Quyết định số 5109/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 5109/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5109/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho người mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng tại khu A - Khu đô thị mới Nam Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5109/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ******* S : 5109/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V THU H I VÀ GIAO T CHO NGƯ I MUA NHÀ , NH N CHUY N NHƯ NG QUY N S D NG T C A CÔNG TY LIÊN DOANH PHÚ M HƯNG T I KHU A - KHU Ô THN M I NAM THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Quy t nh s 865/TTg ngày 26 tháng 11 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c cho Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n thuê 600ha t góp v n liên doanh xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng t i Khu ô th m i Nam thành ph ; Căn c Công văn s 4156/UB- T ngày 28 tháng 11 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành ph l c v trình t , th t c thuê nhà , bán nhà , chuy n như ng quy n s d ng t c a Công ty Liên doanh Phú M Hưng; Căn c Quy t nh s 112/2002/Q -UB ngày 08 tháng 10 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành quy nh v cơ ch và phương th c kinh doanh c a Công ty Liên doanh Phú M Hưng; Căn c Quy t nh s 6555/Q -UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph 1/5000; Căn c Quy t nh s 2038/Q -UBND ngày 04 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph duy t i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 khu A thu c Khu ô th m i Nam thành ph ; Xét ngh c a Trư ng Ban Ban Qu n lý Khu Nam t i Công văn s 1073/BQLKN- MT ngày 06 tháng 11 năm 2007, QUY T NNH i u 1. Nay thu h i 1.569,9m2 (m t ngàn năm trăm sáu mươi chín phNy chín vuông) t thu c th a s 1326, 1333, 1335 t b n s 6 xã Tân Quy ông (tài li u ch nh lý nh năm 1990) nay thu c phư ng Tân Phong qu n 7; th a 329, 417 t b n s 32 phư ng Tân Phong qu n 7 (tài li u năm 2003) c a Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n trong t ng s 600ha t thuê góp v n trong Công ty Liên doanh Phú M Hưng, ng th i giao quy n s d ng t n nh lâu dài cho 14 (mư i b n) h gia ình, cá nhân mua nhà , nh n chuy n như ng quy n s d ng t c a Công ty Liên doanh Phú M Hưng theo danh sách ính kèm.
  2. i u 2. Căn c i u 1 c a Quy t nh này, Ban Qu n lý khu Nam, C c Thu thành ph , S Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân qu n 7 có trách nhi m: 1. Ban Qu n lý Khu Nam: Hư ng d n Công ty Liên doanh Phú M Hưng th c hi n các nghĩa v tài chính theo quy nh. 2. C c Thu thành ph : Thu ti n s d ng t, l phí trư c b , truy thu thu chuy n quy n s d ng t và các kho n khác (n u có) c a ngư i ư c giao t theo quy nh. 3. S Tài nguyên và Môi trư ng: C p nh t bi n ng trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã tách c p cho Công ty Liên doanh Phú M Hưng theo quy nh. 4. y ban nhân dân qu n 7: C p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t cho các h gia ình, cá nhân theo quy nh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban Qu n lý Khu Nam, C c Trư ng C c Thu , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân qu n 7, Ch t ch y ban nhân dân phư ng Tân Phong, qu n 7, Giám c Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n, Giám c Công ty Liên doanh Phú M Hưng và các h gia ình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - TTUB: PCT/ T; - VPH -UB: CVP, PVP/ T; - Phòng TMT, T; - Lưu : VT, ( T-VH) L. Nguy n H u Tín DANH SÁCH T CH C, H GIA ÌNH, CÁ NHÂN Ư C GIAO T XÂY D NG NHÀ (ban hành kèm theo Quy t nh s 5109/Q -UBND ngày 13 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ) S H và tên a ch thư ng trú Di n a i m khu t ư c Ghi chú T tích giao T ư c giao (m2) 1 Nguy n 14 Khu ph 2 ư ng 23.64 M t ph n th a 1326 t N p Xuân M Duy Tân, phư ng 1, b n s 6 xã Tân ti n s
