Quyết định số 518/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 518/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 518/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước nghiệm thu nhiệm vụ Bảo vệ môi trường: “Qui hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn liên đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020” do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 518/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ---------------- S : 518/Q -BXD Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2004 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG KHOA H C C P NHÀ NƯ C NGHI M THU NHI M V B O V MÔI TRƯ NG:“QUI HO CH QU N LÝ T NG H P CH T TH I R N LIÊN Ô THN T NH B C NINH N NĂM 2020” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo ngh c a B Tài nguyên và Môi trư ng t i công văn s 310/BTNMT-MT ngày 16 tháng 02 năm 2004 v vi c giao cho B Xây d ng ch trì thành l p H i ng Khoa h c c p Nhà nư c nghi m thu nhi m v B o v môi trư ng năm 2001. Căn c vào k t qu nghi m thu H i ng Khoa h c C p B và ti p thu ý ki n, ch nh s a n i dung tài c a Nhóm th c hi n tài; Xét ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH i u 1: Thành l p H i ng Khoa h c c p Nhà nư c nghi m thu nhi m v B o v môi trư ng: “Qui ho ch qu n lý t ng h p ch t th i r n liên ô th t nh B c Ninh n năm 2020” H i ng g m 14 thành viên (có danh sách kèm theo). i u 2: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký t i khi nhi m v c a H i ng hoàn thành. i u 3: Các Ông Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n Qui ho ch ô th - Nông thôn và các Ông (Bà) có tên trong danh sách H i ng Khoa h c c p Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. K/T B TRƯ NG B XÂY D NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3 - Lưu VP, KHCN GS.TSKH. Nguy n Văn Liên
  2. DANH SÁCH H I NG KHOA H C C P NHÀ NƯ C NGHI M THU NHI M V B O V MÔI TRƯ NG “QUI HO CH QU N LÝ T NG H P CH T TH I R N LIÊN Ô THN T NH B C NINH N NĂM 2020” (Thành l p theo Quy t nh s 518 /Q -BXD ngày 31 tháng 3 năm 2004) Ch t ch H i ng: 1. GS.TS. Nguy n H u Dũng - V trư ng V Khoa h c Công ngh - B Xây d ng. Thư ký H i ng: 2. CN. Lưu Linh Hương- Chuyên viên V Khoa h c Công ngh y viên ph n bi n: 3. PGS.TS. Nguy n Th Kim Thái - Trư ng i h c Xây d ng Hà N i 4. KS. Nguy n c H - Giám c Công ty Môi trư ng ô th th xã B c Ninh 5. TS. Trương M nh Ti n - V trư ng V Môi trư ng - B Tài nguyên và Môi trư ng y viên H i ng: 6. Ths. Nguy n H ng Ti n - Phó V trư ng V H t ng K thu t ô th 7. TS. Lê ình Tri - Phó V trư ng V Ki n trúc, Qui ho ch xây d ng 8. Ths. Lã Th Kim Ngân - Phó Vi n trư ng Vi n Qui ho ch ô th -Nông thôn 9. GS.TSKH. Ph m Ng c ăng - Giám c Trung tâm K thu t Môi trư ng ô th và Khu công nghi p Vi t Nam. 10. GS. TS. Tr n Hi u Nhu - Phó Giám c Trung tâm K thu t Môi trư ng ô th và Khu công nghi p Vi t Nam. 11. PGS.TS. Tr n Th Hư ng - Khoa K thu t H t ng và Môi trư ng ô th - Trư ng i h c Ki n trúc Hà N i. 12. Ths. Lê Minh Toàn - Chuyên viên V Môi trư ng - B Tài nguyên và Môi trư ng 13. KS. Nguy n Văn Hoà - Phó Giám c Công ty Môi trư ng ô th Hà N i. 14. KS. Lương Ng c Thu - Chánh Thanh tra S Tài nguyên và Môi trư ng B c Ninh Khách m i:
  3. 1. GS.TSKH. Nguy n Văn Liên - Th trư ng 2. PGS.TS. Lưu c H i - Vi n trư ng Vi n Qui ho ch ô th -Nông thôn 3. Ths. Quách Hu Linh - chuyên viên V Khoa h c Công ngh
Đồng bộ tài khoản