Quyết định số 43/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
89
lượt xem
25
download

Quyết định số 43/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 358 : 2005 " Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2005/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/2005/QĐ-BXD Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TCXDVN 358 : 2005 "C C KHOAN NH I - PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM XÁC Đ NH TÍNH Đ NG NH T C A BÊ TÔNG" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này 01 Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam : TCXDVN 358 : 2005 " C c khoan nh i - Phương pháp xung siêu âm xác đ nh tính đ ng nh t c a bê tông" Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo Đi u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. K/T B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 3 đã ký - VP Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch - Lưu VP&V KHCN Nguy n Văn Liên TCXDVN TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN 358 : 2005 Xu t b n l n 1
 2. C C KHOAN NH I – PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM XÁC Đ NH TÍNH Đ NG NH T C A BÊ TÔNG Bored Pile - Sonic pulse method for determination of homogeneity of concrete HÀ N I - 2005 2
 3. L i nói đ u TCXDVN 358 : 2005 "C c khoan nh i - Phương pháp xung siêu âm xác đ nh tính đ ng nh t c a bê tông" đư c B Xây d ng ban hành theo Quy t đ nh s : 43/2005 ngày30 tháng11năm 2005 3
 4. 3 4
 5. TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN 358:2005 Xu t b n l n 1 C C KHOAN NH I - PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM XÁC Đ NH TÍNH Đ NG NH T C A BÊ TÔNG Bored Pile - Sonic pulse method for determination of homogeneity of concrete 1. Ph m vi áp d ng 1.1 Tiêu chu n này áp d ng cho vi c ki m tra ch t lư ng c c khoan nh i b ng phương pháp xung siêu âm. Ngoài ra tiêu chu n còn đư c áp d ng cho các c u ki n móng bê tông khác có đ t s n các ng đo siêu âm như: gi ng chìm, tư ng trong đ t, c c ba - ret và các móng kh i bê tông chôn trong đ t. 1.2 Ki m tra ch t lư ng c c khoan nh i b ng phương pháp xung siêu âm là th c hi n phương pháp ki m tra không phá hu cho phép xác đ nh tính đ ng nh t và khuy t t t c a bê tông trong ph m vi t đi m phát đ n đi m thu. 1.3 Trong m i trư ng h p khuy t t t c a bê tông c c khoan nh i ho c c u ki n móng đư c phát hi n b ng phương pháp xung siêu âm c n đư c hi u đây là s c nh báo ho c s xác đ nh gián ti p v t n t i khuy t t t trong bê tông. Đ kh ng đ nh và đánh giá đ c đi m khuy t t t c n k t h p th c hi n thêm các phương pháp khác như: khoan l y m u lõi bê tông, thí nghi m nén m u bê tông vv.. 2. Quy đ nh chung 2.1 Thí nghi m ki m tra ch t lư ng c c khoan nh i b ng phương pháp xung siêu âm có th đư c th c hi n hai giai đo n: thi công c c th , thi công c c đ i trà. 2.1.1 Thí nghi m ki m tra b ng phương pháp xung siêu âm giai đo n thi công c c th đư c ti n hành trư c khi thi công c c đ i trà. K t qu thí nghi m là m t trong nh ng cơ s đ l a ch n thi t b và công ngh thi công c c. 2.1.2 Thí nghi m ki m tra b ng phương pháp xung siêu âm giai đo n thi công c c đ i trà đư c ti n hành trong th i gian thi công công trình ho c sau khi thi công xong c c. K t qu thí nghi m là m t trong nh ng cơ s c n thi t đ đánh giá t ng th v ch t lư ng thi công c c. 2.1.3 S lư ng c c c n ti n hành ki m tra b ng phương pháp xung siêu âm đư c l a ch n tuỳ theo t ng giai đo n. Trong giai đo n thi công c c th s lư ng c c đư c ki m tra là t t c các c c có th c hi n các phương pháp ki m tra s c ch u t i c a c c b ng t i tr ng tĩnh ho c t i tr ng đ ng. Trong giai đo n thi công c c đ i trà s lư ng c c có đ t ng siêu âm đư c qui đ nh t i thi u b ng 50% t ng s lư ng c c có trong công trình, trong đó s lư ng c c c n ti n hành ki m tra đư c xác đ nh m t cách ng u nhiên và l y ít nh t b ng 25% t ng s lư ng c c có trong công trình. 2.2 Th i gian b t đ u ti n hành thí nghi m phương pháp xung siêu âm trên m t c c khoan nh i ho c m t c u ki n móng ch có th th c hi n đư c t i thi u sau 7 ngày tính t khi k t thúc đ bê tông c c ho c c u ki n móng đó. 2.3 Thi t b thí nghi m ph i đư c ki m tra và hi u chu n đ nh kỳ theo qui đ nh c a cơ quan có th m quy n c p phép. 2.4 Ngư i th c hi n thí nghi m ph i đư c đào t o v phương pháp thí nghi m và đư c cơ quan có th m quy n c p ch ng ch xác nh n. 3. Thu t ng 3.1 Tính đ ng nh t c a bê tông: Là đ c tính c a vùng bê tông đ c ch c có ch t lư ng đ ng đ u. Trong phương pháp xung siêu âm tính đ ng nh t c a bê tông th hi n s n đ nh và đ ng đ u c a v n t c truy n xung qua bê tông đư c ki m tra theo phương d c tr c và phương ngang tr c. 3.2 Khuy t t t c a bê tông: Là vùng bê tông không đ c ch c ho c có ch t lư ng thay đ i l n theo chi u gi m.Trong phương pháp xung siêu âm khuy t t t c a bê tông th hi n vùng v n t c truy n xung qua bê tông b gi m đ t ng t (thư ng gi m hơn 20%). 5
 6. 3.3 M t c t thí nghi m: Là t p h p các giá tr đo đư c v th i gian, biên đ và t n s c a xung siêu âm truy n qua bê tông gi a m t đi m phát và m t đi m thu t i các đ sâu khác nhau d c theo chi u dài thân c c. 4. Thi t b thí nghi m 4.1. Đ u đo 4.1.1 Đ u phát có kh năng bi n đ i nh ng dao đ ng đi n thành các dao đ ng cơ h c v i t n s cao. 4.1.2 Đ u thu có ch c năng bi n đ i nh ng dao đ ng cơ h c do đ u phát phát ra thành nh ng tín hi u đi n. 4.1.3 C đ u phát và đ u thu thư ng có yêu c u như nhau v kích thư c (đư ng kính c a đ u đo t 25 mm đ n 30 mm),v kh năng ch ng th m và t n s dao đ ng.Thông thư ng t n s xung c a đ u đo n m trong ph m vi t 20 kHz đ n 100 kHz. 4.2. B ph n đo chi u dài 4.2.1 Bánh xe đo t c đ kéo có ch c năng đo chi u dài c a m i m t c t thí nghi m theo nguyên lý c m ng