Quyết định số 4896/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 4896/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4896/QĐ-UBND về việc công nhận ban chấp hành hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ III (2007 - 2012) do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4896/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 4896/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 16 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N BAN CH P HÀNH H I VĂN H C NGH THU T CÁC DÂN T C THI U S T NH NINH THU N NHI M KỲ III (2007 - 2012) CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30/07/2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Căn c Thông tư s 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30/07/2003 c a Chính ph v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Xét ngh c a Giám c S Văn hoá - Thông tin t nh Ninh Thu n t i T trình s 237/TTr-SVHTT ngày 12/11/2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 407/TTr-SNV ngày 14/11/2007, QUY T NNH: i u 1. Công nh n Ban Ch p hành H i Văn h c Ngh thu t các dân t c thi u s t nh Ninh Thu n nhi m kỳ III (2007 - 2012) g m các Ông, Bà có tên sau ây: 1. Ông Phan Qu c Anh, Phó Giám c S Văn hoá - Thông tin: Ch t ch. 2. Ông Dương T n c, oàn Ngh thu t dân gian Chăm: Phó Ch t ch. 3. Ông Lê Xuân L i, Phòng Qu n lý nghi p v S Văn hoá - Thông tin: y viên Thư ký. 4. Ông Lê Ng c Luy n, Ban Tuyên giáo Huy n y Bác Ái: y viên. 5. Bà ào Bích Quân, s 490 ư ng Th ng Nh t, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, t nh Ninh Thu n: y viên. 6. Bà Nguy n Ch Kim Trung, Trung tâm Hư ng nghi p d y ngh t nh: y viên. 7. Ông àng Năng c, oàn Ngh thu t dân gian Chăm: y viên. i u 2. Ban Ch p hành H i Văn h c Ngh thu t các dân t c thi u s t nh Ninh Thu n ho t ng theo i u l c a H i do Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Thu n phê duy t và các văn b n pháp lu t có liên quan. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.
  2. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Văn hoá - Thông tin, th trư ng các cơ quan có liên quan và các Ông, Bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n c Thanh
Đồng bộ tài khoản