Quyết định số 48/2006/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
89
lượt xem
11
download

Quyết định số 48/2006/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2006/QĐ-BNN về việc Ban hành Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2006/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 48/2006/QĐ-BNN Hà N i, ngày 09 tháng 06 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V TRANG PH C, PHÙ HI U, C P HI U, BI N HI U, TH KI M D CH Đ NG V T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 33 /2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh v trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th ki m d ch đ ng v t”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Bãi b Quy t đ nh s 101/2000/QĐ-BNN/TY ngày 31/8/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy đ nh v s c ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th ki m d ch viên đ ng v t, th ki m tra v sinh thú y và ch đ c p phát, s d ng đ i v i bác s , k thu t viên thú y làm công tác ki m d ch, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y đ ng v t, s n ph m đ ng v t. Đi u 3. Chánh văn phòng B , C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các đơn v , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG Th trư ng Bùi Bá B ng QUY Đ NH V TRANG PH C, PHÙ HI U, C P HI U, BI N HI U, TH KI M D CH Đ NG V T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 48 /2006/QĐ - BNN ngày 09 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i tư ng áp d ng Quy đ nh này áp d ng đ i v i cán b , công ch c làm công tác ki m d ch, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y đ ng v t, s n ph m đ ng v t có ch c danh theo tiêu chu n ngành do Nhà nư c quy đ nh và lãnh đ o kiêm nhi m ch c v c a các cơ quan đó. Đi u 2. M c đích s d ng 1. Bi u tư ng ki m d ch đ ng v t đư c in trên m t s lo i gi y t , bi u m u, phương ti n công tác chuyên dùng, v t lưu ni m và các bi u trưng khác c a ngành; đư c g n trên mũ kê pi, mũ m m ki m
 2. d ch đ ng v t; ho c m t ph n c a bi u tư ng (hình l ng 02 bông lúa, m neo, cánh én, ch th p) đư c g n trên phù hi u ki m d ch đ ng v t. 2. Ki m d ch hi u đư c g n trên mũ kê pi và mũ m m. 3. Phù hi u ki m d ch đ ng v t đư c đeo trên ve c áo trang ph c ki m d ch đ ng v t. 4. C p hi u ki m d ch đ ng v t đư c mang trên vai áo trang ph c ki m d ch đ ng v t đ phân bi t ch c v c a lãnh đ o cơ quan thú y có th m quy n các c p và ng ch c a công ch c chuyên môn, nghi p v . 5. Trang ph c ki m d ch đ ng v t g m: áo, qu n (xuân-hè, thu-đông), mũ kê pi, mũ m m, cà v t (caravat), th t lưng, gi y, áo đi mưa, c p đ ng tài li u. 6. Th ki m d ch đ ng v t do C c trư ng C c Thú y c p đ s d ng và xu t trình khi c n thi t trong quá trình th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ki m d ch viên đ ng v t. 7. Nghiêm c m vi c t y xoá, s a ch a th ki m d ch đ ng v t ho c cho mư n trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th ki m d ch đ ng v t. 8. Nghiêm c m các t ch c, cá nhân s n xu t, tàng tr , v n chuy n, mua bán và s d ng trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th ki m d ch đ ng v t (sau đây g i là trang s c ph c ki m d