Quyết định số 556/TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
69
lượt xem
15
download

Quyết định số 556/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 556/TTg về chương trình quốc gia về tạo mới và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 327/CT ngày 15/9/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 556/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 556/TTg Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 1995 QUY T Đ NH V I U CH NH, B SUNG QUY T NNH S 327/CT NGÀY 15/9/1992 C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; th c hi n Chương trình 327 t p trung, t hi u qu cao, phù h p th c ti n; Xét ngh c a Ban ch o Chương trình 327 Trung ương và các B trư ng: Lâm nghi p, Nông nghi p và Công nghi p th c ph m, Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Xây d ng, Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c, U ban Dân t c và Mi n núi trong phiê h p ngày 13 tháng 6 năm 1995. QUY T Đ NH A- M C TIÊU, PH M VI, I TƯ NG C A CHƯƠNG TRÌNH 327 i u 1. T năm 1996 tr i, Chương trình 327 th c ch t là chương trình qu c gia v t o m i và b o v r ng phòng h , r ng c d ng. Chương trình này th c hi n theo d án, ch y u theo phương th c lâm nông k t h p, l y h gia ình d án làm ng l c th c hi n, ch d án là "bà " làm d ch v hai u cho h , nh m b o m năng l c phòng h b n v ng c a qu c gia; góp ph n b o v môi trư ng sinh thái, gi m nh thiên tai, c ng c qu c phòng, an ninh, s d ng có hi u qu t ai, t ng bư c nâng cao i s ng và g n l i ích c a h v i l i ích qu c gia. - Vi c ph xanh i núi tr c t o m i r ng phòng h , r ng c d ng, l y tr ng m i là ch y u, ch khoanh nuôi tái sinh r ng nơi th c s có hi u qu , ph i th c hi n t p trung, d t i m t o thành r ng phòng h li n kho nh, li n vùng. - Vi c b o v r ng ch y u là i v i r ng c d ng; r ng phòng h ch b o v có tr ng i m, nh ng nơi xung y u còn b ch t phá r ng làm r y. i v i r ng hi n có nói chung, thì B Lâm nghi p, U ban Nhân dân các t nh có trách nhi m ch o, s d ng các t ch c, l c lư ng ki m lâm, các ngu n v n khác... b o v . - Vi c tr ng m i r ng s n xu t và tr ng r ng phân tán, không thu c Chương trình 327.
  2. - Vi c ph xanh i núi tr c ch y u b ng cây công nghi p, cây ăn qu , ng c chăn nuôi i gia súc, không thu c chương trình 327. Các d án nông lâm công nghi p ư c kh ng nh có di n tích r ng phòng h kho ng 30% và di n tích cây công nghi p, cây ăn qu có tán che ph như cây r ng c ng l i chi m t 50% tr lên so v i di n tích d án, v n ư c u tư theo Chương trình 327. - V công tác nh canh nh cư là m t v n l n v kinh t - xã h i c a mi n núi, s d ng ngu n v n riêng không thu c Chương trình 327. T năm 1996 tr di, t t c các d án nh canh nh cư c l p ang ư c u tư b ng ngu n v n 327 u tách kh i Chương trình 327. - iv ih ng bào dân t c du canh du cư t phá r ng làm r y n m trong a bàn c a các d án lâm nông và nông lâm hi n có thu c r ng phòng h , r ng c d ng, v n do các d án này ph trách và ư c th c hi n theo quy ch như các d án 327 khác. B- QUY MÔ, CƠ C U, M T VÀ CHÍNH SÁCH I V I R NG PHÒNG H , R NG C D NG i u 2. B Lâm nghi p cùng U ban Nhân dân t nh quy ho ch và xác nh rõ lâm ph n c a r ng phòng h , r ng c d ng c a t ng t nh, và c nư c theo hư ng sau ây: - R ng phòng h , v i t ng di n tích trên 8 tri u ha, trong ó r ng t nhiên hi n có kho ng 4,5 tri u ha, tr ng tâm là r ng phòng h u ngu n c a các sông l n, các công trình thu l i, thu i n c a qu c gia, r ng phòng h xung y u ven