi su t h p d n thu hút v n trong dân. Xây d ng cơ ch thông thoáng, m t c a, gi i quy t th t c nhanh, g n nhi t tình v i các nhà u tư thu hút các d án u tư t nư c ngoài. S d ng có hi u qu ngu n v n ODA và các ngu n v n c a các t ch c phi Chính ph khác. + ào t o và phát tri n ngu n nhân l c:
 15. a d ng hóa các lo i hình ào t o như: ào t o dài h n, ào t o ng n h n kèm c p t i ch và t ch c các khoá h c b i dư ng theo chuyên . Vi c ào t o và nâng cao trình c n ư c th c hi n i v i m i i tư ng và n i dung phù h p v i m i lo i hình lao ng có ch c năng khác nhau. i v i Bưu chính- Vi n thông t p trung ào t o i ngũ cán b , công nhân có kh năng khai thác và qu n lý thi t b hi n i. i v i CNTT chú tr ng ào t o cán b lãnh o thông tin (CIO- Chief Information Officer); ào t o ph c p CNTT trong các c p ph thông, ào t o chuyên sâu chuyên nghi p trong các b c trung h c, cao ng, i h c và ào t o ngh v i trình qu c t . Quy ho ch nâng c p các trư ng d y ngh , trung tâm ào t o v a ph c p v a ti n hành ào t o chuyên sâu.Tăng cư ng h p tác, liên k t ào t o v i các trư ng công ngh cao, các vi n nghiên c u, các công ty phát tri n CNTT có thương hi u trong nư c và qu c t . + Gi i pháp v u tư phát tri n: Theo hư ng hi n i hóa công ngh , u tư m t l n ng b v i xây d ng cơ s h t ng giao thông ô th ... Tăng cư ng s d ng chung cơ s h t ng vi n thông, i n l c, truy n hình, giao thông v n t i và các ngành h t ng cơ s khác. + V th trư ng: Khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia th trư ng chuy n phát, phát hành báo chí, m r ng m ng lư i ph c v bưu chính thông qua hình th c i lý bưu i n; tri n khai các d ch v gi i trí thông qua Intrrnet như g i thi p, t ng quà, t ng hoa...; tăng cư ng thúc Ny các hình th c bán l i d ch v vi n thông và internet; th c hi n cơ ch gi m cư c hòa m ng và cư c thuê bao cho khu v c nông thôn và nh ng nơi có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn thúc Ny phát tri n thuê bao; H tr thành l p h i các doanh nghi p cung c p d ch v vi n thông trên i bàn t nh t o di n àn thông tin, tư v n và b o v l i ích chung c a các doanh nghi p. Tr giúp doanh nghi p thông qua vi c cung c p thông tin, xúc ti n u tư, t ch c g p m t, h i ch , tri n lãm gi i thi u s n phNm... + Hoàn thi n b máy, tăng cư ng năng l c, hi u qu qu n lý nhà nư c: T p trung xây d ng, hoàn thi n và nâng cao năng l c c a cán b qu n lý v bưu chính, vi n thông, CNTT, internet, t n s vô tuy n i n và an toàn an ninh thông tin; th c hi n qu n lý theo pháp lu t, không can thi p sâu vào các ho t ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p. Chú tr ng xây d ng k ho ch c th tri n khai th c hi n phát tri n BCVT và CNTT trên cơ s quy ho ch ã ư c phê duy t. Xây d ng và tri n khai vi c ào t o ng n h n nh m nâng cao nh n th c v CNTT, Chính ph i n t cho lãnh o các c p chính quy n c a t nh. B o m s ph i h p nh p nhàng và ng b gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c trên a bàn. Tăng cư ng thanh tra, ki m tra các ho t ng trong lĩnh v c Bưu chính- Vi n thông, n i dung thông tin theo quy nh c a pháp lu t. IV. T CH C TH C HI N QUY HO CH + S Bưu chính- Vi n thông:
 16. - Ch u trách nhi m t ch c tri n khai và theo dõi th c hi n quy ho ch, căn c vào tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, trình UBND t nh nh ng n i dung c p nh t, i u ch nh quy ho ch cho phù h p; công b quy ho ch n t n các huy n và th xã; - Ch trì ph i h p v i các S , Ban, ngành các cơ quan và UBND các huy n, th xã xây d ng k ho ch c th v phát tri n BCVT và CNTT trên a bàn t nh phù h p v i quy ho ch; ph i h p v i S Giáo d c và ào t o tri n khai các nhi m v trong chương trình qu c gia phát tri n ngu n nhân l c CNTT; - xu t và ph i h p v i B Bưu chính- Vi n thông xây d ng tiêu chí xác nh d ch v vi n thông công ích trên a bàn t nh. Xây d ng k ho ch s d ng Qu d ch v vi n thông công ích phát tri n và ph c p d ch v vi n thông công ích; - Xây d ng và xu t v i UBND t nh cơ ch , chính sách nh m phát tri n BCVT và CNTT, nh t là cơ ch ưu ãi các doanh nghi p xây d ng cơ s h t ng vi n thông i trư c ón u góp ph n phát tri n kinh t - xã h i t nh; - Ch trì, ph i h p v i các S , Ban, ngành, UBND huy n, th xã, doanh nghi p và các cơ quan trong t nh có liên quan th c hi n các d án phát tri n BCVT trong t nh. Ch trì tham mưu phân b d toán kinh phí th c hi n các chương trình, d án CNTT trình UBND t nh phê duy t; - Ph i h p v i các t ch c oàn th tham gia ph c p d ch v và th c hi n các d án ào t o ngư i dân s d ng d ch v ; ph i h p v i Công an t nh m b o an ninh trong s d ng d ch v . + S Khoa h c và Công ngh : Ch trì ph i h p v i S Bưu chính- Vi n thông và các S , Ban, ngành liên quan xây d ng k ho ch phát tri n khoa h c và công ngh trên a bàn t nh. Ti p t c phát huy vai trò là cơ quan nòng c t trong ng d ng và phát tri n CNTT c a t nh, xây d ng các ph n m m có giá tr , góp ph n ào t o nhân l c CNTT cho t nh. Ph i h p v i S Bưu chính- Vi n thông tham gia th c hi n các d án CNTT liên quan n khoa h c và công ngh . + S K ho ch và u tư: Ch trì, ph i h p v i S Tài chính, S Bưu chính- Vi n thông cân i, t ng h p, l ng ghép các ngu n l c trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và hàng năm c a t nh cho các d án phát tri n BCVT s d ng ngu n v n ngân sách trên a bàn t nh. Ph i h p v i S Bưu chính- Vi n thông xây d ng các gi i pháp tri n khai chính sách huy ng ngu n v n trong nư c và nư c ngoài cho ng d ng và phát tri n CNTT. + S Tài chính:
 17. Ph i h p v i S Bưu chính- Vi n thông xây d ng cơ ch t o i u ki n m b o ưu tiên b trí kinh phí và c p kinh phí cho các d án phát tri n bưu chính, vi n thông và CNTT s d ng ngu n v n ngân sách trên a bàn t nh. Ph i h p v i S Bưu chính- Vi n thông xu t cơ ch , chính sách huy ng các ngu n v n cho ng d ng và phát tri n CNTT trên a bàn t nh. + S Giao thông- V n t i: Ph i h p v i S Bưu chính- Vi n thông và các S , Ban, ngành, các doanh nghi p Bưu chính- Vi n thông lên k ho ch, tri n khai nâng c p các tuy n ư ng giao thông th c hi n ng m hóa m ng cáp n i h t phù h p v i quy ho ch c a t ng th i kỳ. + S Thương m i: Ch trì ph i h p v i S Bưu chính- Vi n thông và các S , Ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND t nh xây d ng và ch o tri n khai công tác xúc ti n thương m i i v i các s n phNm CNTT c a t nh, h tr các doanh nghi p CNTT tham gia th trư ng trong nư c và qu c t ; kh o sát, i u tra, ánh giá nhu c u và hi n tr ng s d ng internet c a các doanh nghi p trên i bàn t nh; xu t phương hư ng gi i quy