ch đ ng v t) trái v i b n Quy đ nh này. Chương 2 QUY Đ NH C TH M c 1: BI U TƯ NG, KI M D CH HI U, PHÙ HI U, C P HI U KI M D CH Đ NG V T Đi u 3. Bi u tư ng ki m d ch đ ng v t Bi u tư ng ki m d ch đ ng v t (hình 1 ph l c 1) là m t hình tròn vi n ngoài m u vàng, có n n màu đ tươi; phía trong có 02 bông lúa m u vàng tươi, phía dư i n i 02 g c bông lúa có hình vành khuyên vi n vàng, n n m u xanh tím than, bên trong có ch KDĐV (vi t t t c a c m t KI M D CH Đ NG V T) m u vàng; gi a có hình m neo m u vàng; phía trên hình m neo có hình cánh én m u vàng; trên hình cánh én có hình ch th p m u xanh tím than n m trong hình tròn m u tr ng. Đi u 4. Ki m d ch hi u 1. Ki m d ch hi u g n trên mũ kê pi (hình 2 ph l c 1) g m cành tùng kép b ng kim lo i có m u tr ng b c bao l y bi u tư ng ki m d ch đ ng v t đư c đúc n i có hình tròn đư ng kính 35mm, chi u cao 5mm. 2. Ki m d ch hi u g n trên mũ m m (hình 3 ph l c 1) là bi u tư ng ki m d ch đ ng v t đư c đúc n i có hình tròn đư ng kính 29mm, chi u cao 3mm. Đi u 5. Phù hi u ki m d ch đ ng v t 1. M t ph n c a bi u tư ng ki m d ch đ ng v t g n trên phù hi u ki m d ch đ ng v t (hình 4 ph l c 1) bao g m hình m neo m u vàng; n m trên hình m neo có hình cánh én m u vàng; gi a có 02 bông lúa m u vàng tươi bao l y hình tròn m u vàng, bên trong hình tròn có ch th p màu xanh tím than. 2. Phù hi u ki m d ch đ ng v t g n trên ve c áo đ ng ph c (hình 5 ph l c 1) có hình bình hành, góc 0 0 nh n là 45 , góc tù là 135 , chi u dài 75 mm, chi u cao 32 mm; n n m u xanh tím than; gi a có m t ph n c a bi u tư ng ki m d ch đ ng v t theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, đư c làm b ng kim lo i d p n i. Đi u 6. C p hi u ki m d ch đ ng v t 1. C p hi u cơ b n: a) Có hình thang đ ng, vi n xung quanh, m t đ u b ng, đ u kia nh n phía mút, chi u cao 130 mm, đáy l n 45mm; đáy nh 40 mm chung v i đáy c a tam giác cân có chi u cao 10 mm (hình 8 ph l c 2); b) Cúc c p hi u (hình 6 ph l c 2) b ng kim lo i, đư ng kính 15 mm có hình n i ngôi sao năm cánh gi a chi u cao 5mm; đư c g n đ u nh n c a c p hi u; 1
 3. c) G ch c a c p hi u b ng kim lo i có chi u dài 44mm, chi u r ng 4mm đư c g n trên n n phía đáy l n c a c p hi u dùng đ phân bi t các ng ch khác nhau c a cán b , công ch c chuyên môn, nghi p v ; d) Sao năm cánh trên n n c p hi u (hình 7 ph l c 2) b ng kim lo i, hình n i; có kích thư c 15 mm, chi u cao 5mm. Sao đư c g n thành m t hàng th ng d c gi a c p hi u th hi n ch c v lãnh đ o cơ quan ki m d ch đ ng v t các c p; 2. Quy đ nh c p hi u cho t ng c p. a) Cán b , công ch c chuyên môn, nghi p v : là c p hi u cơ b n có vi n xung quanh m u vàng, n n c p hi u m u xanh tím than (cùng m u v i n n phù hi u ki m d ch đ ng v t đeo ve áo), cúc c p hi u và các g ch ngang ( ) ho c g ch ch vê n m ngang (