bi n (tách t quy t nh 773/TTg sang) và m t s i núi tr c t p trung có ý nghĩa môi sinh phòng h quan tr ng ng b ng. - R ng c d ng, v i t ng di n tích t 1 n 1,2 tri u ha, mà ch y u là r ng t nhiên hi n có, g m các vư n qu c gia, các khu b o t n thiên nhiên và m t s khu b o t n di tích l ch s tr ng y u. T năm 1996 n 2010, ph n u t o m i r ng ph xanh ư c h u h t i núi tr c quy ho ch cho r ng phòng h , r ng c d ng, bình quân m i năm tr ng m i và khoanh nuôi tái sinh r ng t kho ng 250 ngàn ha; ng th i th c hi n các chính sách c n thi t b o v cho ư c di n tích r ng phòng h , r ng c d ng hi n có. i u 3: Cơ c u, m t cây tr ng i v i r ng phòng h u ngu n là tr ng h n giao theo sinh thái nhi u t ng g m nhi u loài cây r ng b n a g quý, ch y u l y gi ng t r ng nguyên sinh v i m t bình quân 1.600 cây/ha. Trong ó, kho ng 40% là các loài cây r ng b n a và 60% cây ph tr , k c cây công nghi p, cây ăn qu , cây c s n lâu năm như nhãn, mít, xoài, h i... Ho c tr ng theo sinh thái an xen: băng r ng băng c ; băng r ng băng cây công nghi p, cây ăn qu , băng r ng băng cây lương th c... i v i r ng phòng h ven bi n, r ng ng p m n... thì m t cây tr ng cao hơn (nhưng ơn giá tr ng r ng th p hơn). i v i m t s ít d án r ng c d ng, th c hi n tr ng r ng theo lu n ch ng kinh t k thu t ư c duy t.
  3. b o m l i ích c a Nhà nư c v i l i ích c a ngư i nh n khoán r ng, B Lâm nghi p xây d ng, trình Chính ph chính sách i v i b o v và t o m i r ng phòng h , r ng c d ng theo hư ng như sau: - Tr ng r ng m i: toàn b cây r ng b n a thu c s h u c a Nhà nư c; còn các lo i cây r ng ph tr khi ư c khai thác, thì ngư i tr ng r ng ư c hư ng 2/3 và Nhà nư c 1/3 s n phNm, nhưng vi c khai thác cây ph tr này ph i th c hi n úng theo quy trình k thu t. - B o v , khoanh nuôi tái sinh r ng: ngư i nh n khoán ư c hư ng m t t l h p lý v giá tr tăng trư ng c a r ng do công b o v , chăm sóc r ng mà có. Ngoài ra, ngư i nh n khoán b o v , khoanh nuôi tái sinh, tr ng r ng ư c hư ng các s n phNm do tr ng xen dư i tán r ng và ư c hư ng toàn b hoa, qu trên cây r ng (n u có). C- CƠ C U V N, CƠ CH C P PHÁT, THANH QUY T TOÁN V N: i u 4: Nhà nư c dành các ngu n v n: ngân sách trong nư c, v n vi n tr và v n vay c a nư c ngoài (n u có) cho chương trình 327 và i u hoà các ngu n v n ó cho t ng ngành, t ng a phương m t cách h p lý; t nh nào có nhi u v n vi n tr nư c ngoài v r ng thì gi m ho c ng ng u tư b ng v n Chương trình 327; các ngu n v n c a các chương trình có liên quan không ư c ghi chung vào Chương trình này. Ngu n v n c a chương trình qu c gia v r ng phòng h , r ng c d ng, g m: v n u tư, cho vay, kinh phí chuy n, dãn dân, và qu n lý phí, khuy n lâm, khuy n nông u t p trung vào m t u m i giao k ho ch và c p phát qua h th ng kho b c Nhà nư c. T t c ngu n v n c a các d án 327 c a các ngành, k c qu c phòng, n i v , oàn thanh niên... u th ng nh t giao cho t nh, tr m t s d án c n thi t tr c thu c B . Tuỳ i u ki n c th , Ch t ch U ban nhân dân t nh, B trư ng chuyên ngành có trách nhi m giao k ho ch phù h p i v i t ng d án hư ng chung như sau: - V n u tư tr c ti p v r ng và v n cho h d án vay h tr s n xu t lâm nông k t h p chi m kho ng 74% v n chương trình. Trong ó, ti n u tư khoán b o v , khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc, tr ng m i r ng phòng h , r ng c d ng 60%; ti n chi phí cho 3 khâu: o c t m giao t tr ng r ng, kho n khoanh nuôi tái sinh, b o v r ng; thi t k theo quy trình trên th c a, nghi m thu tr ng