t ho c hi u ng quang đi n. Khi thí nghi m t c đ kéo c a đ u đo đư c qui đ nh phù h p theo kh năng c a m i lo i máy khác nhau. Sai s cho phép c a phép đo đ sâu đư c ch n l y giá tr nào l n hơn trong hai giá tr sau : 1/500 chi u sâu ng đo ho c 5cm. 4.2.2 Hai cu n dây cáp tín hi u n i v i đ u phát và đ u thu đ truy n tín hi u t đ u đo lên kh i máy chính trên su t chi u dài m t c t thí nghi m. Các cu n dây cáp đi n và cáp tín hi u còn l i n i b ph n đo t c đ kéo v i kh i máy chính. 4.3. B ph n lưu tr và hi n th s li u 4.3.1 Kh i máy chính là m t máy tính g m có: màn hình hi n th s li u, các đĩa c ng ch a chương trình đi u khi n và lưu tr s li u thí nghi m, các nút đi u khi n và bàn phím thao tác. 4.3.2 Yêu c u v dung lư ng và b nh c a máy ph i đ l n, s li u thí nghi m ph i đư c t đ ng c p nh t và truy n t i qua máy tính đ x lý và lưu tr lâu dài. Các thông tin thu đư c ngay trong quá trình thí nghi m ph i đư c hi n th dư i d ng bi u b ng ho c đ th . 5. Yêu c u v l p đ t ng siêu âm 5.1 ng đo siêu âm đ th đ u đo đư c làm b ng thép ho c nh a có đư ng kính phù h p v i kích thư c c a đ u đo, ng đư c chôn s n trong bê tông. Đư ng kính trong c a m i ng thí nghi m đư c ch n n m trong ph m vi t 50 mm đ n 60 mm, chi u dày c a thành ng ch n t 2mm đ n 6mm và ph i tính toán đ m b o kh năng ch u áp l c(c áp l c th ng đ ng và áp l c ngang). Đ u dư i c a ng đư c b t kín, đ u trên có n p đ y. 5.2 Các đo n ng đo siêu âm có th hàn ho c bu c ch t vào phía trong c a l ng c t thép, kho ng cách gi a các m i hàn ho c bu c ph i đ m b o s n đ nh c a ng không b xê d ch trong quá trình đ bê tông. Các ng này đư c đ t song song v i nhau d c theo su t chi u dài thân c c, đáy c a các ng đo đư c đ t cùng m t cao đ và sát đáy h khoan.Vi c liên k t gi a các đo n ng ph i đ m b o kín khít không cho nư c b n ho c các t p ch t l t vào trong ng. 5.3 Phía trong các ng đo siêu âm ph i đư c ki m tra thông su t và đ đ y nư c s ch trư c khi ti n hành đ bê tông. 5.4 S lư ng các ng đo đư c qui đ nh tuỳ thu c vào kích thư c c u ki n móng c n thí nghi m . Đ i v i m i c u ki n móng kho ng cách gi a tâm hai ng k ti p nhau đ th đ u đo nên b trí trong kho ng t 0.3 m đ n 1.5 m. 5.5 Đ i v i c c khoan nh i có đư ng kính c c là (Φ) thì s lư ng ng đo d tính cho m t c c như sau: o a) 2 ng, khi Φ ≤ 60 cm (góc gi a các ng là 180 ); o b) 3 ng, khi 60 100 cm (góc gi a các ng là ≤ 90 ). 5.6 Có th tham kh o các sơ đ b trí ng đo siêu âm đ i v i các c u ki n móng khác nhau trong ph l c A. 6. Thí nghi m t i hi n trư ng 6.1 Công tác chu n b thí nghi m 6