t, hư ng d n t o i u ki n cho các doanh nghi p khai thác t i a th m nh c a thương m i i n t trong kinh doanh. Nghiên c u, xu t và tri n khai sàn giao d ch TM T c a Qu ng Tr . Xây d ng và tri n khai chương trình t o th trư ng và thương hi u cho s n phNm CNTT c a t nh Qu ng Tr . +S N iv : Ch trì, ph i h p v i S Bưu chính- Vi n thông và các S , Ban, ngành liên quan xây d ng các quy nh v tiêu chuNn trình , k năng s d ng phương ti n và ng d ng CNTT ph c v công tác chuyên môn, nghi p v c a cán b , công ch c, viên ch c trong h th ng chính tr c a t nh; ch ãi ng i v i i ngũ cán b làm công tác CNTT; tăng cư ng ng d ng CNTT th c hi n chương trình c i cách hành chính, t ng bư c xây d ng chính quy n i n t . Ch trì, ph i h p v i S Bưu chính- Vi n thông xây d ng quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng i ngũ cán b lãnh o thông tin (CIO) các c p trong t nh. Ph i h p v i S Bưu chính- Vi n thông th c hi n các chương trình nâng cao nh n th c, ph c p CNTT và Internet cho cán b viên ch c các ngành các c p trong toàn t nh. + S Giáo d c- ào t o: T ch c ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n các nhi m v trong Chương trình qu c gia phát tri n ngu n nhân l c CNTT do B Giáo d c và ào t o ch trì. Ph i h p v i S Bưu chính- Vi n thông xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n công tác ào t o ngu n nhân l c CNTT c a t nh.
 18. + Các S , Ban, ngành khác: Tùy theo ch c năng nhi m v c a t ng S , có trách nhi m ch trì ho c ph i h p v i S Bưu chính- Vi n thông t ch c tri n khai th c hi n Quy ho ch; xây d ng k ho ch t ng th phát tri n và ng d ng CNTT giai o n 2007- 2015 và k ho ch u tư, k ho ch th c hi n hàng năm v ng d ng và phát tri n CNTT cho ơn v mình. Ch trì ho c ph i h p v i các ơn v khác th c hi n các d án ng d ng và phát tri n CNTT theo s ư c phân công c a UBND t nh. + UBND các huy n, th xã: Có trách nhi m ph i h p ch t ch v i S Bưu chính- Vi n thông và các S , Ban, ngành liên quan trong quá trình t ch c th c hi n các chương trình, d án trên a bàn, m b o tính th ng nh t gi a ngành v i a phương và c a t nh. Ch trì ho c ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng, th c hi n các d án ng d ng và phát tri n CNTT trên a bàn theo s ch o, hư ng d n c a t nh. Ch o các xã, phư ng, th tr n xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n các d án ng d ng và phát tri n CNTT cơ s m b o tính ng b , th ng nh t và t hi u qu cao. + Các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c CNTT: Xây d ng chi n lư c kinh doanh phù h p v i quy ho ch, nh hư ng phát tri n c a ngành và chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, v a b o m m c tiêu kinh doanh c a ơn v , v a góp ph n thi t th c thúc Ny s nghi p phát tri n kinh t - xã h i c a t nh nói chung và phát tri n BCVT và CNTT nói riêng. Trong quá trình th c hi n, quy ho ch này s ư c i u ch nh, b sung cho phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nh và ngành BCVT trong t ng th i kỳ. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S : Bưu chính- Vi n thông, K ho ch và u tư, Tài chính; Giám c Kho b c nhà nư c t nh; Th trư ng các ngành liên quan; Ch t ch UBND các huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Lê H u Phúc
Đồng bộ tài khoản