r ng m i kho ng: 1,5 - 2% ti n cho h d án vay không lãi h tr tr ng cây công nghi p, cây ăn qu , làm kinh t vư n, chăn nuôi i gia súc: 12%. Ngoài v n ư c Nhà nư c u tư và cho vay, h d án ph i ti t ki m, s d ng lao ng và ti n v n c a mình phát tri n m nh kinh t gia ình. Vi c chuNn b cây gi ng, c bi t là cây r ng b n a là c c kỳ quan tr ng và có tính quy t nh cho m c tiêu tr ng r ng, vì v y hàng năm, Nhà nư c ưu tiên dành m t t l u tư thích áng cho vi c nghiên c u gi ng, xây d ng m t s khu r ng nguyên sinh thành r ng gi ng; ch o vi c gieo ươm gi ng cây b n a a d ng, có ch t lư ng phù h p v i t ng ti u vùng. Nhà nư c u tư ng trư c ti n chuNn b gi ng cây
  4. r ng năm u, t năm th hai tr i ch d án ph i trích ti n gi ng trong ơn giá tr ng r ng c a năm ó luân chuy n chuNn b cây gi ng cho năm sau. - V n u tư h tr v i các chuyên ngành v xây d ng h t ng, công trình phúc l i công c ng, bình quân 12% v n chương trình. - Kinh phí s nghi p chuy n, dãn dân theo yêu c u c th c a t ng d án, bình quân chung kho ng 6% v n chương trình. - Kinh phí qu n lý: 8% v n chương trình, trong ó các ngành trung ương 0,8%; các ngành t nh, huy n tr c ti p ch o 1,2% và ch d án không ư c dư i 6%. i u 5: Hàng năm cơ quan có trách nhi m và ch d án ph i xác nh và công khai n h ơn giá u tư/ha i v i tr ng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh, b o v r ng phòng h , r ng c d ng. Riêng v tr ng r ng m i: ti n t o cây gi ng và ti n phân bón cây r ng b n a không quá h 1/3 ơn giá; ti n công tr ng và chăm sóc năm th nh t khoán cho h 2/3. Ch d án ph i t o i u ki n cho h d án ươm ư c gi ng, lo phân bón h hư ng ư c toàn b ơn giá. Các kho n chi phí 3 khâu: o c t m, thi t k theo quy trình trên th c a, nghi m thu ã tính riêng, không ư c tính vào ơn giá tr ng r ng. Cơ quan chuyên ngành c p trên ch y u làm ch c năng quy ho ch, hư ng d n, duy t d toán, ki m tra vi c th c hi n; u nhi m ch d án ư c s d ng k sư khuy n lâm c a mình thi t k tr ng r ng, khoanh nuôi tái sinh r ng theo quy trình trên th c a và th c hi n. i u 6: B Tài chính và kho b c Nhà nư c các c p ph i b o m ngu n v n, c p phát hàng tháng các kho n ti n khoán khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc, b o v r ng, ti n chi phí qu n lý, khuy n lâm, khuy n nông; c p phát, cho vay theo th i v và yêu c u c a ch d án i v i các kho n ti n: chuNn b gi ng, tr ng r ng, cho h vay tr ng cây công nghi p, làm kinh t vư n, chăn nuôi i gia súc. i u 7. Chương trình qu c gia v r ng phòng h , r ng c d ng là u tư và cho vay tr c ti p n h nên không áp d ng hoàn toàn theo i u l qu n lý xây d ng cơ b n kèm theo Ngh nh 177/CP, mà ư c th c hi n theo quy nh riêng như sau: - i v i các h ng m c u tư v r ng, tr ng cây công nghi p ch d án căn c d án ư c duy t và k ho ch hàng năm, ơn giá l p d toán; sau khi d toán ư c c p trên tr c ti p c a ch d án duy t, thì khoán cho các h th c hi n. H th ng kho b c Nhà nư c ch căn c d toán tr ng r ng ư c duy t mà ng v n k p th i v kho ng 70%; sau khi có k t qu nghi m thu c a cơ quan chuyên ngành thì c p n t 30% và quy t toán v n. - i v i công trình h t ng, phúc l i công c ng c a d án có v n u tư dư i 150 tri u ng/công trình như ư ng dân sinh, thu l i nh , l p h c, tr m xã, thì ch án ư c s d ng thi t k nh hình, l p d toán, trình cơ quan c p trên tr c ti p c a d án duy t. i v i các lo i công trình trên nhưng yêu c u k thu t ph c t p và v n u tư trên 150 tri u ng/công trình, thì ph i th c hi n theo Ngh nh 177/CP.