 7. 6.1.1 Trư c khi ti n hành thí nghi m c n thu th p các thông tin liên quan đ n c c ho c c u ki n móng thí nghi m như sau: a) Tên công trình, h ng m c; b) V trí c a c c ho c c u ki n móng trên b n v thi công; c) Cao đ đáy và đ nh c c ho c c u ki n móng; d) Di n tích m t c t ngang c a c c ho c c u ki n móng; e) Ngày đ bê tông; f) S lư ng ng đo siêu âm đư c đ t trong m t c c ho c c u ki n móng; g) Các s c trong quá trình đ bê tông (n u có). 6.1.2 ng đo đư c c t h ra, đ u ng phía trên ph i cao hơn m t bê tông ít nh t là 0.2 m. C n ki m tra đ thông su t c a các ng đo trư c khi ti n hành thí nghi m. Xác đ nh cao đ mép trên c a các ng và kho ng cách gi a tâm các ng theo t h p các m t c t c n ti n hành thí nghi m. Trong trư ng h p không th đo đư c tr c ti p kho ng cách gi a tâm các ng thì cho phép xác đ nh theo b n v thi t k .V trí c a các ng ph i đư c th hi n trên b n v có đánh s th t theo chi u kim đ ng h và hư ng b c nam. Ghi chú: Đ i v i c c có đ t ng khoan l y m u lõi đáy c c, do đáy c a ng khoan l y m u thư ng đư c đ t cách đáy c c t 1.0 m đ n 2.0 m vì v y ch s d ng ng khoan l y m u làm ng đo siêu âm sau khi c c này đã th c hi n xong công tác khoan l y m u lõi đáy c c. 6.2 Ti n hành thí nghi m 6.2.1 L p đ t và k t n i thi t b chu n b cho thí nghi m. Sau khi vi c k t n i hoàn thành, ki m tra ngu n đi n và kh i đ ng máy. 6.2.2 Hi u ch nh tín hi u thu phát khi b t đ u thí nghi m đư c đ m b o theo hai đi u ki n sau: a) Đ u thu và đ u phát đư c th vào trong lòng ng đo, t i m t đ sâu d đ nh đ đi u ch nh tín hi u các đ u đo này ph i luôn đ t cùng m t cao đ ; b) Tín hi u đư c đi u ch nh sao cho th i gian truy n xung siêu âm t đi m phát đ n đi m thu là t i thi u và biên đ thu đư c c a tín hi u xung là l n nh t. Hình 1 - Thí nghi m siêu âm c c khoan nh i 6.2.3 Trong quá trình thí nghi m đ u đo d ch chuy n t đáy lên đ nh c c (hình 1).C đ u thu và đ u phát cùng đư c kéo lên v i m t v n t c tính trư c phù h p v i chi u dài c c và kh năng c a thi t b , các ng đo ph i đ m b o luôn đ y nư c, tín hi u xung siêu âm đư c hi n th trên màn hình theo chi u dài c a m i m t c t thí nghi m và đư c ghi l i thành t p s li u. K t qu thí nghi m thu đư c thông thư ng bao g m các s li u cơ b n sau: a) Th i gian truy n xung, t n s và biên đ xung t i các đ sâu thí nghi m t đi m phát đ n đi m thu; b) Chi u dài c a m i m t c t thí nghi m. 7
 8. 7. Đánh giá k t qu thí nghi m 7.1. Trên cơ s các k t qu đo kho ng cách gi a tâm hai đ u đo (kho ng cách gi a tâm hai ng đo cùng m t m t c t thí nghi m) và th i gian truy n xung gi a hai đ u đo đó, v n t c truy n xung siêu âm trong bê tông t i m t đ sâu thí nghi m đư c tính theo công th c: L V = T Trong đó: V- V n t c truy n xung siêu âm, m/s; L - Kho ng cách gi a tâm hai đ u đo, m; T - Th i gian truy n xung siêu âm qua chi u dài L, s. Ghi chú : Trong trư ng h p kho ng cách gi a tâm hai đ u đo ≤ 30 cm , c n chú ý đ n giá tr v n t c truy n xung trong bê tông có th b nh hư ng đáng k do sai s khi xung siêu âm ph i truy n qua môi trư ng nư c và v t li u làm ng siêu âm. 7.2 Sai s cho phép v th i gian truy n xung thu đư c theo các đ sâu khác nhau sau khi đã hi u ch nh không vư t quá 1%, sai s biên đ xung không vư t quá 5%. Ph n m m đ x lý k t qu ph i có kh năng x lý ho c lo i b nhi u trong k t qu thí nghi m (ph l c C). 7.3 T i hi n trư ng có th sơ b đánh giá k t qu đo v tính đ ng nh t c a bê tông c c d a theo bi u đ tín hi u th i gian ho c v n t c truy n xung siêu âm thu đư c theo su t chi u dài m t c t thí nghi m. Khi th y có s gi m v n t c truy n xung (gi m ≥ 20%) ho c tăng th i gian truy n xung (tăng ≥ 20%), thì ph i thí nghi m l i cao đ c a v trí đó đ kh ng đ nh khuy t t t. Ghi chú : Khi xác đ nh tính đ ng nh t c a bê tông b ng phương pháp xung siêu âm c n đánh giá k t h p v i k t qu thí nghi m nén m u bê tông và ch xét cho ph n m u bê tông đ t yêu c u v cư ng đ theo thi t k . 7.4 Đ đánh giá tính đ ng nh t và v trí khuy t t t c a bê tông c c khoan nh i ho c c u ki n móng thí nghi m nên k t h p các đ c trưng c a xung siêu âm ghi nh n đư c như : v n t c, biên đ , năng lư ng, th i gian truy n xung siêu âm. Phương pháp đánh giá đư c tham kh o trong ph l c C. 8. Báo cáo k t qu thí nghi m 8.1 Báo cáo k t qu thí nghi m c n nêu đư c các n i dung chính sau đây: 8.1.1 M đ u (gi i thi u tên công trình, đ a đi m, h ng m c thí nghi m, ngày b t đ u thí nghi m vv…); 8.1.2 Phương pháp thí nghi m; 8.1.3 Thi t b thí nghi m (tính năng thi t b , ph m vi ho t đ ng, hãng ch t o, th i h n ki m đ nh hi u chu n cho phép s d ng); 8.1.4 Đánh giá k t qu thí nghi m (tính đ ng nh t c a bê tông d c theo chi u dài c c, ph m vi nghi ng khuy t t t n u có vv..); 8.1.5 K t lu n và ki n ngh ; 8.1.6 Ph l c (các bi u đ v n t c truy n xung siêu âm theo các m t c t thí nghi m đo đư c, xem ph l c B). 8
 9. Ph l c A (Tham kh o) SƠ Đ B TRÍ NG ĐO SIÊU ÂM Đ I V I CÁC C U KI N MÓNG KHÁC NHAU o A1 - Khi đư ng kính c c : F ≤ 60 cm (2 ng, góc gi a các ng là 180 ); o A2 - Khi đư ng kính c c : 60 < F ≤ 100 cm (3 ng, góc gi a các ng là 120 ); A3 - Khi đư ng kính c c : F > 100 cm (≥ 4 ng, góc gi a các ng là ≤ ≥ o 90 ); A4 - Đ i v i tư ng trong đ t; A5 - Đ i v i c c Ba - ret. Hình A – Sơ đ b trí ng đo siêu âm. 9
 10. Ph l c B (Qui đ nh) BI U Đ V N T C TRUY N XUNG SIÊU ÂM 1.Tên công trình: 2. H ng m c: 3. Đơn v thí nghi m: 3. S hi u c c thí nghi m: 4. Tên m t c t thí nghi m: 5. Ngày thí nghi m: : Hình B – Bi u đ v n t c truy n xung siêu âm. 10
 11. Ph l c C (Tham kh o) XÁC Đ NH TÍNH Đ NG NH T VÀ KHUY T T T C A BÊ TÔNG C.1 Xác đ nh tính đ ng nh t và khuy t t t c a bê tông theo các đ c trưng c a xung siêu âm C.1.1 Tính đ ng nh t c a bê tông c c đư c hi u là s đ ng đ u v ch t lư ng bê tông theo chi u dài thân c c và m t c t ti t di n c c. Trong phương pháp xung siêu âm vùng bê tông có tính đ ng nh t th hi n s n đ nh và đ ng đ u c a v n t c truy n xung. Khi bi u đ v n t c truy n xung siêu âm có s thay đ i theo chi u gi m l n hơn 20% thì xu t hi n khuy t t t. Vùng bê tông không có khuy t t t