  3. H nh - th xã Gò Công, t nh Quy ông huy n Nhà d ng Nguy n Ti n Giang Bè nay là phư ng Tân t theo Xuân Khánh Phong qu n 7 (tài li u giá Hương ch nh lý nh năm 26.000 (chuy n 1990) /m2 như ng l n 2) Căn h F-303 (H3-4). R16 2 Nguy n Văn 204 Khóm 1, th tr n 23.63 M t ph n th a 1326 t N p T ng Vũng Liêm, huy n b n s 6 xã Tân ti n s (chuy n Vũng Liêm, t nh Quy ông huy n Nhà d ng như ng l n Vĩnh Long Bè nay là phư ng Tân t theo 1) Phong qu n 7 (tài li u giá ch nh lý nh năm 26.000 1990) /m2 Căn h G-103 (G3- 2).R16 3 Lâm Kiên 103 Nguy n Văn 28.06 M t ph n th a 1326 t N p nh Th , phư ng a b n s 6 xã Tân ti n s Kao, qu n 1, Quy ông huy n Nhà d ng TPHCM Bè nay là phư ng Tân t theo Phong qu n 7 (tài li u giá ch nh lý nh năm 26.000 1990) /m2 Căn h J-039 (E1- 1).R16 4 Thi u 18 ng Xoài, 108 M t ph n th a 1333 t N p Quang Vinh phư ng 13, qu n b n s 6 xã Tân ti n s - Th Tân Bình, TPHCM Quy ông huy n Nhà d ng Mai Hoa Bè (tài li u ch nh lý t theo nh năm 1990) nay là giá phư ng Tân Phong 26.000 qu n 7, th a m i /m2 1333-19 Nhà 011(D1-05).H7 5 Nguy n Văn 24 Hàng Kênh, 108 M t ph n th a 1333 t N p Ti n - phư ng Tr i Cau, b n s 6 xã Tân ti n s Nguy n Th qu n Lê Chân, TP Quy ông huy n Nhà d ng Dung H i Phòng Bè (tài li u ch nh lý t theo nh năm 1990) nay là giá phư ng Tân Phong 26.000 qu n 7, th a m i /m2 1333-18 Nhà 015(D1-06).H7
  4. 6 Nguy n Th 6 Nguy n Văn Nghi, 108 M t ph n th a 1333 t N p Kim Thoa phư ng 5, qu n Gò b n s 6 xã Tân ti n s V p, TPHCM Quy ông huy n Nhà d ng Bè (tài li u ch nh lý t theo nh năm 1990) nay là giá phư ng Tân Phong 26.000 qu n 7, th a m i /m2 1333-17 Nhà 017(D2-07).H7 7 Nguy n 202C M c Thiên 108 M t ph n th a 1333 t N p Tu n Dũng - Tích, phư ng 11, b n s 6 xã Tân ti n s Dương Ng c qu n 5, TPHCM Quy ông huy n Nhà d ng Sương Bè (tài li u ch nh lý t theo 001 chung cư 94C nh năm 1990) nay là giá Tr n Kh c Chân, phư ng Tân Phong 26.000 phư ng 9, qu n Phú qu n 7, th a m i /m2 Nhu n, TPHCM 1333-16 Nhà 019(D2-08).H7 8 Ph m Anh 102/26 C ng Quỳnh, 108 M t ph n th a 1333 t N p Hu n - Lê phư ng Ph m Ngũ b n s 6 xã Tân ti n s Th H i Lài Lão, qu n 1, Quy ông huy n Nhà d ng (chuy n TPHCM Bè (tài li u ch nh lý t theo như ng l n nh năm 1990) nay là giá 2) phư ng Tân Phong 26.000 qu n 7, th a m i /m2 1333-15 Nhà 021(D2-09).H7 9 Lưu Phư c 49 Bà Tri u, khóm 318.25 M t ph n th a 1333 t N p Long - Hà 5B, phư ng 3, th xã b n s 6 xã Tân ti n s Th Liên B c Liêu, t nh B c Quy ông huy n Nhà d ng Hương Liêu Bè (tài li u ch nh lý t theo nh năm 1990) nay là giá phư ng Tân Phong 26.000 qu n 7, th a m i /m2 1333-28 Nhà 105(A1-01).H7 10 Nguy n 81/25A H Văn 149.34 M t ph n th a 1333 t N p Công Minh - Huê, phư ng 9, qu n b n s 6 xã Tân ti n s Tr n Hoài Phú Nhu n, TPHCM Quy ông huy n Nhà d ng Phương Bè (tài li u ch nh lý t theo nh năm 1990) nay là giá phư ng Tân Phong 26.000 qu n 7, th a m i /m2
  5. 1333-39 Nhà 127 A(C2-03).H7 11 Lương Kim 71/6 Nguy n Hu , 34.62 M t ph n th a 1335 t N p Liên th xã Vĩnh Long, b n s 6 xã Tân ti n s t nh Vĩnh Long Quy ông huy n Nhà d ng Bè nay là phư ng Tân t theo Phong qu n 7 (tài li u giá ch nh lý nh năm 26.000 1990) /m2 Căn h 5-5A. M C nh. H14 12 Nguy n Th BE1-13 lô H11-2 38.36 M t ph n th a 1335 t N p Kim Oanh khu ph M Khánh b n s 6 xã Tân ti n s 3, phư ng Tân Quy ông huy n Nhà d ng Phong, Qu n 7, Bè nay là phư ng Tân t theo TPHCM Phong qu n 7 (tài li u giá ch nh lý nh năm 26.000 1990) /m2 Căn h 7-5A. M An. H14 13 Nguy n 275F Lý Thư ng 207 Th a 329 t b n s N p Qu c Hùng - Ki t, phư ng 15, 32 phư ng Tân Phong ti n s Nguy n Th qu n 11, TPHCM qu n 7 (tài li u năm d ng Kim Liên 2003) t theo (chuy n giá như ng l n Nhà 214 (B1-23). H15 26.000 1) /m2 14 Nguy n Văn 781/A39 Lê H ng 207 Th a 417 t b n s N p Chí (Nguy n Phong (n i dài), 32 phư ng Tân Phong ti n s Văn Trúng) phư ng 12, qu n 10, qu n 7 (tài li u năm d ng - Nguy n TPHCM 2003) t theo Thu Minh - giá m i (Bi n Th Lô 228 (B1-16). H15 Hoa) T ng c ng 14 (mư i b n) h gia ình, cá 1569.9 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH nhân PH
Đồng bộ tài khoản