  5. - B Tài chính và kho b c Nhà nư c các c p th c hi n úng i u 10 c a Quy t nh 327, không ư c tr ti n ti t ki m; th c hi n nghiêm vi c thu h i v n vay c a chương trình 327 theo chu kỳ cây, con k t khi có s n phNm hàng hoá, v n vay thu h i năm nào, ph i có k ho ch s d ng và ư c b sung vào ngu n v n vay c a chương trình. D. T CH C TH C HI N. i u 8: Căn c n i dung c a Quy t nh này, hư ng d n m i v t ch c qu n lý c a ngành, và trên cơ s các d án hi n có, không gây o l n, mà B chuyên ngành và U ban nhân dân c p t nh ph i rà soát, thNm nh, s p x p l i các d án úng lâm ph n r ng phòng h , r ng c d ng, theo hư ng l y i bàn huy n làm ơn v quy ho ch d án. Qui mô m i d án r ng phòng h trên a bàn huy n t 10.000 - 50.000 ha. Huy n nào có di n tích r ng phòng h trên 50.000 ha thì có th có hai d án, cá bi t m i ba d án - Trư ng h p trên a bàn nhi u huy n li n nhau mà t ng di n tích r ng phòng h c a các huy n c ng l i dư i 10.000 ha, thì thành m t d án tr c thu c m t huyên ho c t nh. Sau khi s p x p l i d án theo a bàn huy n như nói trên, các d án qui mô nh , phân tán thu c các ngành lâm, nông nghi p ho c do các B Qu c phòng, N i v , oàn thanh niên, H i Nông dân Vi t Nam làm ch d án, ang ư c u tư b ng ngu n v n 327, thì chuy n thành m t i m c a d án trên a bàn huy n. U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i t t c các d án trên a bàn huy n, k c các d án thu c ngành trung ương, t nh, ng th i ch u trách nhi m t ch c th c hi n các d án tr c thu c huy n. Các d án lâm nông ho c nông lâm công nghi p r ng phòng h , r ng c d ng ư c th c hi n ch s nghi p kinh t , nhưng không ư c s d ng v n c a chương trình 327 chi vào các kho n: kh u hao tài s n c nh, b o hi m xã h i, b o hi m y t và các kho n chi khác không liên quan tr c ti p n chương trình 327. C ng c ban qu n lý d án v i biên ch g n, nh ; ch n úng ch d án, i ngũ cán b khuy n lâm, khuy n nông g m nh ng k sư, cán b tr , có trình , tâm huy t, gi i quy t kinh phí, phương ti n c n thi t cho d án ho t ng n h gia ình. Sơ, t ng k t các d án mô hình ti p t c hoàn ch nh và m r ng mô hình m i. i u 9: Các ngành lâm, nông nghi p cùng ngành a chính ch o vi c giao t, khoán r ng n gia ình trong các d án r ng phòng h , r ng c d ng theo cơ c u: t lâm nghi p (k c b ng c ), t tr ng cây công nghi p và t làm kinh t vư n... h n nh u tư s n xu t ngay t u. i u 10. Tăng cư ng trách nhi m và quy n h n c a các ngành, các c p iv i chương trình qu c gia v r ng phòng h , r ng c d ng: - Ngành Lâm nghi p, ph i h p v i ngành nông nghi p ch trì chương trình qu c gia v r ng phòng h , r ng c d ng, ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân c p t nh v qui ho ch, k ho ch, ng d ng ti n b k thu t, qui trình quy ph m, thNm nh d án, chính sách và ki m tra vi c th c hi n chương trình.