 4. 2. Áo xuân – hè: may ki u bludông (blouson) c b , m u tr ng c c tay ho c dài tay, m t hàng khuy nh a m u tr ng; ng c có 02 túi n i ngoài, n p túi hình cánh dơi, gi a túi có đư ng gân n i; thân sau có c u vai, c u vai có 02 đ a đ đeo c p hi u; đai áo có x sư n cài 02 cúc. 3. Áo thu đông: áo và các khuy trên áo có m u xanh tím than; a) Áo nam: may ki u áo vét (vest), c hai ve to đ đeo phù hi u; hai thân trư c có 04 túi n i ngoài, n p túi hình cánh dơi, gi a túi có đư ng gân n i; m t hàng khuy nh a đư ng kính 22 mm; thân sau có c u vai, c u vai có 02 đ a đ đeo c p hi u; b) Áo n : may ki u áo vét (vest), c hai ve to; hai thân trư c có 02 túi n i ngoài phía dư i, n p túi hình cánh dơi; m t hàng khuy nh a đư ng kính 22 mm; thân sau có c u vai, c u vai có 02 đ a đ đeo c p hi u; c) Áo m c trong áo thu – đông là áo sơ mi m u tr ng, dài tay, c đ ng đ th t cà v t (cravat) dùng cho c nam và n . 4. Áo ch ng rét m u xanh tím than, ki u Măng tô san, c hai ve to đ đeo phù hi u; có 02 túi chéo, chìm bên hông, có đai th t; m t hàng khuy nh a đư ng kính 22 mm; thân sau có c u vai, c u vai có 02 đ a đ đeo c p hi u. 5. Áo đi mưa: ki u áo gi ng v i áo ch ng rét, m u tím than đư c may b ng v i Vi ni lông (vinylon) không th m nư c. Đi u 8. Mũ 1. Mũ kê pi: ki u mũ kê pi c a b đ i H i quân có đ nh và c u mũ m u tr ng; thành mũ m u xanh tím than, chính gi a thành mũ phía trư c có g n ki m d ch hi u đ ng v t; có đai kép b ng s i m u vàng đ t phía trư c, lư i trai b ng nh a m u đen bóng, quai mũ m u đen. 2. Mũ m m: m u xanh tím than, phía trên lư i trai có g n ki m d ch hi u đư ng kính 29 mm. Đi u 9. cà v t (Cravat) Ki u thông thư ng, m u xanh tím than dùng chung cho c nam và n . Đi u 10. Gi y, dép 1. Gi y da m u đen, th p c dùng chung cho c xuân – hè, thu – đông. 2. Dép có quai h u, gót cao v a ph i dùng cho trang ph c xuân – hè. Đi u 11. C p đ ng tài li u C p đ ng tài li u đư c làm b ng da ho c gi da m u đen, có n p. Đi u 12. Trang ph c niên h n khác Trang ph c niên h n khác g m ng cao su, găng tay cao su, qu n áo b o h lao đ ng, áo Blouse tr ng, kh u trang, kính b o h . M c 3: BI N HI U, TH KI M D CH Đ NG V T Đi u 13. Bi n hi u ki m d ch đ ng v t 1. Bi n hi u ki m d ch đ ng v t có hình ch nh t, dài 85mm, r ng 20mm; đư c làm b ng kim lo i (hình 24 ph l c 3). 2. Đư ng vi n ngoài r ng 1,5mm; n n m u xanh tím than. 3. Bên trái là m t ph n c a bi u tư ng ki m d ch theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 5 c a b n quy đ nh này. 4. Bên ph i t trên xu ng dư i là h tên ngư i mang bi n hi u; s hi u ngư i mang bi n hi u (trùng v i s hi u ghi trên th ki m d ch đ ng v t). Đi u 14. Th ki m d ch đ ng v t 1.Th ki m d ch đ ng v t là m t lo i gi y t ch ng nh n v hình nh, h tên, năm sinh, ch c danh, đơn v công tác c a m i cán b , công ch c làm công tác ki m d ch, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y đ ng v t, s n ph m đ ng v t. 2. Th đư c làm b ng bìa c ng có ép Plastic; hình ch nh t, r ng 70 mm, dài 100 mm, có 02 đư ng vi n m u xanh coban; n n m u tr ng in hoa văn màu xanh co ban nh t, chính gi a in chìm bi u 3
 5. tư ng ki m d ch đ ng v t đư ng kính 19 mm m u xanh co ban; ch in m u đen. Hai m t c a th ki m d ch đ ng v t đư c quy đ nh như sau: a) M t trư c (hình 25 ph l c 3): Bên trái t trên xu ng là tên cơ quan c p th ; bi u tư ng ki m d ch đ ng v t đư ng kính 15 mm; nh c a ngư i đư c c p th ( nh ch p ki u ch ng minh thư 20x30 mm mang trang s c ph c ki m d ch đ ng v t), góc dư i bên ph i c a nh đư c đóng d u n i c a cơ quan c p th ; Bên ph i t trên xu ng in ch hoa “C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM”; hàng dư i “Đ c l p - T do - H nh phúc”; riêng ch in hoa “TH KI M D CH Đ NG V T” đư c in m u đ ; s hi u, h tên, năm sinh, ch c danh, nơi công tác; b) M t sau (hình 26 ph l c 3): Phía trên in ch hoa “NH NG QUY Đ NH Đ I V I NGƯ I C M TH KI M D CH Đ NG V T” đư c in m u đ ; n i dung c a nh ng quy đ nh; đ a danh, ngày, tháng, năm c p th ; ch c danh, ch ký, h tên ngư i c p th và đóng d u. 2. Tiêu chu n đư c c p th ki m d ch đ ng v t: a) Th ki m d ch đ ng v t đư c c p cho cán b , công ch c làm công tác ki m d ch, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y đ ng v t, s n ph m đ ng v t theo quy đ nh t i Đi u 1 c a b n Quy đ nh này; b) Có trình đ chuyên môn t trung c p tr lên (chuyên ngành thú y ho c chăn nuôi thú y); c) Đã hoàn thành ít nh t m t l p t p hu n chuyên môn, nghi p v v ki m d ch, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y đ ng v t, s n ph m đ ng v t do C c Thú y ho c các đơn v đư c C c Thú y u quy n t ch c t p hu n. M c 4: CH Đ MAY S M, C P PHÁT, S D NG TRANG PH C KI M D CH Đ NG V T Đi u 15. Quy đ nh mang trang ph c, ki m d ch hi u, phù hi u, c p hi u, bi n hi u ki m d ch đ ng v t Trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u ki m d ch đ ng v t đư c mang ch nh t theo quy đ nh sau: 1. Qu n, áo xuân – hè, thu – đông ph i đ ng b . 2. Áo ph i đư c cài khuy c tay, c áo. 3. Ki m d ch hi u g n mũ kê pi, mũ m m đư c đ t chính gi a thành mũ phía trư c. 4. Phù hi u ve c áo (đeo ve trên n u là áo 02 ve, c b ), ph i đ t phù hi u song song v i 2 c nh c a ve c áo và cách 2 c nh đó 3-4 mm. N u m c áo vét, áo ch ng rét thì phù hi u ph i đeo ve áo vét, áo ch ng rét. 5. Bi n hi u ki m d ch đ ng v t đeo ng c bên trái; a) Trang ph c xuân - hè: C nh dư i c a bi n hi u ki m d ch đ ng v t sát v i mép trên c a n p túi áo xuân - hè; b) Trang ph c thu - đông: C nh trên c a bi n hi u ki m d ch đ ng v t sát v i mép trên c a n p túi áo thu - đông. 6. Đ i tư ng theo quy đ nh t i Đi u 1 c a b n Quy đ nh này ph i mang đ ng b trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th ki m d ch đ ng v t khi thi hành công v . Đi u 16. Ch đ c p phát trang ph c ki m d ch đ ng v t. 1. Áo, qu n xuân - hè: 01 b /01 năm (năm đ u c p 02 b ); a) Nam: 01 áo c c tay ho c dài tay, 01 qu n; b) N : 01 áo c c tay ho c dài tay, 01 qu n ho c Juyp. 2. Áo qu n thu - đông: 01 b /02 năm (năm đ u c p 02 b ); Đ i v i các t nh, thành ph phía Nam có th thay b thu đông b ng b xuân hè: 01 b /01 năm. 3. Áo sơ mi tr ng m c trong áo thu - đông: 01 chi c/02 năm (năm đ u c p 02 chi c). 4. Bi u tư ng ki m d ch đ ng v t, ki m d ch hi u, phù hi u, c p hi u: Khi h ng thì đ i. 5. Mũ kê pi, mũ m m: 01 chi c/02 năm. 4
 6. 6. Cà v t (Cravat): 01 chi c/02 năm. 7. Gi y da: 01 đôi/02 năm. 8. Dép quai h u: 01 đôi/01 năm. 9. T t chân: 02 đôi/01 năm. 10. Áo ch ng rét: 01 chi c/05 năm. 11.C p đ ng tài li u: 01 chi c/02 năm. 12.Áo đi mưa: 01 chi c/02 năm. 13.Trang ph c niên h n khác s d ng đ i v i cán b , công ch c thư ng xuyên ti p xúc v i các y u t đ c h i: a) Qu n áo b o h lao đ ng: 01 b /01 năm (năm đ u c p 02 b ); b) ng cao su: Khi h ng thì đ i; c) Găng tay cao su: Khi h ng thì đ i; d) Áo Blouse tr ng (làm vi c trong phòng thí nghi m): 01 chi c/01 năm (năm đ u c p 02 chi c); đ) Kính b o h lao đ ng: Khi h ng thì đ i; e) Kh u trang: Khi h ng thì đ i (l n đ u c p 02 chi c). Đi u 17. Ch đ may s m, qu n lý trang s c ph c ki m d ch đ ng v t 1. Vi c qu n lý, s d ng trang s c ph c ki m d ch đ ng v t ph i đúng ch đ , đúng đ i tư ng. 2. Đ i tư ng theo quy đ nh t i Đi u 1 c a b n Quy đ nh này khi thôi đ m nh n công tác ki m d ch, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y đ ng v t, s n ph m đ ng v t ph i n p l i cho cơ quan qu n lý toàn b mũ kê pi, mũ m m, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th ki m d ch đ ng v t. 3. Kinh phí đ may s m trang s c ph c ki m d ch đ ng v t đư c trích t ngu n kinh phí hàng năm c a đơn v . 4. T ch c may s m và c p phát trang s c ph c ki m d ch đ ng v t: a) C c Thú y ch u trách nhi m t ch c may s m, qu n lý và c p phát bi u tư ng ki m d ch, ki m d ch hi u, phù hi u, c p hi u, mũ kê pi, mũ m m, th ki m d ch đ ng v t trong c nư c; toàn b trang ph c cho các đ i tư ng thu c di n đư c c p phát thu c văn phòng C c Thú y; b) Th trư ng các đơn v thu c C c Thú y, Chi c c trư ng Chi c c Thú y các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m t ch c may s m, c p phát trang ph c theo quy đ nh t i kho n 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Đi u 16 c a b n Quy đ nh này. PH L C1 BI U TƯ NG, KI M D CH HI U, PHÙ HI U KI M D CH Đ NG V T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 48 /2006/QĐ - BNN ngày 09 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) 5
 7. Hình 1. Hình 2. Bi u tư ng ki m d ch đ ng v t Ki m d ch hi u đ ng v t g n trên mũ kê pi Hình 3. Hình 4. Ki m d ch hi u đ ng v t M t ph n bi u tư ng ki m d ch g n trên mũ m m đ ng v t g n trên phù hi u Hình 5. Phù hi u ki m d ch đ ng v t g n trên ve áo PH L C2 C P HI U KI M D CH Đ NG V T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 48 /2006/QĐ - BNN ngày 09 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Hình 6. Cúc g n trên c p hi u Hình 7. Sao g n trên c p hi u 6
 8. Hình 8. Hình 9. Hình 10. C p hi u chu n C p hi u k thu t viên C p hi u ki m d ch viên đ ng v t ki m d ch đ ng v t Hình 11. Hình 12. C p hi u ki m d ch viên chính C p hi u ki m d ch viên cao c p đ ng v t đ ng v t 7
 9. Hình 13. Hình 14. Hình 15. C p hi u chuyên viên C p hi u chuyên viên chính C p hi u chuyên viên cao c p Hình 16. C p hi u Tr m phó và tương đương 8
 10. Hình 17. C p hi u Tr m trư ng và tương đương Hình 18. C p hi u Chi c c phó và tương đương 9
 11. Hình 19. C p hi u Chi c c trư ng và tương đương Hình 20. C p hi u Phó phòng ki m d ch đ ng v t - C c Thú y 10
 12. Hình 21. C p hi u Trư ng phòng ki m d ch đ ng v t - C c Thú y Hình 22. C p hi u Phó c c trư ng C c Thú y 11
 13. Hình 23. C p hi u C c trư ng C c Thú y Ph l c 3 Bi n hi u, th ki m d ch đ ng v t (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 48 /2006/QĐ - BNN ngày 09 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Hình 24. Bi n hi u ki m d ch đ ng v t 12
 14. Hình 25. Th ki m d ch đ ng v t (m t trư c) Hình 26. Th ki m d ch đ ng v t (m t sau) 13
Đồng bộ tài khoản