xung có biên đ bi n đ i bình thư ng, vùng xu t hi n khuy t t t biên đ xung suy gi m rõ r t. Các bi u đ bi u di n s thay đ i v th i gian, biên đ xung và v n t c truy n xung đư c th hi n các hình C1, C2 và C3, trong đó tr c tung c a bi u đ là biên đ xung ho c đ sâu thí nghi m tr c hoành là th i gian ho c v n t c truy n xung. Hình C1 – Bi u đ xung siêu âm truy n qua vùng bê tông không có khuy t t t. Hình C2 – Bi u đ xung siêu âm đi qua vùng bê tông có khuy t t t, biên đ gi m th i gian truy n xung tăng m nh. 11
 12. Hình C3 – S suy gi m c a v n t c truy n xung siêu âm trong vùng bê tông có khuy t t t. C.1.2 Khi m c đ suy gi m v n t c truy n xung l n hơn 20%, c n xem thêm các nguyên nhân khác như kh năng và đi u ki n ch u l c c a c c, ph m vi vùng nghi có khuy t t t c a c c c theo chi u đ ng cũng như trên toàn b ti t di n ngang c a c c, vai trò c a c c có khuy t t t và c a c móng c c đó, kh năng s a ch a …Đ ki n ngh c n hay không c n x lý và phương pháp x lý ho c xét đ n s gi m y u c a c c trong tính toán. C.1.3 Trong quá trình x lý k t qu thí nghi m c n phân bi t đ x lý ho c lo i b các xung b nh hư ng do nhi u (hình C4). Hình C4 – Bi u đ xung siêu âm b nh hư ng do nhi u. 12
 13. C.1.4 K t h p gi a năng lư ng và v n t c truy n xung s cho phép ngư i thí nghi m đánh giá m t cách có hi u qu v kh năng xu t hi n khuy t t t trên thân c c khoan nh i cũng như các c u ki n móng bê tông khác. C.1.5 Năng lư ng truy n xung siêu âm là m t giá tr đo s v n đ ng c a môi trư ng mà xung truy n qua. Năng lư ng truy n xung đư c tính b ng tích phân các s li u thu đư c trong m t kho ng s d ng mà nó đư c ch ra trong b đ m d li u. Năng lư ng đư c đo b ng Volt - giây, nhưng trong th c t giá tr th c b b qua. Năng lư ng th c t đư c truy n và nh n b i ph n c ng c a thi t b r t khó đ đánh giá m t cách đ nh lư ng, vì v y nó ch đư c đánh giá m t cách đ nh tính ho c tương đ i. Thông thư ng giá tr năng lư ng đư c bi u th theo bi u đ logarit. C.1.6 T bi u đ bi n thiên năng lư ng truy n xung siêu âm t i các đ sâu thí nghi m (hình C5), s xu t hi n khuy t t t trong bê tông đư c đánh giá tương ng v i đ gi m 50% năng lư ng. Hình C5 – Bi u đ v n t c và năng lư ng truy n xung siêu âm. C.2 Xác đ nh v trí và hình d ng c a khuy t t t. Sau khi xác đ nh c c b khuy t t t, n u như c n xác đ nh hình d ng c a khuy t t t dùng phương pháp quét xung siêu âm c hai phía (hình C6). Nguyên lý c a phương pháp này là c đ nh m t đ u đo t i v trí có khuy t t t, đ u kia di chuy n theo phương đ ng đ nh n tia quét. T i t ng v trí đo ph i tính đư c kho ng cách truy n xung siêu âm (kho ng cách gi a hai đ u đo theo đư ng chéo), k t h p nhi u m t c t và căn c vào v n t c và năng lư ng truy n xung đ xác đ nh hình d ng khuy t t t. 13
 14. Hình C6 – Sơ đ b trí đ u thu, phát xung siêu âm đ xác đ nh v trí và hình d ng khuy t t t. 14
Đồng bộ tài khoản