  6. - Ngành Nông nghi p ph i h p v i ngành lâm nghi p, ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph , Ch t ch U ban Nhân dân c p t nh v qui ho ch, k ho ch, chính sách, ng d ng ti n b k thu t, thNm nh và ki m tra vi c th c hi n ph xanh b ng cây công nghi p, cây ăn qu , c , chăn nuôi i gia súc trong d án nông lâm công nghi p. Ch o cơ quan i u ng lao ng dân cư c a B và c a t nh l p k ho ch, xây d ng chính sách v chuy n, dãn dân n các d án thu c chương trình 327 và ki m tra vi c th c hi n. - Các ngành khác có liên quan như: giao thông, thu l i, xây d ng, năng lư ng, y t , giáo d c... ph i s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c giao cho chuyên ngành mình ưu tiên u tư xây d ng h t ng, công trình phúc l i công c ng trong vùng d án mà thu c chuyên ngành mình ph trách. - Ngành K ho ch căn c ngh c a các ngành, các a phương và ý ki n c a Ban Ch o chương trình 327 t ng h p trình Chính ph , U ban nhân dân c p t nh v k ho ch, ngân sách 5 năm và hàng năm c a chương trình này. Sau khi k ho ch ư c duy t, theo ngh phân b v n c a B chuyên ngành, U ban K ho ch Nhà nư c thông báo t ng h p cho các ngành, c p t nh và theo dõi vi c th c hi n. t nh, căn c ngh c a các s chuyên ngành v phân b v n cho các d án, U ban K ho ch t nh t ng h p, trình U ban nhân dân c p t nh giao k ho ch cho t ng d án. - Ngành Tài chính, Kho b c Nhà nư c các c p căn c ch tiêu k ho ch Nhà nư c, i u hành ngu n v n cho chương trình 327 k p th i và ; th c hi n c p phát v n u tư, v n vay n t ng d án, h d án úng i tư ng, b o m yêu c u, th i v và ch u trách nhi m theo dõi, ki m tra vi c th c hi n, thanh quy t toán v n, thu h i v n vay c a chương trình như ã quy nh t i các i u 4, 5, 6, 7 c a Quy t nh này. U ban nhân dân c p t nh, có vai trò quy t nh, ch u trách nhi m toàn di n trư c Chính ph v qu n lý, t ng h p, i u hành chương trình 327 và ph i h p, l ng ghép các chương trình khác có liên quan trên a bàn; s d ng úng quy n h n và trách nhi m c a các s có liên quan, tăng cư ng b ph n chuyên trách giúp t nh ch o, i u hành chương trình có hi u qu . i u 11. - Ban ch o chương trình 327 các c p, ch làm ch c năng i u hoà, ph i h p liên ngành; ki m tra có tr ng i m vi c thNm nh các d án và vi c th c hi n chương trình. Ban Ch o chương trình 327 Trung ương do Phó Th tư ng Chính ph ph trách kh i ph trách chung; thành ph n Ban ch o cơ b n như cũ, ch gi m hai thành viên: U ban Dân t c và Mi n núi, B Lao ng - Thương binh và Xã h i. ng chí c phái viên c a Chính ph , giúp Chính ph và Th tư ng Chính ph ki m tra, theo dõi vi c th c hi n chương trình và ch o m t s t nh, d án tr ng i m. Ban Ch o chương trình 327 c p t nh do Ch t ch ho c Phó Ch t ch U ban nhân dân t nh ph trách kh i làm trư ng ban; thành viên Ban ch o g m các ngành c a t nh có liên quan do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh.
  7. i u 12. U ban K ho ch Nhà nư c, các B có liên quan hư ng d n úng n i dung quy t nh này k p chuNn b và th c hi n k ho ch t năm 1996 tr i. i u 13. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành; các quy nh khác t i Quy t nh 327 và các văn b n có liên quan mà không trái v i Quy t nh này v n còn giá tr th c hi n. i u 14. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản