Quyết định số 48-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 48-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48-HĐBT về việc phân vạch địa giới hành chính các huyện Tân Biên, Dương Minh Châu và thành lập huyện Tân Châu thuộc tỉnh Tây Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48-H BT Hà N i, ngày 13 tháng 5 năm 1989 QUY T NNH V VI C PHÂN V CH NA GI I HÀNH CHÍNH CÁC HUY N TÂN BIÊN, DƯƠNG MINH CHÂU VÀ THÀNH L P HUY N TÂN CHÂU THU C T NH TÂY NINH H I NG B TRƯ NG Căn c Quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Tây Ninh và Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Tách các xã Tân Phú, Th ch ông, Th ch Nghĩa, Tân Th nh, Tân H i, Tân ông, Tân Hưng, Tân Hi p c a huy n Tân Biên và tách 6. 580 hécta di n tích t nhiên v i 4.247 nhân khNu c a vùng kinh t m i Tân Thành cùng v i 1.700 hécta di n tích t nhiên và 4.577 nhân khNu c a vùng kinh t m i Su i Dây c a huy n Dương Minh Châu thành l p huy n Tân Châu. - Huy n Tân Châu có các xã Tân Hưng, Tân Phú, Th ch Nghĩa, Th ch ông, Tân Th nh, Tân Hi p, Tân H i, Tân ông và 2 vùng kinh t m i (Tân Thành, Su i Dây) v i 95.118 hécta di n tích t nhiên và 46.131 nhân khNu. a gi i huy n Tân Châu phía ông giáp t nh Sông Bé; phía tây giáp huy n Tân Biên; phía nam giáp huy n Hoà Thành và Dương Minh Châu; phía b c giáp nư c C ng hoà nhân dân Căm-pu-chia. Sau khi phân v ch a gi i hành chính: - Huy n Tân Biên có 8 xã: Trà Vong, M Công, Tân Phong, Th nh Tây, Th nh Bình, Tân Bình, Tân L p, Hoà Hi p, v i 79. 387 hécta di n tích t nhiên và 52.420 nhân khNu. a gi i huy n Tân Biên phía ông giáp huy n Tân Châu; phía tây và phía b c giáp huy n Châu Thành và nư c C ng hoà nhân dân Căm-pu-chia; phía nam giáp th xã Tây Ninh. - Huy n Dương Minh Châu có 10 xã: Su i á, Bàn Năng, C u Khơi, L c Ninh, Phư c Ninh, Xã Phan, Chà Là, Truông Mít, B n C i, Phư c Minh. V i 64.720 hécta di n tích t nhiên và 63.340 nhân khNu.
  2. a gi i huy n Dương Minh Châu phía ông giáp t nh Sông Bé; phía tây giáp huy n Hoà Thành; phía nam giáp huy n Gò D u và huy n Tr ng Bàng; phía b c giáp huy n Tân Châu. i u 2. Chia xã Tân ông (thu c huy n Tân Châu) thành 2 xã l y tên là xã Tân ông và xã Su i Ngô. - Xã Tân ông (m i) có 19.740 hécta di n tích t nhiên và 4.612 nhân khNu. a gi i xã Tân ông phía ông giáp xã Su i Ngô; phía tây giáp huy n Tân Biên; phía nam giáp xã Tân H i; phía b c giáp nư c C ng hoà nhân dân Căm-pu-chia. - Xã Su i Ngô có 34.992 hécta di n tích t nhiên và 1.381 nhân khNu. - a gi i xã Su i Ngô phía ông giáp t nh Sông Bé; phía tây giáp xã Tân H i; phía nam giáp xã Tân Thành và Su i Dây; phía b c giáp nư c C ng hoà nhân dân Căm- pu-chia và xã Tân ông. i u 3. Thành l p 2 xã m i trên cơ s vùng kinh t m i Tân Thành, Su i Dây, l y tên là xã Tân Thành và xã Su i Dây (thu c huy n Tân Châu). - Xã Tân Thành có 6.580 hécta di n tích t nhiên và 4.247 nhân khNu. a gi i xã Tân Thành phía ông giáp t nh Sông Bé; phía tây giáp xã Su i Dây; phía nam giáp huy n Dương Minh Châu; phía b c giáp xã Su i Ngô. - Xã Su i Dây có 1.700 hécta di n tích t nhiên và 4.577 nhân khNu. a gi i xã Su i Dây phía ông giáp xã Tân Thành; phía tây giáp xã Tân Th nh; phía nam giáp huy n Dương Minh Châu; phía b c giáp xã Su i Ngô. i u 4. U ban nhân dân t nh Tây Ninh và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản